Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Tynaarlo

Verordening op de heffing en invordering van marktgelden 2017 gemeente Tynaarlo

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieTynaarlo
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en invordering van marktgelden 2017 gemeente Tynaarlo
CiteertitelMarktgeldenverordening 2017
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpMarktgeldenverordening 2017

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet;

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2017Nieuwe regeling

06-12-2016

Elektronisch gemeenteblad nummer 175952

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Gemeente Tynaarlo - Verordening op de heffing en invordering van marktgelden 2017 – gemeente Tynaarlo

De raad van de gemeente Tynaarlo;

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 1 november 2016;

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet;

B E S L U I T:

vast te stellen de volgende verordening:

Verordening op de heffing en invordering van marktgelden 2017

 

Artikel 1 Belastbaar feit

 • 1.

  Onder de naam 'marktgeld' wordt een recht geheven:

  • a.

   voor het gebruik in overeenstemming met de bestemming van voor openbare dienst bestemde bezittingen van de gemeente of van voor de openbare dienst bestemde werken of inrichtingen die bij de gemeente in beheer of onderhoud zijn;

  • b.

   voor het genot van door of vanwege de gemeente verstrekte diensten, waaronder het schoonmaken en schoonhouden van die bezittingen en het bedrijven van promotieactiviteiten.

Artikel 2 Belastingplicht

Belastingplichtig is:

 • a.

  degene die gebruik maakt van de bezittingen, werken of inrichtingen als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel a;

 • b.

  degene die een dienst aanvraagt dan wel degene voor wie een dienst is verleend, als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel b.

Artikel 3 Maatstaf van heffing en tarief

 • 1.

  De rechten worden geheven naar de maatstaven en de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2.

  Voor de berekening van de rechten wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 4 Belastingjaar

Voor zover in de bij deze verordening behorende tarieventabel tarieven zijn opgenomen die per jaar worden geheven, is het belastingjaar gelijk aan het kalenderjaar.

Artikel 5 Vrijstellingen

Voor het betalen van marktgelden als bedoeld in onderdeel 2 van de tarieventabel, zijn vrijgesteld de daar bedoelde inrichtingen, aan welke na gehouden verpachting, een plaats is toegewezen.

 

Artikel 6 Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang

 • 1.

  De rechten, waarop artikel 4 van toepassing is, zijn verschuldigd bij het begin van het belastingjaar of, zo dit later is, bij de aanvang van de belastingplicht.

 • 2.

  Als de belastingplicht in de loop van het belastingjaar aanvangt, zijn de rechten, in afwijking van artikel 4, verschuldigd voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde rechten als er in dat jaar, na de aanvang van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

 • 3.

  Als de belastingplicht in de loop van het belastingjaar eindigt, bestaat aanspraak op ontheffing voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor de dat jaar verschuldigde rechten als er in dat jaar, na het einde van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

Artikel 7 Wijze van heffing

 • 1.

  De rechten worden geheven door middel van een gedagtekende schriftelijke kennisgeving waarop het gevorderde bedrag is vermeld.

 • 2.

  Als zich ten aanzien van eenzelfde belastingplichtige meerdere belastbare feiten voordoen, kunnen de rechten daarvan worden geheven door middel van één gedagtekende schriftelijke kennisgeving.

Artikel 8 Termijn van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de rechten worden betaald op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen 14 dagen na de dagtekening van in artikel 7 bedoelde kennisgeving.

 • 2.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 9 Kwijtschelding

Bij de invordering van marktgelden wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 10 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en invordering van de rechten.

Artikel 11 Overgangsrecht

De ‘Marktgeldenverordening 2016’ van de gemeente Tynaarlo, vastgesteld bij raadsbesluit van 8 december 2015, wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 12, tweede lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

Artikel 12 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt inwerking met ingang van de tweede dag na die van de bekendmaking.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2017.

Artikel 13 Citeerartikel

Deze verordening wordt aangehaald als ‘Marktgeldenverordening 2017’.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 6 december 2016

drs. M.J.F.J. Thijsen, voorzitter

J.L. de Jong, griffier

Tarieventabel, behorende bij de ‘Marktgeldenverordening 2017’

Alle hierna genoemde bedragen zijn inclusief omzetbelasting, als deze verschuldigd is.

 • 1.

  Het marktgeld bedraagt per dag of gedeelte daarvan, voor een paard/pony € 2,15

 • 2.

  a. De kosten voor het reserveren van een aanbindplaats voor paarden/pony’s bedragen

  voor de najaarsmarkt in Zuidlaren per strekkende meter ingenomen marktruimte € 1,75

  • b.

   Per reservering wordt het tarief verhoogd met € 9,30 voor promotie/naamsvermelding

 • 3.

  Voor ieder(e) tent, kraam, tafel, stal, voertuig en dergelijke inrichting(en) per strekkende

  meter ingenomen ruimte, gemeten langs de weg:

  • a.

   voor de najaarsmarkt in Zuidlaren:

  • a.

   1 voor wat betreft kramen, die eetwaren verkopen € 19,95

  • a.

   2 voor wat betreft kramen, die in hoofdzaak ter plaatse

   eetwaren bereiden en verkopen om ter plaatse te consumeren € 58,95

  • a.

   3 voor wat betreft de overige kramen € 15,00

   De tarieven onder a.1 t/m a.3 worden verhoogd met € 9,30 per standplaats voor

   promotie en met € 18,80 voor elektra.

  • b.

   voor de voorjaarsmarkt in Zuidlaren € 5,80

   Het tarief onder b. wordt verhoogd met € 9,30 per standplaats voor promotie en

   met € 5,80 voor elektra

  • c.

   voor de weekmarkt in Zuidlaren € 1,30

  • d.

   voor de weekmarkt in Vries € 0,85

  • e.

   voor de weekmarkt in Tynaarlo € 0,75

  • f.

   voor de weekmarkt in Eelde € 1,30

Hoort bij besluit van de raad van de gemeente Tynaarlo d.d. 6 december 2016

J.L. de Jong, griffier