Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Tynaarlo

Beleidsregels meedoenpremies en witgoedregeling gemeente Tynaarlo 2016

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieTynaarlo
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels meedoenpremies en witgoedregeling gemeente Tynaarlo 2016
CiteertitelBeleidsregels meedoenpremies en witgoedregeling gemeente Tynaarlo 2016
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerpMeedoenpremies en witgoedregeling

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Artikel 35 Participatiewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-07-201601-07-2016Nieuwe regeling

17-10-2016

Elektronisch gemeenteblad nummer 47521

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels meedoenpremies en witgoedregeling gemeente Tynaarlo 2016

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Tynaarlo;

Overwegende dat ondersteuning bieden aan kinderen die in armoede opgroeien nodig is;

gelet op artikel 35 van de Participatiewet;

B E S L U I T:

 

 • ·

  in te trekken de “Beleidsregels meedoenpremies en witgoedregeling gemeente Tynaarlo 2016”

 • ·

  vast te stellen de “Beleidsregels meedoenpremies en witgoedregeling gemeente Tynaarlo 2016 1.0.”

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze beleidsregels wordt verstaan onder:

 • a)

  WPDA-AAT: de Intergemeentelijke Sociale Dienst van de gemeenten Aa en Hunze, Assen en Tynaarlo.

 • b)

  De wet: Participatiewet

 • c)

  Bijstandsnorm: bijstand zoals bedoeld in artikel 5 onderdeel c van de wet;

 • d)

  Inkomen: het inkomen zoals bedoeld in artikel 31 en 32 van de wet;

 • e)

  Vermogen: het voor aanvrager geldende vrij te laten vermogen als bedoeld in artikel 34 van de wet.

 • f)

  De inwoner: elke op grond van artikel 11 van de wet leden 1, 2, en 3 rechtmatig in Nederland verblijvende inwoner van de gemeente Tynaarlo;

 • g)

  De inrichting: een inrichting als bedoeld in artikel1 sub f van de wet;

 • h)

  De alleenstaande: de alleenstaande als bedoeld in artikel 4 lid 1 sub a van de wet;

 • i)

  Alleenstaande ouder: de alleenstaande ouder als bedoeld in artikel 4 lid 1 sub b van de wet;

 • j)

  Gehuwden: gehuwden als bedoel in artikel 4 lid 1 sub c, onderdelen 1 en 2 van de wet;

 • k)

  Kind: het ten laste komende kind als bedoeld in artikel 4 lid 1 sub e van de wet;

 • l)

  De aanvrager: de alleenstaande, de alleenstaande ouder of de gehuwde die op het moment van de aanvraag inwoner is en als zodanig opgenomen is in de basisregistratie van personen (brp) van de gemeente Tynaarlo.

Artikel 2 - doelgroep

2.1 doelgroep Meedoenregeling

Tot de doelgroep voor een meedoenvoorziening behoort de inwoner die een inkomen heeft dat niet hoger is dan 120 % van de bijstandsnorm en een vermogen bezit dat niet hoger is dan het vrij te laten vermogen zoals bedoeld in artikel 34 van de wet en die ouder is van een schoolgaand(e) kind(eren) in het basisonderwijs of het voortgezet onderwijs.

2.2 doelgroep Witgoedregeling

Tot de doelgroep voor de witgoedregeling behoort de inwoner die voorafgaand aan zijn aanvraag onafgebroken 36 maanden een inkomen heeft dat niet hoger is dan 120 % van de bijstandsnorm en een vermogen bezit dat niet hoger is dan het vrij te laten vermogen zoals bedoeld in artikel 34 van de wet.

Artikel 3 – hoogte meedoenpremie

 • 1)

  De meedoenpremie bedraagt voor een belanghebbende zoals bedoeld in artikel 2:

  • a)

   € 210,- per schooljaar voor ieder kind dat basisonderwijs volgt;

  • b)

   € 520, - voor ieder kind dat start in het voortgezet onderwijs (en vervolgens ieder schooljaar dat het kind voortgezet onderwijs volgt € 210, -).

 • 2)

  Aan de inwoner die in aanmerking komt voor de meedoenpremie als bedoeld in lid 1 aanhef en onder b kan een laptop, tablet of een printer worden verstrekt als:

  • a)

   in het huishouden geen laptop, tablet of printer aanwezig is, of

  • b)

   de aanwezige laptop, tablet of printer ouder is dan vijf jaar;

 • 3)

  Een inwoner kan slechts eenmaal binnen een periode van vijf jaar in aanmerking komen voor een laptop of een tablet en of een printer

Artikel 4 - aanvraag

 • 1)

  De meedoenpremie voor de ouder(s) van schoolgaand(e) kind(eren) wordt voor aanvragers van wie de inkomensgegevens bekend zijn bij de WPDA ambtshalve verstrekt. Ambtshalve verstrekking vindt plaats in het jaar waarop de bijdrage betrekking heeft. Betaling vindt plaats voorafgaand aan het schooljaar.

 • 2)

  In alle overige gevallen wordt de meedoenpremie op aanvraag verstrekt. Op verzoek kan betaling plaatsvinden aan derden.

 • 3)

  Een aanvraag voor een meedoenpremie moeten binnen het jaar waarop de aanvraag betrekking heeft worden ingediend.

 • 4)

  Een aanvraag wordt gedaan op een daartoe door de WPDA vastgesteld formulier, onder overlegging van de op dat formulier vermelde bescheiden.

 • 5)

  De WPDA stelt een onderzoek in naar de feiten en omstandigheden die volgens deze beleidsregels van belang zijn bij de beoordeling van de aanvraag om een meedoenpremie.

Artikel 5 - witgoedregeling

 • 1)

  Een inwoner als bedoeld in artikel 2.2 kan een vergoeding vragen voor de kosten van (reparatie van) een koelkast, een wasmachine, een kookplaat of een stofzuiger, onder de volgende voorwaarden:

  • a)

   per aanvrager wordt slechts één voorziening per jaar verstrekt;

  • b)

   het defecte apparaat is tenminste 5 jaar oud;

  • c)

   de beoordeling of controle en/of reparatie mogelijk is vindt vooraf plaats door een reparateur die door het dagelijks bestuur van de WPDA is aangewezen;

  • d)

   als reparatie, naar het oordeel van het dagelijks bestuur van de WPDA, geen optie is dan stelt deze in plaats daarvan een apparaat beschikbaar.

 • 3)

  De witgoedregeling kan alleen in het lopende kalenderjaar worden aangevraagd en een aanvraag wordt gedaan op een daartoe door het dagelijks bestuur van de WPDA vastgesteld formulier, onder overlegging van de op dat formulier vermelde bescheiden.

Artikel 6 - hardheidsclausule

De WPDA kan in bijzondere gevallen afwijken van de bepalingen van deze beleidsregels indien zij van mening is dat de aanvrager in bijzondere omstandigheden verkeert waardoor toepassing van deze beleidsregels niet tot het beoogde of gewenste doel leidt, te weten het voorkomen van of doorbreken van een sociaal isolement.

Artikel 7 - nadere voorschriften

De WPDA kan nadere voorschriften vaststellen voor de uitvoering van de bepalingen van deze beleidsregels. In die gevallen waarin deze beleidsregels niet voorziet beslist de WPDA.

Artikel 8 - inwerkingtreding

Deze beleidsregels treedt in werking met terugwerkende kracht per 1 juli 2016.

Artikel 9 - citeertitel

Deze beleidsregels worden aangehaald als “Beleidsregels meedoenpremies en witgoedregeling gemeente Tynaarlo 2016 – versie 1.0”.

Deze beleidsregels zijn vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 17 oktober 2016.

drs. M.J.F.J. Thijsen mr. J. Th. van Nieukerken

burgemeester gemeentesecretaris