Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Tynaarlo

Nadere regels Ligplaatsen Vaartuigen Tynaarlo

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieTynaarlo
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingNadere regels Ligplaatsen Vaartuigen Tynaarlo
CiteertitelNadere regels Ligplaatsen Vaartuigen Tynaarlo
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerpNadere regels ligplaatsen vaartuigen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Artikel 5:25 derde lid Algemene Plaatselijke Verordening Tynaarlo 2015.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

11-04-2017Nieuwe regeling

04-04-2017

Elektronisch gemeenteblad nummer 58074

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Nadere regels Ligplaatsen vaartuigen gemeente Tynaarlo

Burgemeester en wethouders van Tynaarlo

Overwegende dat

 

 • _

  het uit het oogpunt van openbare orde, volksgezondheid, veiligheid, milieuhygiëne en aanzien van de gemeente wenselijk is om nadere regels te stellen voor de ligplaatsen van vaartuigen in de gemeente;

 • _

  het uit oogpunt van een passend gebruik van de beschikbare ligplaatsen in de gemeente het goed is om beperkingen te stellen naar soort aantal en omvang van vaartuigen en de maximale duur van het innemen van een ligplaats.

Gelet op artikel 5:25 derde lid Algemene Plaatselijke Verordening Tynaarlo 2015.

b e s l u i t e n:

Vast te stellen de navolgende Nadere regels Ligplaatsen Vaartuigen Tynaarlo.

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a.

  Bedrijfsvaartuig: Vaartuig, niet zijnde een binnenschip, hoofdzakelijk gebruikt of bestemd voor de uitoefening van een bedrijf of beroep of voor de uitoefening van sociaal-culturele activiteiten voor de duur als contractueel is overeengekomen;

 • b.

  Woonschip: drijvende losse constructie of inrichting uitsluitend of in hoofdzaak bestemd tot een als hoofdverblijf geldend dag- of nachtverblijf van één of meer personen;

 • c.

  Recreatievaartuig: Een niet voor permanente bewoning dienend vaartuig voor recreatief gebruik waarin tijdens zomermaanden (soms) geslapen wordt;

 • d.

  Haven: Daarvoor bestemde aanlegplaats voor vaartuigen in Zuidlaren, Meerzicht, De Bloemert;

 • e.

  Ligplaats: een door het bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig aangewezen plaats in het water al dan niet aangevuld met een op de oever aanwezig terrein of een gedeelte daarvan, die bestemd is voor het permanent afmeren van een voor woon-, bedrijfsmatige of recreatieve doeleinden geschikt vaartuig;

 • f.

  Passantenplaats: Tijdelijke ligplaats in een haven tijdens het vaarseizoen;

 • g.

  Vaarseizoen: periode van 1 april tot 1 oktober;

 • h.

  Openbaar water: definitie als in artikel 1:1 APV;

 • i.

  Havenmeester: degene die door het college bij besluit als zodanig is aangewezen;

 • j.

  Winterligplaats: plaats in het water, die door een bedrijfsvaartuig of ander vaartuig wordt ingenomen gedurende de winterperiode, 1 oktober tot 1 april;

 • k.

  Verhalen: verplaatsen of vervaren van een schip / vaartuig naar een andere ligplaats;

 • l.

  Aanmeerplaats: plaats in het water die door een bedrijfsvaartuig of ander vaartuig tijdelijk wordt ingenomen;

Artikel 2 Woonschepen

 • 1.

  De maximale afmetingen van een woonschip bedragen:

  • a.

   Lengte: 26 meter;

  • b.

   Breedte: 6,5 meter;

  • c.

   Hoogte: 5,5 meter.

 • 2.

  De woonschepen op voldoende afstand (minimaal 5 meter) van elkaar te liggen.

 • 3.

  Het eerste en tweede lid gelden niet voor woonschepen welke voor vaststelling van dit besluit al op de door burgemeester en wethouders aangewezen locaties aanwezig waren.

 • 4.

  Het aantal woonschepen en de ligging daarvan binnen de gemeente Tynaarlo staat aangegeven op de bijgevoegde kaart. Zie bijlage 1.

 • 5.

  Het uiterlijk van het woonschip dient te voldoen aan redelijke eisen van welstand, beoordeeld naar de criteria zoals die zijn opgenomen in de Welstandsnota van de gemeente Tynaarlo.

Artikel 3 Bedrijfsvaartuigen

 • 1.

  De maximale toegestane afmetingen voor bedrijfsvaartuigen in de Zuidlaardervaart bedragen:

  • a.

   lengte: 20 meter;

  • b.

   breedte: 5,5 meter;

  • c.

   Diepgang: 1,5 meter;

  • d.

   Opbouwhoogte: 2,5 meter boven waterpeil.

Artikel 4 Meldingsplicht

De rechthebbende van een vaartuig is verplicht het zinken van het vaartuig te melden aan de gemeente.

Artikel 5 Maximale duur gebruik passantenplaats of aanmeerplaats

 • 1.

  Van een passantenplaats / aanmeerplaats mag niet langer gebruik worden gemaakt dan drie aaneengesloten nachten. Een nacht is in dit geval gedefinieerd als de periode tussen het vroegste tijdstip waarop de bruggen worden geopend op enige dag tot het laatste openingstijdstip van de bruggen op de volgende dag.

 • 2.

  Binnen 3 x 24 uur na het verlaten van een passantenplaats / aanmeerplaats mag niet opnieuw een passantenplaats / aanmeerplaats worden ingenomen binnen het openbaar water van de gemeente Tynaarlo.

 • 3.

  Het verbod in lid 2 geldt niet voor bedrijfsvaartuigen die voor de uitoefening van een bedrijf meerdere malen binnen de Gemeente Tynaarlo moeten aanmeren.

 • 4.

  De aangewezen passantenplaatsen / aanmeerplaatsen staan weergegeven op de bijgevoegde kaart. Zie bijlage I.

Artikel 6 Winterligplaats

 • 1.

  In de periode van 1 oktober tot 1 april is het verboden in het openbaar vaarwater binnen de Gemeente Tynaarlo een winterligplaats in te nemen.

 • 2.

  Het verbod genoemd in lid 1 geldt niet voor bedrijfsvaartuigen of woonschepen.

Artikel 7 Verbodsbepaling

Niet toegestaan is het:

 • a.

  aanbrengen van wijzigingen aan steigers, kaden e.d.;

 • b.

  dumpen van afval, olie, de inhoud van chemische toiletten of andere verontreinigingen anders dan in de daarvoor bestemde containers;

 • c.

  gebruik van onderwaterclosets;

 • d.

  op de steigers en kaden laten liggen van toebehoren als masten, rondhout, meertouwen e.d.;

 • e.

  ontsteken van open vuur op of aan steigers, kaden e.d.;

 • f.

  het betreden of verhalen van een aan derden toebehorende boot anders dan wanneer hierdoor schade aan deze boot of andere zaken (ook van derden) kan worden voorkomen;

 • g.

  "zeil maken" en/of "voeren van zeil" binnen het havengebied;

 • h.

  het is niet toegestaan voor anker te gaan in openbaar vaarwater waardoor de doorvaart wordt belemmerd, anders dan in geval van nood.

Artikel 8 Inwerkingtreding

Deze nadere regels treden werking op de eerste dag na die van de bekendmaking.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van B&W van 4 april 2017

 

Burgemeester en wethouders,

J.T. van Nieukerken M.J.F. Thijsen

Gemeentesecretaris/directeur Burgemeester