Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Tynaarlo

Nadere regels en Uitzonderingen Voorwerpen op of aan de weg gemeente Tynaarlo

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieTynaarlo
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingNadere regels en Uitzonderingen Voorwerpen op of aan de weg gemeente Tynaarlo
CiteertitelNadere regels en Uitzonderingen Voorwerpen op of aan de weg gemeente Tynaarlo
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerpNadere regels en uitzonderingen voorwerpen op of aan de weg

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Artikel 2:10 Algemene Plaatselijke verordening 2015, gewijzigd 21 maart 2017

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-09-2017Nieuwe regeling

04-04-2017

Elektronisch gemeenteblad nummer 58062

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Nadere regels en Uitzonderingen Voorwerpen op of aan de weg gemeente Tynaarlo

Burgemeester en wethouders van de gemeente Tynaarlo

Overwegende dat :

 

 • ·

  het in het belang van de bruikbaarheid en het aanzien van de weg wenselijk is om nadere regels te stellen voor het plaatsen van voorwerpen op of aan de weg

 • ·

  in het kader van deregulering voor burgers en bedrijven uitzonderingen op de vergunningplicht worden vastgesteld voor zaken mits deze voldoen aan de nadere regels die gesteld zij in het kader van de bruikbaarheid en de veiligheid van de weg.

Gelet op artikel 2:10 Algemene Plaatselijke verordening 2015, gewijzigd 21 maart 2017

Besluiten:

I . Nadere regelsreclamedragers langs de weg
 • 1.

  In het kader van een doelmatig en veilig gebruik en het aanzien van de weg gelden deze nadere regels voor de volgende categorieën reclamedragers:

  • a.

   wisselframes of daarmee vergelijkbare objecten

  • b.

   plakzuilen, met een maximum van 5 zuilen;

  • c.

   sandwichborden

  • d.

   driehoeksborden

  • e.

   spandoeken voor commerciële doeleinden

 • 2.

  Voor de categorieën, genoemd in lid 1 onder a en b, wordt slechts één vergunning verleend voor de exploitatie van de reclameobjecten, via een aanbesteding, verleend voor in totaal maximaal 45 wisselframes op de door het college aangewezen plaatsen.

 • 3.

  De categorieën genoemd onder c, d en e worden niet langer toegestaan

II. Uitzonderingen vergunningplicht

Op grond van artikel 2:10 tweede lid de volgende categorieën voorwerpen aan te wijzen waarvoor de vergunningplicht uit het eerste lid niet geldt.

 • ·

  Spandoeken voor ideële uitingen: voor zover voldaan wordt aan de door het college in dit besluit gestelde nadere regels.

 • ·

  Terrassen bij een (horeca) gelegenheid, voor zover voldaan wordt aan de door het college in dit besluit gestelde nadere regels.

 • ·

  Uitstallingen van goederen en pandgebonden objecten, voor zover wordt voldaan aan de door het college in dit besluit gestelde nadere regels.

III. Nadere regels voor spandoeken en terrassen en uitstallingen

Op grond van artikel 2:10 vijfde lid gelden voor de hieronder genoemde voorwerpen de volgende nadere regels

 • A.

  Spandoeken voor ideële uitingen

  • 1.

   Voor het vergunningvrij plaatsen van deze spandoeken geldt een termijn van maximaal twee aaneengesloten weken.

  • 2.

   De periode tussen perioden is minimaal 13 weken

  • 3.

   Spandoeken dienen zo te worden gemonteerd dat ze voldoen aan artikel 2:10 lid 3 a en b.

 • B.

  Terrassen bij een (horeca)bedrijf

  • 1.

   De opstelling van een terras mag het verkeer niet hinderen of op andere wijze de verkeersveiligheid in gevaar brengen. Terrassen mogen het uitzicht op een hoek niet belemmeren.

  • 2.

   Alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen dienen te worden genomen om te voorkomen dat de gemeente of derden schade kunnen lijden als gevolg van het terras.

  • 3.

   Bij de ingebruikname dient een vrije doorgang te blijven bestaan voor voetgangers en minder validen.

  • 4.

   Er mag geen terrasmeubilair worden opgeslagen in de openbare ruimte. De meubels blijven op het terras staan of worden opgeslagen op eigen grond of binnen de inrichting.

  • 5.

   Windschermen en andere terrasafscheidingen zijn toegestaan indien:

 • a.

  zij alleen in combinatie met tafels en stoelen worden geplaatst;

 • b.

  zij niet hoger zijn als 1.50 meter;

 • c.

  de schermen gelijk zijn en zoveel mogelijk transparant;

  • 6.

   Parasols mogen in uitgeklapte toestand de grenzen van het terras niet overschrijden.

  • 7.

   De terraslocatie en de omliggende omgeving moet gedurende de periode van exploitatie dagelijks na sluiting vrij worden gemaakt van afval, achtergebleven stoffen of voorwerpen.

Uitstallen van goederen

 • 1.

  Het uitstallen van goederen is toegestaan op alle dagen en tijdstippen waarop de winkel voor het publiek geopend is en wel op dat gedeelte dat onmiddellijk grenzend aan en lopend langs de gevel van het winkelpand.

 • 2.

  Naast de uitstalling dient een vrije doorgang te blijven bestaan voor voetgangers en minder validen.

 • 3.

  De borden, rekken, manden, etc. waarin te koop aangeboden goederen worden uitgestald, dienen uiterlijk een half uur na winkelsluitingstijd te zijn verwijderd.

 • 4.

  Het is niet toegestaan lege kratten, kisten of ander verpakkingsmateriaal op het trottoir te laten staan.

 • 5.

  De uitstalling brengt door de omvang, vormgeving, constructie, plaats of het beoogde gebruik geen schade toe aan de openbare plaats.

 • 6.

  De uitstalling levert geen gevaar op voor de openbare orde of veiligheid.

 • 7.

  Op marktdagen heeft de markt voorrang. Middenstanders zullen zich voor wat betreft hun uitstallingen aan deze situatie moeten aanpassen.

 • 8.

  Uitstallingen mogen geen belemmering vormen voor het beheer of onderhoud van de openbare ruimt

IV. Inwerkingtreding

Deze regels treden in werking op 1 september 2017.

Tynaarlo 4 april 2017

Burgemeester en wethouders,

J.T. van Nieukerken M.J.F.J. Thijsen

Algemeen Directeur Burgemeester