Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Tynaarlo

Handhavingverordening Participatiewet, Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijke Arbeidsongeschikte gewezen Zelfstandigen en Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte Werknemers gemeente Tynaarlo 2015

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieTynaarlo
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingHandhavingverordening Participatiewet, Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijke Arbeidsongeschikte gewezen Zelfstandigen en Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte Werknemers gemeente Tynaarlo 2015
CiteertitelHandhavingverordening Particpatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Tynaarlo 2015
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerpHandhavingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Artikel 147, eerste lid van de Gemeentewet en gelet op artikel 8b van de Participatiewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

02-05-201501-01-2015Nieuwe regeling

09-12-2014

Elektronisch gemeenteblad nummer 38220

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Handhavingverordening Participatiewet, Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijke Arbeidsongeschikte gewezen Zelfstandigen en Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte Werknemers gemeente Tynaarlo 2015

Deze verordening treedt in werking een dag na bekendmaking en werkt terug tot en met 1 januari 2015.

De raad van de gemeente Tynaarlo;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van Tynaarlo;

gelet op artikel 147, eerste lid van de Gemeentewet en gelet op artikel 8b van de Participatiewet en overwegende dat het noodzakelijk is de wijze waarop handhaving met betrekking tot de uitvoering van de Participatiewet plaatsvindt bij verordening te regelen;

B E S L U I T:

in te trekken:

Handhavingverordening Wwb, IOAZ en IOAW gemeente Tynaarlo 2013

vast te stellen:

Handhavingverordening Participatiewet, Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijke Arbeidsongeschikte gewezen Zelfstandigen en Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte Werknemers gemeente Tynaarlo 2015

Artikel 1 Definities.

Voor de betekenis van de in deze verordening genoemde begrippen wordt verwezen naar de begripsomschrijvingen van de relevante wetten alsmede de Algemene wet bestuursrecht (Awb). In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  De wet: de Participatiewet;

 • b.

  IOAZ: Inkomensvoorziening voor Oudere en Gedeeltelijk Arbeidsongeschikte Gewezen Zelfstandigen;

 • c.

  IOAW: Inkomensvoorziening voor Oudere en Gedeeltelijk Arbeidsongeschikte Werkloze Werknemers;

 • d.

  Langdurigheidstoeslag: de toeslag als bedoeld in artikel 36 WWB;

 • e.

  Uitkering: algemene en bijzondere bijstand en de inkomenstoeslag op grond van de wet, een uitkering op grond van de IOAW en een uitkering op grond van de IOAZ;

 • f.

  College: het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Tynaarlo.

Artikel 2 Handhavingplan.

 • 1.

  Het college zorgt, in het kader van de bestrijding van het ten onrechte ontvangen uitkeringen alsmede van misbruik en oneigenlijk gebruik van de relevante wetten, voor het opstellen van een handhavingplan.

 • 2.

  In het handhavingplan komt op zijn minst tot uitdrukking:

  • a.

   Aanpak fraudepreventie;

  • b.

   Aanpak frauderepressie.

Artikel 3 Afstemming en terugvordering.

 • 1.

  Terugvordering van ten onrechte ontvangen uitkeringen vindt plaats op grond van de relevante wetsartikelen zoals in de wetten is omschreven. Elke wet heeft hieromtrent een afzonderlijke paragraaf.

 • 2.

  In principe wordt er altijd teruggevorderd met inachtneming van artikel 5 van deze verordening.

 • 3.

  Het college stelt nadere regels met betrekking tot terugvordering.

Artikel 4 Invordering en kwijtschelding.

Het college stelt nadere regels met betrekking tot de invordering en kwijtschelding.

Artikel 5 Onvoorziene omstandigheden en hardheidclausule.

Het college kan in bijzondere gevallen afwijken van de bepalingen in deze verordening, als toepassing daarvan tot onbillijkheden van overwegende aard leidt.

Artikel 6 Citeertitel en inwerkingtreding.

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking een dag na bekendmaking en werkt terug tot en met 1 januari 2015

 • 2.

  De handhavingverordening WWB, IOAW en IOAZ. die is vastgesteld in maart 2011 wordt gelijktijdig ingetrokken.

 • 3.

  Deze verordening wordt aangehaald als de Handhavingverordening Particpatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Tynaarlo 2015

  Vries, 9 december 2014

De raad voornoemd,

P.Adema, voorzitter

J.L. de Jong, griffier