Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Tynaarlo

Verordening Cliëntenparticipatie Participatiewet

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieTynaarlo
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening Cliëntenparticipatie Participatiewet
CiteertitelVerordening cliëntenparticipatie Participatiewet
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerpVerordening cliëntenparticipatie Participatiewet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet en artikel 47 van de Participatiewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-07-2015Nieuwe regeling

09-06-2015

Elektronisch gemeenteblad nummer 68234

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening Cliëntenparticipatie Participatiewet

Deze verordening treedt in werking op 1 juli 2015..

De raad van de gemeente Tynaarlo;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 21 april 2015;

overwegende dat met de inwerkingtreding van de Participatiewet per 1 januari 2015 het te voeren bijstandsbeleid opnieuw dient te worden vastgesteld;

gelet op de bepalingen van de Gemeentewet en artikel 47 van de Participatiewet;

B E S L U I T:

vast te stellen de Verordening Cliëntenparticipatie Participatiewet

Artikel 1 Definities

 • a.

  De wet: de Participatiewet

 • b.

  Het college: het college van burgemeester en wethouders van Tynaarlo

 • c.

  De gemeente: de gemeente Tynaarlo

 • d.

  Cliënten: personen, zoals bedoeld in artikel 7 eerste lid van de wet

Artikel 2 Opdracht aan het college

Het college bevordert het instellen van een orgaan, bestaande uit cliënten, of hun vertegenwoordigers wanneer deze blijkens hun statuten zijn gericht op behartiging van de belangen van cliënten, hierna te noemen: cliëntenraad, met als doel deze te betrekken bij de uitvoering van de wet, zoals beschreven in deze verordening

Artikel 3 Samenstelling cliëntenraad

 • 1.

  De cliëntenraad bestaat merendeels uit cliënten, of hun vertegenwoordigers, wanneer deze blijkens hun reglement zijn gericht op behartiging van de belangen van cliënten.

 • 2.

  De cliëntenraad streeft ernaar dat de samenstelling van haar leden zoveel mogelijk een representatieve afspiegeling is van de groep van cliënten.

 • 3.

  Politieke partijen, leden van B&W en raad, die in en voor de gemeente Tynaarlo actief zijn, mogen geen deel uitmaken van cliëntenraadcommissieleden

Artikel 4 Faciliteiten

 • 1.

  De gemeente zorgt voor toegankelijke vergaderruimte voor de leden

 • 2.

  De cliëntenraad is schriftelijk en telefonisch bereikbaar voor leden, cliënten en de gemeente.

Artikel 5 Periodiek overleg cliëntenraad

De cliëntenraad komt minimaal zes maal per jaar bijeen voor periodiek overleg over de uitvoering van de wet door de gemeente.

Artikel 6 Initiatiefrecht

 • 1.

  De cliëntenraad heeft de bevoegdheid alle aangelegenheden die de uitvoering en (de kwaliteit van) de dienstverlening van de afdeling Sociale zaken raken in het structureel overleg met de gemeente aan de orde te stellen.

 • 2.

  De cliëntenraad heeft het recht advies uit te brengen over alle aangelegenheden die het beleid, de uitvoering en (de kwaliteit van) de dienstverlening van de afdeling Sociale Zaken betreffen.

 • 3.

  De cliëntenraad stelt jaarlijks een activiteitenplan op, inclusief financiële onderbouwing, dat met het hoofd van de afdeling Sociale Zaken wordt besproken.

 • 4.

  De cliëntenraad heeft de bevoegdheid om voor een goede invulling van zijn taakstelling in voorkomende gevallen, bij voorkeur in overleg met de afdeling Sociale Zaken gebruik te maken van in- en externe deskundigheid.

 • 5.

  De cliëntenraad is niet bevoegd te adviseren naar aanleiding van klachten, bezwaarschriften en andere zaken die op individuele cliënten betrekking hebben.

Artikel 7 Informatierecht

 • 1.

  De cliëntenraad wordt geïnformeerd over de resultaten van klant- tevredenheidsonderzoeken, enquêtes en klachtenrapportages.

 • 2.

  De cliëntenraad krijgt spontaan en op verzoek tijdig alle informatie die het voor de uitoefening van zijn taken zoals in deze verordening omschreven nodig heeft, tenzij enig wettelijk voorschrift de verstrekking daarvan in de weg staat.

Artikel 8 Adviesrecht

 • 1.

  De cliëntenraad wordt tijdig betrokken bij de voorbereiding en de totstandkoming van zaken waarmee de cliënt in de uitvoering door de afdeling Sociale Zaken rechtstreeks wordt geconfronteerd)

 • 2.

  De gemeente stelt de cliëntenraad op een zodanig tijdstip in de gelegenheid advies uit te brengen over beleid en uitvoering dat er een daadwerkelijke invloed mogelijk is op de besluitvorming. Indien de gemeente om advies vraagt, wordt het advies binnen vier weken uitgebracht.

 • 3.

  Van alle adviezen uitgebracht aan het burgemeester en wethouders wordt de ontvangst schriftelijk meegedeeld.

 • 4.

  Wanneer het college besluit af te wijken van het advies van de cliëntenraad wordt deze afwijking gemotiveerd ter kennis gebracht van de cliëntenraad.

 • 5.

  Informatieverzoeken en verbetervoorstellen de met betrekking tot de uitvoering door de cliëntenraad schriftelijk zijn verstrekt, worden door de afdeling Sociale Zaken beoordeeld. De afdeling Sociale Zaken verzorgt binnen vier weken een schriftelijke met redenen omklede reactie.

 • 6.

  Indien de cliëntenraad zich niet kan verenigen met het standpunt van de het college of de afdeling Sociale Zaken, zal de cliëntenraad dit gemotiveerd en schriftelijk kenbaar maken aan gemeenteraad respectievelijk de wethouder en raad.

Artikel 9 Periodiek overleg met de gemeente

 • 1.

  De cliëntenraad overlegt in beginsel viermaal per jaar met het hoofd van de afdeling Sociale Zaken, of diens vertegenwoordiger.

 • 2.

  De cliëntenraad overlegt in beginsel tweemaal per jaar met de relevante wethouder van de gemeente.

 • 3.

  De cliëntenraad kan agendapunten aandragen voor de overleggen zoals bedoeld in de leden 1 en 2 van dit artikel.

 • 4.

  Door of namens het college worden nadere regels gesteld over de wijze van agendering van de overleggen zoals bedoeld in de leden 1 en 2 van dit artikel.

Artikel 10 Incidenteel overleg met de gemeente

De cliëntenraad kan incidenteel overleggen met beleidsambtenaren van de gemeente over voor de cliëntenraad relevante beleidsonderwerpen.

Artikel 11 Geheimhoudingsplicht

De cliëntenraad neemt kennis van het bepaalde in artikel 2:5 van de Algemene wet bestuursrecht en zorgt dat zijn leden ook worden geïnformeerd over de hiervoor bedoelde geheimhoudingsplicht. Behalve na voorafgaande schriftelijke toestemming van de gemeente, zal de cliëntenraad informatie en gegevensdragers die hem ter beschikking staan niet aan derden kenbaar maken.

Artikel 12 Informatievoorziening door de gemeente

Door of namens het college wordt de cliëntenraad voorzien van de voor de uitvoering van zijn taak relevante informatie.

Artikel 13 Vergoedingen

Ter uitvoering van haar werkzaamheden wordt de cliëntenraad jaarlijks een door de raad vastgesteld budget beschikbaar gesteld ter bestrijding van de ter uitvoering van haar taak te bestrijden kosten.

Artikel 14 Verslag

Binnen 2 maanden na afloop van het kalenderjaar wordt door de cliëntenraad een verslag van de verrichte werkzaamheden in het afgelopen jaar, vergezeld van een financieel verslag.

Artikel 15 Citeerwijze en inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening kan worden aangehaald als de Verordening cliëntenparticipatie Participatiewet.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking op 1 juli 2015.

 • 3.

  De Verordening Cliëntenraad Oktober 2004 gemeente Tynaarlo wordt ingetrokken.

Vries, 9 juni 2015

De raad voornoemd,

drs. M.J.F.J. Thijsen, voorzitter

dhr. J. de Jong, griffier