Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Tynaarlo

Uitvoeringsregeling Kunst en cultuur gemeente Tynaarlo

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieTynaarlo
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingUitvoeringsregeling Kunst en cultuur gemeente Tynaarlo
CiteertitelUitvoeringsregeling Kunst en cultuur gemeente Tynaarlo
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerpUitvoeringsregeling kunst en cultuur

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Artikel 2, tweede lid, artikel 4, derde lid en artikel 6, tweede lid van de Algemene subsidieverordening gemeente Tynaarlo 2011

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2016Nieuwe regelig

08-12-2015

Elektronisch gemeenteblad nummer 119474

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Uitvoeringsregeling Kunst en cultuur gemeente Tynaarlo –

Burgemeester en wethouders van de gemeente Tynaarlo;

overwegende dat het gewenst is activiteiten te stimuleren die bijdragen aan/gericht zijn op het stimuleren van de bevolking uit Tynaarlo op het gebied van kunst en cultuur en zoals omschreven in de geldende kadernota’s op het gebied van kunst en cultuur van de gemeente Tynaarlo;

gelet op artikel 2, tweede lid, artikel 4, derde lid en artikel 6, tweede lid van de Algemene subsidieverordening gemeente Tynaarlo 2011

besluiten

vast te stellen de volgende regeling:

Uitvoeringsregeling Kunst en cultuur

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • 1.

  Algemene subsidieverordening: de Algemene subsidieverordening gemeente Tynaarlo 2011

 • 2.

  Activiteiten op het gebied van kunst en cultuur: alle activiteiten met als doelstelling het beoefenen van de harmonie-, fanfare-, klassieke -, moderne -, kamer- of popmuziek, toneel-, dans- en zangkunst al dan niet met gebruikmaking van toneelmatige en/of dramatische middelen; het organiseren van activiteiten met een kunst- en/of cultuurkarakter;

 • 3.

  Activiteiten kunstbeoefening door amateurs: alle activiteiten zoals hierboven vermeld op amateurbasis;

 • 4.

  Professionele producties: alle activiteiten op het gebied van kunst en cultuur zoals vermeld onder de algemene begripsbepaling op professionele basis;

 • 5.

  Activiteiten op het gebied van cultuurbehoud: activiteiten van historische verenigingen en musea;

 • 6.

  Activiteiten op het gebied cultuurtoerisme en cultuurparticipatie: activiteiten die een groter bereik tot doel hebben;

 • 7.

  Activiteiten op het gebied van cultuureducatie: zowel binnenschoolse activiteiten als buitenschoolse activiteiten;

 • 8.

  Festivals / evenementen: wanneer dergelijke evenementen ook aspecten van kunst en cultuur in zich dragen;

 • 9.

  Activiteiten op het gebied van informatieoverdracht: activiteiten van de lokale omroep en de bibliotheek.

 • 10.

  Exposities: incidentele tentoonstellingen van beeldende kunst

 • 11.

  Presentaties: catalogi, bijzondere publicaties die door hun inhoud of niveau uitstijgen boven het niveau van een gewone catalogus en hierdoor het karakter van een kunstwerk hebben

Artikel 2 Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen

 • 1.

  Subsidie op grond van deze regeling kan worden verstrekt voor activiteiten die bijdragen aan de beleidsdoelen zoals staat omschreven in de geldende kadernota’s gemeente Tynaarlo en/of door het afnemen van producten op het gebied van kunst en cultuur.

 • 2.

  Activiteiten gericht op kunstbeoefening moeten bijdragen aan/gericht zijn op het stimuleren van de bevolking uit Tynaarlo op het gebied van kunst en cultuur en voldoen aan 2 of meer van onderstaande criteria:

  • a.

   die gericht zijn op vrijetijdsbeleving;

  • b.

   waarbij sprake is van een concentratie van functies;

  • c.

   die de toeristische functie versterken;

  • d.

   die een educatief karakter hebben;

  • e.

   die aansluiten bij de behoefte en interesse van de bevolking.

  • f.

   waarbij sprake is van samenwerking en afstemming;

 • 3.

  Activiteiten gericht op informatie-overdracht: de activiteiten van de bibliotheek moeten gericht zijn op het bevorderen van vrij verkeer van informatie door deze informatie beschikbaar te stellen voor iedere geïnteresseerde. Voor overige activiteiten - voor zover deze passen binnen de functie van het

  bibliotheekwerk – kan subsidie worden verstrekt.

 • 4.

  Exposities.

 • 5.

  Presentaties.

  • a.

   Catalogi en bijzondere publicaties die door hun inhoud of niveau uitstijgen boven het niveau van een gewone catalogus en hierdoor het karakter van een kunstwerk hebben.

  • b.

   Historische overzichten en/of boekwerken

Artikel 3 Voorwaarden voor subsidie

De subsidievrager dient te voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • 1.

  Een volledig rechtspersoon te zijn of een organisatievorm te hebben, waarbij op enigerlei wijze een bestuur de verantwoordelijkheid neemt voor de uit te voeren activiteit en daarop door de gemeente kan worden aangesproken;

 • 2.

  Subsidieaanvragers kunstbeoefening dienen:

  • a.

   minimaal 1 keer een openbaar optreden te verzorgen in de gemeente Tynaarlo;

  • b.

   een ledenbestand te hebben waarbij tenminste 50% van de actieve leden c.q. aantal toeschouwers afkomstig is uit de gemeente Tynaarlo;

  • c.

   aan te geven dat er een redelijke verhouding bestaat tussen inkomsten uit subsidies en inkomsten verkregen uit deelnemersbijdragen.

 • 3.

  Het profijtbeginsel is van toepassing op activiteiten gericht op vrije tijd voorzieningen, sport, cultuur en evenementen.

 

Artikel 4 Procedurebepalingen

 • 1.

  Een aanvraag voor een eenmalige subsidie moet door ons zijn ontvangen uiterlijk 8 weken voor het begin van de activiteiten waarvoor subsidie wordt gevraagd.

 • 2.

  De activiteit dient binnen 52 weken na datum ontvangst te worden uitgevoerd.

Artikel 5 Kosten die voor subsidie in aanmerking komen

1.De subsidie heeft uitsluitend betrekking op de kosten die resteren na aftrek van bijdragen van derden en die naar ons oordeel noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de activiteiten.

Artikel 6 Berekening van de subsidie

 • 1.

  Burgemeester en wethouders kunnen een eenmalige subsidie verlenen als bijdrage in de kosten tot maximaal 100% van de naar het oordeel van burgemeester en wethouders noodzakelijke kosten.

 • 2.

  Voor eenmalige activiteiten is dit maximaal € 750,-. Voor presentaties is dit maximaal € 250,- .

 • 3.

  Voor de bibliotheek geldt dat de stijging van de subsidiabele personele kosten, voortvloeiende uit de door burgemeester en wethouders goedgekeurde personeelsformatie, zullen worden vergoed conform het VNG-advies. (De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) geven jaarlijks advies aan de gemeenten over de aanpassing van subsidies.)

Artikel 7 Verdeling van het subsidieplafond

Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Wanneer de aanvrager krachtens artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van ontvangst van de aanvraag de datum waarop de aanvraag is aangevuld.

Artikel 8 Verplichtingen

Het college kan bij de subsidieverlening nog verplichtingen opleggen.

Artikel 9 Slotbepalingen

 • 1.

  De “Uitvoeringsregeling Kunst en Cultuur gemeente Tynaarlo”, vastgesteld door het college op 17 december 2013 wordt ingetrokken.

 • 2.

  Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2016

 • 3.

  De regeling wordt aangehaald als “Uitvoeringsregeling Kunst en Cultuur”

Vries, 8 december 2015

Burgemeester en wethouders,

mr. J. Th. van Nieukerken drs. M.J.F.J. Thijsen

gemeentesecretaris burgemeester