Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Tynaarlo

Uitvoeringsregeling cofinanciering dorpsinitiatieven gemeente Tynaarlo

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieTynaarlo
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingUitvoeringsregeling cofinanciering dorpsinitiatieven gemeente Tynaarlo
CiteertitelUitvoeringsregeling cofinanciering dorpsinitiatieven
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerpUitvoeringsregeling cofinanciering dorpsinitiativen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Artikel 2 van de Algemene subsidieverordening gemeente Tynaarlo 2011 en het Beleidskader subsidiesystematiek

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

21-07-2016Nieuwe regeling

12-07-2016

Onbekend

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Uitvoeringsregeling cofinanciering dorpsinitiatievengemeente Tynaarlo

Burgemeester en wethouders van de gemeente Tynaarlo;

overwegende dat

De provincie Drenthe in 2013 een subsidieregeling genaamd “Vitaal Platteland – Dorpsinitiatieven” in het leven heeft geroepen.

Het college van Gedeputeerde Staten (GS) onlangs bovenstaande regelgeving heeft aangepast. Met de aanpassing is voldaan aan de wens vanuit de samenleving om de oude regeling “Vitaal Platteland – Dorpsinitiatieven” laagdrempeliger en toegankelijker te maken. In plaats van een provinciaal loket voor dorpsinitiatieven gaat de provincie Drenthe jaarlijks € 50.000,- overmaken aan elke gemeente in Drenthe. Gemeenten kunnen op basis van cofinanciering deze middelen inzetten voor lokale initiatieven.

Naar aanleiding van bovenstaande het college de “Uitvoeringsregeling cofinanciering dorpsinitiatieven gemeente Tynaarlo” in het leven heeft geroepen.

Indien een aanvraag voor een subsidie voldoet aan de voorwaarden genoemd in de Algemene subsidieverordening gemeente Tynaarlo 2011 en de van toepassing zijnde Uitvoeringsregeling, toetst het college de aanvraag ook aan onderstaande Uitvoeringsregeling cofinanciering dorpsinitiatieven.

Gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening gemeente Tynaarlo 2011 en het Beleidskader subsidiesystematiek

besluiten

vast te stellen de volgende regeling:

Uitvoeringsregeling cofinanciering dorpsinitiatieven gemeente Tynaarlo

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • 1.

  Algemene subsidieverordening: de Algemene subsidieverordening gemeente Tynaarlo 2011.

 • 2.

  Dorpsinitiatieven: initiatieven van een rechtspersoon zonder winstoogmerk die zijn bedoeld om de leefbaarheid in en om de dorpen in de gemeente Tynaarlo te verbeteren.

Artikel 2 Voorwaarden cofinanciering

Een aanvraag voor subsidie komt voor cofinanciering in aanmerking indien – naast de vereisten in Algemene subsidieverordening en de eventueel van toepassing zijnde Uitvoeringsregeling - de aanvraag voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • 1.

  De dorpsinitiatieven dragen bij aan het versterken van burgerkracht en verbeteren van de leefbaarheid in en om de dorpen in Tynaarlo.

 • 2.

  De dorpsinitiatieven binnen twee jaar na de datum van de subsidiebeschikking gereed zijn.

 • 3.

  de aanvrager een rechtspersoon zonder winstoogmerk en is ook verantwoordelijk voor de uitvoering van het project.

 • 4.

  Het (resultaat van het) dorpsinitiatief overdraagbaar is naar andere dorpen in Drenthe.

 • 5.

  Het provinciale deel van de subsidie niet wordt verstrekt om een bepaalde voorziening in stand te houden (aanvulling van exploitatietekorten).

 • 6.

  De resultaten van het dorpsinitiatief komen ten goede aan de dorpsgemeenschap, en niet slechts aan enkele Individuen.

Artikel 3 Hoogte subsidie

De cofinanciering (provincie) bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele kosten. De overige 50% wordt uit gemeentelijke middelen verstrekt. Bij meerdere financieringsbronnen is de provinciale subsidie altijd gelijk aan de gemeentelijke subsidie.

Artikel 4 Slotbepalingen

 • 1.

  Deze regeling treedt in werking een dag na inwerkingtreding en eindigt op 1 januari 2019.

 • 2.

  De regeling wordt aangehaald als: “Uitvoeringsregeling cofinanciering dorpsinitiatieven”

Vries, 12 juli 2016

Burgemeester en wethouders

Mr. J. Th. Van Nieukerken drs. M.F.J. Thijsen

Gemeentesecretaris burgemeester