Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Tynaarlo

Verordening werkgeverscommissie gemeente Tynaarlo

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieTynaarlo
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening werkgeverscommissie gemeente Tynaarlo
CiteertitelVerordening werkgeverscommissie gemeente Tynaarlo
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpVerordening werkgeverscommissie

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Artikel 83, eerst lid, de artikelen 107 tot en met 107e, artikel 156 van de Gemeentewet en afdeling 10.1.2 van de Algemene wet bestuursrecht

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

08-07-202001-02-2017Wijziging van een regeling

31-01-2017

gmb-2020-164498

17-11-201108-07-2020Nieuwe regeling

08-11-2011

Onbekend

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening werkgeverscommissie gemeente Tynaarlo

Raadsbesluit nr. 12

Betreft: Werkgeverscommissie griffier

De raad van de gemeente Tynaarlo;

gelet op artikel 83, eerst lid, de artikelen 107 tot en met 107e, artikel 156 van de Gemeentewet en afdeling 10.1.2 van de Algemene wet bestuursrecht;

overwegende dat het gewenst is de werkgeverstaken van de gemeenteraad zorgvuldig te regelen;

B E S L U I T:

 

 • 1.

  De werkgeverscommissie oefent het werkgeverschap uit ten aanzien van de griffier en de overigeop de griffie werkzame ambtenaren zoals die door de raad aan haar is gedelegeerd;

 • 2.

  aan de onder 1 genoemde commissie de bevoegdheden delegeren die rechtstreeks voortvloeien uit de Ambtenarenwet, de op deze wet gebaseerde en de door de raad vastgestelde rechtspositionele voorschriften en de artikelen 107 tot en met 107e Gemeentewet, met uitzondering van de bevoegdheden zoals genoemd in artikel 107,107a, tweede lid, 107d, eerste lid en 107e eerste lid Gemeentewet;

 • 3.

  3 raadsleden te benoemen tot voorzitter respectievelijk lid van de werkgevercommissie, voor de duur van de zittingsperiode van de raad (rbs 9.II);

 • 4.

  Vast te stellen de volgende verordening:

Verordening werkgeverscommissie gemeente Tynaarlo

Artikel 1 Taken en bevoegdheden werkgeverscommissie

 • 1.

  De werkgeverscommissie oefent het werkgeverschap uit ten aanzien van de griffier zoals die door de raad aan haar zijn gedelegeerd;

 • 2.

  Tot de bevoegdheid van de werkgeverscommissie behoren ook de voorbereiding en uitvoering van de overige tot het werkgeverschap van de raad behorende besluiten en regelingen;

Artikel 2 Samenstelling werkgeverscommissie

 • 1.

  De werkgeverscommissie bestaat uit een voorzitter, bij voorkeur een van de plaatsvervangend voorzitters van de raad, en twee andere leden uit de raad, bij voorkeur afkomstig uit verschillende fracties van de coalitie en oppositie;

 • 2.

  de voorzitter en de leden van de werkgeverscommissie worden door de raad uit zijn midden benoemd voor de duur van de zittingsperiode van de raad;

 • 3.

  Het lidmaatschap van de werkgeverscommissie eindigt:

  • a.

   op eigen verzoek; het lid doet daarvan schriftelijke mededeling aan de raad; het ontslag gaat in als de opvolger door de raad is benoemd;

  • b.

   indien het lid aftreedt als lid van de raad;

  • c.

   indien de raad van oordeel is dat het lid niet langer geschikt is de functie van lid van de werkgeverscommissie te vervullen;

 • 4.

  De voorzitter van de raad kan op uitnodiging als adviseur of informant aan de vergaderingen van de werkgeverscommissie deelnemen.

Artikel 3 Taken voorzitter

De voorzitter draagt in ieder geval zorg voor:

 • a.

  het tijdig en periodiek bijeenroepen van de werkgeverscommissie;

 • b.

  het leiden van vergaderingen;

 • c.

  het doen naleven van deze verordening

 • d.

  het ondertekenen van de stukken en de besluiten die van deze commissie uitgaan, alsmede het zorg dragen voor de uitvoering van de besluiten van de werkgeverscommissie;

 • e.

  het fungeren als schakel tussen de werkgeverscommissie en de griffier als eerstverantwoordelijke voor de personele en organisatorische zaken van de griffier

Artikel 4 Ondersteuning van de commissie

De griffier of een door deze aan te wijzen functionaris staat de werkgeverscommissie terzijde, draagt zorg voor het secretariaat en maakt met het college of secretaris afspraken over de ondersteuning.

Artikel 5 Besluitvorming

 • 1.

  Besluiten worden genomen bij een meerderheid aan stemmen, uitgebracht door de leden, zoals bedoeld in artikel 2.

 • 2.

  besluiten worden alleen genomen indien in de vergadering meer dan de helft van het aantal zitting hebbende leden aanwezig is.

Artikel 6 Verslaglegging

De griffier draagt zorg voor het opstellen van een besluitenlijst van elke vergadering. De besluitenlijst wordt in de eerstvolgende vergadering van de werkgeverscommissie definitief vastgesteld.

Artikel 7 Beslotenheid van vergaderingen

 • 1.

  de vergadering van de werkgeverscommissie worden in het belang als bedoeld in artikel 10, tweede lid, onder e of f van de Wet openbaarheid van bestuur in beslotenheid gehouden

 • 2.

  De agenda, de stukken en de besluitenlijst zijn openbaar, tenzij de werkgeverscommissie beslist dat op grond van een belang, genoemde in artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur, hierop of een deel daarvan geheimhouding moet worden gelegd.

 • 3.

  Indien een raadlid de stukken als bedoeld in het tweede lid wil inzien, kan hij daartoe een verzoek indienen bij de voorzitter van de werkgeverscommissie. De voorzitten weigert een dergelijk verzoek slechts als er sprake is van strijd met het openbaar belang. Het tweede lid is van overeenkomstige van toepassing.

Artikel 8 Vergaderfrequentie

De werkgeverscommissie vergadert tenminste tweemaal per jaar en voorts zo vaak als door de voorzitter of een van de leden nodig wordt geacht.

Artikel 9 Verantwoording

De werkgeverscommissie brengt met inachtneming van het bepaalde in artikel 7, jaarlijks verslag uit aan de raad van haar werkzaamheden en bevindingen.

Artikel 10 Onvoorziene situaties

In gevallen waarin deze verordening niet voorziet of bij twijfel over de toepassing ervan beslist de werkgeverscommissie op voorstel van de voorzitter.

Artikel 11 Citeertitel

Dit besluit kan worden aangehaald als “Verordening werkgeverscommissie gemeente Tynaarlo”.

Artikel 12 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op de dag volgende op die van zijn bekendmaking.

Vries, 8 november 2011

De raad voornoemd,

F.A. van Zuilen, voorzitter

J.L. de Jong, griffier