Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Tynaarlo

Faciliteiten voor bestuurders 2006

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieTynaarlo
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingFaciliteiten voor bestuurders 2006
CiteertitelFaciliteitenregeling bestuurders gemeente Tynaarlo 2006
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 44
 2. Gemeentewet, art. 95
 3. Gemeentewet, art. 97
 4. Gemeentewet, art. 99
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

25-05-2006Onbekend

09-05-2006

Oostermoer, 17-05-2006

Raadsvergadering, agendapunt 11, 09-05-2006

Tekst van de regeling

Intitulé

Faciliteiten voor bestuurders 2006

Raadsbesluit nr. 11

 

Betreft:

De raad van de gemeente Tynaarlo;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Tynaarlo d.d. 11 april 2006;

 

overwegende dat het gewenst is de bestaande Faciliteitenregeling bestuurders gemeente Tynaarlo aan te passen

 

gelet op artikel 44, 95, 97 en 99 van de Gemeentewet;

 

B E S L U I T:

 

vast te stellen de volgende regeling

Faciliteiten voor bestuurders 2006

Artikel 1

Begripsbepaling

Bestuurders: leden van de raad van de gemeente Tynaarlo

Artikel 2

Faciliteiten voor gebruik computerapparatuur

Aan de bestuurder, die ten behoeve van het raadswerk gebruik maakt van een eigen computer en randapparatuur, wordt een vergoeding verstrekt van € 275,00 netto per jaar.

Artikel 3

Faciliteiten congressen

 • 1.

  Bestuurders kunnen verzoeken om een bijdrage in de kosten van congressen voor zover deze voor de uitoefening van het ambt van belang zijn.

 • 2.

  Het verzoek tot deelname aan een congres moet de instemming hebben van de voorzitter van de fractie waarvan de betrokkene deel uit maakt.

 • 3.

  De kosten worden op declaratiebasis vergoed, nadat de betreffende factuur is voorzien van een handtekening van de fractievoorzitter.

Artikel 4

Overgangsregeling

Bestuurders, die een pc hebben die is aangeschaft op grond van de voorgaande Faciliteitenregeling Bestuurders, waarvan de afschrijftermijn van 36 maanden nog niet is verstreken, ontvangen de vergoeding met ingang van de maand, volgende op die waarin de afschrijvingstermijn van 36 maanden is verstreken.

Artikel 5

Slotbepaling

 • 1.

  Deze regeling vervangt de ”Faciliteitenregeling bestuurders gemeente Tynaarlo”, die op 1 januari 2001 in werking is getreden.

 • 2.

  Deze regeling kan worden aangehaald als “Faciliteitenregeling bestuurders gemeente Tynaarlo 2006” en wordt geacht in werking te zijn getreden met ingang van 16 maart 2006.

 

Vries, 9 mei 2006

 

De raad voornoemd,

J.Rijpstra, voorzitter

J.L. de Jong, griffier