Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Tynaarlo

Verordening tot wijziging van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Tynaarlo 2015 (carbid)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieTynaarlo
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening tot wijziging van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Tynaarlo 2015 (carbid)
Citeertitelverordening tot wijziging van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Tynaarlo 2015 (inclusief wijzigingen vanaf 1 september 2017)
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerpWijzigingsverordening Apv 2015 onderdeel carbid

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 149 van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

06-12-201801-01-2019Nieuwe regeling

27-11-2018

gmb-2018-259591

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening tot wijziging van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Tynaarlo 2015 (carbid)

 

Betreft: Vaststellen van de Wijzigingsverordening Algemene plaatselijke verordening 2018 (onderdeel carbid)

 

Raadsvoorstel

De raad van de gemeente Tynaarlo;

Overwegende dat het huidige artikel betreffende het schieten met carbid gewijzigd dient te worden om voldoende maatwerk te kunnen leveren;

Gelet op artikel 149 van de Gemeentewet;

 

B E S L U I T:

Vast te stellen de volgende verordening tot wijziging van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Tynaarlo 2015 (inclusief wijzigingen vanaf 1 september 2017).

Artikel 1  

De Algemene plaatselijke verordening gemeente Tynaarlo 2015 wordt als volgt gewijzigd:

Het artikel 2:64a Carbid schieten komt te vervallen en wordt vervangen door het volgende artikel:

Artikel 2:64a Carbid schieten

 • 1.

  Het is verboden acetyleengas afkomstig van reactie tussen calciumacetylide (carbid) en water of gasmengsels met vergelijkbare eigenschappen op explosieve wijze te verbranden.

 • 2.

  Het verbod gesteld in het eerste lid geldt niet als:

  • a.

   gebruik wordt gemaakt van maximaal twee melkbussen en/of dergelijke voorwerpen met een maximale omvang van elk 50 liter, met gebruikmaking van acetyleengas afkomstig van reactie tussen calciumacetylide (carbid) en water of gasmengsel met vergelijkbare eigenschappen, en

  • b.

   er geschoten wordt met een bal (lichtgewicht hol bolvormig met lucht gevuld voorwerp) in plaats van een deksel, en

  • c.

   het gebruik plaatsvindt op 31 december van 10.00 uur tot 1 januari 02.00 uur, en

  • d.

   de plaats vanwaar geschoten wordt is gelegen:

   • 1.

    op een afstand van tenminste 75 meter van woonbebouwing; en

   • 2.

    op een afstand van tenminste 300 meter van inrichtingen voor de intramurale zorg; en

   • 3.

    op een afstand van tenminste 300 meter van in gebruik zijnde voorzieningen voor het houden van dieren, en

  • e.

   er wordt geschoten met een goed verankerde bus in een richting welke tegengesteld is aan de richting waarin de dichtstbijzijnde woonbebouwing is gelegen, en

  • f.

   het vrij schootsveld minimaal 75 meter is en hierin geen verharde openbare wegen of paden liggen, en

  • g.

   er sprake is van een zekere mate van verlichting, na zonsondergang.

 

 • 3.

  Als voorzienbaar is dat aan één of meerdere van de in lid 2 van dit artikel opgenomen voorwaarden niet zal worden voldaan, kan het college van het verbod als genoemd in lid 1 ontheffing verlenen. Deze ontheffing dient vóór 20 november te worden aangevraagd op een door het college vastgesteld formulier.

Artikel 2  

Deze verordening treedt in werking een dag na bekendmaking.

 

 

 

Vries, 27 november 2018

De raad voornoemd,

drs. M.J.F.J. Thijsen,

voorzitter

P. Koekoek,

Griffier