Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Tynaarlo

Verordening op de heffing en de invordering van leges 2019

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieTynaarlo
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en de invordering van leges 2019
CiteertitelLegesverordening 2019
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpLegesverordening 2019

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 229 van de Gemeentewet
 2. artikel 156 van de Gemeentewet
 3. artikel 2 van de Paspoortwet
 4. artikel 7 van de Paspoortwet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

n.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201901-01-2020Nieuwe regeling

11-12-2018

gmb-2018-274988

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van leges 2019

De raad van de gemeente Tynaarlo;

 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 20 november 2018;

gelet op de artikelen 156, eerste en tweede lid, aanhef en onderdeel h en 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet en de artikelen 2, tweede lid en 7 van de Paspoortwet

 

B E S L U I T:

 

vast te stellen de volgende verordening:

 

Verordening op de heffing en de invordering van leges 2019

Artikel 1 Begripsbepalingen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  dag: de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

 • b.

  week: een aaneengesloten periode van zeven dagen;

 • c.

  maand: het tijdvak dat loopt van ne dag in een kalendermaand tot en met de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand, met dien verstande dat als de ne dag in een kalendermaand 30 of 31 januari is, de (n-1) e dag in de volgende kalendermaand altijd de laatste dag van de maand februari is;

 • d.

  jaar: het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalenderjaar tot en met de (n-1)e dag in het volgende kalenderjaar;

 • e.

  kalenderjaar: de periode van 1 januari tot en met 31 december;

 

Artikel 2 Belastbaar feit

 • 1.

  Onder de naam ‘leges’ worden rechten geheven voor:

  • a.

   het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten;

  • b.

   het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart of een reisdocument;

   een en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

 • 2.

  Hetgeen in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel is bepaald over een Nederlandse identiteitskaart voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, is van overeenkomstige toepassing op een vervangende Nederlandse identiteitskaart voor personen met een uitreisverbod, ongeacht de leeftijd van de betrokken persoon.

 

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst, de Nederlandse identiteitskaart of het reisdocument dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend of de handelingen zijn verricht.

 

 

Artikel 4 Vrijstellingen

Leges worden niet geheven voor:

 • a.

  diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening (grondexploitatie) zijn of worden verhaald;

 • b.

  diensten die ingevolge wettelijk voorschrift zijn vrijgesteld van rechtenheffing of kosteloos moeten worden verleend;

 

Artikel 5 Maatstaven van heffing en tarieven

 • 1.

  De leges worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2.

  Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het nemen van een projectuitvoeringsbesluit als bedoeld in artikel 2.10 van de Crisis- en herstelwet bedraagt het tarief de som van de bedragen die op grond van deze verordening verschuldigd zouden zijn voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning, ontheffing, vrijstelling of enig ander besluit in het kader van de ontwikkeling en verwezenlijking van het project, voor zover het projectuitvoeringsbesluit strekt ter vervanging van deze besluiten, zoals bedoeld in artikel 2.10, derde lid, van de Crisis- en herstelwet.

 • 3.

  Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

 • 4.

  Daar waar in de tarieventabel wordt gesproken over een tarief per eenheid van tijd of aantal, wordt voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag een begroting van het geschatte legesbedrag medegedeeld. Nadat de begroting is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen na de goedkeuring van de begroting, dan wel op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 • 5.

  Daar waar in de tarieventabel wordt gesproken over een begroting dat is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen na de goedkeuring van de begroting, dan wel op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

Artikel 6 Wijze van heffing

De leges worden geheven door middel van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

 

Artikel 7 Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de leges worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6:

  • a.

   mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

  • b.

   schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen 30 dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

 • 2.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 8 Kwijtschelding

Met uitzondering van het in artikel 1.2.5 van de tarieventabel opgenomen tarief voor het verstrekken van een Nederlandse identiteitskaart (NIK) wordt bij de invordering van de leges geen kwijtschelding verleend.

 

Artikel 9 Vermindering of teruggaaf

Gehele of gedeeltelijke vermindering of teruggaaf van leges voor een in de bij deze verordening behorende tarieventabel omschreven dienst wordt verleend overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in die tarieventabel opgenomen bepaling.

 

Artikel 10 Overdracht van bevoegdheden

Het college is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening, indien de wijzigingen:

 • a.

  van zuiver redactionele aard zijn;

 • b.

  een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die in werking treedt binnen drie maanden na de officiële bekendmaking van de inwerkingtreding ervan in het Staatsblad of de Staatscourant en het de volgende hoofdstukken of onderdelen van titel 1 van de tarieventabel betreft:

  • 1.

   onderdeel 1.1.9 (akten burgerlijke stand);

  • 2.

   hoofdstuk 2 (reisdocumenten);

  • 3.

   hoofdstuk 3 (rijbewijzen);

  • 4.

   onderdeel 1.4.3 (papieren verstrekking uit de basisregistratiepersonen);

  • 5.

   onderdeel 1.9.1 (verklaring omtrent het gedrag);

   en van titel 3 van de tarieventabel betreft:

  • 6.

   hoofdstuk 5 (kansspelen).

Een en ander voor zover met deze wijzigingen niet reeds bij het vaststellen of latere wijziging van deze verordening bij raadsbesluit rekening is gehouden.

 

Artikel 11 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van leges.

 

Artikel 12 Overgangsrecht

 • 1.

  De ‘Verordening Legesverordening 2018’ van 4 december 2017 wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 13, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan;

 • 2.

  Als de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in artikel 13, tweede lid, opgenomen datum van ingang van de heffing, blijft de in het eerste lid genoemde verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover de heffing van de leges hiervoor in die periode plaatsvindt.

 

Artikel 13 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de tweede dag na die van de bekendmaking.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2019.

 

Artikel 14 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Legesverordening 2019.

 

 

 

Titel 1 Algemene dienstverlening

 

Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand

1.1.1

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap op:

 

 

1.1.1.1

maandag tot en met vrijdag in het gemeentehuis

368,40

1.1.1.2

zaterdag in het gemeentehuis

428,80

1.1.2

Voor het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk gelden, indien daarbij gebruik gemaakt wordt van de trouwzaal of een andere door de gemeente hiertoe aangewezen ruimte, de tarieven zoals zijn aangegeven onder 1.1.1.1 tot en met 1.1.7

 

 

1.1.3

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk, registratie van een partnerschap of een omzetting van één van beiden, in een bijzonder huis op grond van artikel 64, Boek 1, van het Burgerlijk Wetboek

388,35

1.1.4

De onder 1.1.1 tot en met 1.1.3 genoemde tarieven worden vermeerderd met een bedrag voor:

 

 

1.1.4.1

de voltrekking van een huwelijk door een buitengewoon ambtenaar van burgerlijke stand van de gemeente Tynaarlo, op maandag tot en met vrijdag

161,00

1.1.4.2

de voltrekking van een huwelijk door een buitengewoon ambtenaar van burgerlijke stand van de gemeente Tynaarlo, op zaterdag, zon- en feestdagen

285,00

1.1.4.3

een buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand van een andere gemeente dan de gemeente Tynaarlo

73,80

1.1.5

Het tarief bedraagt voor het aanwijzen van een eenmalige locatie voor één huwelijk of één geregistreerd partnerschap, anders dan bedoeld in 1.1.1.1 tot en met 1.1.4.3

319,75

1.1.6

Het tarief bedraagt voor het gebruik maken van een locatie voor meerdere huwelijken of geregistreerde partnerschappen, anders dan bedoeld in 1.1.1.1 tot en met 1.1.4.3

227,75

1.1.7

Het tarief voor het voltrekken van een huwelijk of geregistreerd partnerschap na 16.00 uur wordt verhoogd met

77,20

1.1.8

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van:

 

 

1.1.8.1

een trouwboekje of partnerschapboekje in een normale uitvoering

25,80

1.1.8.2

een trouwboekje of partnerschapboekje in een gekalligrafeerde uitvoering

39,40

1.1.8.3

een gekalligrafeerde wijziging in een trouwboekje of partnerschapboekje

8,40

1.1.9

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een stuk als bedoeld in artikel 2 van de Wet rechten burgerlijke stand geldt het tarief zoals dat is opgenomen in het Legesbesluit akten burgerlijke stand.

 

 

1.1.10

Het tarief bedraagt voor het beschikbaar stellen van getuigen door de gemeente voor een huwelijksvoltrekking, per getuige

39,20

1.1.11

Bij annulering voorafgaand aan de plechtigheid worden alle betaalde leges terugbetaald, met uitzondering van het annuleringstarief van:

31,50

1.1.12

Bij een gratis plechtigheid wordt het annuleringstarief in rekening gebracht.

 

 

Hoofdstuk 2 Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart

1.2

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag:

 

 

1.2.1

van een nationaal paspoort:

 

 

1.2.1.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

66,70

1.2.1.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt:

53,10

1.2.2

van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in subonderdeel 1.2.1 (zakenpaspoort):

 

 

1.2.2.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

66,70

1.2.2.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

53,10

1.2.3

van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort):

 

 

1.2.3.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

66,70

1.2.3.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

53,10

1.2.4

van een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen

53,10

1.2.5

van een Nederlandse identiteitskaart:

 

 

1.2.5.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

52,20

1.2.5.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

29,65

1.2.6

voor de versnelde uitreiking van een in de onderdelen 1.2.1 tot en met 1.2.5 genoemd document, zijnde een toeslag op de in die onderdelen genoemde bedragen

48,60

1.2.7

Voor het bezorgen van een in de onderdelen 1.2.1 tot en met 1.2.5 genoemd document, zijnde een toeslag op de in de onderdelen 1.2.1 tot en met 1.2.6 genoemde bedragen:

9,95

 

Hoofdstuk 3 Rijbewijzen

1.3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs

39,75

1.3.2

Het tarief genoemd in onderdeel 1.3.1 wordt:

 

 

1.3.2.1

bij een spoedlevering vermeerderd met

34,10

1.3.2.2

bij een aanvraag buiten de reguliere openingstijden van de publieksbalie vermeerderd met

18,20

1.3.2.3

bij een afgifte buiten de reguliere openingstijden van de publieksbalie vermeerderd met

18,20

1.3.3

Voor de toepassing van de subonderdelen 1.3.2.2 en 1.3.2.3 wordt onder reguliere openingstijden verstaan, de openingstijden zoals genoemd op www.tynaarlo.nl.

 

 

1.3.4

De verhogingen genoemd in de onderdelen onder 1.3.2 zijn in voorkomend geval cumulatief verschuldigd.

 

 

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de basisregistratie personen

1.4.1

Voor de toepassing van dit hoofdstuk, wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens over één persoon waarvoor de basisregistratie personen moet worden geraadpleegd

 

 

1.4.2

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

 

tot het verstrekken van gegevens, per verstrekking:

 

 

 

via internet

10,25

 

aan het loket

15,25

1.4.3

In afwijking van het voorgaande bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het schriftelijk verstrekken van gegevens bedoeld in artikel 17, tweede lid, van het Besluit basisregistratie personen

7,50

1.4.4

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doornemen van de basisregistratie personen, voor ieder daaraan besteed kwartier

19,70

 

Hoofdstuk 5 Vervallen

 

Hoofdstuk 6 Vervallen

 

Hoofdstuk 7 Vervallen

 

Hoofdstuk 8 Kadaster

1.8.1

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doen van nasporingen in het gemeentelijk kadaster voor ieder daaraan besteed kwartier:

19,70

1.8.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een aanvraag voor een:

 

 

1.8.2.1

kadastrale inzage, per geraadpleegd object, inclusief uitdraai op papier

10,00

1.8.2.2

hypothecaire inzage, per geraadpleegd object, inclusief uitdraai op papier

10,00

1.8.2.3

afdruk van een kadastrale kaart, per object, inclusief uitdraai op papier

10,00

Hoofdstuk 9 Overige publiekszaken

1.9

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

1.9.1

tot het verstrekken van een verklaring omtrent het gedrag

41,35

1.9.2

tot het legaliseren van een handtekening

13,00

1.9.3

tot het verstrekken van een eigen verklaring CBR

5,00

 

Hoofdstuk 10 Gemeentearchief

1.10.1

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doen van onderzoek in de in het gemeentearchief berustende stukken, voor ieder daaraan besteed kwartier:

19,70

1.10.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

 

 

een uittreksel uit een in het gemeentearchief berustend stuk, per pagina

10,00

1.10.3

Het tarief bedraagt voor het leveren van informatie zonder dat daar naspeuring voor is verricht

7,60

 

Hoofdstuk 11 Vervallen

 

Hoofdstuk 12 Leegstandwet

1.12

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

1.12.1

tot het verlenen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Leegstandwet

78,75

1.12.2.

tot het verlengen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van woonruimte als bedoeld in artikel 15, negende lid, van de Leegstandwet

78,75

 

Hoofdstuk 13 Vervallen

 

Hoofdstuk 14 Muziek- en collectevergunningen

1.14

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

1.14.1

tot het verkrijgen van een vergunning voor muziek en vertoningen als bedoeld in de Algemene plaatselijke verordening Gemeente Tynaarlo geldig voor:

 

 

 

één dag

4,85

 

één week of korter, doch langer dan een dag

7,50

 

één maand of korter, doch langer dan een week

14,70

 

één kwartaal of korter, doch langer dan een maand

41,30

 

één jaar of korter, doch langer dan een kwartaal

102,50

1.14.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een collectevergunning als bedoeld in de Algemene plaatselijke verordening gemeente Tynaarlo

12,80

 

Hoofdstuk 15 Vervallen

 

Hoofdstuk 16 Vervallen

 

Hoofdstuk 17 Telecommunicatie

1.17.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding in verband met het verkrijgen van instemming omtrent plaats, tijdstip en wijze van uitvoering van werkzaamheden als bedoeld in artikel 5.4, eerste lid, van de Telecommunicatiewet

304,50

1.17.1.1

Indien het betreft werkzaamheden in tegel-, klinker- en sierbestratingen, alsmede gesloten verhardingen, voor zover de werkzaamheden plaatsvinden in of op openbare gemeentegrond, per strekkende meter sleuf verhoogd met

1,10

1.17.1.2

Indien het betreft werkzaamheden in bermen, groenstroken en dergelijke, voor zover de werkzaamheden plaatsvinden in of op openbare gemeentegrond, per strekkende meter sleuf verhoogd met

0,48

 

Hoofdstuk 18 Verkeer en vervoer

1.18

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

1.18.1

tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990

42,50

1.18.2

tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 9.1 van de Regeling voertuigen

42,80

1.18.3

tot het verstrekken van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW)

79,10

1.18.3.1

Indien geen keuring heeft plaatsgevonden vindt op het onder 1.18.3 in rekening gebrachte tarief restitutie plaats ter hoogte van

37,40

1.18.3.2

Het verstrekken van een duplicaat van een geldige gehandicaptenparkeerkaart

37,90

 

 

Hoofdstuk 19 Diversen

1.19.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag per adres tot het verstrekken van:

 

 

1.19.1.1

afschriften of fotokopieën van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen:

Dit wordt verhoogd met:

13,00

1.19.1.1.1

per pagina op papier van A4-formaat

0,55

1.19.1.1.2

per pagina op papier van A3-formaat

0,95

1.19.1.1.3

per pagina op papier groter dan A3-formaat

6,50

1.19.1.1.4

per pagina op papier van A4-formaat, in kleur

1,05

1.19.1.1.5

per pagina op papier van A3 formaat, in kleur

2,20

1.19.1.1.6

per pagina op papier van A4 formaat, vervaardigd met een readerprinter als afdruk van een microfiche

0,80

1.19.1.1.7

kaarten, tekeningen en lichtdrukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per kaart, tekening of lichtdruk

 

 

 

per blad op papier groter dan A3-formaat

6,50

1.19.1.1.8

stukken of uittreksels, welke op aanvraag van de aanvrager moeten worden opgemaakt, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

10,00

1.19.2

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag per adres voor de verstrekking van documenten, beschikbaar of beschikbaar te maken in digitale vorm, voor zover niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen:

Vermeerderd met een bedrag voor

13,00

1.19.2.1

een document bestaande uit één of meerdere pagina’s, één geheel vormend t/m het formaat A-3;

 

 

1.19.2.1.1

met een maximum van 10 pagina’s

0,50

1.19.2.1.2

met een maximum van 50 pagina’s

1,50

1.19.2.1.3

met een maximum van 100 pagina’s

2,50

1.19.2.1.4

met een maximum van 500 pagina’s

6,00

1.19.2.2

Een document of tekening, bestaande uit één of meerdere bladen, één geheel vormend, alle formaten groter dan A3 per tekening/bestand

6,50

1.19.3

een beschikking op aanvraag, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen

13,00

 

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning

 

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

2.1.1

Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder:

 

 

2.1.1.1

aanlegkosten:

de aannemingssom, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012; Stcrt. 2012, 1567), voor het uit te voeren werk of het bedrag waarvoor de aannemer zich heeft verbonden het werk tot stand te brengen (de aannemingssom), de omzetbelasting daarin niet begrepen, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de kosten die voortvloeien uit de aangegane verplichtingen voor de fysieke realisatie (het aanleggen) van de werken of de werkzaamheden, de omzetbelasting daarin niet begrepen en als de werken of werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschieden de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van de werken of de werkzaamheden waarop de aanvraag betrekking heeft, de omzetbelasting daarin niet begrepen;

 

 

2.1.1.2

bouwkosten:

de aannemingssom, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012; Stcrt. 2012, 1567), voor het uit te voeren werk of het bedrag waarvoor de aannemer zich heeft verbonden het werk tot stand te brengen (de aannemingssom), de omzetbelasting daarin niet begrepen, of voor zover deze ontbreekt een raming van de kosten die voortvloeien uit aangegane verplichtingen voor de fysieke realisatie (het bouwen) van de bouwwerken, de omzetbelasting niet inbegrepen en als het bouwen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft, de omzetbelasting daarin niet begrepen;

 

 

2.1.1.3

Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

 

 

2.1.2

In deze titel voorkomende begrippen die in de Wabo zijn omschreven,

hebben dezelfde betekenis als bij of krachtens de Wabo bedoeld.

 

 

2.1.3

In deze titel voorkomende begrippen die niet nader in de Wabo zijn omschreven en die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld.

 

 

 

Hoofdstuk 2 vervallen

 

Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning

2.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning voor een project, al dan niet met toepassing van de coördinatieregeling in artikel 3.30 Wro: de som van verschuldigde leges voor de verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft en de verschuldigde leges voor de extra toetsen die in verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd, berekend naar de tarieven en overeenkomstig het bepaalde in dit hoofdstuk van deze titel. In afwijking van de vorige volzin kan ook per activiteit, handeling of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.

 

2.3.1

Bouwactiviteiten

 

 

2.3.1.1

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief 3,19% van de vastgestelde bouwkosten

 

 

2.3.1.2

met een minimum van:

133,65

 

Welstandstoets

2.3.1.3

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 wordt het verschuldigde bedrag in verband met een toets aan welstandcriteria verhoogd met het bedrag van de aan de aanvrager medegedeelde kosten, in verband met de toetsing door de welstandscommissie. De kosten blijken uit het overzicht dat bij het bericht van ontvangst wordt meegestuurd.

 

Beoordeling bodemrapport

2.3.1.4

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een bodemrapport wordt beoordeeld:

 

 

2.3.1.4.1

voor de beoordeling van een aangeleverde milieukundig bodemrapport PDF-formaat

75,05

2.3.1.4.2

voor de beoordeling van een aangeleverde archeologisch bodemrapport in PDF-formaat

75,05

 

2.3.2

Aanlegactiviteiten

 

 

2.3.2.1

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo, bedraagt het tarief 3,19% van de aanlegsom met een minimum van:

133,65

 

2.3.3

Planologisch strijdig gebruik, waarbij tevens sprake is van een bouwactiviteit

 

 

 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1:

 

 

2.3.3.1

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking):

146,80

2.3.3.2

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking):

212,20

2.3.3.3

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking):

 

 

2.3.3.3.1

als de gemeente de ruimtelijke onderbouwing schrijft:

3.433,00

2.3.3.3.2

als de aanvrager zelf de ruimtelijke onderbouwing aanlevert:

2.300,00

2.3.3.4

indien artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo wordt toegepast (tijdelijke afwijking):

272,00

2.3.3.5

Indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan):

112,45

2.3.3.6

indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving):

374,40

2.3.3.7

indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving):

374,40

2.3.3.8

indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit):

374,40

2.3.3.9

onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.3.2 tot en met 2.3.3.8 wordt het verschuldigde bedrag, als de gemeente opdracht moet geven voor het opstellen van een voor de ruimtelijke afweging noodzakelijk onderzoeksrapport dat niet is aangeleverd door de aanvrager, verhoogd met de kosten van het uitvoeren van het onderzoek en het opstellen van een rapportage door een extern bureau. Over het verlenen van de opdrachten en de hoogte van de kosten wordt met de aanvrager of zijn gemachtigde overlegd. De kosten worden slechts gemaakt na instemming door de aanvrager of zijn gemachtigde.

 

 

 

2.3.4

Planologisch strijdig gebruik waarbij geen sprake is van een bouwactiviteit

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en niet tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

 

2.3.4.1

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking):

146,80

2.3.4.2

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking):

212,20

2.3.4.3

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking):

 

2.3.4.3.1

als de gemeente de ruimtelijke onderbouwing schrijft:

3.433,00

2.3.4.3.2

als de aanvrager zelf de ruimtelijke onderbouwing aanlevert:

2.300,00

2.3.4.4

indien artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo wordt toegepast (tijdelijke afwijking)

272,00

2.3.4.5

indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan):

112,45

2.3.4.6

indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving):

374,40

2.3.4.7

indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving):

374,40

2.3.4.8

indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit):

374,40

2.3.4.9

onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.4.2 tot en met 2.3.4.8 wordt het verschuldigde bedrag, als de gemeente opdracht moet geven voor het opstellen van een voor de ruimtelijke afweging noodzakelijk onderzoeksrapport dat niet is aangeleverd door de aanvrager, verhoogd met de kosten van het uitvoeren van het onderzoek en het opstellen van een rapportage door een extern bureau. Over het verlenen van de opdrachten en de hoogte van de kosten wordt met aanvrager of zijn gemachtigde overlegd. De kosten worden slechts gemaakt na instemming door de aanvrager of zijn gemachtigde.

 

 

 

2.3.5

In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie tot brandveiligheid

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in andere onderdelen bedoelde activiteiten:

 

 

2.3.5.1

voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor het verlenen van een vergunning brandveilig gebruik bouwwerken als bedoeld in artikel 2.1, onder d eerste lid van de Wabo

596,70

 

2.3.6

Activiteiten met betrekking tot monumenten of beschermde stads- of dorpsgezichten

 

 

2.3.6.1

Als de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een rijks-, provinciaal of gemeentelijk monument als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder f, of artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder b, van de Wabo in samenhang met artikel 11 van de Provinciale monumentenverordening Drenthe 2016 of artikel 10 van de Erfgoedverordening Tynaarlo 2010, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk Als tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

 

 

2.3.6.1.1

voor het slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van een monument:

137,45

2.3.6.1.2

Voor het herstellen, gebruiken of laten gebruiken van een monument op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht:

137,45

2.3.6.2

Als de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk in een beschermd stads- of dorpsgezicht, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder h, of artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder c, van de Wabo in samenhang met de provinciale erfgoedverordening of artikel 20 van de Erfgoedverordening Tynaarlo 2010, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk Als tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

137,45

 

2.3.7

Sloopactiviteiten anders dan bij monumenten of in beschermd stads- of dorpsgezicht

 

 

2.3.7.1

Als de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk in gevallen waarin dat in een bestemmingsplan, beheersverordening of voorbereidingsbesluit is bepaald, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder g, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk als tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

137,45

 

2.3.8

Aanleggen of veranderen weg

Als de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het aanleggen van een weg of verandering brengen in de wijze van de aanleg van een weg, zoals bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder d, van de Wabo in samenhang met artikel 12.8 lid 1 van de Provinciale Omgevingsverordening of artikel 2:11 van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Tynaarlo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk, als tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

700,00

2.3.9

Uitweg/inrit

Als de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het maken, hebben, veranderen of veranderen van het gebruik van een uitweg, zoals bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wabo in samenhang met artikel 12.8 lid 2 van de Provinciale Omgevingsverordening of artikel 2.12 van de Algemene plaatselijke verordening, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk, als tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

400,00

 

2.3.10

Kappen

Als de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het vellen of doen vellen van houtopstand, zoals bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder g, van de Wabo in samenhang met artikel 4:11 van de Algemene plaatselijke verordening, bedraagt het tarief onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk als tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

63,65

 

2.3.11

2.3.11.1

Opslag van roerende zaken

Als de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op de opslag van roerende zaken in een bepaald gedeelte van de provincie of de gemeente, zoals bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder j of k, van de Wabo in samenhang met de geldende provinciale regelgeving of artikel 2:10, eerste lid, van de Algemene plaatselijke verordening, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk, als tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

 

 

 

 

 

 

 

300,00

2.3.11.2

Als de activiteit bestaat uit het daar opslaan van roerende zaken:

Als de activiteit bestaat uit het als eigenaar, beperkt gerechtigde of gebruiker van een onroerende zaak toestaan of gedogen dat daar roerende zaken worden opgeslagen:

300,00

 

 

2.3.12

Natura 2000-activiteiten

Als de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2aa, aanhef en onder a, van het Besluit omgevingsrecht (Natura 2000-activiteit) bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk, als tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

96,00

 

2.3.13

Flora- en fauna-activiteiten (bescherming van soorten)

Als de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2aa, aanhef en onder b, van het Besluit omgevingsrecht (flora- en fauna-activiteit), bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk, als tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

192,00

 

2.3.14

Andere activiteiten

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het verrichten van een andere activiteit of handeling dan in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedoeld en die activiteit of handeling:

 

 

2.3.14.1

behoort tot een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder i, van de Wabo, bedraagt het tarief:

95,15

2.3.14.2

behoort tot een bij provinciale verordening, gemeentelijke verordening of waterschapsverordening aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.2, tweede lid, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverbindend het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

 

 

2.3.14.2.1

als het een gemeentelijke verordening betreft:

63,45

2.3.14.2.2

als het een provinciale of waterschapsverordening betreft:

63,45

 

 

2.3.15

Omgevingsvergunning in twee fasen

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning op verzoek in twee fasen plaatsvindt, als bedoeld in artikel 2.5, eerste lid, van de Wabo, bedraagt het tarief

 

 

2.3.15.1

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de eerste fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de eerste fase betrekking heeft;

 

 

2.3.15.2

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de tweede fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de tweede fase betrekking heeft.

 

 

 

 

2.3.16

Advies

 

 

2.3.16.1

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij algemene maatregel van bestuur, provinciale of gemeentelijke verordening aangewezen bestuursorgaan of andere instantie advies moet uitbrengen over de aanvraag of het ontwerp van de beschikking op de aanvraag om een omgevingsvergunning: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager medegedeelde kosten op basis van een begroting van burgemeester en wethouders.

 

 

2.3.16.2

Indien een begroting als bedoeld in 2.3.15.1 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

 

 

 

2.3.17

Verklaring van geen bedenkingen

 

 

2.3.17.1

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wet of algemene maatregel van bestuur aangewezen bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven voordat de omgevingsvergunning kan worden verleend, als bedoeld in artikel 2.27, eerste lid, van de Wabo:

 

 

2.3.17.2

Indien de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven

212,20

2.3.17.3

Indien de provincie een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven op grond van artikel 2.7 lid 2 van de Wet natuurbescherming bedraagt het tarief:

760,00

2.3.17.4

Indien de provincie een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven op grond van artikel 3.1, 3.5 of 3.10, eerste lid, van de Wet natuurbescherming bedraagt het tarief:

1728,00

2.3.17.4.1

in het kader van ruimtelijke ontwikkelingen van particulieren, die niet handelen in het kader van beroep of bedrijf

310,00

2.3.17.4.2

voor de opvang van inheemse soorten

310,00

2.3.17.4.3

in alle overige gevallen

1728,00

2.3.17.5

Indien een ander bestuursorgaan dan het college of de raad een andere verklaring van geen bedenkingen moet afgeven:

 

 

 

het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

 

2.3.17.6

Indien een begroting als hiervoor bedoeld is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen na goedkeuring van de begroting dan wel uiterlijk op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

 

 

Hoofdstuk 4 Vervallen

 

Hoofdstuk 5 Teruggaaf

2.5.1

Teruggaaf als gevolg van intrekking of niet ontvankelijk verklaren van aanvraag omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

 

 

 

Als een aanvrager zijn aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten, als bedoeld in de onderdelen 2.3.1 en 2.3.2, 2.3.6 en 2.3.7 intrekt of deze buiten behandeling wordt gelaten terwijl deze reeds in behandeling is genomen door de gemeente, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges.

De teruggaaf bedraagt:

 

 

2.5.1.1

indien de aanvraag wordt ingetrokken op verzoek van team Publiekszaken en Veiligheid, in het belang van de procedure, bedraagt de teruggaaf 100% met dien verstande dat het in artikel 2.3.1.2 genoemde minimumbedrag niet van toepassing is.

 

 

2.5.1.2

indien de aanvraag niet ontvankelijk wordt verklaard, bedraagt de teruggaaf 100% met dien verstande dat het in 2.3.1.2. genoemde minimumbedrag altijd wordt geheven.

 

 

2.5.1.3

indien de aanvraag om andere redenen dan bedoeld in artikel 2.5.1.1 wordt ingetrokken bedraagt de teruggaaf 50% met dien verstande dat het in artikel 2.3.1.2 genoemde minimumbedrag altijd wordt geheven.

 

 

2.5.1.4

indien de intrekking leidt tot een nieuwe (gewijzigde) aanvraag, worden de verschuldigde gemeentelijk leges verrekend met deze aanvraag, mits deze aanvraag wordt ingediend binnen 12 maanden na intrekking.

 

 

2.5.2

Teruggaaf als gevolg van het intrekking verleende omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

 

 

 

Als de gemeente een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 of 2.3.7 intrekt op aanvraag van de vergunninghouder, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges, mits deze aanvraag is ingediend binnen 12 maanden na verlening van de vergunning en van de vergunning geen gebruik is gemaakt.

De teruggaaf bedraagt 25% van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

 

 

2.5.3

Teruggaaf als gevolg van het weigeren van een omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

 

 

2.5.3.1

Als de gemeente een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 of 2.3.7 weigert, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt 25% van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

 

 

2.5.3.2

Onder een weigering bedoeld in onderdeel 2.5.3.1 wordt mede verstaan een vernietiging van de beschikking waarbij de vergunning is verleend bij rechterlijke uitspraak.

 

 

2.5.4

Minimumbedrag voor teruggaaf

Een bedrag minder dan € 125,00 wordt niet teruggegeven.

 

 

2.5.5

Geen teruggaaf legesdeel advies of verklaring van geen bedenkingen

Van de leges verschuldigd op grond van de onderdelen 2.3.15 en 2.3.16 wordt geen teruggaaf verleend.

 

 

 

Hoofdstuk 6 Intrekking omgevingsvergunning

2.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot gehele of gedeeltelijke intrekking van een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.33, tweede lid, onder b, van de Wabo, tenzij onderdeel 2.5.2 van toepassing is:

135,75

 

Hoofdstuk 7 Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

2.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging van een omgevingsvergunning als gevolg van een, naar de omstandigheden beoordeeld, geringe wijziging in het project:

265,30

 

Hoofdstuk 8 Bestemmingswijzigingen

2.8.1

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het vaststellen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening bedraagt:

 

 

2.8.1.1

Als de gemeente de ruimtelijke onderbouwing schrijft:

3433,00

2.8.1.2

Als de aanvrager zelf de ruimtelijke onderbouwing aanlevert:

2300,00

2.8.2

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het vaststellen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder a van de Wet ruimtelijke ordening bedraagt:

 

 

2.8.2.1

als de gemeente de ruimtelijke onderbouwing schrijft:

3433,00

2.8.2.2

als de aanvrager zelf de ruimtelijke onderbouwing aanlevert:

2300,00

2.8.3

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.8.1 en 2.8.2 wordt het verschuldigde bedrag, wanneer de gemeente opdracht moet geven voor het opstellen van een voor de ruimtelijke afweging noodzakelijk onderzoeksrapport dat niet is aangeleverd door de aanvrager, verhoogd met de kosten van het uitvoeren van het onderzoek en het opstellen van een rapportage door een extern bureau. Over het verlenen van de opdrachten en de hoogte van de kosten wordt met aanvrager of zijn gemachtigde overlegd. De kosten worden slechts gemaakt na instemming door de aanvrager of zijn gemachtigde.

 

 

 

Hoofdstuk 9 Vervallen

 

Hoofdstuk 10 In deze titel niet benoemde beschikking

2.10

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde beschikking:

135,75

 

Hoofdstuk 11 Makelaarsinformatie

2.11.1

Het starttarief voor makelaarsinformatie zoals inlichtingen uit het bestemmingsplan, bouwmogelijkheden, het bouwvergunningenarchief, bodeminformatie enz. bedraagt:

34,10

2.11.2

Het tarief voor de naspeuring van de onder 2.11.1 bedoelde inlichtingen wordt daarnaast per kwartier verhoogd met

19,70

 

Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn en niet vallend onder titel 2

 

Hoofdstuk 1 Horeca

3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van:

 

 

3.1.1

een aanvraag tot het verlenen van een vergunning op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet

633,00

3.1.2

het tarief bedraagt voor de wijziging in de onder 3.1.1. genoemde vergunning

159,00

3.1.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding als bedoeld in artikel 30 van de Drank- en Horecawet

71,00

3.1.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de Drank- en Horecawet

79,00

3.1.5

Teruggaaf als gevolg van intrekking of buiten behandeling laten van de aanvraag:

Als een aanvrager zijn aanvraag tot het verlenen van een vergunning op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet intrekt of deze buiten behandeling wordt gelaten door de gemeente, bestaat in de hierna vermelde situaties aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges.

 

 

3.1.5.1

De teruggaaf bedraagt 50% van het bedrag, vermeld in artikel 3.1.1 indien:

 

 

3.1.5.1.1

aanvullende gegevens zijn gevraagd en de aanvraag buiten behandeling wordt gelaten vanwege het niet indienen van deze aanvullende gegevens bij de gemeente of het Landelijk Bureau Bibob en binnen 3 maanden na het om die reden buiten behandeling laten alsnog een volledige aanvraag wordt ingediend voor dezelfde activiteit op dezelfde locatie;

 

 

3.1.5.1.2

de aanvraag door verzoeker wordt ingetrokken nadat deze reeds in behandeling in genomen.

 

 

 

Hoofdstuk 2 Organiseren evenementen

3.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning voor het organiseren van een evenement als bedoeld in de Algemene plaatselijke verordening gemeente Tynaarlo (evenementenvergunning)

 

 

3.2.1

indien het betreft:

 

 

3.2.1.1

een grootschalig evenement of een evenement met verhoogd risicoprofiel

1384,00

3.2.1.2

een belastend evenement:

132,00

3.2.1.3

voor niet-belastende evenementen worden geen leges geheven

 

 

3.2.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning om in de gemeente een standplaats in nemen met een kraam, stalletje, ijscokar of andere dergelijke voorzieningen voor de verkoop van waren, geldig voor

 

 

3.2.2.1

a. maximaal één week

8,00

3.2.2.2

b. één maand, doch niet korter dan een week

23,00

3.2.2.3

c. één jaar, doch niet korter dan een maand

119,00

3.2.2.4

als de standplaats op meer dan één dag per week wordt ingenomen, worden de onder a t/m c genoemde bedragen vermeerderd met

20,00

 

 

Hoofdstuk 3 Prostitutiebedrijven

3.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om: een exploitatievergunning of wijziging van een exploitatievergunning als bedoeld in de Algemene plaatselijke verordening Tynaarlo

 

 

3.3.1

voor een seksinrichting voor zowel een aanvraag als een wijziging:

1497,00

3.3.2

voor een escortbedrijf:

1497,00

 

Hoofdstuk 4 Registratie Landelijk Register Kinderopvang (LRK)

3.4.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

3.4.1.1

Voor registratie van een kindercentrum en/of buitenschoolse opvang als bedoeld in de Wet kinderopvang en de Wet innovatie en kwaliteit kinderopvang:

845,00

3.4.1.2

Voor registratie van een gastouder en/of gastouderbureau in de zin van de Wet kinderopvang en de Wet innovatie en kwaliteit kinderopvang:

377,00

3.4.2

Teruggaaf als gevolg van intrekking van de aanvraag

 

 

3.4.2.1

Als de aanvraag voor registratie van een kindercentrum en/of buitenschoolse opvang, gastouderbureau en/of gastouder wordt ingetrokken nadat deze in behandeling wordt genomen, doch voor het besluit omtrent registratie wordt genomen bedraagt de teruggaaf

 

75%

3.4.3

Als de aanvraag voor registratie van een kindercentrum en/of buitenschoolse opvang, gastouderbureau en/of gastouder wordt geweigerd, bedraagt de teruggaaf

 

50%

Hoofdstuk 5 Kansspelen

3.5.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een aanwezigheidsvergunning als bedoeld in artikel 30b van de Wet op de kansspelen:

 

 

3.5.1.1

voor een periode van twaalf maanden voor één kansspelautomaat

56,50

3.5.1.2

voor een periode van twaalf maanden voor twee of meer kansspelautomaten, voor de eerste kansspelautomaat

56,50

 

en voor iedere volgende kansspelautomaat

34,00

3.5.1.3

voor één kansspelautomaat, welke vergunning geldt voor een periode van langer dan vier jaar of voor onbepaalde tijd

226,50

3.5.1.4

voor twee of meer kansspelautomaten, welke vergunning geldt voor een periode van langer dan vier jaar of voor onbepaalde tijd, voor de eerste kansspelautomaat

226,50

 

en voor iedere volgende kansspelautomaat

136,00

3.5.2

De subonderdelen 3.5.1.1 en 3.5.1.2 zijn van overeenkomstige toepassing, indien de vergunning geldt voor een tijdvak, korter dan twaalf maanden of langer dan twaalf maanden maar ten hoogste vier jaar, met dien verstande dat de daar genoemde bedragen naar evenredigheid van het verschil in looptijd van de vergunning verlaagd onderscheidenlijk verhoogd worden.

 

 

3.5.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de kansspelen (loterijvergunning)

9,90

3.5.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning tot het exploiteren of doen exploiteren van een speelgelegenheid als bedoeld artikel 2.39 van de Algemene plaatselijke verordening Tynaarlo

955,40

 

Hoofdstuk 6 Winkeltijdenwet

3.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

3.6.1

tot het verlenen van een ontheffing in het kader van de Winkeltijdenwet

19,10

3.6.2

Tot het wijzigen van een in onderdeel 3.6.1 bedoelde ontheffing

19,10

 

Hoofdstuk 7 In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

3.7.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een andere, in deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of tot het nemen van een andere beschikking

39,40

 

Hoort bij besluit van de raad van de gemeente Tynaarlo d.d. 11 december 2018

 

Drs. M.J.F.J. Thijsen, voorzitter

 

 

 

 

 

P. Koekoek, griffier

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 11 december 2018

drs. M.J.F.J. Thijsen, Voorzitter

P. Koekoek, Griffier

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2019

 

Indeling tarieventabel

 

Titel 1 Algemene dienstverlening

Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand

Hoofdstuk 2 Reisdocumenten

Hoofdstuk 3 Rijbewijzen

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de basisregistratie personen

Hoofdstuk 5 Vervallen

Hoofdstuk 6 Vervallen

Hoofdstuk 7 Vervallen

Hoofdstuk 8 Kadaster

Hoofdstuk 9 Overige publiekszaken

Hoofdstuk 10 Gemeentearchief

Hoofdstuk 11 Vervallen

Hoofdstuk 12 Leegstandwet

Hoofdstuk 13 Vervallen

Hoofdstuk 14 Muziek- en collectevergunningen

Hoofdstuk 15 Vervallen

Hoofdstuk 16 Vervallen

Hoofdstuk 17 Telecommunicatie

Hoofdstuk 18 Verkeer en vervoer

Hoofdstuk 19 Diversen

 

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

Hoofdstuk 2 Vervallen

Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning

Hoofdstuk 4 Vervallen

Hoofdstuk 5 Teruggaaf

Hoofdstuk 6 Intrekking omgevingsvergunning

Hoofdstuk 7 Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

Hoofdstuk 8 Bestemmingswijzigingen

Hoofdstuk 9 Vervallen

Hoofdstuk 10 In deze titel niet benoemde beschikking

Hoofdstuk 11 Makelaarsinformatie

 

Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

Hoofdstuk 1 Horeca

Hoofdstuk 2 Organiseren evenementen

Hoofdstuk 3 Prostitutiebedrijven

Hoofdstuk 4 Registratie Landelijk Register Kinderopvang (LRK)

Hoofdstuk 5 Kansspelen

Hoofdstuk 6 Winkeltijdenwet

Hoofdstuk 7 In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking