Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Tynaarlo

Verordening op de heffing en de invordering van reinigingsrechten 2019 gemeente Tynaarlo

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieTynaarlo
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en de invordering van reinigingsrechten 2019 gemeente Tynaarlo
CiteertitelVerordening reinigingsrechten 2019
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpReinigingsrechten

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 229 van de Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

n.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201901-01-2020Nieuwe regeling

11-12-2018

gmb-2018-282808

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van reinigingsrechten 2019 gemeente Tynaarlo

 

De raad van de gemeente Tynaarlo;

 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 20 november 2018;

 

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet;

 

besluit

 

vast te stellen de volgende verordening:

 

 

Verordening op de heffing en de invordering van reinigingsrechten 2019

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  Inzamelvoorziening: een voor een perceel of groep van percelen voor de inzameling van afvalstoffen van gemeenteweg aangewezen voorziening;

 • b.

  pashouder: degene aan wie een pas ter beschikking is gesteld dat toegang geeft tot de inzamelvoorziening;

 • c.

  grof huishoudelijk afval: afvalstoffen, die door aard, omvang of hoeveelheid niet via de inzamelvoorziening worden ingezameld.

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam 'reinigingsrechten' worden rechten geheven zowel voor het genot van door het gemeentebestuur verstrekte diensten als voor het gebruik van voor de openbare dienst bestemde gemeentebezittingen, werken of inrichtingen die bij de gemeente in beheer of in onderhoud zijn.

Artikel 3 Belastingplicht

De rechten worden geheven van degene op wiens aanvraag dan wel ten behoeve van wie de dienst wordt verricht of van degene die van de bezittingen, werken of inrichtingen gebruik maakt.

Artikel 4 Maatstaf van heffing en belastingtarief

 • 1.

  De rechten worden geheven naar de maatstaven en de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

   

 • 2.

  Voor de berekening van de rechten wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 5 Belastingjaar

Met betrekking tot de rechten die per kwartaal worden geheven is het belastingtijdvak gelijk aan een kalenderkwartaal.

Artikel 6 Wijze van heffing

 • 1.

  De rechten worden geheven bij wege van aanslag, met dien verstande dat per belastbaar feit een afzonderlijke aanslag kan worden opgelegd.

   

 • 2.

  In afwijking van het eerste lid geldt, dat de belasting bedoeld in hoofdstuk 3 van de bij deze verordening behorende tarieventabel kan worden geheven door middel van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur.

Artikel 7 Ontstaan van de belastingschuld

De rechten zijn verschuldigd bij de aanvang van de dienstverlening of bij de aanvang van het gebruik van de bezittingen, werken of inrichtingen.

Artikel 8 Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de aanslagen worden betaald uiterlijk op de laatste dag van de maand volgend op de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld.

   

 • 2.

  In afwijking in zoverre van het eerste lid geldt, in geval het totaalbedrag van de op een aanslagbiljet verenigde aanslagen, of als het aanslagbiljet maar een aanslag bevat het bedrag daarvan, meer is dan € 50,- en zolang de verschuldigde bedragen door middel van automatische betalingsincasso kunnen worden afgeschreven, dat de aanslagen moeten worden betaald in twee gelijke termijnen. De eerste termijn vervalt op de laatste dag volgend op de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld en de volgende een maand later.

   

 • 3.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet moeten de reinigingsrechten worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6, tweede lid:

   

  • a.

   mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

    

  • b.

   schriftelijk wordt gedaan, op het moment van het uitreiken van de kennisgeving, dan wel ingeval van toezending daarvan, binnen 14 dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

    

 • 4.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in de voorgaande leden gestelde termijnen.

Artikel 9 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en invordering van de reinigingsrechten.

Artikel 10 Overgangsrecht

De ‘Verordening reinigingsheffingen 2017’ van 6 december 2016, wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 11, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

Artikel 11 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de tweede dag na die van bekendmaking.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2019.

Artikel 12 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening reinigingsrechten 2019.

 

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 11 december 2018.

drs. M.J.F.J. Thijsen, Voorzitter

P. Koekoek Griffier

Tarieventabel

behorende bij de 'Verordening reinigingsrechten 2019'.

Algemeen

De bedragen genoemd in deze tabel zijn inclusief omzetbelasting indien deze verschuldigd is.

 

Hoofdstuk 1 Tariefperiodiek geheven reinigingsrechten

 

1.1

Het recht bedraagt voor het gebruik van de ter beschikking gestelde gemeentelijke inzamelvoorziening, dan wel het op de lokale milieustraat achterlaten van grof huishoudelijk afval, per kwartaal € 27,50

1.2

Het recht als bedoeld in onderdeel 1.1 wordt verminderd met € 8,00 per kwartaal

 

Hoofdstuk 2 Maatstaven en tarieven periodiek geheven reinigingsrechten

 

2.1

Onverminderd het bepaalde in artikel 1.1 bedraagt het recht voor:

2.1.1

het aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen in een ondergrondse container met een compartiment van 30 liter € 0,54

2.1.2

het aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen in een ondergrondse container met een compartiment van 60 liter € 1,08

 

Hoofdstuk 3 Maatstaven en tarieven milieustraat en incidentele dienstverlening

3.1

Op afroep inzamelen van grof huishoudelijk afval, grof tuinafval, elektrische en elektronische apparatuur op de reguliere ophaaldag t/m 1 m3 € 25,00

3.1.1

Elke 1 m3 of gedeelte daarvan, waarmee de in artikel 3.1 genoemde hoeveelheid wordt overschreden € 25,00

3.1.2

Het op aanvraag op een andere werkdag (niet zaterdag) aan huis ophalen van afval buiten de reguliere ophaaldag tot en met 5 m3 € 125,00

3.1.3

Elke 5 m3 waarmee de in artikel 3.1.2. genoemde hoeveelheid wordt overschreden, per 5 m3 of gedeelte daarvan € 125,00

3.2

Het op de milieustraat achterlaten van grof huishoudelijk afval, per kilogram € 0,14

Er geldt een minimum van € 2,80 per aanbieding en de weging wordt rekenkundig afgerond op een veelvoud van 10 kilogram

3.2.1

Als tijdens de openingstijden door een calamiteit of door een technische storing van de weegbruggen, of van de op de weegbruggen geplaatste weeg- of registratieapparatuur of van de middelen waarmee de gegevens van de weegbruggen worden opgeslagen geen automatische weging of registratie of gegevensverwerking plaatsvindt, wordt per aanbieding een aanslag opgelegd voor:

40 kilo afval, gebracht met een personenwagen

80 kilo afval, gebracht met een personenwagen met aanhanger

 

 

 

Hoofdstuk 4 Vervangen toegangspas milieustraat en/of ondergrondse verzamelcontainer

4.1.

Voor het op aanvraag vervangen van een in bruikleen gegeven toegangspas in verband met vermissing of door beschadiging die niet het gevolg is van slijtage bij normaal gebruik bedraagt € 12,50

 

Hoort bij besluit van de raad van de gemeente Tynaarlo d.d. 11 december 2018.

 

drs. M.J.F.J. Thijsen, Voorzitter

 

P. Koekoek Griffier