Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Tynaarlo

Verordening raadswerkgroepen gemeenteraad Tynaarlo

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieTynaarlo
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening raadswerkgroepen gemeenteraad Tynaarlo
CiteertitelVerordening raadswerkgroepen Tynaarlo 2019
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpRaadswerkgroepen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 84 van de Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

18-02-2019Nieuwe regeling

05-02-2019

gmb-2019-31526

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening raadswerkgroepen gemeenteraad Tynaarlo

De raad van de gemeente Tynaarlo;

Gelezen het voorstel van het presidium

Gelet op artikel 84 van de Gemeentewet

B E S L U I T:

Verordening raadswerkgroepen gemeenteraad Tynaarlo

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • 1.

  Thema: Beleidsterrein, project of dossier waar een raadswerkgroep op ingesteld wordt

 • 2.

  Raad: Gemeenteraad van Tynaarlo

 • 3.

  College: College van Burgemeester en Wethouders van Tynaarlo

 • 4.

  Externen: Personen of instanties die geen formele band hebben met de gemeente Tynaarlo, waaronder bijvoorbeeld niet-beëdigde steunfractieleden, inwoners van de gemeente of experts op een bepaald terrein

 • 5.

  Fractie: De groep raadsleden en beëdigde steunfractieleden van één politieke partij in de raad

 

Artikel 2 Instelling van raadswerkgroepen

 • 1.

  De raad kan raadswerkgroepen instellen.

 • 2.

  Raadswerkgroepen worden voor een bepaalde duur en op een bepaald thema ingesteld.

 • 3.

  In het instellingbesluit van de raad wordt duidelijk gemaakt:

  • a.

   tot wanneer de raadswerkgroep wordt ingesteld;

  • b.

   op welk thema de raadswerkgroep wordt ingesteld;

  • c.

   wie de leden en plaatsvervangend leden van de raadswerkgroep zijn.

 

Artikel 3 Samenstelling van raadswerkgroepen

 • 1.

  Iedere fractie kan hoogstens één lid en hoogstens één plaatsvervangend lid in iedere raadswerkgroep laten benoemen.

 • 2.

  Leden en plaatsvervangend leden van raadswerkgroepen zijn beëdigd raadslid of beëdigd steunfractielid van de gemeenteraad van Tynaarlo.

 • 3.

  Leden en plaatsvervangend leden mogen gelijktijdig aanwezig zijn bij vergaderingen van hun raadswerkgroep.

 

Artikel 4 Doel en opdracht van raadswerkgroepen

 • 1.

  Raadswerkgroepen worden ingesteld om:

  • a.

   laagdrempelige kennisuitwisseling mogelijk te maken tussen raad, college, ambtelijke organisatie en externen;

  • b.

   de kennis van de raad te vergroten.

 

Artikel 5 Bevoegdheden en verantwoordelijkheden van raadswerkgroepen

 • 1.

  Een raadswerkgroep onthoudt zich van het bedrijven van politiek en neemt geen besluitvorming over van de raad.

 • 2.

  Raadswerkgroepen kunnen in overleg treden met de griffie, medewerkers van de gemeente, collegeleden of externen of kunnen deze uitnodigen aanwezig te zijn bij een vergadering van een raadswerkgroep.

 • 3.

  De leden en plaatsvervangend leden van raadswerkgroepen hebben individueel de verantwoordelijkheid voor de informatie aan en de afstemming met hun fractiegenoten over onderwerpen die in de raadswerkgroepen aan de orde zijn (geweest).

 • 4.

  Wanneer in een raadswerkgroep informatie wordt gedeeld die duidelijk niet bedoeld is voor verspreiding buiten de raadswerkgroep, dan zullen de leden en andere aanwezigen deze informatie niet delen met anderen. Te denken valt hierbij aan persoonsgegevens. Bij twijfel beslist de voorzitter.

 

Artikel 6 Ambtelijke ondersteuning

 • 1.

  Een raadswerkgroep wordt in haar vergaderingen bijgestaan door een of meerdere vaste medewerkers van de gemeente.

 • 2.

  Deze ambtelijke ondersteuning wordt geregeld door de gemeentesecretaris of door een lid van het management team van de gemeente.

 • 3.

  Deze medewerkers hebben beroepsmatige kennis van en ervaring met het thema waarop de raadswerkgroep is ingesteld.

 

Artikel 7 Vergadering van raadswerkgroepen

 • 1.

  De vergaderingen van raadswerkgroepen zijn niet openbaar.

 • 2.

  Een raadswerkgroep kiest uit haar midden een voorzitter.

 • 3.

  Een raadswerkgroep bepaalt zelf haar vergaderfrequentie.

 • 4.

  Een raadswerkgroep beslist zelf over verslaglegging van haar vergaderingen.

 • 5.

  Een raadswerkgroep beslist zelf over de aanwezigheid van anderen dan de leden, de plaatsvervangend leden en de ambtelijke ondersteuning bij haar vergaderingen. Een raadswerkgroep kan haar voorzitter mandateren deze beslissing te nemen.

 

Artikel 8 Agenda en uitnodiging van raadswerkgroepen

 • 1.

  De agenda voor een vergadering van een raadswerkgroep wordt door de voorzitter en de ambtelijke ondersteuning in onderling overleg opgesteld.

 • 2.

  De ambtelijke ondersteuning verstuurt namens de voorzitter de agenda en uitnodiging aan de leden, de plaatsvervangend leden en anderen zoals bedoeld in artikel 5, lid 2.

 

Artikel 9 Besluiten van raadswerkgroepen

 • 1.

  Een raadswerkgroep neemt alleen besluiten over haar eigen werkprocessen.

 • 2.

  Ieder lid heeft met zijn/haar plaatsvervanger één gezamenlijke stem bij besluiten. Wanneer een lid en zijn/haar plaatsvervanger gelijktijdig aanwezig zijn in een vergadering, kunnen zij gezamenlijk dus slechts één stem uitbrengen.

 • 3.

  Een stem kan alleen uitgebracht worden door in de vergadering aanwezige leden of plaatsvervangend leden.

 • 4.

  Bij stakende stemmen geeft de stem van de voorzitter de doorslag.

 

Artikel 10 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als ‘Verordening raadswerkgroepen Tynaarlo 2019’.

 

 

 

 

Vries, 5 februari 2019

De raad voornoemd,

drs. M.J.F.J. Thijsen,

Voorzitter

P. Koekoek,

griffier