Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Tynaarlo

Noodverordening gemeente Tynaarlo

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieTynaarlo
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingNoodverordening gemeente Tynaarlo
CiteertitelNoodverordening vondst explosief Zuidlaren 23 juli 2019 gemeente Tynaarlo
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerpNoodverordening
Externe bijlageBijlage: kaart

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 176 van de Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

nvt

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-07-201916-08-2019Nieuwe regeling

23-07-2019

gmb-2019-187061

Tekst van de regeling

Intitulé

Noodverordening gemeente Tynaarlo

DE BURGEMEESTER VAN DE GEMEENTE TYNAARLO

 

Overwegende;

 

dat in de vijver, nabij Stationsweg 163 Zuidlaren (Noordersanatorium), recent een projectiel is aangetroffen en dat het volgens de explosieven opruimingsdienst (EOD) hoogstwaarschijnlijk gaat om een explosief;

 

dat er in deze vijver magneetvissers actief zijn;

 

dat de explosieven opruimingsdienst (EOD) heeft aangegeven dat het mogelijke explosief geactiveerd kan worden door het magneetvissen;

 

dat getracht zal worden het mogelijke explosief op zo kort mogelijke termijn onschadelijk te maken en te verwijderen;

 

dat ernstig rekening gehouden moet worden met ontploffingsgevaar ten gevolge van de hierboven genoemde activiteiten waardoor het leven en de gezondheid van personen in de omgeving van de bom alsmede materiele belangen in ernstige mate worden bedreigd;

 

dat het in dit verband noodzakelijk is ter handhaving van de openbare orde en ter beperking van het gevaar voor personen en goederen algemeen verbindende voorschriften te geven;

 

dat de gewone beschikbare middelen en wegen om de hierboven bedoelde problemen te voorkomen, zoals het plaatsen van hekken rondom de locatie thans mogelijk onvoldoende soelaas bieden en dat het noodzakelijk is voor de handhaving van de openbare orde onder deze buitengewone omstandigheden algemeen verbindende voorwaarden te stellen;

 

gelet op het bepaalde in artikel 176 van de Gemeentewet,

 

besluit vast te stellen:

 

De noodverordening van de gemeente Tynaarlo:

 

 

 

Artikel 1 Verbod

 • 1.

  Het is voor een ieder verboden zich op te houden in het water en op de oever van de vijver, gelegen aan de stationsweg ter hoogte van de Stationsweg 163 Zuidlaren (Noordersanatorium).

 • 2.

  Het is voor een ieder verboden, te magneetvissen, in het water van de vijver, gelegen aan de stationsweg ter hoogte van de Stationsweg 163 (Noordersanatorium).

 

Een en ander zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende situatietekening, bijgevoegd in bijlage 1.

 

Artikel 2 Opvolging aanwijzingen

Alle aanwijzingen ter handhaving van deze verordening gegeven door de politie of door mij daartoe aangewezen ambtenaren dienen stipt en onmiddellijk te worden opgevolgd.

 

Artikel 3 Uitzondering

Het verbod bedoeld in artikel 1 geldt niet voor degenen die uit hoofde van hun functie rechtstreeks betrokken zijn bij of door het bevoegde gezag uitdrukkelijk zijn belast met het ontgraven, onschadelijk maken en verwijderen van het in de aanhef bedoelde explosief en personen die belast zijn met de bewaking van het terrein.

 

Artikel 4 Slotbepalingen

 • 1.

  Deze algemene voorschriften treden onmiddellijk na bekendmaking in werking en gelden tot het moment waarop door of vanwege de burgemeester bekend is gemaakt dat deze voorschriften door hem zijn ingetrokken of vervallen verklaard (bijvoorbeeld na ontmanteling/opgraving).

 • 2.

  Deze verordening wordt bekend gemaakt via www.officielebekendmakingen.nl

 • 3.

  Deze verordening kan worden aangehaald als Noodverordening vondst explosief Zuidlaren 23 juli 2019 gemeente Tynaarlo.

 • 4.

  Deze verordening wordt zo spoedig mogelijk ter kennis gebracht van de raad van de gemeente Tynaarlo, de commissaris van de Koning in de provincie Drenthe, teamchefs van basisteam Noord-Drenthe en het hoofd van het arrondissementsparket Noord-Nederland.

 

Aldus besloten door de locoburgemeester van de gemeente Tynaarlo op 23 juli 2019,

 

 

De locoburgemeester,

R. Kraaijenbrink

Bijlage1. Situatietekening

 

Overzicht