Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Tynaarlo

Verordening doelgroepen sociale woningbouw

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieTynaarlo
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening doelgroepen sociale woningbouw
CiteertitelVerordening doelgroepen sociale woningbouw
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-01-2010Onbekend

19-01-2010

Oostermoer, 27-01-2010

Agendapunt 7 raadsvergadering, 19-01-2010

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening doelgroepen sociale woningbouw

Raadsbesluit nr. 7

Betreft: Verordening doelgroepen sociale woningbouw

De raad van de gemeente Tynaarlo;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 22 december 2009;

gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet;

 

B E S L U I T:

vast te stellen de:

Verordening doelgroepen sociale woningbouw

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

a) Sociale huurwoning: een huurwoning met een

aanvangshuur onder de grens als bedoeld in artikel 13, eerste lid, onder a van de Wet op de huurtoeslag.

b) Sociale koopwoning: een koopwoning met een koopprijs vrij op name van ten hoogste het bedrag genoemd in artikel 26, tweede lid, onder g, van het Besluit beheer sociale huursector.

d) Huishouden: een huishouden, bestaande uit een natuurlijk persoon en zijn niet duurzaam gescheiden levende echtgenoot of geregistreerd partner, of degene die met hem een gezamenlijke huishouding voert of zal gaan voeren in de te huren of aan te kopen woning, niet zijnde kinderen of pleegkinderen.

e) Peiljaar: indien de datum van de start van de inschrijfprocedure voor een sociale koopwoning in de eerste helft van het kalenderjaar ligt: het kalenderjaar dat twee jaar voorafgaat aan het jaar waarin deze datum ligt; indien de datum van de start van de inschrijfprocedure in de tweede helft van het kalenderjaar ligt: het kalenderjaar dat voorafgaat aan het jaar waarin deze datum ligt.

f) Beschikbaar eigen geld: het vermogen van de tot het huishouden behorende personen.

g) Inkomen: Verzamelinkomen van de tot het huishouden behorende personen in het berekeningsjaar (in geval van een sociale huurwoning) of peiljaar (in geval van een sociale koopwoning) op basis van de Wet op de inkomstenbelasting 2001 of, wanneer geen inkomstenbelasting wordt geheven, het belastbare loon volgens de Wet op de loonbelasting 1964.

h) Algemene maximale huurgrens huurtoeslag: het in artikel 13, eerste lid, onder a van de Wet op de huurtoeslag opgenomen huurbedrag per maand, dat jaarlijks door de minister van Wonen, Wijken en Integratie wordt geïndexeerd.

i) Aftoppingsgrens voor drie- en meerpersoonshuishoudens: het in artikel 20, tweede lid, onder b van de Wet op de huurtoeslag opgenomen huurbedrag per maand, dat jaarlijks door de minister van Wonen, Wijken en Integratie wordt geïndexeerd.

Artikel 2 Doel

De gemeenteraad van Tynaarlo geeft in deze verordening uitvoering aan het gestelde in artikel 1.1.1, eerst lid, onder d en e van het Besluit ruimtelijke ordening.

Artikel 3 Doelgroep sociale huurwoningen

De doelgroep voor sociale huurwoningen met een huurprijs tot de maximale huurgrens huurtoeslag zijn huishoudens met een inkomen lager dan € 40.000,-.

Artikel 4 Doelgroep sociale koopwoningen

De doelgroep voor sociale koopwoningen zijn huishoudens die op het moment van de start van de inschrijfprocedure een inkomen hebben over het peiljaar van maximaal € 50.000,-.

Artikel 5 Instandhouding

Sociale huurwoningen dienen gedurende een termijn van tenminste 10 jaar na ingebruikname voor de doelgroep beschikbaar te blijven.

Sociale koopwoningen dienen gedurende een termijn van tenminste 1 jaar na ingebruikname voor de doelgroep beschikbaar te blijven.

Artikel 6 Wijziging prijzen genoemd in artikel 3 en 4

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd de inkomensgrenzen genoemd in de artikelen 3 en 4, leden 1 en 2 van deze verordening te wijzigen.

Artikel 7 Hardheidsclausule

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd in gevallen waarin de toepassing van deze verordening naar hun oordeel tot een bijzondere hardheid leidt af te wijken van deze verordening.

Artikel 8 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op.

Artikel 9 Titel

Deze verordening kan worden aangehaald als ‘Verordening doelgroepen sociale Woningbouw gemeente Tynaarlo’.

 

Vries, 19 januari 2010

De raad voornoemd,

F.A. van Zuilen, voorzitter

J.L. de Jong, griffier