Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Tynaarlo

Verordening Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens 2006

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieTynaarlo
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens 2006
CiteertitelVerordening Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens 2006
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens, art. 96
 2. Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens, art. 100
 3. Wet bescherming persoonsgegevens
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-07-200601-11-2014Onbekend

06-06-2006

Oostermoer, 14-06-2006

Raadsvergadering, agendapunt 8, 06-06-2006

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens 2006

 

Raadsbesluit nr. 8

 

Betreft: Vaststellen Verordening Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens 2006

De raad van de gemeente Tynaarlo;

gelezen het voorstel van college van Burgemeester en Wethouders van 9 mei 2006 betreffende het vaststellen van een Algemeen Beveiligingsbeleid als kader voor de uitvoering van de informatiebeveiliging voor de GBA en Waardedocumenten en het vaststellen van de GBA beheerregeling

overwegende dat noodzakelijk is om de geldende GBA-verordening aan te laten sluiten bij het informatiebeveiligingsbeleid van de gemeente Tynaarlo

gelet op de artikelen 96 en 100 van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens en de Wet Bescherming Persoonsgegevens

 

B E S L U I T:

Vast te stellen de volgende verordening

Verordening Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens 2006

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  de wet: de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (Wet GBA, Stb. 1994, nr 494, zoals nadien gewijzigd);

 • b.

  basisadministratie: de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2 van de wet;

 • c.

  beheerder: degene die belast is met de dagelijkse zorg voor de basisadministratie en als zodanig is aangewezen door het college van burgemeester en wethouders;

 • d.

  afnemer: hetgeen daaronder wordt verstaan in artikel 1 van de wet, te weten: een bestuursorgaan;

 • e.

  binnengemeentelijke afnemer: hetgeen daaronder wordt verstaan in artikel 1 van de wet, te weten: elke afnemer die een orgaan is van de gemeente waarvan het college van burgemeester en wethouders de verantwoordelijke is voor de verwerking van persoonsgegevens in de basisadministratie

 • f.

  derde: hetgeen wordt verstaan in artikel 1 van de wet, te weten: elke andere persoon of instelling dan een afnemer of een ingeschrevene.

Artikel 2  

 • 1.

  Burgemeester en wethouders stellen een reglement vast waarin met inachtneming van de artikelen 96 van de wet wordt geregeld:

  • a.

   welke functionarissen in het kader van het beheer toegang tot de basisadministratie hebben;

  • b.

   aan welke binnengemeentelijke afnemers systematisch gegevens kunnen worden verstrekt, welke gegevens aan deze afnemers kunnen worden verstrekt en onder welke voorwaarden;

  • c.

   welke binnengemeentelijke afnemers toegang tot de basisadministratie hebben, tot welke gegevens zij toegang hebben en onder welke voorwaarden;

  • d.

   aan welke binnengemeentelijke afnemers, met het oog op het met elkaar in verband brengen van de basisadministratie met andere gegevensverzamelingen, gegevens kunnen worden verstrekt, welke gegevens op deze wijze kunnen worden verstrekt en onder welke voorwaarden.

 • 2.

  De in het eerste lid, aanhef en onder b, c en d, bedoelde voorwaarden hebben in ieder geval betrekking op:

  • a.

   het doel waarvoor de gegevens worden verstrekt;

  • b.

   een limitatieve opsomming van de te verstrekken gegevens;

  • c.

   het gebruik van de te verstrekken gegevens;

  • d.

   geheimhouding van de gegevens.

Artikel 3  

 • 1.

  In het reglement bedoeld in artikel 2 wordt voorts, met in achtneming van artikel 100 van de wet, geregeld aan welke derden in andere gevallen dan bedoeld in de artikelen 98 en 99 van de wet gegevens kunnen worden verstrekt en onder welke voorwaarden.

 • 2.

  De in het eerste lid bedoelde voorwaarden hebben in ieder geval betrekking op:

  • a.

   de gevallen waarin verstrekking achterwege dient te blijven;

  • b.

   het doel waarvoor de gegevens worden verstrekt;

  • c.

   geheimhouding van de gegevens

Artikel 4  

In het reglement bedoeld in artikel 2 wordt geregeld de voorwaarden waaraan verzoeken om gegevensverstrekking moeten voldoen en op welke wijze gegevensverstrekking plaatsvindt.

Artikel 5  

 • 1.

  Deze verordening wordt aangehaald als Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens 2006

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking op de eerste dag van de maand volgende op die waarin zij is bekendgemaakt.

 • 3.

  De Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens, vastgesteld bij raadsbesluit van 25 juni 2002, wordt ingetrokken met ingang van de datum van inwerkingtreding van deze verordening.

 

Vries, 6 juni 2006.

De raad voornoemd,

J.Rijpstra, voorzitter

J.L. de Jong, griffier