Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Tynaarlo

Verordening Lijkbezorgingsrechten 2011

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieTynaarlo
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening Lijkbezorgingsrechten 2011
CiteertitelVerordening Lijkbezorgingsrechten 2011
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201101-01-2012Onbekend

30-11-2010

Oostermoer, 15 december 2010

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening Lijkbezorgingsrechten 2011

Raadsbesluit nr. 9 c

Betreft: Verordening Lijkbezorgingsrechten 2011

De raad van de gemeente Tynaarlo;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 16 november 2010;

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet;

 

B E S L U I T:

 

vast te stellen de:

Verordening op de heffing en de invordering van

lijkbezorgingsrechten 2011

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

a.begraafplaats : de begraafplaats ‘Eelde’ te Eelde;

de begraafplaats ‘De Duinen’ te Eelde;

de begraafplaats ‘De Walakker’ te Zuidlaren;

de begraafplaats ‘Oude Coevorderweg’ te Zuidlaren;

de begraafplaats ‘Vries’ te Vries;

 • b.

  graf: een ruimte waarvoor het uitsluitend recht is verleend tot het doen begraven van een lijk;

 • c.

  urnengraf: een ruimte waarvoor het uitsluitend recht is verleend voor het bijzetten van een urn/asbus;

 • d.

  urnennis: een ruimte in een urnenmuur voor het plaatsen van 2 asbussen;

 • e.

  verstrooiingsplaats: een permanent daartoe bestemd terrein waarop as wordt verstrooid, dan wel waarvoor voor bepaalde of onbepaalde tijd het recht is verleend om as te doen verstrooien;

 • f.

  grafbedekking: een gedenkteken en/of beplanting op een graf.

Artikel 2 Belastbaar feit

Op basis van deze verordening worden rechten geheven voor het gebruik van de begraafplaats en voor het door of vanwege de gemeente, verlenen van diensten in verband met de begraafplaats.

Artikel 3 Belastingplicht

De rechten worden geheven van degene op wiens aanvraag dan wel ten behoeve van wie de dienst wordt verricht of van degene die van de bezittingen, werken of inrichtingen gebruik maakt.

Artikel 4 Maatstaf van heffingen en belastingtarief

 • 1.

  De rechten worden geheven naar de maatstaven en de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel;

 • 2.

  Voor de berekening van de rechten wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 5 Belastingjaar

 • 1.

  Met betrekking tot de rechten die per jaar worden geheven is het belastingjaar gelijk aan het kalenderjaar.

 • 2.

  Met betrekking tot de rechten genoemd in Hoofdstuk 8.2 t/m 8.4 van de tarieventabel is het belastingtijdvak gelijk aan de periode waarvoor wordt afgekocht.

Artikel 6 Wijze van heffing

 • 1.

  De onderhoudskosten, bedoeld in hoofdstuk 8 van de tarieventabel, worden geheven door middel van een aanslag.

 • 2.

  Andere rechten als bedoeld in hoofdstuk 8 van de tarieventabel worden geheven door middel van een gedagtekende kennisgeving waarop het gevorderde bedrag is vermeld.

Artikel 7 Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang voor de jaarlijks verschuldigde rechten

 • 1.

  De onderhoudsrechten, als bedoeld in hoofdstuk 8 van de tarieventabel, zijn verschuldigd bij de aanvang van het belastingtijdvak of, zo dit later is, bij de aanvang van de belastingplicht.

 • 2.

  Indien de belastingplicht in de loop van het belastingtijdvak aanvangt zijn de rechten bedoeld in 8.1 van de tarieventabel verschuldigd voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde rechten als er in dat jaar, na de aanvang van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

 • 3.

  Indien de belastingplicht in de loop van het belastingtijdvak eindigt, bestaat aanspraak op ontheffing voor de rechten bedoeld in 8.1 van de tarieventabel voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde rechten als er in dat jaar, na het einde van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

Artikel 8 Ontstaan van de belastingschuld voor de overige rechten

Andere rechten dan die bedoeld in hoofdstuk 8 van de tarieventabel zijn verschuldigd bij de aanvang van de dienstverlening of bij de aanvang van het gebruik van de bezittingen, werken of inrichtingen.

Artikel 9 Termijn van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de rechten worden betaald binnen 30 dagen na de dagtekening van het aanslagbiljet of de schriftelijke kennisgeving.

 • 2.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijn.

Artikel 10 Kwijtschelding

Bij de invordering van de lijkbezorgingsrechten wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 11 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en invordering van de rechten.

Artikel 12 Inwerkingtreding en citeerartikel

 • 1.

  De ‘Verordening lijkbezorgingsrechten 2010’ van de gemeente Tynaarlo, vastgesteld bij raadsbesluit van 8 december 2009, wordt ingetrokken met ingang van de in het vierde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de tweede dag na die van de bekendmaking.

 • 3.

  In afwijking in zoverre van het voorgaande leden bepaalde, blijft, indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in het vierde lid genoemde datum van ingang van de heffing, de ingetrokken verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover daarvan de heffing van de rechten in die periode plaatsvindt.

 • 4.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2011.

 • 5.

  Deze verordening wordt aangehaald als de ‘Verordening lijkbezorgingsrechten 2011’.

   

  Vries, 30 november 2010

   

  De raad voornoemd,

  F.A. van Zuilen, voorzitter

  J.L. de Jong, griffier

   

  Tarieventabel behorende bij de ‘Verordening lijkbezorgingsrechten 2011’

  HOOFDSTUK 1 Verlenen van rechten

  1.1.Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een graf voor een periode van 20 jaar, waaronder tevens wordt verstaan een urnengraf wordt geheven:

  1.1.1. enkel graf € 2040,--

  1.1.2. dubbel graf € 4080,--

  1.1.3. dubbel graf in twee lagen € 3060,--

  1.1.4. urnengraf € 2040,--

  1.1.5. urnennis € 1530,--

  1.2.Voor het verlengen van het uitsluitend recht als bedoeld in 1.1 voor een

  1.2. periode van 10 jaar € 1020,--

  3 de onder 1.1 en 1.2 genoemde is inclusief onderhoud van het graf

   

  HOOFDSTUK 2 Begraven

  2.1 Voor het begraven van een lijk van persoon van 12 jaar of ouder wordt geheven € 678,30 2.2 Voor het begraven van een lijk van een kind beneden 12 jaar wordt geheven € 209,10

  • 2.

   3 Voor het begraven van een lijk van een kind beneden 1 jaar wordt geheven € 110,

  • 2.

   4 Voor het plaatsen van een grafkelder wordt geheven € 330,--

   

  HOOFDSTUK 3 Bijzetten van asbussen en urnen

  3.1 Voor het bijzetten van een asbus of urn wordt geheven € 204,--

   

  HOOFDSTUK 4 Grafbedekking

  4.1 Voor het afgeven van een vergunning voor het plaatsen of vernieuwen van een grafbedekking, graftuin, gedenkteken of kruis wordt geheven 4.1.1 voor een enkel graf € 183,60 4.1.2 voor een dubbel graf € 183,60 4.1.3 voor een urnengraf € 91,80

   

  HOOFDSTUK 5 Lijkschouwing

  5.1Voor het schouwen van een lijk door een gemeentelijke lijkschouwer wordt geheven het bedrag dat de G.G.D. bij de gemeente Tynaarlo in rekening brengt.

   

  HOOFDSTUK 6 Overboeking rechthebbende

  6.1 Voor het overboeken van een graf op naam van een nieuwe rechthebbende wordt geheven € 15,30

   

  HOOFDSTUK 7 Opgraven, schudden, ruimen en verstrooien

  7.1 Voor het opgraven van een lijk, behalve op rechterlijk gezag, wordt geheven € 416,20

  7.2Voor het opgraven en het herbegraven in hetzelfde graf(schudden)

  wordt geheven € 464,10

  7.3 Voor het opgraven en het herbegraven in een ander graf wordt geheven € 831,30

  7.4 Voor het verwijderen van een asbus wordt geheven € 209,10

  7.5 Voor het ruimen van een graf op verzoek van belanghebbende wordt geheven € 555,90

  • 7.

   6 Voor het verstrooien van as op een daarvoor bestemd terrein op de begraafplaats wordt geheven € 147,90

  • 7.

   7 Voor het plaatsen van een gedenkplaatje op het strooiveld € 102,--

   7.7Indien, vanwege wettelijke voorschriften werkzaamheden uitgevoerd moeten worden door een daartoe gespecialiseerd bedrijf dan worden de kosten hiervan doorberekend aan de rechthebbende.

   

  HOOFDSTUK 8 Onderhoud grafsteen

   • 8.1

    Het schoonhouden van een grafsteen kan, op grond van eerdere verordeningen voor gemeentelijke begraafplaatsen door de rechthebbende worden overgedragen aan de gemeente. Het recht bedraagt € 96,80 per graf per jaar.

   • 8.2

    Indien het onderhoud bij vooruitbetaling voor 10 jaren worden overgedragen is een bedrag verschuldigd van 9 keer het jaarbedrag.

   • 8.3

    Indien het onderhoud bij vooruitbetaling voor 15 jaren worden overgedragen is een bedrag verschuldigd van 13 keer het jaarbedrag.

   • 8.4

    Indien het onderhoud bij vooruitbetaling voor 20 jaren worden overgedragen is een bedrag verschuldigd van 17 keer het jaarbedrag.

  • 8.

   5 Indien het onderhoud bij vooruitbetaling van 25 jaren worden overgedragen is een bedrag verschuldigd van 21 keer het jaarbedrag.

  • 8.

   6 Indien het onderhoud bij vooruitbetaling van 30 jaren worden overgedragen is een bedrag verschuldigd van 25 keer het jaarbedrag

  • 8.

   7 Indien het onderhoud bij vooruitbetaling van 35 jaren worden overgedragen is een bedrag verschuldigd van 29 keer het jaarbedrag

  • 8.

   8 Indien het onderhoud bij vooruitbetaling van 40 jaren worden overgedragen is een bedrag verschuldigd van 33 keer het jaarbedrag

    

   Hoort bij besluit van de raad van de gemeente Tynaarlo d.d.

    

   30 november 2010, nr. 9 c.

   J.L. de Jong, griffier