Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Tynaarlo

Reglement van orde van de rekenkamercommissie Tynaarlo

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieTynaarlo
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingReglement van orde van de rekenkamercommissie Tynaarlo
CiteertitelReglement van orde rekenkamer
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Reglement is vastgesteld door de Rekenkamercommisie, raad is in kennis gesteld.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Verordening rekenkamercommissie, art. 8

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

11-04-2006Onbekend

11-04-2006

Oostermoer, 20-09-2006

Rekenkamervergadering, 11-04-2006

Tekst van de regeling

Intitulé

Reglement van orde van de rekenkamercommissie Tynaarlo

Reglement van orde van de Rekenkamercommissie Tynaarloop basis van artikel 8 van de Verordening op de rekenkamercommissie vastgesteld bij besluit van de raad van de gemeente Tynaarlo, d.d. 14 juni 2005, nr. 10

Reglement van orde van de Rekenkamercommissie Tynaarlo

 • 1.

  Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: a. lid: lid van de rekenkamercommissie b. voorzitter: voorzitter van de rekenkamercommissie c. commissie: rekenkamercommissie d. secretaris: ambtelijk secretaris van de rekenkamercommissie

 • 2.

  Voorzitter 1. De voorzitter onderhoudt, als woordvoerder van de commissie, in beginsel de contacten met de gemeenteraad, burgers, college, ambtenaren, media en organisaties in de gemeente. 2. Bij verhindering van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door een ander door de commissie aangewezen lid. 3. De voorzitter is verantwoordelijk voor het aansturen van de secretaris. 4. Bij de presentatie van onderzoeksrapporten voert de voorzitter het woord, tenzij hij/zij dit overlaat aan een ander lid van de commissie.

 • 3.

  Secretaris 1. Bij afwezigheid van de secretaris draagt de commissie zorg voor de vervanging. 2. Bij langdurige afwezigheid van de secretaris zorgt de voorzitter in overleg met de griffier voor de vervanging.

 • 4.

  Leden Indien een lid van de commissie verhinderd is een vergadering bij te wonen, doet hij daarover tenminste 3 dagen voor de vergadering melding aan de voorzitter.

 • 5.

  Gedragscode De Gedragscode Bestuurlijke Integriteit, zoals die door de raad van de gemeente Tynaarlo is vastgesteld bij besluit van 27 augustus 2002, nr. 8, is van overeenkomstige toepassing op de leden van de Rekenkamercommissie.

 • 6.

  Geheimhouding1. De commissie vergadert in beslotenheid, haar rapporten zijn openbaar. 2. Op grond van belangen genoemd in artikel 10 van de Wet Openbaarheid van Bestuur kan de commissie rapporten die aan de raad worden voorgelegd, of gedeelten daarvan, als geheim aanmerken. 3. De leden van de commissie doen geen inhoudelijke mededelingen naar buiten toe over hetgeen in haar vergaderingen wordt besproken.

 • 7.

  Vergaderfrequentie De commissie vergadert indien de voorzitter het nodig oordeelt. Tevens kan op verzoek van tenminste twee leden een vergadering worden belegd.

 • 8.

  Vergaderstukken 1.De voorzitter stelt de voorlopige agenda op. 2. De secretaris verzendt uit naam van de voorzitter, tenminste 7 dagen voor een vergadering, de agenda en bijbehorende stukken. 3. In spoedeisende gevallen kan van deze termijn worden afgeweken.

 • 9.

  Agenda 1. Bij aanvang van de vergadering stelt de commissie de agenda vast. 2. Op voorstel van een lid kan de commissie een agendapunt toevoegen of de volgorde van punten wijzigen. 3. Een vast agendapunt is de voortgang van de lopende onderzoeken.

 • 10.

  Quorum De voorzitter bepaalt na opening van de vergadering of tenminste 2/3 van het aantal zitting hebbende leden aanwezig is. Indien dat vereiste aantal leden niet aanwezig is, bepaalt de voorzitter dag en tijd van de volgende vergadering op een tijdstip dat tenminste 24 uur na het bezorgen van de oproep is gelegen.

 • 11.

  Stemming 1.Indien één van de leden daarom vraagt, kan er een stemming worden gehouden. 2. De stemming kan schriftelijk plaatsvinden wanneer daartoe wordt verzocht. De voorzitter beslist of de stemming schriftelijk gebeurt. 3. Daar waar over personen wordt gestemd, gebeurt dit altijd schriftelijk. Indien de stemmen staken, heeft de voorzitter of bij diens afwezigheid de plaatsvervangend voorzitter, de doorslaggevende stem.

 • 12.

  Besluiten / besluitenlijst 1.Na afloop van de vergadering wordt een besluitenlijst gemaakt 2. Indien in de vergadering overwegingen ter tafel komen die bewaard dienen te worden, worden ook deze in de besluitenlijst opgenomen. 3. De commissie streeft naar unanimiteit en besluit bij meerderheid van stemmen. 4. Minderheidsstandpunten worden, als daarom wordt verzocht, in de besluitenlijst opgenomen. 5. De besluitenlijst van de voorgaande vergadering wordt aan de leden toegezonden, gelijktijdig met de schriftelijke oproep. De besluitenlijst wordt gelijktijdig aan de overige personen die het woord hebben gevoerd, toegezonden. 6. Bij het begin van de vergadering wordt de besluitenlijst van de vorige vergadering vastgesteld. 7. De besluitvorming over het bepalen van de onderzoeksonderwerpen en het vaststellen van de rapportage daarover dient in een plenaire vergadering van de commissie plaats te vinden.

 

Vastgesteld door de Rekenkamercommissie Tynaarlo op 11 april 2006, voorzitter, secretaris.