Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Tynaarlo

Stimuleringsregeling aangepast bouwen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieTynaarlo
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingStimuleringsregeling aangepast bouwen
CiteertitelStimuleringsregeling aangepast bouwen
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Artikel 149 gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

07-03-200201-01-2016Onbekend

26-02-2002

Oostermoer, 06-03-2002

Raadsvergadering agendapunt 20, 26-02-2002

Tekst van de regeling

Intitulé

Stimuleringsregeling aangepast bouwen

Raadsbesluit nr. 6

Betreft:

De raad van de gemeente Tynaarlo,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 22 oktober 2003,

overwegende:

 • -

  dat het gewenst is ten behoeve van de woningbouw in de gemeente Tynaarlo duurzaam te bouwen en daarbij te voldoen aan de ambities van het Convenant Duurzaam Bouwen Drenthe 2001’;

 • -

  dat met het oog op het afdekken van (toekomstige) financiële risico’s de ‘Voorziening Dubo’ op het huidige niveau wordt gefixeerd;

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet en titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht;

B E S L U I T:

 • 1.

  In te trekken de ‘Stimuleringsregeling Duurzaam Bouwen’ (2001) en de resterende financiële middelen beschikbaar te stellen voor de regeling genoemd onder 2;

 • 2.

  Vast te stellen de ‘Stimuleringsregeling Duurzaam Bouwen 2004 gemeente Tynaarlo’.

Artikel 1 Begripsomschrijvingen:

In deze verordening wordt verstaan onder:

a) Basispakket woningbouw

Maatregelenpakket voor nieuwbouw, bestaande uit:

de basiseisen volgens Tabel I als opgenomen in de Maatlat duurzame woningbouw, behorende bij de brochure ‘Duurzame woningbouw en groene financiering, toelichting bij een groene hypotheek’, als bijlage I gevoegd bij deze verordening.

b) Belanghebbende

De particuliere bouwer die, in geval van vrije kavelbouw, voornemens is duurzaam te bouwen binnen de gemeente Tynaarlo, daartoe een bouwterrein heeft gekocht met het oogmerk daarop een duurzame woning te bouwen en hiertoe een bouwaanvraag heeft ingediend.

c)Duurzaam Bouwen:

Het op zodanige wijze inrichten en gebruiken van de gebouwde omgeving, dat de gezondheids- en milieuschade in alle stadia, van inrichten, bouwen, beheren tot renoveren en sloop, zoveel mogelijk beperkt blijft.

d) Groene hypotheek

Fiscale regeling om duurzame woningbouw te stimuleren, welke toetsingscriteria bevat die geënt zijn op het Nationaal Pakket Duurzaam Bouwen Woningbouw. Zie de brochure “Duurzame Woningbouw en Groene Financiering. Toelichting bij een groene hypotheek”.

e) Nationaal Pakket Duurzaam Bouwen Woningbouw

De uitgave ‘Duurzaam bouwen: nationaal pakket woningbouw”, van De Stichting Bouwresearch, ISBN 90-5367-175-7, postbus 1819, 3000 BV Rotterdam.

f)Maatlat duurzame woningbouw

Geeft de kwalificatie van een duurzaam gebouwde woning aan volgens de brochure“Duurzame Woningbouw en Groene Financiering. Toelichting bij een groene hypotheek”. De maatlat verwijst naar maatregelen uit het Nationaal Pakket Duurzame Woningbouw (nieuwbouw).

Artikel 2: Competentieregeling

De artikelen 5, 8, 9, 10 lid 1, 13, 15, 17 en 21 tot en met 25 van de 'subsidieverordening gemeente Zuidlaren', vastgesteld op 15 december 1998 zijn van overeenkomstige toepassing inzake subsidieverstrekking in het kader van deze verordening.

Artikel 3: De Aanvraag
 • 1.

  Het college van burgemeester en wethouders stelt het aanvraagformulier vast.

 • 2.

  De aanvraag voor het verlenen van een stimuleringsbijdrage dient op het daarvoor vastgestelde formulier te worden ingediend.

 • 3.

  Het ingevulde formulier dient gelijktijdig met de aanvraag voor een bouwvergunning te worden ingediend. Deze datum van indiening geldt tevens als peildatum voor de dan geldende regeling als bedoeld in artikel 4.

Artikel 4: De Bijdrage
 • 1.

  De stimuleringsbijdrage wordt bepaald op basis van de Maatlat duurzame woningbouw volgens de brochure ‘Duurzame woningbouw en groene financiering. Toelichting bij een groene hypotheek’, uitgegeven door Novem.

 • 2.

  Bij het vaststellen van de bijdrage wordt de meest recente uitgave van het Nationaal pakket Woningbouw en de brochure ‘Duurzame woningbouw en groene financiering. Toelichting bij een groene hypotheek’ gehanteerd zoals die geldt op het moment van indienen van de aanvraag voor een bijdrage op grond van deze verordening.

 • 3.

  Aan belanghebbende als bedoeld in artikel 1 onder b wordt op een daartoe ingediend schriftelijk verzoek volgens artikel 3 van deze verordening door burgemeester en wethouders een éénmalige stimuleringsbijdrage verleend op grond van de checklist in bijlage I van deze verordening.

 • 4.

  Op grond van de in lid 3 van dit artikel genoemde checklist gelden de volgende vergoedingen voor het jaar 2004 en daarna:

 • a) Bij uitvoering van zowel alle basismaatregelen* en daarnaast uitvoering van keuzemaatregelen** voor tenminste 150 punten (150 en meer) wordt een bedrag van € 2268,90 verstrekt.

 • * Volgens tabel I (basiseisen) van de brochure “Duurzame Woningbouw en Groene Financiering. Toelichting bij een groene hypotheek” . Zie bijlage I (tabel 1) behorende bij deze verordening.

 • ** Zie bijlage I volgens tabel II (keuzemaatregelen) van deze verordening.

 • 5.

  De stimuleringsbijdrage wordt uitbetaald na de feitelijke toetsings- en opleveringscontrole van de woning.

 • 6.

  Burgemeester en wethouders kunnen besluiten de bijdrage te weigeren of te verminderen indien niet of niet geheel aan het gestelde in deze verordening wordt voldaan.

Artikel 5: Aanvraag definitieve vaststelling stimuleringsbijdrage

1De belanghebbende dient binnen 13 weken na oplevering van de woning een aanvraag tot definitieve vaststelling van de stimuleringsbijdrage in te dienen.

2 De belanghebbende is verplicht afwijkingen ten opzichte van de eerder gedane aanvraag als bedoeld in artikel 2 van deze verordening, aan te geven en nader te onderbouwen.

3 Ten aanzien van de onderbouwing bedoeld in het tweede lid kunnen burgemeester en wethouders nadere regels stellen.

4 Burgemeester en wethouders stellen de bijdrage vast binnen 13 weken, nadat de aanvraag bedoeld in het eerste lid is ingediend.

5 Indien de aanvraag tot vaststelling niet binnen de daartoe gestelde termijn is ingediend kunnen burgemeester en wethouders de subsidie-ontvanger een termijn stellen waarbinnen de aanvraag alsnog wordt ingediend.

6 Burgemeester en wethouders kunnen de bijdrage ambtshalve vaststellen, als na afloop van de in het vierde lid bedoelde termijn geen aanvraag is ingediend.

7 Burgemeester en wethouders kunnen de bijdrage weigeren als de financiële middelen in de ‘Voorziening Dubo’ zijn uitgeput; de volgorde van binnenkomst van de aanvraag (inboekingsdatum en -nummer) is hierbij maatgevend.

Artikel 6: Geldigheidsduur

Op het moment dat de eisen zoals die zijn vermeld in de maatlat Duurzame Woningbouw als standaard worden opgenomen in het Bouwbesluit neemt het College van burgemeester en wethouders geen aanvragen om een stimuleringsbijdrage op grond van deze verordening meer in behandeling.

Artikel 7: Inwerkingtreding

De verordening treedt in werking op 1 januari 2004, de ‘Stimuleringsregeling Duurzaam bouwen’ (2001) wordt gelijktijdig met de inwerkingtreding van de nieuwe verordening ingetrokken.

Artikel 8: Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als ‘Stimuleringsregeling duurzaambomen 2004 gemeente Tynaarlo’.

 

Zuidlaren, 16 december 2003.

 

De raad voornoemd,

Mr. H.W. Pannekoek, voorzitter.

F.Haisma, griffier.