Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Tynaarlo

Uitvoeringsregeling Sport

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieTynaarlo
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingUitvoeringsregeling Sport
CiteertitelUitvoeringsregeling Sport
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 2, tweede lid, artikel 4, derde lid en artikel 6, tweede lid van de Algemene subsidieverordening gemeente Tynaarlo 2011

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201101-01-2016Onbekend

21-12-2010

Oostermoer,

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Uitvoeringsregeling Sport

Uitvoeringsregeling Sport

Burgemeester en wethouders van de gemeente Tynaarlo;

overwegende dat het gewenst is activiteiten te stimuleren die bijdragen aan

 • -

  het bevorderen van de sportbeoefening in het algemeen en in het bijzonder in verenigingsverband

 • -

  verhogen van de kwaliteit van het sportaanbod

 • -

  het bereiken van de doelstellingen zoals verwoord in de geldende beleidsnota sport van de gemeente Tynaarlo;

gelet op artikel 2, tweede lid, artikel 4, derde lid en artikel 6, tweede lid van de Algemene subsidieverordening gemeente Tynaarlo 2011 en het Beleidskader subsidiesystematiek

besluiten

vast te stellen de volgende regeling

Uitvoeringsregeling Sport

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • 1.

  Algemene subsidieverordening: de Algemene subsidieverordening gemeente Tynaarlo 2011;

 • 2.

  Sport- en beweegactiviteiten: alle door NOC*NSF erkende sporten en alle activiteiten waarbij het bewegen van personen op een gestructureerde manier wordt bevorderd door organisaties of groepen zonder winstoogmerk;

 • 3.

  Sportstimuleringsactiviteiten: activiteiten die ten doel hebben om de sportdeelname van inwoners uit de gemeente Tynaarlo te stimuleren c.q. te vergroten en het sportaanbod te verbeteren en / of te vernieuwen. Te denken valt aan:sportpretcursussen, schoolsporttoernooien, naschoolse activiteiten, sportinstuiven, streetsport;

 • 4.

  Cursussen voor sporttechnisch of vrijwillig kader: cursussen ten behoeve van het vergroten van kwaliteit van deskundige leiding of het vrijwillig kader. Daardoor verbetert de kwaliteit van het sportaanbod of de vrijwilligersorganisatie;

 • 5.

  Sportvereniging: een volledig rechtsbevoegdheid bezittende vereniging, waarvan de activiteiten geheel of grotendeels aan de eigen inwoners te goede komen, ingeschreven is in het verenigingsregister van de Kamer van Koophandel en aangesloten is bij een landelijke of regionale sportbond, die op haar beurt weer is aangesloten bij NOC*NSF. De sportvereniging stelt zich ten doel om zonder winstoogmerk door sportbeoefening in clubverband, de vorming en ontwikkeling van alle leden te bevorderen. De sportvereniging zet voldoende deskundige leiding in en legt geen beperkingen op aan de vrije toetreding als lid door alle inwoners van de gemeente Tynaarlo door bijvoorbeeld ballotage of hogere entreekosten;

 • 6.

  Lid van een sportvereniging: iemand die in de gemeente woonachtig is en lid is van een sportvereniging;

 • 7.

  Jeugdlid: een lid van een sportvereniging die op 1 januari van het bedoelde kalenderjaar jonger dan 18 jaar is;

 • 8.

  Mensen met beperking(en): een persoon die in een nadelige positie verkeert ten gevolge van een afwezigheid of afwijking van een fysiologische of anatomische structuur of functie enerzijds of een vermindering van de mogelijkheden tot normale activiteiten anderzijds, die de normale rolvervulling van de betrokkene begrenst, belemmert of verhindert.

 • 9.

  Sportevenementen: incidentele evenementen op het gebied van sport met een nationaal of internationaal karakter, welke een bijzondere publiciteit voor de gemeente Tynaarlo met zich meebrengt, hetzij vanwege het bijzondere karakter van het evenement, hetzij vanwege het niveau van sportbeoefening.

Artikel 2 Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen

 • 1.

  Subsidie op grond van deze regeling kan worden verstrekt voor activiteiten die bijdragen aan de beleidsdoelen zoals staan omschreven in de geldende kadernota’s gemeente Tynaarlo.

 • 2.

  Sportstimuleringsactiviteiten.

 • 3.

  Cursussen ten behoeven van sporttechnisch of vrijwillig kader van sportverenigingen.

 • 4.

  Sportgroepen met een aangepast sportaanbod voor mensen met beperkingen. Hierbij moet voldaan worden aan de volgende criteria:

  • a.

   de sportgroep moet grotendeels bestaan uit eigen inwoners;

  • b.

   de leden betalen minimaal de contributie die overeenkomt met de contributie van het reguliere sportaanbod;

 • 5.

  Gebruik van overdekte zwemaccommodaties.

 • 6.

  Sportevenementen

Artikel 3 Subsidie voor jeugdleden

Aan sportverenigingen kan jaarlijks subsidie worden vertrekt, waarbij zij een vast bedrag per jeugdlid ontvangen.

Artikel 4 Voorwaarden voor subsidie

 • 1.

  De subsidievrager dient een sportvereniging of een organisatie of groep zonder winstoogmerk te zijn;

 • 2.

  De subsidieaanvragen voor activiteiten zoals genoemd in artikel 2 moeten ingediend worden op daarvoor vastgestelde aanvraagformulieren.

Artikel 5 Weigeringgronden

Onverminderd het bepaalde in de artikelen 8 en 9 van de Algemene subsidieverordening wordt de subsidie in ieder geval geweigerd indien de activiteiten gericht zijn op (semi-) beroepssport, schoolsport en bedrijfssport.

Artikel 6 Procedurebepalingen

 • 1.

  Een aanvraag voor een eenmalige subsidie voor sportstimuleringsprojecten en sportevenementen op grond van deze uitvoeringsregeling moet door ons zijn ontvangen uiterlijk 8 weken voor het begin van de activiteiten waarvoor subsidie wordt gevraagd.

 • 2.

  Een aanvraag voor een eenmalige subsidie voor cursussen kan ook tot 8 weken na afloop van de cursus ingediend worden. Daarbij bestaat het risico dat de aanvraag niet gehonoreerd wordt vanwege het niet voldoen aan de gestelde voorwaarden of omdat het budget niet toereikend is.

 • 3.

  Een aanvraag voor jaarlijkse subsidie voor sportgroepen met aangepast sportaanbod moet voor aanvang van een nieuw sportseizoen door ons ontvangen zijn.

 • 4.

  Een aanvraag voor jaarlijkse subsidie aan zwemclubs voor het gebruik van overdekte zwemaccommodatie moet binnen 8 weken na afloop van ieder half jaar door ons ontvangen zijn.

 • 5.

  Een aanvraag voor jaarlijkse subsidie voor jeugdleden moet uiterlijk 1 oktober van het betreffende kalenderjaar zijn ingediend.

Artikel 7 Kosten die voor subsidie in aanmerking komen

 • 1.

  De subsidie heeft uitsluitend betrekking op de kosten die resteren na aftrek van bijdragen van derden en die naar ons oordeel noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de activiteiten. Voor sportstimuleringsactiviteiten zijn dat de noodzakelijke (extra) kosten voor deskundige leiding, huur accommodatie, huur sportmateriaal en promotiekosten.

 • 2.

  Niet voor subsidie in aanmerking komen de kosten van consumpties, prijzen, attenties, aanschaf van sportmateriaal, reis- en verblijfkosten.

Artikel 8 Berekening van de subsidie

 • 1.

  Eenmalige subsidie bedraagt 75% van de subsidiabele kosten tot maximaal € 773 per sportstimuleringsactiviteit of sportevenement en maximaal € 260 per persoon per cursus.

 • 2.

  Jaarlijkse subsidie aan sportgroepen met een aangepast sportaanbod wordt als volgt vastgesteld: indien de sportgroep niet kan voortbestaan vanwege een structureel financieel tekort dan zal het financiële tekort vergoed worden tot maximaal € 823 per sportgroep per seizoen.

 • 3.

  Jaarlijkse subsidie voor het gebruik van overdekte zwemaccommodatie wordt vastgesteld op basis van de werkelijk gemaakte kosten en het aantal leden. Het totaal beschikbare subsidiebudget (€ 15.756) wordt volgens een vastgestelde berekeningssystematiek procentueel verdeeld over de zwemverenigingen waarbij het aantal leden uit de gemeente Tynaarlo een belangrijke factor vormt.

 • 4.

  Jaarlijkse subsidie aan sportverenigingen voor jeugdleden bedraagt een vast bedrag per jeugdlid (€ 7,70) vermenigvuldigd met het aantal jeugdleden uit de gemeente Tynaarlo.

Artikel 9 Verplichtingen

Het college kan bij de subsidieverlening nog verplichtingen opleggen.

Artikel 10 Slotbepalingen

 • 1.

  De ‘Deelverordening sportsubsidiëring gemeente Tynaarlo’ wordt ingetrokken.

 • 2.

  Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2011

 • 3.

  De regeling wordt aangehaald als: ‘Uitvoeringsregeling Sport’

 

Vries, 21 december 2010

Burgemeester en wethouders

mr. J.P.J. van Muijen F.A. van Zuilen

gemeentesecretaris burgemeester