Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Uden

Regeling Overig Buitengewoon Verlof

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieUden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRegeling Overig Buitengewoon Verlof
CiteertitelRegeling Overig Buitengewoon Verlof
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wettelijke grondslag: Wet Arbeid en Zorg en CAR-UWO

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

nvt

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-10-2011Nieuwe regeling

27-09-2011

Intranet 10-10-2011

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling Overig Buitengewoon Verlof

 

 

 

Regeling overig buitengewoon verlof

Artikel 1 Algemene bepalingen

1.Deze regeling geldt voor alle medewerkers in dienst van de gemeente Uden, inclusief gedetacheerde en ingehuurde medewerkers en stagiaires, tenzij anders afgesproken en vastgelegd.

Artikel 2 Verlof bij overlijden

 • 1.

  Bij overlijden van echtgeno(o)t(e) of geregistreerd partner, ouders, pleegouders, stiefouders, kinderen, pleegkinderen, stief- en aangehuwde kinderen (eerste graad) worden maximaal 4 werkdagen verlof met behoud van bezoldiging verleend.

 • 2.

  Bij overlijden van broer of zus, grootouders en kleinkinderen (tweede graad) worden maximaal 2 werkdagen verlof met behoud van bezoldiging verleend.

 • 3.

  Als de medewerker is belast met het regelen van de begrafenis of crematie in verband met het overlijden van een bloed of aanverwant in de eerste of tweede graad worden maximaal 4 werkdagen verlof met behoud van bezoldiging verleend.

 • 4.

  Het verlof genoemd onder lid 1 t/m 3 kan worden opgenomen vanaf de dag van overlijden t/m de dag van de begrafenis of crematie.

Artikel 3 Slotbepaling

In alle gevallen waarin deze regeling niet of niet naar redelijkheid voorziet, beslist de secretaris voor de ambtelijke organisatie en de griffier voor de medewerkers van de griffie.

Artikel 4 Inwerkingtreding

Deze regeling wordt aangehaald als de Regeling Overig Buitengewoon Verlof en treedt in werking op de eerste dag na die van bekendmaking.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college

van burgemeester en wethouders van 27 september 2011.

Bijlage : Schematisch overzicht van graden van bloed- een aanverwantschap

Er zijn twee soorten verwanten:

 • ·

  Bloedverwanten: bloedverwanten zijn alle personen die één of meer dezelfde voorouders hebben als u.

 • ·

  Aanverwanten: aanverwanten zijn alle personen die getrouwd zijn met een bloedverwant van u en alle personen die een bloedverwant zijn van uw man of vrouw. (Personen die getrouwd zijn met een bloedverwant van uw man of vrouw zijn geen aanverwant van u. Concreet: de man van de zus van uw man of vrouw is niet aan u verwant!)

Bloedverwanten zijn er in verschillende graden. De graad van verwantschap is te vinden door de stappen te tellen die u in een stamboom moet doorlopen om van de ene bloedverwant bij de andere te komen. Zie onderstaand schema.

Graden van bloed- en aanverwantschapschematisch

 

Grootouders

= 2e graad

 

 

 

 

 

Ouders

(ook schoonouders en pleegouders)

= 1e graad

 

 

 

 

Broer en zus

= 2e graad

ik

Zwager en schoonzus

= 2e graad

 

 

 

 

Kinderen

(ook stief- en pleegkinderen)

= 1e graad

 

 

 

 

 

Kleinkinderen

= 2e graad