Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Uitgeest

Verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive 2015

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieUitgeest
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive 2015
CiteertitelVerordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive 2015
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De verordening bestuurlijke bestuurlijke boete bij recidive 2013 wordt gelijktijdig ingetrokken met inwerkingtreding verordening bestuurlijke boete bij recidive 2015 de dag na publicatie.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Participatiewet, art. 8

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201501-01-2017nieuwe regeling

08-12-2015

www.officielebekendmakingen.nl, 11-12-2014

R2014.0079-E
23-05-201301-01-2015nieuwe regeling

25-04-2013

De Uitgeester, 22-05-2013

R2013.0019

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive 2015

Verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive 2015

 

Gelet op artikel 8 eerste lid onderdeel d van de Participatiewet;

 

Verordening, vastgesteld bij Raadsbesluit d.d. 8 december 2014, nummer R2014.0079-E, gepubliceerd op 11 december 2014 en in werking getreden op 1 januari 2015.

 

HOOFDSTUK 1 ALGEMEEN

Artikel 1. Begripsbepalingen

 

 • 1.

  Alle begrippen die in deze verordening worden gebruikt en die niet nader worden omschreven hebben dezelfde betekenis als in de Participatiewet en de Algemene wet bestuursrecht.

 • 2.

  In deze verordening wordt verstaan onder:

  • a.

   de raad: de raad van de gemeente Uitgeest;

  • b.

   het college: het college van burgemeester en wethouders;

  • c.

   Awb: Algemene wet bestuursrecht;

  • d.

   uitkering: de door het college verleende bijstand in het kader van de Participatiewet;

  • e.

   boete(bedrag): bestuurlijke boete genoemd in artikel 18a, eerste lid van de Participatiewet;

  • f.

   recidiveboete: bestuurlijke boete als bedoeld in artikel 18a, vijfde lid van de Participatiewet;

  • g.

   verrekenen: verrekening als bedoeld in artikel 60, vierde lid van de Participatiewet;

  • h.

   h. beslagvrije voet: beslagvrije voet als bedoeld in de artikelen 475c tot en met 475e van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering;

  • i.

   huur: basisbedrag huur exclusief eventuele servicekosten, verzekeringen of gas, water, licht;

  • j.

   netto woonlasten: bedrag ter hoogte van de huur na aftrek van de huurtoeslag of de hypotheekrente na aftrek van de hypotheekrenteaftrek.

HOOFDSTUK 2 BESLAGVRIJE VOET BIJ VERREKENING WEGENS RECIDIVE

Artikel 2. Verrekening met de uitkering zonder inachtneming beslagvrije voet

 

 • 1.

  Het college verrekent op grond van artikel 60b, eerste en tweede lid van de Participatiewet het openstaande boetebedrag met de algemene bijstand zonder dat het bepaalde in artikel 4:93, vierde lid van de Awb juncto artikel 475d van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering in acht wordt genomen.

 • 2.

  De verrekening bedoeld in het eerste lid geschiedt gedurende de eerste drie maanden na dagtekening van het besluit tot oplegging van een recidiveboete.

Artikel 3. Verzoek tot doorbetaling huur en hypotheekrente

 

 • 1.

  Belanghebbende kan verzoeken om, in afwijking van het bepaalde in artikel 2, eerste lid, de netto woonlasten gedurende de in artikel 2, tweede lid genoemde periode direct vanuit de bijstand te voldoen. Indien dit verzoek wordt toegekend wordt de verrekening op de doorbetaling van de netto woonlasten aangepast.

 • 2.

  Indien belanghebbende ook een andere bron van inkomsten heeft, maar deze inkomsten zijn lager dan de netto woonlasten dan wordt alleen het verschil tussen de inkomsten en de netto woonlasten direct vanuit de bijstand voldaan.

 • 3.

  Een verzoek als bedoeld in het eerste lid wordt afgewezen als de belanghebbende:

  • a.

   redelijkerwijs over voldoende gelden kan beschikken om de genoemde drie maanden in zijn levensonderhoud te voorzien;

  • b.

   naast de bijstand nog een andere bron van inkomsten heeft ter hoogte van minimaal de netto woonlasten.

 • 4.

  Onder gelden, als genoemd in het derde lid, wordt verstaan: de voor belanghebbende(n) direct beschikbare gelden op bank- en/of spaarrekening(en).

   

Artikel 4. Verrekenen met de uitkering met inachtneming beslagvrije voet

 

Belanghebbende kan het college verzoeken om, in afwijking van artikel 2, eerste lid, het openstaande boetebedrag met in achtneming van artikel 4:93 van de Awb juncto artikel 475d van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering te verrekenen indien:

 • a.

  toepassing van het bepaalde in artikel 2 en 3 onaanvaardbare consequenties heeft voor de minderjarige belanghebbende(n); of

 • b.

  de gezondheidstoestand van (één van de) belanghebbende(n) ernstig wordt bedreigd doordat mogelijkheden ontbreken om een noodzakelijke medicatie of behandeling op medische indicatie te financieren; of

 • c.

  er sprake is van andere dringende redenen.

   

Artikel 5. Eerder opgelegde boetes

De artikelen 2, 3 en 4 zijn van overeenkomstige toepassing op de verrekening van de bestuurlijke boete, bedoeld in artikel 18a, eerste lid juncto artikel 60b, derde lid van de Participatiewet, indien en voor zover deze boete nog niet is betaald op het moment van verrekening van de recidiveboete.

 

Artikel 6. Verzoek andere gemeente tot verrekening recidiveboete

Indien een belanghebbende een verzoek op grond van artikel 60b, tweede lid van de Participatiewet doet, besluit het college op dit verzoek met inachtneming van de artikelen in deze verordening.

HOOFDSTUK 3 SLOTBEPALINGEN

Artikel 7. Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: “Verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive 2015”.

 

Artikel 8. Inwerkingtreding

 • a.

  deze verordening treedt in werking op 1 januari 2015.

  De “Verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive 2013” wordt per gelijke datum ingetrokken