Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Uitgeest

Machtiging en mandaat uitvoeringstaken re-integratie WWB, IOAW, IOAZ, ANW aan GR IJMond Werkt!

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieUitgeest
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingMachtiging en mandaat uitvoeringstaken re-integratie WWB, IOAW, IOAZ, ANW aan GR IJMond Werkt!
CiteertitelMachtiging en mandaat uitvoeringstaken re-integratie WWB, IOAW, IOAZ, ANW aan GR IJMond Werkt!
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

In de Machtiging en mandaat uitvoeringstaken re-integratie WWB, IOAW, IOAW , Anw aan GR IJMond Werkt! is vastgelegd welke re-integratietaken IJmond Werkt! mag verrichten en welke besluiten zij specifiek mag nemen namens de gemeenten.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201430-03-2018nieuwe regeling

17-12-2013

De Uitgeester, 18-12-2013

B2013.1329

Tekst van de regeling

Intitulé

Machtiging en mandaat uitvoeringstaken re-integratie WWB, IOAW, IOAZ, ANW aan GR IJMond Werkt!

Machtiging en mandaat uitvoeringstaken re-integratie

WWB, IOAW, IOAZ, Anw aan GR IJmond Werkt!

 

1. Besluit machtiging en mandaat

 

In artikel 5 lid 2 onder b van de gemeenschappelijke regeling (GR) IJmond Werkt! is bepaald dat de uitvoeringstaken op het gebied van re-integratie in het kader van de WWB, de IOAW, de IOAZ en de Anw door het algemeen bestuur en de directeur in mandaat worden uitgevoerd en dat de colleges van de IJmondgemeenten hiertoe afzonderlijke mandaatbesluiten nemen.

 

Dit mandaatbesluit van vier IJmondgemeenten zoals besloten door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Beverwijk op ……………………. ,

het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Heemskerk op……,

het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Uitgeest op 17 december 2013……….,

en het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen op 17 december 2013 ,

betreft het mandaatbesluit zoals bedoeld in artikel 5 lid 2 onder b van de GR.

 

Het mandaatbesluit zoals genomen op 12 februari 2013 is met de inwerkingtreding van dit mandaatbesluit komen te vervallen.

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeenten Heemskerk, Beverwijk, Uitgeest en Velsen hebben besloten om het algemeen bestuur van de GR te mandateren c.q. te machtigen tot het volgende:

 

2. gemachtigd tot het uitvoeren van de volgende feitelijke werkzaamheden:

 

Alle uitvoeringstaken gericht op re-integratie van de in artikel 1 onder j van de GR IJmond Werkt! bedoelde doelgroep naar betaald werk. Hieronder vallen in ieder geval:

 • -

  het verkrijgen van de benodigde informatie over de deelnemer;

 • -

  het inschatten van de afstand tot de arbeidsmarkt, indien IJmond Werkt! de (vervolg)intake doet;

 • -

  het verzorgen van de benodigde administratie en registraties;

 • -

  het uitwisselen van de benodigde gegevens met de inkomens- en zorgconsulent;

 • -

  het trainen van de gewenste sollicitatie- en arbeidsvaardigheden;

 • -

  het stimuleren en faciliteren van werkaanvaarding;

 • -

  begeleiding en nazorg op de werkplek;

 • -

  het werkdeel aanwenden voor re-integratie.

   

  3. gemandateerd tot de volgende beslissingsbevoegdheden:

   

 • -

  plan van aanpak voortvloeiend uit de WWB opstellen

 • -

  zoekperiode voortvloeiend uit de WWB verlengen

 • -

  re-integratievoorziening vaststellen, aanbieden, wijzigen en handhaven

 • -

  onkostenvergoeding of scholingskosten toekennen

 • -

  arbeidsverplichtingen opleggen, wijzigen en handhaven

 • -

  maatregel vaststellen en opleggen

 • -

  het inkopen van aanvullende re-integratiediensten vanuit het re-integratiebudget indien deze dienst aantoonbaar nog niet geleverd kan worden door IJmond Werkt! en een noodzakelijk onderdeel uitmaakt van het traject naar werk met in achtneming van de Europese aanbestedingsregels

 • -

  inhuur van tijdelijke krachten vanuit het re-integratiebudget indien dit noodzakelijk is voor het behalen van het gewenste uitstroomresultaat

   

  4. onder de voorwaarde dat dit plaats vindt binnen de volgende juridische kaders:

   

 • -

  Wet werk en bijstand (WWB)

 • -

  Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemers (IOAW)

 • -

  Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen

  • o

   zelfstandigen (IOAZ)

 • -

  Algemene nabestaandenwet (Anw)

 • -

  Wet Participatiebudget (Wpb)

 • -

  Algemene wet bestuursrecht (Awb)

 • -

  Wet Suwi

 • -

  Artikel 160 gemeentewet

 • -

  Vigerend gemeentelijk beleidskader

   

  5. en onder de volgende voorwaarden:

   

  De gemandateerde is niet bevoegd als het gaat om:

 • 1.

  Personen die niet genoemd staan in de definitie van re-integratiedoelgroep zoals genoemd in artikel 1 onder j van de GR IJmond Werkt!

 • 2.

  Het vaststellen of intrekken van beleidsregels en verordeningen;

 • 3.

  Een voorstel aan de gemeenteraad;

 • 4.

  Een afwijking van het door het college vastgestelde beleid;

 • 5.

  Een afwijking van de door de raad vastgestelde verordening;

 • 6.

  Een bezwaar- en of beroepschrift;

 • 7.

  Het aanbieden of wijzigen van een traject sociale activering of inburgeringtraject.

 • 8.

  Een afwijking van een wettelijk verplicht ingewonnen advies;

   

  6. en onder de volgende instructies:

   

 • 1.

  Het mandaat mag niet uitgeoefend worden als het besluit als politiek gevoelig aangemerkt dient te worden;

 • 2.

  In geval van zaakoverstijgende of (zwaar) wegende belangen wordt vooraf met het algemeen bestuur overlegd over het aankondigen van een handhavingsbesluit (vooraanschrijving) dan wel wordt kort na het aankondigen van een handhavingsbesluit het algemeen bestuur op de hoogte gebracht;

 • 3.

  Het mandaat mag niet uitgeoefend worden als de gemandateerde persoonlijke betrokkenheid heeft bij het te nemen besluit;

 • 4.

  Het mandaat mag niet uitgeoefend worden als de mandaatgever vooraf te kennen heeft gegeven zelf te willen beslissen;

 • 5.

  Door middel kwartaal rapportages dient te worden aangegeven hoe de in mandaat uitgeoefende bevoegdheden worden uitgevoerd;

   

  7. Ondermandaat is toegestaan

   

  Het algemeen bestuur mag (onderdelen van) de gemandateerde bevoegdheden ondermandateren aan het dagelijks bestuur, de directeur en de medewerkers van IJmond Werkt!. Ook voor ondermandaat geldt dat bovengenoemde instructies en voorwaarden gelden. Ondermandaat van ondermandaat is niet toegestaan. Slechts het Algemeen Bestuur is bevoegd om ondermandaat te verlenen. Ondermandaatbesluiten moeten op grond van de algemene wet bestuursrecht gepubliceerd worden.

   

  8. Ondertekening door de vier IJmondgemeenten

   

  Namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Beverwijk

  Ter uitvoering van het collegebesluit van…

   

   

  ……………………

   

  Namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Heemskerk

  Ter uitvoering van het collegebesluit van…

   

   

   

  ………………………..

   

  Namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Uitgeest

  Ter uitvoering van het collegebesluit van 17 december 2013…

   

   

  ……………………..

   

  Namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen

  Ter uitvoering van het collegebesluit van…

   

   

   

  …………………….