Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Uitgeest

Verordening Marktgeld Uitgeest 2017

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieUitgeest
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening Marktgeld Uitgeest 2017
CiteertitelVerordening Marktgeld Uitgeest 2017
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpVerordening Marktgeld Uitgeest 2017

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze verordening vervangt per 1 januari 2017 de Verordening Marktgeld Uitgeest 2016.

De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2017.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201701-01-2018Nieuwe regeling

08-12-2016

gmb-2016-178980

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening Marktgeld Uitgeest 2017

De raad van de gemeente Uitgeest;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 1 november 2016 nr. R2016.0094;

gehoord de beraadslagingen in de commissie Algemene Zaken en Financiën d.d. 17 november 2016

gelet op artikel 229 van de Gemeentewet;

besluit:

Verordening Marktgeld Uitgeest 2017.

Artikel Begripsomschrijvingen
 • 1.

  Deze verordening verstaat onder:

  • a.

   markt: de warenmarkt, die wordt gehouden op donderdagen van 09.00 uur tot 13.00 uur;

  • b.

   standplaats: de op en voor de duur van de markt aangewezen ruimte voor het uitoefenen van de markthandel;

  • c.

   vaste standplaats: een standplaats die voor onbepaalde tijd wordt toegewezen;

  • d.

   dagplaats: een standplaats, die per marktdag wordt toegewezen;

  • e.

   marktmeester: de daartoe door het college van burgemeester en wethouders aangestelde persoon en zijn plaatsvervanger(s).

 • 2.

  Gedeelten van de in deze verordening te noemen eenheden, hetzij van tijd of maten, worden voor de toepassing van deze verordening voor gehelen gerekend.

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam ‘marktgeld’ wordt een recht geheven ter zake van het standplaats innemen dan wel standplaats hebben op de markt.

Artikel 3 Belastingtarieven

 • 1.

  Het marktgeld bedraagt per standplaats van maximaal 4 meter lengte € 6,45

 • 2.

  De kosten van het elektriciteit en het gebruik van de stroomkast per aansluiting € 5,40

Artikel 4 Belastingplicht

Het marktgeld wordt geheven van degene die standplaats heeft ingenomen, en bij gebreke van deze van degene die recht heeft op de standplaats.

Artikel 5 Wijze van betaling

 • 1.

  De marktgelden worden per kwartaal, op basis van 12 weken, per standplaats per bank geïnd

Artikel 6 Ontstaan belastingplicht

Artikel 7 Kwijtschelding

Bij de invordering van marktgeld wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 8 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van marktgelden.

Artikel 9 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  De ‘Verordening Marktgeld Uitgeest 2016’ wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van bekendmaking.

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2017.

 • 4.

  Deze verordening kan worden aangehaald als ‘Verordening Marktgeld Uitgeest 2017’.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Uitgeest, gehouden op

8 december 2016.

de griffier,

mw. B.C. Slijkermande

voorzitter,

mw. W.J.A. Verkleij