Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Uitgeest

Subsidieregeling Welzijn 2016

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieUitgeest
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSubsidieregeling Welzijn 2016
CiteertitelSubsidieregeling Welzijn 2016
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene subsidieverordening Uitgeest 2016, art. 3

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

11-04-201801-01-2019Wijziging art. 2

27-03-2018

gmb-2018-74155

04-05-201701-01-201711-04-2018Nieuwe regeling

18-04-2017

gmb-2017-73429

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Subsidieregeling Welzijn 2016

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Uitgeest;

gelet op artikel 3 van de Algemene subsidieverordening Uitgeest 2016;

besluit vast te stellen de volgende nadere regels:

Subsidieregeling Welzijn 2016

Artikel 1. Toepassingsbereik

Het bepaalde in deze subsidieregeling is enkel van toepassing op de verstrekking van subsidie door het college voor de in artikel 2 bedoelde voorzieningen en bijbehorende activiteiten.

Artikel 2. Activiteiten en doelen

Subsidie kan uitsluitend worden verleend voor voorzieningen en bijbehorende activiteiten die bijdragen aan een van de volgende doelen:

 • a.

  het vergroten van de zelfredzaamheid en eigen regie van personen met een beperking, chronische psychische of psychosociale problemen;

 • b.

  het versterken van het sociaal netwerk van personen met een beperking, chronische psychische of psychosociale problemen;

 • c.

  het versterken van de leefbaarheid en samenhang in wijken;

 • d.

  preventie en vroegsignalering;

 • e.

  het ondersteunen van mantelzorgers en/of de inzet van zorgvrijwilligers.

Artikel 3. Kosten die voor subsidie in aanmerking komen

Redelijk gemaakte kosten die direct verbonden zijn met de uitvoering van een activiteit of een voorziening als bedoeld in artikel 2 kunnen in aanmerking komen voor subsidie.

Artikel 4. Grondslag en hoogte van de subsidie

 • 1.

  Een subsidieaanvraag wordt beoordeeld op grond van:

  • a.

   de mate waarin de activiteiten bijdragen aan de realisatie van de in artikel 2 genoemde doelen;

  • b.

   de verhouding tussen prijs en kwaliteit;

  • c.

   de mate van samenwerking met professionele organisaties en/of vrijwilligersorganisaties;

  • d.

   mede op de hoogte van de financiële bijdragen van sponsoren.

 • 2.

  In het geval van een evenement wordt de hoogte tevens bepaald door het aantal deelnemers aan de activiteit(en) waarvoor een subsidie is aangevraagd.

Artikel 5. Wijze van verdeling

 • 1.

  Als het college een subsidieplafond heeft vastgesteld en bekendgemaakt, geldt de wijze van verdeling zoals opgenomen het tweede en derde lid van dit artikel.

 • 2.

  Honorering van aanvragen die in aanmerking komen voor subsidie en die niet worden geweigerd, geschiedt in volgorde van indiening bij het college, totdat het voor de betrokken subsidie vastgestelde subsidieplafond is bereikt.

 • 3.

  Als de aanvrager krachtens artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van indiening van de aanvraag de datum waarop de aanvraag is aangevuld.

Artikel 6. Bevoorschotting subsidies

 • 1.

  Subsidies van ten hoogste € 5.000,– worden conform artikel 13, derde lid, van de Algemene subsidieverordening Uitgeest 2016 direct na toekenning voor 100% uitbetaald.

 • 2.

  Jaarlijkse subsidies van meer dan € 5.000,– tot en met € 50.000 worden in twee termijnen van ieder50% bevoorschot in allereerst uiterlijk januari en vervolgens in juli van het jaar van de subsidieverlening.

 • 3.

  Jaarlijkse subsidies van meer dan € 50.000,– worden in vier termijnen van ieder 25% bevoorschot in allereerst uiterlijk januari en vervolgens in april, juli en oktober van het jaar van de subsidieverlening.

Artikel 7. Aanvullende weigeringsgronden

Overeenkomstig artikel 9, tweede lid, aanhef en onder g, van de Algemene subsidieverordening Uitgeest 2016 kan subsidieverlening worden geweigerd als:

 • a)

  de activiteiten waarvoor subsidie wordt gevraagd zijn begonnen voordat de aanvraag is ontvangen;

 • b)

  aannemelijk is dat de activiteiten ook zonder subsidie zonder belangrijke vertraging zouden worden uitgevoerd;

 • c)

  voor dezelfde ondersteuningsbehoefte al subsidie is verleend op grond van een andere regeling;

 • d)

  in het door de aanvrager beoogde doel al in voldoende mate wordt voorzien door andere organisaties;

 • e)

  de activiteiten waarvoor subsidie wordt gevraagd leiden tot uitsluiting van mensen die tot de doelgroep van het gemeentelijk welzijnsbeleid behoren.

Artikel 8. Slotbepalingen

 • 1.

  Deze subsidieregeling treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking en werkt terug tot en met 1 januari 2016.

 • 2.

  Deze subsidieregeling vervalt op 1 januari 2019.

 • 3.

  Deze subsidieregeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling Welzijn 2016.

 

Aldus besloten door het college van de gemeente Uitgeest in zijn vergadering van 18 april 2017

secretaris

P.Schouten

de burgemeester,

mw. W.J.A. Verkleij