Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Uitgeest

Regeling “Opstelplaatsen voor de inzameling huishoudelijke afvalstoffen gemeente Uitgeest”

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieUitgeest
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRegeling “Opstelplaatsen voor de inzameling huishoudelijke afvalstoffen gemeente Uitgeest”
CiteertitelRegeling “Opstelplaatsen voor de inzameling huishoudelijke afvalstoffen gemeente Uitgeest”
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Afvalstoffenverordening Uitgeest, artikel 15, derde lid

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

07-10-201717-03-2020Nieuwe regeling

26-09-2017

gmb-2017-174176

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling “Opstelplaatsen voor de inzameling huishoudelijke afvalstoffen gemeente Uitgeest”

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Uitgeest,

overwegende dat het in het belang van verkeersveiligheid en doelmatige inzameling van de huishoudelijke afvalstoffen wenselijk is nadere regels te stellen omtrent de opstelplaatsen en wijze waarop huishoudelijke afvalstoffen via een inzamelmiddel ter inzameling moeten worden aangeboden;

 

gelet op artikel 15, derde lid van de Afvalstoffenverordening Uitgeest;

 

besluit vast te stellen:

Artikel 1 Begrippen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  gebruiker van een perceel: degene die in de gemeente feitelijk gebruik maakt van een perceel ten aanzien waarvan ingevolge artikel 10.22 van de Wet milieubeheer een verplichting tot het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen geldt en die gebruikmaakt van een inzamelmiddel zoals genoemd onder b van dit artikel;

 • b.

  inzamelmiddel: een voor de inzameling van huishoudelijke afvalstoffen bestemde minicontainer ten behoeve van één huishouden;

 • c.

  inzamelvoertuig: een voertuig van een krachtens de Afvalstoffenverordening Uitgeest aangewezen inzameldienst, belast met de inzameling van huishoudelijke afvalstoffen.

Artikel 2 Herkenbaarheid

De opstelplaatsen waar huishoudelijke afvalstoffen via een inzamelmiddel ter inzameling worden aangeboden zijn ter plaatse te herkennen door de met zwarte betontegels in het trottoir aangeduide vakken of een betontegel in de verharding met de afbeelding van een minicontainer.

Artikel 3 Criteria

Het college houdt bij het vaststellen van de opstelplaatsen waar huishoudelijke afvalstoffen via een inzamelmiddel ter inzameling moeten worden aangeboden rekening met de volgende criteria:

Afstand

 • Een opstelplaats bevindt zich op maximaal 125 meter van de perceelgrens van de gebruiker van een perceel.

Bereikbaarheid

 • Een opstelplaats moet toegankelijk zijn voor de gebruiker van een perceel;

 • Een opstelplaats moet goed bereikbaar zijn voor het inzamelvoertuig (aan- en afrijroute);

 • Een opstelplaats moet voldoende ruimte bieden voor het inzamelvoertuig om het inzamelmiddel te kunnen legen.

Verkeersveiligheid

 • Voorkomen wordt dat inzamelvoertuigen achteruit moeten rijden om een opstelplaats te bereiken / te verlaten;

 • Een opstelplaats wordt zodanig ingericht dat het voetgangers- en overig verkeer niet wordt gehinderd of in de doorgang wordt belemmerd.

Locatie bepaling

 • Een opstelplaats wordt ingericht op een locatie die goed zichtbaar en herkenbaar is;

 • Op een opstelplaats is ruimte voor maximaal 20 stuks inzamelmiddel, tenzij meerdere straten van de betreffende opstelplaats gebruikmaken is er ruimte voor maximaal 30 stuks inzamelmiddel;

 • Een opstelplaats bevindt zich bij voorkeur op het trottoir. Indien dit niet mogelijk is, geldt deze voorkeursvolgorde: groenstrook, daarna parkeerplaats en daarna openbare weg.

Artikel 4 Aanbieden Inzamelmiddel

 • 1.

  Een gebruiker van een perceel biedt het inzamelmiddel op de volgende wijze aan: het inzamelmiddel dient met gesloten deksel te worden aangeboden waarbij er geen sprake is van uitsteeksels.

 • 2.

  Het inzamelmiddel dient zodanig ter inzameling te worden aangeboden dat het voetgangers- en overig verkeer niet wordt gehinderd of in de doorgang wordt belemmerd en gevaar of schade wordt voorkomen.

 • 3.

  Het inzamelmiddel dient met het handvat naar de rijweg toe te worden aangeboden.

Artikel 5 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van de eerste dag na bekendmaking.

Artikel 6 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling “Opstelplaatsen voor de inzameling huishoudelijke afvalstoffen gemeente Uitgeest”.

 

Aldus vastgesteld door het college in zijn vergadering d.d. 26 september 2017.

de secretaris,

P.Schouten

de burgemeester,

mw. W.J.A.Verkleij