Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Uitgeest

Subsidieregeling jaarlijkse bijdrage sportverenigingen 2018

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieUitgeest
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSubsidieregeling jaarlijkse bijdrage sportverenigingen 2018
CiteertitelSubsidieregeling jaarlijkse bijdrage sportverenigingen 2018
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Uitgeest/CVDR62782/CVDR62782_2.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

17-02-201801-01-201801-01-2019Nieuwe regeling

16-01-2018

gmb-2018-33444

Tekst van de regeling

Intitulé

Subsidieregeling jaarlijkse bijdrage sportverenigingen 2018

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Uitgeest;

 

gelet op artikel 3 van de Algemene subsidieverordening Uitgeest 2016;

besluit vast te stellen de volgende nadere regels:

 

Subsidieregeling jaarlijkse bijdrage sportverenigingen 2018

Artikel 1. Toepassingsbereik

Het bepaalde in deze subsidieregeling is enkel van toepassing op de verstrekking van subsidie door het college aan sportverenigingen voor de in artikel 3 bedoelde voorzieningen en bijbehorende activiteiten.

Artikel 2. Begripsbepaling

Onder het aantal jeugdleden wordt verstaan: het aantal actieve jeugdleden dat op 1 januari van het jaar, voorafgaande aan het subsidiejaar, als contribuerend lid is ingeschreven bij de sportvereniging, de leeftijd van 21 jaar op genoemde 1 januari nog niet heeft bereikt en is ingeschreven in de basisregistratie personen van de gemeente.

Artikel 3. Activiteiten en doelen

Subsidie kan uitsluitend worden verleend aan sportverenigingen die activiteiten organiseren die bijdragen aan een van de volgende doelen:

 • a.

  het stimuleren van de sportbeoefening door jeugdigen door de toegankelijkheid van sportverenigingen te vergroten en voor jongeren aantrekkelijk te houden/maken;

 • b.

  het bieden van een aanbod voor sporters met een beperking;

 • c.

  het organiseren van (top)sportevenementen om ‘het meedoen op sportief gebied’ te stimuleren.

Artikel 4. Beoordeling aanvraag

Een subsidieaanvraag wordt beoordeeld op grond van:

 • a.

  het aantal jeugdleden dat de sportvereniging heeft;

 • b.

  de mate waarin de activiteiten bijdragen aan het realiseren van de doelen als genoemd in artikel 3.

Artikel 5. Wijze van verdeling

 • 1.

  Jaarlijks kan het college bij de begrotingsvaststelling een maximaal totaalbedrag (subsidieplafond) vaststellen voor de sportverenigingen die onder deze regeling vallen.

 • 2.

  De verdeling van het subsidieplafond vindt plaats aan de hand van een verdeelsleutel van het aantal jeugdleden leden in het jaar voorafgaand aan het subsidiejaar. Daarbij geldt als uitgangspunt dat het plafond verdeeld wordt over het ledenaantal.

Artikel 6. Slotbepalingen

 • 1.

  Deze subsidieregeling treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking en werkt terug tot en met 1 januari 2018.

 • 2.

  Deze subsidieregeling vervalt op 1 januari 2019.

 • 3.

  Deze subsidieregeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling jaarlijkse bijdrage sportverenigingen 2018.

 

Aldus besloten door het college van de gemeente Uitgeest in zijn vergadering van 16 januari 2018.

de secretaris,

P.Schouten

de burgemeester,

mw. W.J.A.Verkleij