Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Uitgeest

Subsidieregeling Projectfonds Cultuur en Sport 2018

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieUitgeest
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSubsidieregeling Projectfonds Cultuur en Sport 2018
CiteertitelSubsidieregeling Projectfonds Cultuur en Sport 2018
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Uitgeest/CVDR62782/CVDR62782_2.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

17-02-201801-01-201801-01-2019Nieuwe regeling

16-01-2018

gmb-2018-33459

Tekst van de regeling

Intitulé

Subsidieregeling Projectfonds Cultuur en Sport 2018

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Uitgeest;

 

gelet op artikel 3 van de Algemene subsidieverordening Uitgeest 2016;

besluit vast te stellen de volgende nadere regels:

 

Subsidieregeling Projectfonds Cultuur en Sport 2018

Artikel 1. Toepassingsbereik

Het bepaalde in deze subsidieregeling is enkel van toepassing op de verstrekking van een éénmalige subsidie door het college voor de in artikel 2 bedoelde voorzieningen en bijbehorende activiteiten.

Artikel 2. Activiteiten en doelen

Subsidie kan uitsluitend worden verleend voor voorzieningen en bijbehorende activiteiten die

bijdragen aan een van de volgende doelen:

 • a.

  het bevorderen van cultuurparticipatie;

 • b.

  het vindbaar en zichtbaar maken van het totale culturele aanbod;

 • c.

  ruimte bieden voor innovatie en experiment, door dit te faciliteren en aan te jagen;

 • d.

  gastvrijheid bevorderen door cultuur te verbinden aan toerisme: verbinden, versterken en promoten van culturele en recreatieve activiteiten;

 • e.

  het bevorderen van de samenwerking tussen onderwijs, culturele organisaties, amateurs, professionals en ondernemers;

 • f.

  het bevorderen van sociale cohesie;

 • g.

  het stimuleren van de sportbeoefening door jeugdigen door de toegankelijkheid van sportverenigingen te vergroten en voor jongeren aantrekkelijk te houden/maken;

 • h.

  het bieden van een aanbod voor sporters met een beperking;

 • i.

  het organiseren van (top)sportevenementen om ‘het meedoen op sportief gebied’ te stimuleren.

Artikel 3. Kosten die in aanmerking komen voor een subsidie

Redelijk gemaakte kosten die direct verbonden zijn met de uitvoering van een activiteit of een voorziening als bedoeld in artikel 2 kunnen in aanmerking komen voor subsidie.

Artikel 4. Grondslag en hoogte van de subsidie

 • 1.

  Een subsidieaanvraag wordt beoordeeld op grond van:

  • a.

   de mate waarin de activiteiten bijdragen aan de realisatie van de in artikel 2 genoemde doelen;

  • b.

   de verhouding tussen prijs en kwaliteit;

  • c.

   de mate van samenwerking met professionele organisaties en/of vrijwilligersorganisaties;

  • d.

   mede op de hoogte van de financiële bijdragen van sponsoren.

 • 2.

  In het geval van een evenement wordt de hoogte tevens bepaald door het aantal deelnemers aan de activiteit(en) waarvoor een subsidie is aangevraagd.

Artikel 5. Wijze van verdeling

 • 1.

  Als het college een subsidieplafond heeft vastgesteld en bekendgemaakt, geldt de wijze van verdeling zoals opgenomen het tweede en derde lid van dit artikel.

 • 2.

  Honorering van aanvragen die in aanmerking komen voor een subsidie als bedoelt in lid 2 van dit artikel en die niet worden geweigerd, geschiedt in volgorde van indiening bij het college, totdat het voor de betrokken subsidie vastgestelde subsidieplafond is bereikt.

 • 3.

  Als de aanvrager krachtens artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van indiening van de aanvraag de datum waarop de aanvraag is aangevuld.

Artikel 6. Aanvullende weigeringsgronden

Overeenkomstig artikel 9, tweede lid, aanhef en onder g, van de Algemene subsidieverordening Uitgeest 2016 kan subsidieverlening worden geweigerd als:

 • a.

  de activiteiten waarvoor subsidie wordt gevraagd zijn begonnen voordat de aanvraag is ontvangen;

 • b.

  aannemelijk is dat de activiteiten ook zonder subsidie zonder belangrijke vertraging zouden worden uitgevoerd;

 • c.

  voor dezelfde ondersteuningsbehoefte al subsidie is verleend op grond van een andere regeling;

 • d.

  in het door de aanvrager beoogde doel al in voldoende mate wordt voorzien door andere organisaties;

 • e.

  de activiteiten waarvoor subsidie wordt gevraagd leiden tot uitsluiting van mensen die tot de doelgroep van het gemeentelijk welzijnsbeleid behoren.

Artikel 7. Slotbepalingen

 • 1.

  Deze subsidieregeling treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking en werkt terug tot en met 1 januari 2018.

 • 2.

  Deze subsidieregeling vervalt op 1 januari 2019.

 • 3.

  Deze subsidieregeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling Projectfonds Cultuur en Sport 2018.

 

Aldus besloten door het college van de gemeente Uitgeest in zijn vergadering van 16 januari 2018.

de secretaris,

P. Schouten

de burgemeester,

mw. W.J.A.Verkleij