Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Uitgeest

Reglement burgerlijke stand

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieUitgeest
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingReglement burgerlijke stand
CiteertitelReglement burgerlijke stand
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpstructuur van de gemeente

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze versie van het 'Reglement burgerlijke stand' is de tweede wijziging van het oorspronkelijke 'Reglement burgerlijke stand', vastgesteld bij besluit van burgemeesters en wethouders de dato 28-03-1995, nummer 38.

Datum inwerkingtreding bij benadering ingevuld.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Burgerlijk Wetboek Boek 1, art. 16
 2. Besluit burgerlijke stand 1994, art. 1
 3. Besluit burgerlijke stand 1994, art. 2
 4. Besluit burgerlijke stand 1994, art. 3
 5. Besluit burgerlijke stand 1994, art. 4
 6. Besluit burgerlijke stand 1994, art. 5

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

07-03-200801-02-200806-02-2018nieuwe regeling

05-02-2008

Dagblad Kennemerland, 28-02-2008.

B2008.0176

Tekst van de regeling

Intitulé

Reglement burgerlijke stand

REGLEMENT BURGERLIJKE STAND

 

Reglement Burgerlijke Stand, gebaseerd op artikel 16, boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en de artikelen 1 tot en met 5 van het Besluit burgerlijke stand 1994. Dit reglement vervangt het reglement van 26 maart 1981, zoals sedertdien gewijzigd.

 

Reglement vastgesteld bij besluit van burgmeester en wethouders de dato 28 maart 1995 nummer 38, in werking getreden op 26 oktober 1995.

1e wijziging:

Bij besluit van burgemeester en wethouders van 18 november 1997, nummer 37, in werking getreden op 1 januari 1998.

2e wijziging (abusievelijk genoemd wijziging):

Bij besluit van burgemeester en wethouders van 5 februari 2008, nummer B 2008.0176, gepubliceerd op 28 februari 2008, in werking getreden met ingang van 1 februari 2008.

 

 

Artikel 1 Begripsbepaling

Het reglement verstaat onder:

 • a.

  de wet: Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek;

 • b.

  het besluit: Besluit burgerlijke stand 1994 (Stb. 1994, 160) als gewijzigd bij besluit van 19 december 1994, stb. 900);

 • c.

  ambtenaar van de burgerlijke stand: de ambtenaar als zodanig benoemd door burgemeester en wethouders (art. 16, leden 2 en 3 van de Wet);

 • d.

  buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand: een persoon die als zodanig benoemd is door burgemeester en wethouders (art. 16, leden 2 en 3 van de Wet).

   

Artikel 2 Ambtenaar van de burgerlijke stand, buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand

 • 1.

  Het college kan tot ambtenaar van de burgerlijke stand benoemen: ambtenaren in diens van een gemeente.

 • 2.

  Het college kan buitengewone ambtenaren van de burgerlijke stand benoemen.

   

artikel 3 Benoeming

 • 1.

  De ambtenaar van de burgerlijke stand wordt benoemd voor de periode dat de ambtenaar in diens zal zijn van de gemeente.

 • 2.

  De buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand kan voor een in het benoemingsbesluit te bepalen periode worden benoemd.

 • 3.

  De buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand wordt uitsluitend belast met de taken omschreven in de artikelen 63, 64, 65 en 67 van Wet.

   

Artikel 4 Leiding

 • 1.

  De ambtenaar van de burgerlijke stand tevens hoofd Bureau Bevolking is belast met de leiding van het bureau burgerlijke stand, alsmede met de verdeling van de dagelijkse werkzaamheden.

 • 2.

  Bij diens afwezigheid wordt hij vervangen door de ambtenaar van de burgerlijke stand tevens eerste medewerker van het Bureau Bevolking.

   

Artikel 5 Openstelling

 • 1.

  Het bureau van de burgerlijke stand is voor het publiek geopend:

  • a.

   voor alle werkzaamheden van maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 12.00 uur;

  • b.

   voor alle huwelijksvoltrekkingen of het registreren van partnerschappen in het gemeentehuis en het Regthuys tevens van maandag tot en met vrijdag van 13.30 uur tot 16.30 uur en zaterdag van 10.00 uur tot 16.00 uur.(1)

  • c.

   voor alle huwelijksvoltrekkingen of het registreren van partnerschappen elders in de gemeente tevens van maandag tot en met zaterdag van 10.00 uur tot 20.30 uur (2)

 • 2.

  Het bureau is gesloten indien de in lid 1 vastgestelde openstelling samenvalt met algemeen erkende of daarmee gelijk gestelde feestdagen in de zin van artikel 3 van de Algemene Termijnenwet of andere door burgemeester en wethouders aangewezen dagen waarop het bureau niet of slechts gedeeltelijk is geopend.

 • 3.

  Het bureau van de burgerlijke stand kan op zaterdag, zondag en andere dagen dat het bureau regulier gesloten is, niet zijnde de dagen bedoeld onder 2, voor het publiek beperkt geopend zijn op door burgemeester en wethouders, na voorafgaande bekendmaking, te bepalen uren.

 • 4.

  Het bureau van de burgerlijke stand zal op verzoek van een belanghebbende, gedaan aan burgemeester en wethouders worden geopend op zaterdag, zondag en andere dagen dat bureau gesloten is, indien de belanghebbende aantoont dat met de te verrichten werkzaamheden niet kan worden gewacht tot de eerstvolgende openstelling van het bureau.

 • 5.

  In bijzondere gevallen kunnen burgemeester en wethouders besluiten tot afwijking van de in lid 1 aangegeven uren.

   

Artikel 6 Slotbepalingen

 • 1.

  Het reglement kan worden aangehaald als Reglement Burgerlijke Stand

 • 2.

  Dit reglement treedt in werking op het moment dat de verordening van 26 maart 1981 wordt ingetrokken.