Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Uitgeest

Uitvoeringsregeling toeristenbelasting

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieUitgeest
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingUitvoeringsregeling toeristenbelasting
CiteertitelUitvoeringsregeling toeristenbelasting Uitgeest 2019
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 6 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen
 2. artikel 7 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen
 3. artikel 8 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen
 4. artikel 13 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen
 5. artikel 14 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen
 6. artikel 237 van de Gemeentewet
 7. http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Uitgeest/CVDR617783/CVDR617783_1.html
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

26-02-201901-01-2019Nieuwe regeling

19-02-2019

gmb-2019-43940

Tekst van de regeling

Intitulé

Uitvoeringsregeling toeristenbelasting

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Uitgeest;

 

gelet op de artikelen 6, 7, 8, 13 en 14 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen, artikel 237 van de Gemeentewet en artikel 15 van de Verordening toeristenbelasting Uitgeest 2019;

besluit vast te stellen de volgende nadere regels:

 

Uitvoeringsregeling toeristenbelasting Uitgeest 2019

Artikel 1 Reikwijdte

Daar waar in deze uitvoeringsregeling wordt gesproken van ‘verordening toeristenbelasting’, wordt de Verordening toeristenbelasting Uitgeest 2019 bedoeld die bij raadsbesluit is vastgesteld.

Artikel 2 Aangifte

 • 1.

  De belastingplichtige die niet binnen een maand na afloop van het belastingjaar is uitgenodigd tot het doen van aangifte of aan wie niet binnen twee maanden na afloop van het kalenderjaar een aanslag is opgelegd, is gehouden binnen 14 dagen na afloop van die periode bij de heffingsambtenaar van de gemeente Uitgeest een verzoek in te dienen om te worden uitgenodigd tot het doen van aangifte.

 • 2.

  Het biljet wordt ondertekend en met de daarbij gevraagde bescheiden binnen 4 weken toegezonden aan de gemeente Uitgeest, t.a.v. het team belastingen, Postbus 7, 1910 AA, Uitgeest.

Artikel 3 Voorlopige aanslag

Voorlopige aanslagen kunnen worden opgelegd na de aanvang van het belastingjaar, doch niet voor 1 juni.

Artikel 4 Aanmeldingsplicht

 • 1.

  In afwijking van de verordening toeristenbelasting heeft belastingplichtige aan de aanmeldingsplicht voldaan, indien belastingplichtige reeds als belastingplichtige voor de toeristenbelasting bekend is bij de gemeente en hiervan voor het betreffende belastingjaar een bevestiging heeft ontvangen.

 • 2.

  Door de gemeente wordt kosteloos een aanmeldingsformulier ter beschikking gesteld om te voldoen aan de aanmeldingsplicht.

Artikel 5 Nachtverblijfregister

 • 1.

  Voor de toepassing van de verordening toeristenbelasting en onderhavige uitvoeringsregeling wordt onder ‘nachtverblijfregister’ verstaan een gegevensverzameling, waarin met betrekking tot een ieder aan wie gelegenheid tot verblijf wordt geboden, wordt bijgehouden:

  • a.

   naam en woonplaats;

  • b.

   aantal personen dat verblijf houdt,

  • c.

   datum van aankomst en datum van vertrek;

  • d.

   het aantal overnachtingen ter zake waarvan belasting verschuldigd is;

 • 2.

  Het nachtverblijfregister dient te worden bijgehouden conform bijlage 4 bij deze uitvoeringsregeling.

 • 3.

  Van de verplichting bedoeld in het vorige lid kan door het college van burgemeester en wethouders ontheffing worden verleend.

 • 4.

  Aan het verlenen van de ontheffing bedoeld in het vorige lid kunnen voorwaarden worden gesteld door het college van burgemeester en wethouders.

 • 5.

  Voor het verlenen van een ontheffing als bedoeld in het derde lid geldt in ieder geval als voorwaarde, dat een eigen nachtverblijfregister wordt bijgehouden, aan de hand waarvan over dezelfde gegevens kan worden beschikt als bedoeld in het eerste lid.

 • 6.

  Een bonnensysteem wordt niet aanvaard als eigen nachtverblijfregister als bedoeld in het eerste en vijfde lid.

 • 7.

  Het nachtregister dient op verzoek van de heffingsambtenaar onmiddellijk te worden overgelegd.

 • 8.

  Het nachtverblijfregister wordt niet met de aangifte meegezonden.

 • 9.

  Het nachtverblijfregister wordt door de belastingplichtige zelf bewaard.

 • 10.

  Voor zover op grond van andere wet- of regelgeving geen langere bewaartermijn geldt, geldt voor het nachtverblijfregister een bewaartermijn van 5 jaar.

Artikel 6 Vaststelling formulieren

Als formulieren voor het doen van aangifte toeristenbelasting, worden vastgesteld:

 • -

  het formulier dat in overeenstemming is met bijlage 2, aangiftebiljet toeristenbelasting 2019;

 • -

  het formulier dat in overeenstemming is met bijlage 3, opgave werkelijk aantal gerealiseerde overnachtingen 2019;

 • -

  het formulier dat in overeenstemming is met bijlage 4, nachtverblijfregister 2019.

Artikel 7 Overgangsrecht

De Uitvoeringsregeling toeristenbelasting Uitgeest 2018 wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 8 genoemde datum, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

Artikel 8 Inwerkingtreding

Deze uitvoeringsregeling met de daarbij behorende bijlagen treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking en werkt terug tot en met 1 januari 2019.

Artikel 9 Citeertitel

Deze uitvoeringsregeling inclusief de daarbij horende bijlagen wordt aangehaald als ‘Uitvoeringsregeling toeristenbelasting Uitgeest 2019’.

 

Aldus besloten in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Uitgeest van 19 februari 2019.

de secretaris,

de heer P.Schouten

de burgemeester,

mevrouw W.J.A.Verkleij

Bijlage 1 behorend bij de Uitvoeringsregeling toeristenbelasting Uitgeest 2019

Toelichting

Uitleg over de forfaitaire berekeningswijze van de heffingsmaatstaf: campings, minicampings en kampeerterreinen

Het forfait is bedoeld als een vereenvoudiging van de administratieve handelingen die door de belastingplichtige wordt gedaan om tot de vaststelling van het aantal gerealiseerde overnachtingen op vaste seizoenplaatsen en seizoenplaatsen te komen. Het forfait is alleen van toepassing ingeval een vaste seizoenplaats of een seizoenplaats recreatief gebruikt wordt en verhuurd wordt aan één en hetzelfde gezin of echtpaar, gedurende de looptijd van de huurovereenkomst (jaar, seizoen).

 

Het aantal overnachtingen wordt bepaald aan de hand van het forfait genoemd in artikel 6 van de verordening. Hierbij wordt per vaste seizoenplaats en seizoenplaats het aantal personen dat overnacht en het aantal maal dat wordt overnacht bepaald. Het aantal personen maal het aantal overnachtingen vormt vervolgens de heffingsmaatstaf. Deze heffingsmaatstaf wordt met het tarief vermenigvuldigd om het bedrag aan verschuldigde belasting te berekenen.

Voorbeeld campings, minicampings en kampeerterreinen:

Verblijfbieder X heeft een kampeerterrein met 25 vaste seizoenplaatsen. De heffingsmaatstaf wordt als volgt bepaald. Het aantal personen dat per vaste seizoenplaats overnacht wordt gesteld op 2 personen (artikel 6, lid 1). Het aantal maal, dat per persoon op overnacht, wordt gesteld op 45 (artikel 6, lid 2).

 

De heffingsmaatstaf bedraagt in dit voorbeeld: 25 (aantal vaste seizoenplaatsen) x 2 (aantal personen) x 45 (aantal overnachtingen) = 2.250 overnachtingen.

Als de belastingplichtige wilt opteren voor het werkelijk aantal overnachtingen op campings, minicampings en kampeerterreinen

In afwijking van het toepassen van het forfait bij de opstelling van de aangifte kan gekozen worden voor het opgeven van het werkelijk aantal gerealiseerde overnachtingen op vaste seizoenplaatsen en seizoenplaatsen.

 

Indien een belastingplichtige gebruik maakt van deze optie dient deze een controleerbare registratie te voeren waaruit blijkt welke gast, wanneer en met hoeveel personen op een van de vaste seizoenplaatsen of seizoenplaatsen gedurende het belastingjaar daadwerkelijk verblijf heeft gehouden. Deze registratie geschiedt aan de hand van het nachtverblijfregister of – indien de belastingplichtige toestemming heeft van de gemeente – door middel van een eigen registratiesysteem.

Aangiftebiljet toeristenbelasting

Het aangiftebiljet maakt onderdeel uit van de regels rond de toeristenbelasting. Met het aangiftebiljet wordt de belastingplichtige in staat gesteld het aantal overnachtingen, gerealiseerd in het belastingjaar, aan de gemeente Uitgeest kenbaar te maken. De heffingsambtenaar van de gemeente Uitgeest zal vervolgens een aanslag toeristenbelasting opleggen gebaseerd op het ingevulde aangiftebiljet.

Het aangiftebiljet voor het registreren van het werkelijk aantal gerealiseerde overnachtingen is bestemd voor:

 • Verblijf in mobiele kampeeronderkomens en vakantieonderkomens op toeristische-/passantenplaatsen, hotels, pensions, appartementen, kamerverhuur en alle overige vormen van verblijf tegen vergoeding in welke vorm dan ook.

 • Tevens bestemd voor opgave verblijf gasten op vaste seizoenplaatsen en seizoenplaatsen op basis van de nachtverblijfregistratie op campings en kampeerterreinen.

Vermeld in de daartoe bestemde ruimte het aantal gerealiseerde overnachtingen door personen die niet als ingezetene met een adres in de Basisregistratie personen (BRP) zijn ingeschreven.

 

Indien een door de gemeente Uitgeest voorgeschreven nachtverblijfregister wordt gevoerd dan kan het totaal aantal overnachtingen, met betrekking tot het betreffende belastingjaar, uit het register worden overgenomen.

Ondertekening

Door ondertekening verklaart de belastingplichtige de gevraagde gegevens waarheidsgetrouw te hebben vermeld.

Aanslag toeristenbelasting

Ongeveer vier weken na ontvangst van de aangiftebiljetten zal de gemeente Uitgeest de definitieve aanslag toeristenbelasting over het betreffende belastingjaar opleggen.

Controle aangifte toeristenbelasting

De gemeente Uitgeest kan op elk moment gedurende het belastingjaar en na ontvangst van de aangiften besluiten een controle uit te voeren op naleving van de registratieverplichting en/of op de juistheid van de aangiften.

Bijlage 2 behorend bij de Uitvoeringsregeling toeristenbelasting Uitgeest 2019

AANGIFTEBILJET TOERISTENBELASTING 2019

 

Naam ……………………………………………………………...

 

Adres ……………………………………………………………………………

 

Postcode + woonplaats ……………………………………………………………………………

 

Telefoonnummer ……………………………………………………………………………

 

Bedrijfsnaam ……………………………………………………………………………

 

Adres van het bedrijf ……………………………………………………………………………

 

Postcode + woonplaats ……………………………………………………………………………

 

Opgave van het aantal plaatsen (forfaitaire berekeningswijze van de heffingsmaatstaf)

 

Alleen bestemd voor mobiele kampeeronderkomens, vakantieonderkomens en stacaravans op vaste seizoenplaatsen, seizoenplaatsen en uitsluitend gebezigd en bestemd voor recreatief gebruik door één en hetzelfde gezin of echtpaar.

 

Indien u gebruik maakt van het forfait, dient u per soort standplaats aan te geven hoeveel verhuurde standplaatsen er zijn. Indien u het werkelijk aantal overnachtingen per standplaats hebt geregistreerd, vermeld dan dit aantal onder 2 Opgave werkelijk aantal gerealiseerde overnachtingen.

Soort plaats

 

Vaste seizoenplaatsen

○ aantal verhuurde plaatsen: ……

Seizoenplaatsen

○ aantal verhuurde plaatsen: ……

 

Bijlage 3 behorend bij de Uitvoeringsregeling toeristenbelasting Uitgeest 2019

Opgave werkelijk aantal gerealiseerde overnachtingen 2019

 

Bestemd voor: verblijf in mobiele kampeeronderkomens en vakantieonderkomens op toeristische/passantenplaatsen, hotels, pensions, appartementen, kamerverhuur en alle overige vormen van verblijf tegen vergoeding in welke vorm dan ook.

 

Tevens bestemd voor opgave verblijf gasten op vaste seizoenplaatsen en seizoenplaatsen op basis van de nachtverblijfregistratie op campings en kampeerterreinen.

 

U dient het werkelijk aantal overnachtingen in te vullen, dat gerealiseerd is door personen die niet in de gemeentelijke Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente Uitgeest zijn ingeschreven.

 

* Het nachtverblijfregister hoeft niet meegezonden te worden met de aangifte.

 

Aantal overnachtingen: ……………………………………………………………………………..

 

Aldus naar waarheid ingevuld en ondertekend te ………………………………………………….

 

Datum: …………………………… Handtekening: …………………………………………………...

 

Bijlage 4 behorend bij de Uitvoeringsregeling Toeristenbelasting Uitgeest 2019 Nachtverblijfregister toeristenbelasting 2019