Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Uitgeest

Commissie georganiseerd overleg

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieUitgeest
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingCommissie georganiseerd overleg
CiteertitelCommissie georganiseerd overleg
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpcommissie

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Regeling maakt onderdeel uit van de Collectieve Arbeidsvoorwaarden en Uitwerkingsovereenkomst van de gemeente Uitgeest.

Deze bepalingen vervangen de 'Overlegverordening'.

Datum publicatie is bij benadering ingevuld.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-199502-11-2018nieuwe regeling

22-10-1994

Dagblad Kennemerland, 22-12-1994

nummer 94/143

Tekst van de regeling

Intitulé

Commissie georganiseerd overleg

COMMISSIE GEORGANISEERD OVERLEG

 

De bepaling en met betrekking tot de Commissie voor Georganiseerd Overleg zijn opgenomen in de Collectieve Arbeidsvoorwaarden en Uitwerkingsovereenkomst van de Gemeente Uitgeest, vastgesteld bij Raadsbesluit van 22 october 1994, nummer 94/143, in werking getreden op 1 januari 1995, en wel in hoofdstuk 12 “Overleg met organisaties van overheidspersoneel”, welk hoofdstuk hieronder integraal is opgenomen, zoals sedertdien gewijzigd. Deze bepalingen vervangen de “Overlegverordening”

 

Algemene bepalingen

Artikel 12:1  

 • 1.

  Voor de toepassing van dit hoofdstuk wordt verstaan onder

  • a

   de commissie: de in artikel 12:2 bedoelde commissie voor georganiseerd overleg;

  • b

   de ambtenaren: de ambtenaren in de zin van de collectieve arbeidsvoorwaardenregeling en de werknemers die werkzaam zijn op basis van een arbeidsovereenkomst;

  • c

   de organisaties: de plaatselijke werkende groeperingen van de landelijke verenigingen van overheidspersoneel, aangesloten bij de centrales welke zijn toegelaten tot het centraal overleg met het college voor Arbeidszaken van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.

 • 2.

  Er is een commissie voor georganiseerd overleg, die is samengesteld uit een vertegenwoordiging van het gemeentebestuur en een vertegenwoordiging van de toegelaten organisaties.

 • 3.

  Onder toegelaten organisaties worden verstaan: de Algemene Centrale van Overheidspersoneel (ACOP), de christelijke Centrale van Overheids- en Onderwijzend Personeel (CCOOP) en de Centrale van Middelbare en Hogere Functionarissen bij overheid, onderwijs, bedrijven en instellingen (CMHF), dan wel een van de bij deze centrales aangesloten bonden, voorzover deze centrales, respectievelijk bonden voldoende representatief geacht kunnen worden.

 • 4.

  De leden van ABVAKABO en NOVON die op 1 juli 1998 zitting hebben in de commissie namens ACOP of Ambtenarencentrum, dan wel namens ABVAKABO of NOVON, behouden hun zetels als vertegenwoordigers van ACOP dan wel ABVAKABO FNV/NOVON. Indien deze leden ophouden lid van de commissie te zijn, worden ze niet vervangen totdat het aantal leden namens ACOP dan wel AB-VAKABO FNV/NOVON in overeenstemming is met het aantal als genoemd in de bepaling van de samenstelling van de commissie. Uiterlijk op 1 juli 2002 wordt het aantal leden in overeenstemming gebracht met de hier geldende bepalingen.

 • 5.

  Andere vakorganisaties dan bedoeld in het derde lid kunnen toegelaten worden indien ze representatief geacht kunnen worden. Een desbetreffend verzoek wordt in het georganiseerd overleg besproken.

 • 6.

  Organisaties die tot het georganiseerd overleg zijn toegelaten, verliezen hun toegang tot dit overleg zodra zij niet meer voldoende representatief geacht worden.

   

Samenstelling

Artikel 12:1:1  

 • 1.

  Voor de vertegenwoordiging van het gemeentebestuur in de commissie, bedoeld in artikel 12:1, wijzen burgemeester en wethouders uit hun midden een vertegenwoordiger en diens plaatsvervanger aan en kan de raad uit zijn midden aanwijzing doen van tenminste drie leden en hun plaatsvervangers.

 • 2.

  Voor de vertegenwoordiging van de toegelaten organisaties in de commissie, bedoeld in hoofdstuk 12:1, worden per centrale, bedoeld in artikel 12:1, derde lid, twee leden en hun plaatsvervangers aangewezen. Deze aanwijzing geschiedt door en uit de organisaties, welke een minimum aantal ambtenaren tot haar leden tellen. Indien verschillende organisaties deel uitmaken van een zelfde centrale geldt het in de vorige zin bepaalde voor deze organisatie gezamenlijk. In een nader vast te stellen regeling wordt het bedoelde minimum aantal ambtenaren bepaald.

   

Artikel 12:1:2  

 • 1.

  De aanwijzing van door burgemeester en wethouders en de raad geschiedt bij elke nieuwe zittingsperiode van de en voorts telkens ter vervanging van hen die ophouden lid van het college van burgemeester en wethouders of van de raad te zijn.

 • 2.

  Uiterlijk 1 februari van elk jaar doet elke organisatie, bedoeld in artikel 12:1:1, tweede lid, aan burgemeester en wethouders opgaaf van het aantal der op 1 januari van dat jaar bij haar aangesloten ambtenaren.

 • 3.

  Degene, die als lid of als haar plaatsvervanger door een organisatie is aangewezen, houdt op dit te zijn, zodra hij geen lid van de organisatie of geen ambtenaar meer is, alsmede indien de organisatie schriftelijk aan burgemeester en wethouders doet weten dat zijn aanwijzing als vertegenwoordiger of plaatsvervanger is ingetrokken. In deze gevallen wordt zo spoedig mogelijk een opvolger aangewezen.

   

Artikel 12:1:3  

 • 1.

  Voorzitter van de commissie is door burgemeester en wethouder aangewezen vertegenwoordiger of bij afwezigheid zijn plaatsvervanger.

 • 2.

  Burgemeester en wethouders wijzen een ambtenaar, niet behorende tot de vertegenwoordiging van de organisaties, tot secretaris van de commissie aan, alsmede diens plaatsvervanger. Zo nodig stellen burgemeester en wethouders verder personeel voor het secretariaat ter beschikking.

 • 3.

  De secretaris kan aan de besprekingen deelnemen.

   

Mededeling omtrent CAR en UWO

Artikel 12:1:4  

 • 1.

  Ingeval het LOGA tussen het college voor Arbeidszaken van de vereniging van Nederlandse Gemeenten en de centrales van overheidspersoneel leidt tot overeenstemming, als gevolg waarvan de tekst van de CAR wijzigt, doen burgemeester en wethouders daarvan mededeling aan de commissie voor georganiseerd overleg.

 • 2.

  Ten aanzien van gemeenten die zijn aangesloten bij de UWO geldt dat, ingeval het LOGA, bedoeld in het eerste lid, leidt tot overeenstemming, als gevolg waarvan de tekst van de UWO wijzigt, burgemeester en wethouders daarvan mededeling doen aan de commissie.

   

Artikel 12:1:5  

 • 1.

  Indien door het bevoegde bestuursorgaan wordt voorgesteld verandering te brengen in de inrichting van enig dienstonderdeel, wijziging in de behoefte aan arbeidskrachten daaronder begrepen, stellen burgemeester en wethouders het overleg als bedoeld in artikel 12:2 hiervan op de hoogte.

 • 2.

  Burgemeester en wethouders stellen in geval van een ingrijpende verandering in de inrichting van enig dienstonderdeel regels vast betreffende:

  • a

   de fase waarin ter zake van die verandering het overleg als bedoeld in artikel 12:2 wordt gevoerd;

  • b

   De wijze waarop en de fase waarin de bij die verandering betrokken ambtenaren worden gehoord;

  • c

   De personele gevolgen van die verandering

 • 3.

  Over het voornemen al dan niet regels, bedoeld in het vorig lid, vast te stellen wordt overleg gevoerd als bedoeld in artikel 12:2.

   

Taak en bevoegdheden

Artikel 12:2  

 • 1.

  De commissie voert overleg over alle aangelegenheden van algemeen belang voor de rechtstoestand van de ambtenaren met inbegrip van de algemene regels volgens welke het personeelsbeleid zal worden gevoerd. De commissie kan niet overleggen over onderwerpen die voorbehouden zijn aan het LOGA tussen het College voor Arbeidszaken van de vereniging van Nederlandse Gemeenten en de centrales van overheidspersoneel.

 • 2.

  Er worden nadere regels gesteld over de werkwijze van de commissie voor georganiseerd overleg.

 • 3.

  De nadere regels, bedoeld in het tweede lid, bevatten een bepaling hoe moet worden gehandeld indien een geschil niet tot overeenstemming leidt.

   

Artikel 12:2:1  

Besluiten omtrent de onderwerpen, bedoeld in artikel 12:2, eerste lid, worden door burgemeester en wethouders en de raad niet genomen, noch voorstellen daaromtrent door burgemeester en wethouders aan de raad gedaan dan nadat de commissie haar gevoelens over de conceptbesluiten, respectievelijk voorstellen heeft kenbaar gemaakt.

 

Artikel 12:2:2  

 • 1.

  De commissie, alsmede de vertegenwoordiging van de organisaties, is bevoegd aangaande de in artikel 12:2, eerste lid, bedoelde onderwerpen voorstellen te doen aan burgemeester en wethouders.

 • 2.

  Heeft een voorstel betrekking op onderwerpen, behorende tot de bevoegdheid van burgemeester en wethouders, dan nemen deze daaromtrent een beslissing. Behoren zij tot de bevoegdheid van de raad, dan brengen burgemeester en wethouders het voorstel, voorzien van hun advies, in elk geval ter kennis van de raad, indien uit het voorstel de eenstemmige wens der vertegenwoordiging van de organisaties daartoe blijkt.

 • 3.

  De besluiten, welke worden genomen naar aanleiding van voorstellen van de commissie, worden meegedeeld aan de vertegenwoordiging van de organisaties en aan de hoofdbesturen van de vertegenwoordigende organisaties.

   

Artikel 12:2:3  

 • 1.

  De commissie kan een subcommissie instellen, bestaande uit door haar aan te wijzen voorzitter en leden, indien dit voor de behandeling van een bepaald onderwerp nodig wordt geacht.

 • 2.

  De secretaris van de commissie is tevens secretaris van de subcommissie. Hij kan zich doen bijstaan of vervangen door degenen die ingevolge artikel 12:1:3, tweede lid, ter beschikking staan.

 • 3.

  Het bepaalde in artikel 12:2:7 is van overeenkomstige toepassing.

   

vergaderingen

Artikel 12:2:4  

 • 1.

  De commissie vergadert indien de voorzitter dit nodig oordeelt op door hem te bepalen tijdstippen.

 • 2.

  Voorts belegt de voorzitter een vergadering indien ten minste drie leden van de commissie hem dit schriftelijk met opgaaf van redenen verzoeken en wel uiterlijk binnen één maand na ontvangst van het verzoek.

   

Artikel 12:2:5  

 • 1.

  De commissie wordt tijdig, in de regel 14 dagen van tevoren, ter vergadering opgeroepen. De oproepingsbrief vermeldt zoveel mogelijk de te behandelen onderwerpen.

 • 2.

  Een vergadering kan slechts plaatshebben indien ten minste de helft van de vertegenwoordiging van het gemeentebestuur aanwezig is en tenminste de helft van de organisaties is vertegenwoordigd.

 • 3.

  Indien wegens onvoltalligheid in de zin van het tweede lid een vergadering niet kan plaatshebben, worden de aan de orde zijnde onderwerpen door de voorzitter geplaatst op de agenda van een binnen 14 dagen te houden nieuwe vergadering, in welke vergadering die onderwerpen in elk geval kunnen worden behandeld.

   

Artikel 12:2:6  

Elk lid heeft het recht onderwerpen ter behandeling aanhangig te maken door deze schriftelijk op te geven aan de voorzitter. Deze stelt die onderwerpen zoveel mogelijk in de eerstvolgende vergadering aan de orde.

 

Artikel 12:2:7  

 • 1.

  De vergaderingen zijn niet openbaar.

 • 2.

  De voorzitter kan hoofden van dienst of andere ambtenaren de vergadering laten bijwonen. Deze kunnen aan de besprekingen deelnemen.

 • 3.

  De vertegenwoordigers van de organisaties kunnen zich laten bijstaan door een vertegenwoordiger van het hoofdbestuur van hun organisatie; zij zijn voorts bevoegd de onderwerpen van de agenda binnen de grenzen van een doelmatige en vertrouwelijke behandeling van zaken aan voorbespreking in eigen kring te onderwerpen.

 • 4.

  De voorzitter kan omtrent het in de vergadering behandelde en omtrent de inhoud van aan de commissie overlegde stukken geheimhouding opleggen. Deze geheimhouding geldt niet ten opzichte van burgemeester en wethouders en van de raad, alsmede niet tegenover de hoofdbesturen van de vertegenwoordigende organisaties.

   

artikel 12:2:8  

De voorzitter kan op verzoek van ten minste twee leden of zo dikwijls hij dit nodig acht, de vergadering schorsen voor een door hem te bepalen tijd.

 

Artikel 12:2:9  

 • 1.

  Indien in de vergadering moet worden gestemd brengt elke vertegenwoordiging, bedoeld in artikel 12:1, tweede lid, één stem uit.

 • 2.

  De stem van de vertegenwoordiging van het gemeentebestuur wordt bepaald door hoofdelijke stemming van de aanwezige leden in of buiten de vergadering. Bij staking van stemmen beslist de voorzitter.

 • 3.

  De stem van de vertegenwoordiging van de organisaties wordt bepaald door stemmen per vertegenwoordigende organisatie, waarbij voor elke organisatie zoveel stemmen worden uitgebracht als ambtenaren bij haar zijn aangesloten op de eerste dag van het lopende jaar, met dien verstande dat voor een organisatie niet meer stemmen in aanmerking komen dan het totaal aantal stemmen dat door de andere organisaties gezamenlijk wordt uitgebracht. Bij staking van stemmen wordt de vertegenwoordiging geacht tegen te hebben gestemd.

 • 4.

  Indien een organisatie in de loop van het jaar wordt vertegenwoordigd, geldt voor de toepassing van het derde lid het aantal aangesloten ambtenaren op dat tijdstip.

   

Artikel 12:2:10  

Het in de vergadering behandelde wordt zakelijk weergegeven in de notulen, welke zo spoedig mogelijk in afschrift aan de leden wordt gezonden, tenzij in het reglement, bedoeld in artikel 12:2:11 anders is bepaald.

 

Artikel 12:2:11  

Indien door de commissie een reglement van orde voor de vergadering wordt vastgesteld, behoeft dit de goedkeuring van burgemeester en wethouders.

 

Advies- en arbitragecommissie

Artikel 12:3:1  

De artikelen 12:3:2 tot en met 12:3:8 zijn slechts van toepassing in die gemeenten die zijn aangesloten bij de advies- en arbitragecommissie.

 

Artikel 12:3:2  

Voor de toepassing van de artikelen 12:3:4 tot en met 12:3:8 wordt verstaan onder:

 • a.

  deelnemers aan het overleg; de vertegenwoordiging van het gemeentebestuur en de vertegenwoordigers van de organisaties genoemd in artikel 12:1, derde lid;

 • b.

  advies- en arbitragecommissie: de advies- en arbitragecommissie ingesteld door het College voor Arbeidszaken van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.

   

Artikel 12:3:3  

Voor de toepassing van de artikelen 12:3:4 tot en met 12:3:8 zijn slechts van toepassing op geschillen inzake aangelegenheden, bedoeld in artikel 12:2, eerste lid, voor zover die aangelegenheden uitsluitend de rechtstoestand van ambtenaren betreffen, met inbegrip van de algemene regels volgens welke het personeelsbeleid zal worden gevoerd.

 

Artikel 12:3:4  

Indien een of meer van de deelnemers aan het overleg tijdens het overleg tot het oordeel komen dat dit overleg niet zal leiden tot een uitkomst die de instemming van alle deelnemers aan het overleg zal hebben, brengen zij dat tot oordeel binnen zes dagen, nadat zij daarvan in het overleg blijk hebben gegeven, schriftelijk ter kennis van de overige deelnemers aan het overleg.

 

Artikel 12:3:5  

 • 1.

  Binnen tien dagen na de kennisgeving, bedoeld in artikel 12:3:4, schrijft de voorzitter een vergadering uit van de commissie voor georganiseerd overleg. De vergadering moet worden gehouden binnen zeven dagen nadat deze is uitgeschreven.

 • 2.

  Tenzij door de commissie, bedoeld in het eerste lid, wordt besloten het overleg voort te zetten dan wel te beëindigen, wordt in de vergadering nagegaan of overeenstemming bestaat over de vraag wat het onderwerp en de inhoud van het geschil is en of een oplossing van dat geschil zal worden gezocht door middel van voortzetting van het overleg nadat het advies is ingewonnen van de advies- en arbitragecommissie dan wel door onderwerping van het geschil aan een arbitrale uitspraak van die commissie.

 • 3.

  Tot het inwinnen van advies zijn - ieder voor zich – de vertegenwoordiging van het gemeentebestuur en een meerderheid van alle toegelaten organisaties als bedoeld in artikel 12:1, derde en vierde lid bevoegd.

 • 4.

  Voor onderwerping van het geschil aan arbitrage is overeenstemming vereist tussen de vertegenwoordiging van het gemeentebestuur en de toegelaten organisaties, als bedoeld in artikel 12:1, derde en vierde lid. Het bepaalde in artikel 12:2:9 is hierbij onverkort van toepassing.

   

Artikel 12:3:6  

 • 1.

  Binnen zes dagen na de vergadering, bedoeld in artikel 12:3:5, wordt het verzoek om advies ter kennis gebracht van de voorzitter van de advies- en arbitragecommissie. Het verzoek wordt ondertekend door de deelnemers aan het overleg over de vraag wat het onderwerp en de inhoud van het geschil is, brengen de overige deelnemers aan het overleg hun visie op het onderwerp en de inhoud van het geschil eveneens binnen zes dagen na eerder genoemde vergadering ter kennis van de voorzitter van de advies- en arbitragecommissie.

 • 2.

  Binnen zes dagen na de vergadering bedoeld in artikel 12:3:5 wordt het verzoek om arbitrage ter kennis gebracht van de voorzitter van de advies- en arbitragecommissie. Het verzoek daartoe wordt ondertekend door alle deelnemers aan het overleg en dient ten minste daarvan te bevatten:

  • a

   het onderwerp en de inhoud van het geschil;

  • b

   de standpunten van alle deelnemers aan het overleg omtrent onderwerp en inhoud van het geschil.

    

Artikel 12:3:7  

Binnen twee weken na ontvangst van het advies wordt het overleg over het geschil voortgezet.

 

Artikel 12:3:8  

De arbitrale uitspraak van de advies- en arbitragecommissie heeft bindende kracht.

 

Artikel 12:3:9  

In de gevallen, waarin deze regeling niet voorziet, beslissen burgemeester en wethouders, na overleg met de commissie van georganiseerd overleg.