Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Uitgeest

Verordening Wmo adviesraad

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieUitgeest
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening Wmo adviesraad
CiteertitelVerordening Wmo adviesraad
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpcommissie

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De naam van de verordening is gewijzigd bij de 2e wijziging, was voorheen 'Adviesraad senioren- en gehandicaptenbeleid'.

Deze versie van de 'Verordening Wmo adviesraad' is de tweede wijziging van de oorspronkelijke 'Adviesraad senioren- en gehandicaptenbeleid' vastgesteld bij besluit van Burgemeester en Wethouders van 19-04-2005, nummer B2005.0618.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 84

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

26-06-200901-01-2016nieuwe regeling

26-05-2009

Dagblad Kennemerland, 18-06-2009.

B2009.0448

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening Wmo adviesraad

VERORDENING WMO ADVIESRAAD

 

Verordening vastgesteld bij besluit van Burgemeester en Wethouders d.d. 19 april 2005, nummer

B2005.0618, in werking getreden met ingang van 13 juni 2005 (inwerkingtreding geregeld bij 1e wijziging).

 

Gebaseerd op artikel 84 van de Gemeentewet.

 

1e wijziging: bij besluit van Burgemeester en Wethouders d.d. 24 mei 2005, nummer B2005.0836, in werking getreden met ingang van 13 juni 2005.

2e wijziging: bij besluit van Burgemeester en Wethouders d.d. 26 mei 2009, nummer B2009.0448, gepubliceerd 18 juni 2009, in werking getreden met ingang van 26 juni 2009.

 

Artikel 1  

Er is een commissie als bedoeld in artikel 84 van de Gemeentewet, genaamd Wmo adviesraad.

 

Artikel 2  

De Wmo adviesraad heeft tot taak, onder meer in het kader van cliëntenparticipatie, Burgemeester en Wet¬houders te adviseren omtrent het gemeentelijk beleid met betrekking tot senioren, gehandicapten en de uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, een en ander in de ruimste zin des woords.

 

Artikel 3  

 • 1.

  Onder seniorenbeleid wordt verstaan de samenhangende wijze waarop de Gemeente werkt aan (de verbetering van) de mogelijkheden tot zoveel mogelijk gelijkwaardige deelname van senioren aan maatschappelijke activiteiten.

 • 2.

  Onder gehandicaptenbeleid wordt verstaan de samenhangende wijze waarop de Gemeente werkt aan (de verbetering van) de mogelijkheden tot zoveel mogelijk gelijkwaardige deelname van gehandicapten aan maatschappelijke activiteiten.

 • 3.

  Onder cliëntenparticipatie wordt verstaan de gestructureerde en interactieve wijze waarop de Gemeente belanghebbenden betrekt in de beleidsvorming, uitvoering en evaluatie van het gemeentelijk seniorenbeleid, gehandicaptenbeleid dan wel het beleid met betrekking tot de uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning.

   

Artikel 4.  

 • 1.

  Burgemeester en Wethouders vragen advies aan de Wmo adviesraad

  • a.

   inzake het gemeentelijke beleid met betrekking tot alle prestatievelden van de Wet maatschappelijke ondersteuning en de uitvoering daarvan.

  • b.

   inzake het gemeentelijk seniorenbeleid op het gebied van wonen, zorg, welzijn, volksgezondheid, verkeer en vervoer, met name ook op grond van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning.

 • 2.

  De Wmo adviesraad kan ook ongevraagd advies verstrekken, zowel aan het College van Burgemeester en Wethouders alsook aan andere gemeentelijke organen.

   

Artkel 5.

 • 1.

  De Wmo adviesraad bestaat uit ten minste zes en ten hoogste elf leden, niet behorende tot Burgemeester en wethouders en de Gemeenteraad.

 • 2.

  De Wmo adviesraad is als volgt samengesteld:

  • a.

   Zo mogelijk voor ten minste de helft op voordracht van plaatselijke en in Uitgeest werkzame regionale senioren- en gehandicaptenorganisaties of andere organisaties die relevant zijn voor de Wmo.

  • b.

   De overigen op basis van een open inschrijving dan wel candidaatstelling.

    

Artikel 6.  

 • 1.

  De benoeming van de leden geschiedt door Burgemeester en Wethouders voor een periode van vier jaren, die gelijk is aan de periode van de Gemeenteraad.

 • 2.

  De leden zijn steeds terstond herkiesbaar.

 • 3.

  In geval van tussentijdse vacature geschiedt de benoeming van de leden, genoemd onder artikel 5, lid 2, sub a, op voordracht van de betreffende organisatie. In geval van tussentijdse vacature geschiedt de benoeming van de leden genoemd in artikel 5, lid 2 sub b via werving waaronder eventueel een advertentie in de krant.

 • 4.

  Burgemeester en Wethouders kunnen, indien ervoor gegronde redenen bestaan, een lid ontslaan.

   

Artikel 7.  

 • 1.

  Een advies van de Wmo adviesraad wordt op een zodanig tijdstip gevraagd, dat het van wezenlijke invloed kan zijn op het te nemen besluit, doch steeds zal de Wmo adviesraad een termijn van ten minste zes weken hebben om zijn advies uit te brengen.

 • 2.

  Bij het vaststellen van nieuw beleid wordt de Wmo adviesraad betrokken bij het vaststellen van de hoofdlijnen ervan.

 • 3.

  Bij evaluatie van de uitvoering van beleid wordt de Wmo adviesraad betrokken bij de wijze waarop de evaluatie plaatsvindt.

   

Artikel 8.  

 • 1.

  De Wmo adviesraad kiest uit zijn midden een voorzitter en een vice-voorzitter.

 • 2.

  De voorzitter en de secretaris komen niet uit dezelfde organisatie behoudens ontheffing van Burgemeester en Wethouders.

 • 3.

  De voorzitter leidt de vergadering.

 • 4.

  De gemeente zorgt voor een notulist; De notulist maakt een verslag van elke vergadering; elk verslag wordt ter kennisneming aan Burgemeester en Wethouders gezonden.

   

Artikel 9  

 • 1.

  De Gemeente verschaft de Wmo Adviesraad de nodige faciliteiten om zijn taak naar behoren te kunnen vervullen.

 • 2.

  De gemeente stelt de Wmo adviesraad een budget ter beschikking. De administratieve afwikkeling van de besteding van het toegewezen budget wordt door de gemeente uitgevoerd.

   

Artikel 10.  

 • 1.

  De Wmo adviesraad vergadert in de regel zeven keer per jaar maar ten minste vier keer per jaar.

 • 2.

  De vergaderingen zijn in beginsel openbaar.

 • 3.

  De Wmo adviesraad vergadert alleen, als behalve de voorzitter dan wel zijn vervanger ten minste de helft van het aantal leden aanwezig is.

 • 4.

  Indien bij benoeming van personen bij herstemming de stemmen staken, beslist het lot; bij staken van stemmen in alle andere gevallen beslist de stem van de voorzitter.

 • 5.

  Voor zoveel in deze Verordening niet anders bepaald, zijn de artikelen 28, leden 1 en 3, 29, lid 1, 30 en 31 van de Gemeentewet van overeenkomstige toepassing.

   

Artikel 11.  

Het huishoudelijk reglement, dat ter goedkeuring aan Burgemeester en Wethouders wordt voorgelegd, stelt regelen vast voor de vergaderingen van de Wmo adviesraad; tevens wordt hierin bepaald in welke uitzonderlijke gevallen in besloten vergadering kan worden vergaderd.

2. De Wmo adviesraad en het college kunnen een convenant vaststellen. Het convenant regelt het verkeer tussen de Wmo adviesraad en het college.

 

Artikel 12.  

 • 1.

  De Wmo adviesraad kan in een besloten vergadering, op grond van een belang, genoemd in artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur, omtrent het in die vergadering met gesloten deuren behandelde en omtrent de inhoud van de stukken, die aan de Advies raad worden overgelegd, geheimhouding opleg¬gen. Geheimhouding omtrent het in besloten vergadering behandelde wordt tijdens die vergadering opgelegd. De geheimhouding wordt door hen, die bij de behandeling aanwezig waren, en allen, die van het behandelde of de stukken kennis dragen, in acht genomen, totdat de Adviesraad haar opheft.

 • 2.

  Op grond van een belang, genoemd in artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur, kan de geheimhouding eveneens worden opgelegd door de voorzitter van de Wmo adviesraad, Burgemeester en Wet¬houders en de Burgemeester, ieder ten aanzien van de stukken die hij aan de Wmo adviesraad overlegt. Daarvan wordt op de stukken melding gemaakt. De geheimhouding wordt in acht genomen, totdat het orgaan dat de verplichting heeft opgelegd, haar opheft.

   

Artikel 13.  

Het lidmaatschap van de Wmo adviesraad eindigt, onverminderd het bepaalde in artikel 6, lid 4:

 • a.

  zodra de betreffende organisatie schriftelijk mededeelt, dat de door haar voorgedragen afgevaardigde niet meer als zodanig moet worden beschouwd;

 • b.

  door schriftelijke opzegging van het lid

 • c.

  door overlijden;

 • d.

  bij beëindiging van de zittingsperiode van de Gemeenteraad. De Wmo adviesraad blijft evenwel in functie tot het moment van benoeming der leden door Burgemeester en Wethouders.

   

Artikel 14.  

De voorzitter en vice-voorzitter ondertekenen alle van de Wmo adviesraad uitgaande stukken.

 

Artikel 15.  

Deze verordening treedt in werking op de derde dag nadat zij is gepubliceerd.