Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Uitgeest

Parkeerverordening

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieUitgeest
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingParkeerverordening
CiteertitelParkeerverordening
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerpopenbare orde

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 149
 2. Wegenverkeerswet 1994, art. 2

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

23-12-2007nieuwe regeling

29-11-2007

Dagblad Kennemerland, 13-12-2007.

nummer 07/94

Tekst van de regeling

Intitulé

Parkeerverordening

PARKEERVERORDENING

 

Verordening vastgesteld bij Raadsbesluit van 29 november 2007, nummer 07/94, gepubliceerd 13 december 2007, in werking getreden met ingang van 23 december 2007.

 

Gebaseerd op artikel 149 van de Gemeentewet en artikel 2 van de Wegenverkeerswet 1994.

 

 

Artikel 1  

In deze verordening wordt verstaan onder:

 

 • a.

  RVV 1990: het Reglement verkeersregels en verkeerstekens van 26 juli 1990, Stb. 459;

 • b.

  motorvoertuig: hetgeen daaronder wordt verstaan in het RVV 1990;

 • c.

  parkeren: het gedurende een aaneengesloten periode doen of laten staan van een voertuig, anders dan gedurende de tijd die nodig is voor en gebruikt wordt tot het onmiddellijk in- of uitstappen van personen dan wel het onmiddellijk laden of lossen van goederen, op binnen de gemeente gelegen voor het openbaar verkeer openstaande terreinen of weggedeelten, waarop dit doen of laten staan niet ingevolge een wettelijk voorschrift is verboden;

 • d.

  houder: degene die naar de omstandigheden als houder van een voertuig moet worden beschouwd, met dien verstande dat voor een motorvoertuig dat is ingeschreven in het krachtens de Wegenverkeerswet 1994 (Stb. 1994, 475) aangehouden register van opgegeven kentekens als houder wordt aangemerkt degene op wiens naam het voor het motorvoertuig opgegeven kenteken ten tijde van het parkeren in het register was ingeschreven;

 • e.

  belanghebbendenplaats: een parkeerplaats die

  • 1.

   is aangeduid met bord E9 uit bijlage 1 van het RVV 1990, of

  • 2.

   gelegen is binnen een zone aangeduid met bord E9 uit bijlage 1 van het RVV 1990 met het opschrift zone, voor zover deze plaats niet is uitgezonderd;

 • f.

  vergunning: een door burgemeester en wethouders verleende vergunning, krachtens welke het is toegestaan een motorvoertuig te parkeren op daartoe aangewezen belanghebbendenplaatsen;

 • g.

  vergunninghouder: de natuurlijke persoon of rechtspersoon aan wie een vergunning is verleend.

Artikel 2  

 • 1.

  Burgemeester en wethouders kunnen, bij openbaar te maken besluit, weggedeelten aanwijzen die bestemd zijn voor het parkeren door vergunninghouders.

 • 2.

  Burgemeester en wethouders kunnen, bij openbaar te maken besluit, de tijdstippen vaststellen waarop het parkeren alleen aan vergunninghouders is toegestaan.

Artikel 3  

 • 1.

  Burgemeester en wethouders kunnen op een daartoe strekkende aanvraag een vergunning verlenen voor het parkeren op belanghebbendenplaatsen;

 • 2.

  Burgemeester en wethouders kunnen aan een vergunning voorschriften en beperkingen verbinden.

Artikel 4  

 • 1.

  Burgemeester en wethouders beslissen binnen zes weken na ontvangst van een aanvraag voor een vergunning.

 • 2.

  Burgemeester en wethouders kunnen de in het tweede lid genoemde termijn met ten hoogste dezelfde termijn verlengen. Van een verlenging van deze termijn wordt de aanvrager schriftelijk in kennis gesteld.

Artikel 5  

 • 1.

  Een vergunning kan voor bepaalde en onbepaalde tijd worden verleend.

 • 2.

  De vergunning bevat in ieder geval de volgende gegevens:

  • a.

   de periode waarvoor de vergunning geldt;

  • b.

   het gebied waarvoor de vergunning geldt;

  • c.

   de naam van de vergunninghouder of het kenteken van het motorvoertuig waarvoor de vergunning is verleend.

Artikel 6  

Burgemeester en wethouders kunnen een vergunning intrekken of wijzigen:

 • a.

  op verzoek van de vergunninghouder;

 • b.

  wanneer er zich een wijziging voordoet in een van de omstandigheden die relevant waren voor het verlenen van de vergunning;

 • c.

  wanneer voor het betreffende gebied het stelsel van vergunningen komt te vervallen;

 • d.

  waneer de vergunninghouder handelt in strijd met de aan de vergunning verbonden voorschriften;

 • e.

  wanneer blijkt dat bij de aanvraag van de vergunning onjuiste gegevens zijn verstrekt;

 • f.

  om reden van openbaar belang.

Artikel 7  

 • 1.

  Het is verboden om enig voorwerp, niet zijnde een motorvoertuig te plaatsen of te laten staan op een belanghebbendenplaats.

 • 2.

  Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van het bepaalde in het eerste lid van dit artikel.

Artikel 8  

 • 1.

  Het is verboden gedurende de tijden waarop het parkeren op een belanghebbendenplaats slechts aan vergunninghouders is toegestaan aldaar een motorvoertuig te parkeren of geparkeerd te houden:

  • a.

   zonder vergunning;

  • b.

   zonder dat het motorvoertuig (voertuig) duidelijk zichtbaar is voorzien van de vergunning;

  • c.

   in strijd met de aan de vergunning verbonden voorschriften.

 • 2.

  Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van het bepaalde in het eerste lid van dit artikel.

Artikel 9  

Overtreding van het bepaalde in de artikelen 7 en 8 wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste twee maanden of geldboete van de eerste categorie.

Artikel 10  

 • 1.

  Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze verordening zijn belast zij die met de opsporing van strafbare feiten zijn belast op grond van de artikelen 141 en 142 van het Wetboek van strafvordering.

 • 2.

  Voorts zijn met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze verordening belast de door burgemeester en wethouders aangewezen personen.

Artikel 11  

Deze verordening kan worden aangehaald als: “Parkeerverordening”.