Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Uitgeest

Verordening gebruik woonschepenhaven

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieUitgeest
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening gebruik woonschepenhaven
CiteertitelVerordening gebruik woonschepenhaven
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerpopenbare orde

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze versie van de 'Verordening gebruik woonschepenhaven' is de eerste wijziging van de oorspronkelijk 'Verordening gebruik woonschepenhaven', vastgesteld bij Raadsbesluit van 26-11-1963, nummer 63/121.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

18-03-1994nieuwe regeling

24-02-1994

Dagblad Kennemerland, 10-03-1994.

nummer 94/17B

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening gebruik woonschepenhaven

VERORDENING GEBRUIK WOONSCHEPENHAVEN

 

Verordening, vastgesteld bij Raadsbesluit van 26 november 1963, nummer 63/121, in werking getreden op 1 december 1963.

 

1e wijziging:

Bij Raadsbesluit van 24 februari 1994, nummer 94/17B, in werking getreden op 18 maart 1994.

 

Artikel 1  

 • 1.

  Voor het gebruik van de woonschepenhaven is een vooraf¬gaande vergunning van burgemeester en wethouders vereist;

 • 2.

  Burgemeester en wethouders kunnen aan deze vergunning voorwaarden verbinden.

 • 3.

  In deze vergunning wordt de juiste ligplaats van het woon¬schip aangegeven.

Artikel 2  

De eigenaar of gebruiker van een woonschip, dat in de woon¬schepenhaven ligt, moet alle door de havenmeester of diens vervanger in het belang van de openbare orde, de vrijheid of de veiligheid van het verkeer gegeven bevelen en aanwijzingen opvolgen.

Artikel 3  

Het is verboden:

 • a.

  in de woonschepenhaven anderen overlast te veroorzaken of zich onordelijk te gedragen.

 • b.

  in de woonschepenhaven buiten woonschepen te overnachten.

Artikel 4  

 • 1.

  Op het terrein van de woonschepenhaven mag:

  • a.

   niet worden gebouwd;

  • b.

   niet worden gegraven;

  • c.

   generlei werk worden uitgevoerd;

 • 2.

  Van het verbod in het 1e lid kunnen burgemeester en wethouders een al dan niet voorwaardelijke ontheffing verlenen.

Artikel 5  

De eigenaar en/of gebruiker van een woonschip is verplicht de onmiddellijke omgeving van de met het woonschip ingenomen lig¬plaats, zowel als de ligplaats zelve, vrij te houden van vuil en andere onreinheden of voorwerpen van welke aard ook.

Artikel 6  

 • 1.

  De burgemeester kan, ingeval van wangedrag of het niet opvolgen van aanwijzingen, welke door de havenmeester of diens vervanger worden gegeven, aan eigenaars of gebruikers van woonschepen, bevelen de haven onmiddellijk te verlaten.

 • 2.

  De eigenaars of gebruikers van woonschepen tot wie een bevel, als bedoeld in het eerste lid van dit artikel is gericht, zijn verplicht hieraan onmiddellijk te voldoen.

Artikel 7  

Vervallen

Artikel 8  

Vervallen

Artikel 9  

Overtreding of niet nakoming van de bepalingen, vervat in deze verordening wordt gestraft met een hechtenis van ten hoogste zes dagen of geldboete van ten hoogste de tweede categorie.

Artikel 10  

 • 1.

  Deze verordening wordt geacht in werking te treden met ingang van de derde dag volgende op die van haar afkondiging.

 • 2.

  Zij kan worden aangehaald onder de titel "Verordening gebruik woonschepenhaven."