Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Uitgeest

Lesgeldregeling muziekschool Uitgeest

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieUitgeest
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingLesgeldregeling muziekschool Uitgeest
CiteertitelLesgeldregeling muziekschool Uitgeest
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpoverig

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Datum inwerkingtreding is bij benadering ingevuld, in werking getreden met ingang van het schooljaar 2007/2008.

Regeling vervangt Lesgeldregeling muziekschool Uitgeest, vastgesteld bij raadsbesluit van 27-04-1978, sedertdien gewijzigd.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-09-200709-12-2013nieuwe regeling

26-04-2007

Dagblad Kennemerland, 10-05-2007.

nummer 07/26

Tekst van de regeling

Intitulé

Lesgeldregeling muziekschool Uitgeest

LESGELDREGELING MUZIEKSCHOOL UITGEEST

 

Vastgesteld bij Raadsbesluit van 26 april 2007, nummer 07/26, gepubliceerd d.d. 10 mei 2007, in werking getreden met ingang van het schooljaar 2007/2008.

Met ingang van het schooljaar 2007/2008 wordt de Lesgeldregeling muziekschool Uitgeest, vastgesteld bij raadsbesluit van 27 april 1978, nummer 78/48, in werking getreden op 1 augustus 1978 , sedertdien gewijzigd, ingetrokken

Artikel 1  

Voor het verstrekken van onderwijs aan de muziekschool Uitgeest wordt lesgeld geheven. Dit lesgeld wordt per lesgeldjaar door burgemeester en wethouders vastgesteld. De Commissie Muziekschool brengt hierover jaarlijks advies uit.

Artikel 2  

Het lesgeldjaar is gelijk aan het schooljaar.

Artikel 3  

 • 1.

  Het lesgeld wordt geheven voor elke leerling, die in het lesgeldjaar aan de muziekschool Uitgeest staat ingeschreven vanaf het begin van het lesgeldjaar c.q. de datum van inschrijving tot aan het eind van het lesgeldjaar.

 • 2.

  De omstandigheden bij het begin van het lesgeldjaar zijn beslissend voor de heffing van het lesgeld, tenzij een leerling in de loop van het lesgeldjaar wordt ingeschreven, in welk geval het tijdstip van inschrijving voor het begin van het lesgeldjaar in de plaats treedt.

Artikel 4  

Het lesgeld wordt geheven van degene die de leerling heeft ingeschreven. Indien de leerling meerderjarig is, wordt het lesgeld geheven van de leerling.

Artikel 5  

Het verschuldigde bedrag aan lesgeld wordt verminderd met 10 procent per leerling indien twee, met 15 procent per leerling indien drie, en met 20 procent per leerling indien vier of meer leerlingen uit één gezin aan de gemeentelijke muziekschool staan ingeschreven.

Artikel 6  

Voor een leerling die in de loop van het lesgeldjaar wordt ingeschreven, wordt het lesgeld berekend over het aantal maanden als er na de inschrijving in het lesgeldjaar over zijn, vermenigvuldigd met 1/10 van het per lesgeldjaar vastgestelde lesgeld. Een gedeelte van een maand wordt daarbij voor een gehele maand gerekend.

Artikel 7  

Het lesgeld wordt geheven door middel van een nota.

Artikel 8  

 • 1.

  Bij invordering van het lesgeld wordt geen kwijtschelding verleend, behalve in de gevallen genoemd in het tweede lid.

 • 2.

  Indien er geen docent is aangesteld voor de lessen, waarvoor de leerling is ingeschreven, besluit het college op verzoek van degene die het lesgeld verschuldigd is tot gehele of gedeeltelijke kwijtschelding van het krachtens deze verordening verschuldigde lesgeld.

Artikel 9  

 • 1.

  Het lesgeld is invorderbaar in drie gelijke termijnen, welke vervallen op respectievelijk 1 oktober, 1 januari en 1 april van het lesgeldjaar.

 • 2.

  Voor de in het eerste lid genoemde drie gelijke termijnen treden in de plaats twee gelijke termijnen en één termijn, indien door tussentijdse inschrijving van een leerling de vervaldagen van respectievelijk 1 oktober en 1 januari zijn verstreken. Alsdan vervalt het lesgeld op de nog niet verstreken vervaldata of –datum.

Artikel 10  

In gevallen waarin deze verordening niet voorziet, beslist het college.

Artikel 11  

 • 1.

  Deze regeling treedt in werking met ingang van het schooljaar 2007/2008

 • 2.

  Zij kan worden aangehaald als ‘Lesgeldregeling muziekschool Uitgeest’.