Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Uitgeest

Verordening persoonsgebonden budget begeleid werken Wet sociale werkvoorziening

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieUitgeest
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening persoonsgebonden budget begeleid werken Wet sociale werkvoorziening
CiteertitelVerordening persoonsgebonden budget begeleid werken Wet sociale werkvoorziening
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerpoverig

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Wet sociale werkvoorziening, art. 7, lid 10
 2. Wet sociale werkvoorziening, art. 21

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-07-200801-01-2015nieuwe regeling

23-06-2008

Onbekend.

B2008.0913

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening persoonsgebonden budget begeleid werken Wet sociale werkvoorziening

VERORDENING PERSOONSGEBONDEN BUDGET BEGELEID WERKEN WET SOCIALE WERKVOORZIENING

 

Verordening vastgesteld bij besluit van het Algemeen Bestuur van de Meergroep d.d. 23 juni 2008, op basis van artikel 4, lid 2, van de op 15 maart 1989 gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling, waarin de in de Meergroep deelnemende gemeenten hun bevoegdheden op grond van de Wet sociale werkvoorziening aan het samenwerkingsverband “de Meergroep” hebben overgedragen. In werking getreden met ingang van 1 juli 2008.

 

Gebaseerd op artikel 7, lid 10 en artikel 21 van de Wet sociale werkvoorziening.

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

a. de wet:

de Wet sociale werkvoorziening (Wsw);

b. gemeente:

de gemeente Beverwijk, Heemskerk, Uitgeest en Velsen

c. dagelijks bestuur:

het dagelijks bestuur van de Meergroep;

d. de algemeen directeur:

de algemeen directeur van de Meergroep;

e. de periodieke subsidie:

de loonkostensubsidie en overige aan de werkgever te verstrekken vergoedingen voor structurele kosten.

e. bruto loon:

het bruto maandloon inclusief 8% vakantietoeslag exclusief werkgeverslasten.

f. Minimumaantal arbeidsjaren:

minimumaantal arbeidsjaren als bedoeld in artikel 8 van de wet.

Artikel 2 De hoogte van de rechtstreeks aan de subsidieverlening verbonden uitvoeringskosten

Het dagelijks bestuur stelt elk jaar vóór 31 december de hoogte vast van de rechtstreeks aan de subsidieverlening verbonden uitvoeringskosten voor elk te verstrekken persoonsgebonden budget.

Artikel 3 Invulling voorwaarden adequate werkplek

 • 1

  Tenzij het voor de betreffende gemeente beschikbare budget op grond van het door het Rijk vastgestelde minimumaantal arbeidsjaren in een kalenderjaar reeds geheel is benut, verstrekt de algemeen directeur op aanvraag aan iedere Wsw-geïndiceerde die daar recht op heeft een persoonsgebonden budget begeleid werken Wsw, indien de werkgever en de begeleidingsorganisatie ervoor zorg dragen dat de arbeidsplaats voor de sw-geïndiceerde adequaat wordt ingevuld.

 • 2

  De werkgever voldoet aan de volgende vereisten:

  • a.

   zijn onderneming staat, tenzij sprake is van een overheidsorganisatie of een daaraan gelieerde instelling, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel;

  • b.

   de aangeboden arbeidsplaats en de omvang daarvan zijn, gelet op de indicatiestelling en mogelijkheden van de sw-geïndiceerde, als passend aan te merken;

  • c.

   de duur van het dienstverband bedraagt tenminste zes maanden, met een mogelijkheid tot verlenging;

  • d.

   de salariëring is gebaseerd op de voor het bedrijf of de betreffende branche geldende CAO of arbeidsvoorwaarden;

  • e.

   de werkplek en de werkomstandigheden voldoen aan de normen van de Arbeidsomstandighedenwet.

 • 3

  De begeleidingsorganisatie voldoet aan de volgende vereisten:

  • a.

   Zij verkeert niet in staat van faillissement, vereffening of surséance van betaling;

  • b.

   Zij staat, tenzij sprake is van een overheidsorganisatie of een daaraan gelieerde instelling, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel;

  • c.

   De begeleidingsorganisatie en/of haar medewerkers zijn gekwalificeerd voor het begeleiden van de doelgroep respectievelijk de sw-geïndiceerde voor wie het persoonsgebonden budget is bestemd;

  • d.

   Zij heeft aantoonbare kennis en ervaring in het werkveld;

  • e.

   De prijsstelling is transparant en marktconform;

  • f.

   Zij is adequaat verzekerd tegen beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheid;

  • g.

   Zij beschikt over een privacy- en een klachtenreglement.

Artikel 4 De wijze van vaststelling van de periodieke subsidie aan de werkgever

 • 1

  De algemeen directeur stelt op voorstel van de Wsw-geïndiceerde de hoogte van de subsidie aan de werkgever vast.

 • 2

  Ingeval een voorgestelde loonkostensubsidie niet hoger is dan 50 % van het bruto loon van de Wsw-geïndiceerde, wordt de loonkostensubsidie door de algemeen directeur op maximaal dat bedrag vastgesteld.

 • 3

  Indien bij toepassing van het vorige lid de algemeen directeur gerede twijfel heeft aan de juiste hoogte van de loonkostensubsidie vindt, in afwijking van het vorige lid, een loonwaardeonderzoek plaats, op basis waarvan de hoogte van de loonkostensubsidie wordt vastgesteld. Daarbij kan een externe deskundige worden ingeschakeld.

 • 4

  In ieder geval vindt een loonwaardeonderzoek plaats als de voorgestelde hoogte voor een loonkostensubsidie hoger is dan het percentage genoemd in lid 2.

Artikel 5 Herziening van de loonkostensubsidie

 • 1

  Op verzoek van de werkgever kan een loonkostensubsidie worden herzien als hier, gelet op de ontwikkeling van de arbeidsproductiviteit van de werknemer, aanleiding voor is.

 • 2

  De loonkostensubsidie kan ambtshalve worden gewijzigd als hier gerede aanleiding toe is.

Artikel 6 De vergoeding aan de begeleidingsorganisatie

 • 1

  De hoogte van de vergoeding aan de begeleidingsorganisatie en de omvang van het aantal begeleidingsuren wordt door partijen in onderling overleg vastgesteld. Tussentijdse aanpassingen hierin zijn mogelijk indien partijen dit vooraf overeenkomen.

 • 2

  De kosten van een begeleidingsorganisatie in verband met het zoeken van een begeleid werkenplaats komen alleen voor vergoeding in aanmerking als deze leiden tot het totstandkomen van een arbeidsovereenkomst voor de duur van ten minste zes maanden.

 • 3

  De vergoeding bedraagt maximaal € 3.000,= Dit bedrag wordt jaarlijks aangepast op basis van het prijsindexcijfer van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Artikel 7 Vergoeding voor eenmalige noodzakelijke kosten van aanpassing van de omstandigheden waaronder de arbeid wordt verricht

 • 1

  De algemeen directeur kan aan de werkgever een vergoeding verstrekken voor de eenmalige kosten van aanpassing van de omstandigheden waaronder de arbeid wordt verricht als uit een deskundigenrapport blijkt dat aanpassingen op de werkplek noodzakelijk zijn, deze persoonsgerelateerd zijn, en het niet redelijk is dat deze kosten door de werkgever worden gedragen.

 • 2

  Kosten voor aanschaf van apparatuur, kosten voor de werkplek en kosten voortvloeiend uit arbowetgeving die de werkgever uit hoofde van normaal en goed werkgeverschap voor iedere werknemer zou moeten maken komen niet in aanmerking voor vergoeding.

 • 3

  Een vergoeding wordt alleen verstrekt indien er sprake is van een dienstverband van minimaal zes maanden.

 • 4

  Aanpassingen waarvan de kosten hoger zijn dan € 2.000,= komen niet voor een vergoeding in aanmerking. In dat geval wordt de arbeidsplaats niet als passend beschouwd.

 • 5

  Aan dit artikel kan ook toepassing worden gegeven door middel van het in bruikleen beschikbaar stellen van hulpmiddelen aan de werkgever.

 • 6

  De algemeen directeur regelt de wijze van uitbetaling van de vergoeding.

 • 7

  De algemeen directeur kan in uitzonderlijke situaties afwijken van het bepaalde in dit artikel.

Artikel 8 Indienen van de aanvraag

 • 1

  De aanvraag voor een persoonsgebonden budget wordt ingediend door middel van een daartoe door het dagelijks bestuur vastgesteld aanvraagformulier.

 • 2

  Het aanvraagformulier dient mee ondertekend te worden door de werkgever en de begeleidingsorganisatie.

Artikel 9 Beslistermijn

 • 1

  De algemeen directeur besluit over de aanvraag binnen zes weken na ontvangst van alle benodigde gegevens.

 • 2

  De algemeen directeur kan dit besluit met ten hoogste twee weken verdagen. De algemeen directeur stelt de aanvrager hiervan schriftelijk in kennis.

Artikel 10 Het besluit tot verlenen van de periodieke subsidie

 • 1

  De algemeen directeur verleent de periodieke subsidie indien deze akkoord is met de inhoud van het begeleidingsplan. Zodra het begeleidingsplan en de arbeidsovereenkomst daadwerkelijk getekend zijn en een kopie van beide aan de Meergroep is verstrekt, zal op basis van de opgestelde en getekende loonkostensubsidieovereenkomst, worden overgegaan tot een maandelijkse betaling van de periodieke subsidie aan de werkgever mits hij voldoet aan het gestelde in artikel 11.

 • 2

  Het besluit tot verlening van een periodieke subsidie bevat in ieder geval:

  • a.

   de hoogte van de periodieke subsidie en de wijze waarop deze kan worden aangepast;

  • b.

   de wijze van bevoorschotting van de subsidie;

  • c.

   de verplichtingen van de werkgever.

 • 3

  De algemeen directeur verleent geen periodiek subsidie indien het voor de betreffende gemeente beschikbare budget op grond van het door het Rijk vastgestelde minimumaantal arbeidsjaren in een kalenderjaar reeds geheel is of wordt benut.

Artikel 11 Het vaststellen van de periodieke subsidie

 • 1

  De werkgever verstrekt binnen zes weken na afloop van het kalenderjaar aan de algemeen directeur een schriftelijke opgave van het door hem in het voorgaande jaar betaalde bruto CAO-loon van de Wsw-geïndiceerde, vermeerderd met alle werkgeverslasten.

 • 2

  De algemeen directeur stelt de periodieke subsidie binnen zes weken na ontvangst van deze opgave vast.

 • 3

  In zijn besluit tot vaststelling van de periodieke subsidie houdt de algemeen directeur er rekening mee, dat de som van de periodieke subsidie, de in artikel 2 genoemde uitvoeringskosten en de in artikel 6 genoemde vergoeding aan de begeleidingsorganisatie nooit meer kan bedragen dan het maximale subsidiebedrag per arbeidsjaar dat op grond van het voor de betreffende gemeente vastgestelde minimumaantal arbeidsjaren in een kalenderjaar beschikbaar is. Het bepaalde in de vorige volzin is naar rato van toepassing op deeltijd dienstverbanden.

Artikel 12 Verrekening met de voorschotten

De subsidie wordt overeenkomstig de vaststelling binnen zes weken betaald, onder verrekening van de betaalde voorschotten.

Artikel 13 Verplichtingen van de werkgever en de Wsw-geïndiceerde

 • 1

  De werkgever doet onmiddellijk schriftelijke mededeling aan de algemeen directeur van alle feiten en omstandigheden die van belang kunnen zijn voor de verstrekking van de subsidie.

 • 2

  De werkgever bewaart alle bewijsstukken die aan de subsidieverstrekking ten grondslag liggen tenminste drie jaren na de vaststelling van de subsidie en stelt deze op verzoek ter beschikking aan de algemeen directeur voor controledoeleinden.

 • 3

  Onverminderd de in het eerste lid neergelegde verplichting van de werkgever, doet de geïndiceerde onmiddellijk schriftelijke mededeling aan de algemeen directeur van alle feiten en omstandigheden die van belang kunnen zijn voor de verstrekking van de subsidie.

Artikel 14 Nadere regels

De algemeen directeur kan nadere regels stellen met betrekking tot de voorwaarden waaronder een aanvraag voor een persoonsgebonden budget wordt toegekend.

Artikel 15 Voorziening door dagelijks bestuur

In gevallen die de uitvoering van de verordening betreffen en waarin deze niet voorziet, beslist het dagelijks bestuur voor zover dit mogelijk is binnen de door de verordening aangegeven grenzen.

Artikel 16 Citeertitel en inwerkingtreding

 • 1

  Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening persoonsgebonden budget begeleid werken Wet sociale werkvoorziening.

 • 2

  Zij treedt in werking op 1 juli 2008.