Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Uitgeest

Verordening antidiscriminatievoorzieningen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieUitgeest
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening antidiscriminatievoorzieningen
CiteertitelVerordening antidiscriminatievoorzieningen
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpoverig

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen, art. 2, lid 2

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-02-2010nieuwe regeling

28-01-2010

Dagblad Kennemerland, 04-02-2010

R2009.0085

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening antidiscriminatievoorzieningen

 

VERORDENING ANTIDISCRIMINATIEVOORZIENINGEN

 

Verordening, vastgesteld bij Raadsbesluit van 28 januari 2010, nummer R2009.0085, gepubliceerd 4 februari 2010, in werking getreden met ingang van 1 februari 2010.

 

Deze verordening stelt regels omtrent de inrichting van een anti¬discriminatievoorziening en de uitvoering door die voorziening van de taak als bedoeld in het eerste lid onder a van artikel 2 van de Wet gemeentelijke antidis-criminatievoorzieningen;

 

Gebaseerd op artikel 2 lid 2 van de Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen;

 

Artikel 1 Begripsbepalingen

 • 1

  Wet: de Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen.

 • 2

  Besluit: het Besluit gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen.

 • 3

  De antidiscriminatievoorziening: antidiscriminatievoorziening als bedoeld in artikel 1 van de Wet.

 • 4

  Klacht: klacht bedoeld in artikel 2, eerste lid, onder a, van de Wet.

 • 5

  Klachtbehandelaar: klachtbehandelaar als bedoeld in artikel 1 van het Besluit.

 • 6

  Klager: Klager als bedoeld in artikel 1 van het Besluit.

 • 7

  Ingezetene: ingezetene als bedoeld in artikel 2 van de Gemeentewet.

Artikel 2 Zorgplicht college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders biedt de ingezetene toegang tot een antidiscriminatievoorziening.

Artikel 3 Inrichting antidiscriminatievoorziening

 • 1

  Bij de inrichting van de antidiscriminatievoorziening worden in ieder geval de deskundigheid van klachtbehandelaars en de toegankelijkheid van de voorziening gewaarborgd.

 • 2

  De antidiscriminatievoorziening draagt er zorg voor dat de klachtbehandelaars voldoen aan de voor klachtenbehandeling vereiste deskundigheid en biedt de klachtbehandelaars de mogelijkheid hun des-kundigheid te onderhouden en verder te ontwikkelen.

 • 3

  De klager heeft in ieder geval de mogelijkheid om een klacht te melden:

  • -

   Per post;

  • -

   Per e-mail;

  • -

   Telefonisch;

  • -

   Op een door de gemeente beschikbaar gestelde locatie als bedoeld in artikel 5 van deze verordening.

Artikel 4 Protocol klachtenbehandeling

Het protocol voor de behandeling van klachten als bedoeld in artikel 6 van het Besluit regelt in ieder geval:

 • a.

  De afdoeningstermijn van klachten;

 • b.

  De wijze van afdoening van klachten;

 • c.

  De registratie van klachten.

Artikel 5 Laagdrempeligheid antidiscriminatievoorziening

 • 1

  Ingezetenen worden in de gelegenheid gesteld een klacht in te dienen bij een door het college aan te wijzen regionale antidiscriminatievoorziening.

 • 2

  De gemeente zorgt voor minimaal één locatie binnen de gemeente waar een klacht kan worden gemeld en de verwijzing naar de regionale antidiscriminatievoorziening plaats zal vinden.

 • 3

  Het College draagt zorg voor de deskundigheid van de medewerkers die deze meldingen opnemen en op adequate manier doorverwijzen.

 • 4

  Klager wordt door de medewerkers doorgeleid naar de regionale antidiscriminatievoorziening.

Artikel 6 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op 1 februari 2010.

Artikel 7 Citeertitel

Deze verordening kan aangehaald worden als: Verordening Antidiscriminatievoorzieningen.