Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Uitgeest

Subsidieregeling Projectenfonds 2003

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieUitgeest
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSubsidieregeling Projectenfonds 2003
CiteertitelSubsidieregeling Projectenfonds 2003
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpsubsidie

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze versie van de 'Subsidieregeling Projectenfonds 2003' is de eerste wijziging van de oorspronkelijke 'Subsidieregeling Projectenfonds 2003', vastgesteld bij Raadsbesluit van 24-04-2003, nummer 03/29.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

20-05-200701-01-2016nieuwe regeling

26-04-2007

Dagblad Kennemerland, 10-05-2007.

nummer 07/27

Tekst van de regeling

Intitulé

Subsidieregeling Projectenfonds 2003

SUBSIDIEREGELING PROJECTENFONDS GEMEENTE UITGEEST 2003

 

Regeling, vastgesteld bij Raadsbesluit van 24 april 2003, nummer 03/29, in werking getreden op 1 mei 2003. Hierbij is per 1 mei 2003 ingetrokken de subsidieregeling Projectenfonds gemeente Uitgeest, vastgesteld bij raadsbesluit van 27 april 2001.

 

Nadere regels ter uitvoering van de subsidieregeling projectenfonds.

 

1e wijziging:

Bij Raadsbesluit van 26 april 2007, nummer 07/27, gepubliceerd 10 mei 2007, in werking getreden met ingang van 20 mei 2007.

 

1. Werking.

1.1. Het Projectenfonds is van toepassing op projecten met een eenmalig karakter die ten goede komen aan de inwoners van Uitgeest.

 

2. Aanvraag.

2.1. Voor het aanvragen van subsidie op grond van deze regeling wordt een schriftelijk verzoek ingediend bij burgemeester en wethouders.

 

2.2. Bij de aanvraag worden de benodigde gegevens voor de beoordeling van de aanvraag overgelegd. Burgemeester en wethouders kunnen daaraan nadere regels stellen, waaronder het aanleveren van formulieren waarop de aanvragen worden ingediend.

 

2.3. De instelling dient bereid te zijn inzage te verstrekken in haar financiële stukken en de daarbij behorende bewijsstukken.

 

2.4. Bij de aanvraag worden tenminste de volgende gegevens vermeld:

 • a.

  Aard en doel van de activiteit, gebaseerd op een productomschrijving;

 • b.

  Inkomsten en uitgaven die met de activiteit samenhangen;

   

  2.5. Indien de aanvraag onvolledig is, wordt de aanvrager in de gelegenheid gesteld deze aan te vullen binnen een redelijke termijn. Indien de aanvraag ook daarna onvolledig is, wordt deze door burgemeester en wethouders afgewezen.

   

  3. Beslissing op de aanvraag.

  3.1. Op een volledige aanvraag nemen burgemeester en wethouders een beslissing binnen 8 weken. De aanvrager ontvangt bericht over de in behandeling neming van de aanvraag.

   

  3.2. De toekenning van de subsidie aan de aanvrager is rechtsgeldig, indien daarvan een schriftelijke beslissing van burgemeester en wethouders is ontvangen.

   

  3.3. Aan de toekenning van de subsidie kunnen nadere voorwaarden worden verbonden.

   

  3.4. De aanvrager verbindt zich tot het realiseren van de alsdan overeengekomen activiteit c.q. product, zoals omschreven in de beschikking van burgemeester en wethouders op het verzoek.

   

  3.5. Over subsidiebedragen > € 1.000 wordt maximaal drie maanden na de uitvoering van de activiteit schriftelijk verslag uitgebracht aan burgemeester en wethouders, waaruit blijkt:

 • a.

  De wijze van besteding van de beschikbaar gestelde middelen;

 • b.

  Een evaluatie van de activiteit waaruit moet blijken:

  • 1.

   Of de beoogde activiteit is gerealiseerd;

  • 2.

   Onder opgaaf van redenen waarom de beoogde activiteit niet of niet volledig is gerealiseerd.

    

   3.6 Indien de overeengekomen activiteit niet, of niet volledig, is gerealiseerd kunnen burgemeester en wethouders met inachtneming van de redenen daarvan de subsidie geheel of gedeeltelijk terugvorderen.

    

   4. Beroep.

   4.1. Op de besluiten van burgemeester en wethouders is de Algemene wet bestuursrecht van toepassing.

    

   5. Invoering.

   5.1. De invoering van de regeling wordt openbaar bekend gemaakt.

    

   6. Informatie.

   6.1. De betreffende raadscommissie wordt één keer per jaar in het eerste kwartaal van het jaar volgend op het subsidiejaar geïnformeerd over besluiten, genomen op grond van deze subsidieregeling.

    

   7. Titel.

   7.1. De subsidieregeling wordt aangehaald als “Subsidieregeling Projectenfonds 2003”.