Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Uitgeest

Verordening auditcommissie Uitgeest 2019

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieUitgeest
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening auditcommissie Uitgeest 2019
CiteertitelVerordening auditcommissie Uitgeest 2019
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 84 van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

13-11-201931-10-2019Nieuwe verordening

31-10-2019

gmb-2019-274311

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening auditcommissie Uitgeest 2019

De raad van de gemeente Uitgeest:

 

gelezen het voorstel van het Presidium;

 

gelezen het advies van de commissie SAZ d.d. 17 oktober 2019;

 

gelet op artikel 84 Gemeentewet;

besluit:

De verordening auditcommissie Uitgeest 2019 vast te stellen.

Artikel 1. Definities

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  de commissie: de auditcommissie;

 • b.

  de raad: de gemeenteraad;

 • c.

  het college: het college van burgemeester en wethouders;

 • d.

  de griffier: de griffier van de raad of diens waarnemer;

 • e.

  de accountant: de accountant die belast is met de controle op de in artikel 197 van de Gemeentewet bedoelde jaarrekening;

 • f.

  de voorzitter: de voorzitter van de auditcommissie;

 • g.

  het lid: één van de door de raad benoemde leden in de auditcommissie, genoemd in artikel 3, 1e lid van deze verordening;

 • h.

  de adviseur: een interne of externe adviseur, waartoe in ieder geval worden gerekend: de portefeuillehouder financiën, de gemeentecontroller, de accountant en de gemeentesecretaris (dan wel een door de gemeentesecretaris aan te wijzen vervanger);

 • i.

  het controleprotocol: het controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarrekening.

Artikel 2. Taken en bevoegdheden

 • 1.

  De commissie heeft als taak de raad te adviseren in zijn controlerende taak.

 • 2.

  De commissie treedt niet in de onderscheiden bevoegdheden van raad en college.

 • 3.

  Onder de in het eerste lid bedoelde taken wordt in ieder geval begrepen:

  • a.

   de voorbereiding van het door de raad vast te stellen controleprotocol voor de accountantscontrole;

  • b.

   eerste aanspreekpunt zijn voor de accountant richting de raad over de opzet en uitvoering van de accountantscontrole;

  • c.

   het aandragen van onderzoeksonderwerpen ten behoeve van de controle door de accountant;

  • d.

   het voeren van technisch overleg met de accountant over de jaarrekening en het rapport van bevindingen naar aanleiding van de jaarrekeningcontrole en het adviseren van de raad dienaangaande;

  • e.

   het adviseren van de raad over de uitvoering en de aanpassingen van de verordeningen gebaseerd op de artikelen 212 en 213 en 213a Gemeentewet;

  • f.

   het evalueren van de werkzaamheden van de accountant;

  • g.

   het voorbereiden en het adviseren van de raad over de aanbesteding van de accountantscontrole;

  • h.

   het bepalen van een standpunt over toegezegde of vastgestelde verbeteracties en de voortgang met betrekking tot financieel beleid en de Planning & Control cyclus;

  • i.

   het bevorderen dat onderzoeken van de accountant, de rekenkamercommissie, de raad, het college en de ambtelijke organisatie op het terrein van rechtmatigheid, doelmatigheid en doeltreffendheid op elkaar worden afgestemd;

  • j.

   het kunnen adviseren aan de raad over de afhandeling van onderzoeken van de rekenkamercommissie;

  • k.

   het voeren van afstemmingsoverleg over voorgenomen onderzoeken van het college;

  • l.

   het adviseren van de raad over de verantwoording van de bijdragen fractieondersteuning, opgesteld door de accountant.

 • 4.

  De commissie heeft geen directe opdracht gevende rol naar de externe accountant, andere onderzoeksbureaus of de gemeentelijke organisatie.

Artikel 3. Samenstelling en benoeming

 • 1.

  De raad benoemt de leden van de commissie. De commissie bestaat uit minimaal drie en maximaal vier leden. Indien de commissie uit drie leden bestaat, kan er een vierde reserve lid benoemd worden.

 • 2.

  De commissie bestaat uit raadsleden en/of beëdigde commissieleden.

 • 3.

  Indien de gemeenteraad niet heeft bepaald wie voorzitter en plaatsvervangend voorzitter van de commissie is, kiest de commissie deze uit haar midden.

 • 4.

  De griffier (of zijn plaatsvervanger) is secretaris van de commissie.

Artikel 4. Zittingsduur

 • 1.

  De zittingsperiode van de leden eindigt in ieder geval aan het einde van de zittingsperiode van de raad of bij ontslag als lid van de raad of commissie.

 • 2.

  De raad kan een lid tussentijds ontslaan.

 • 3.

  Een lid kan te allen tijde ontslag nemen.

Artikel 5. Voorzitter

 • 1.

  De voorzitter draagt zorg voor het tijdig en periodiek bijeenroepen van de commissie, het leiden van de vergaderingen, het bewaken van de uitgangspunten en het bevorderen van een heldere besluitvorming over commissieaangelegenheden.

 • 2.

  De voorzitter wordt daarbij ondersteund door de secretaris van de commissie.

Artikel 6. Vergaderingen en verslaglegging

 • 1.

  De commissie vergadert tenminste twee maal per jaar en voorts zo vaak als de voorzitter dit nodig acht of als ten minste twee van haar leden dit onder opgave van redenen aan de voorzitter vragen.

 • 2.

  De commissie kan interne en externe adviseurs verzoeken (een gedeelte van) de vergadering bij te wonen en advies uit te brengen aan de commissie.

 • 3.

  De voorzitter deelt (spoedeisende gevallen uitgezonderd) ten minste zeven dagen voor de betreffende vergadering schriftelijk aan de leden mee dat een vergadering wordt gehouden. De oproepingen vermelden datum, tijd, plaats en de te behandelen onderwerpen. De voor de behandeling van die onderwerpen relevante stukken worden tegelijkertijd aan de leden beschikbaar gesteld.

 • 4.

  De vergaderingen van de commissie zijn niet openbaar.

 • 5.

  De besluiten en adviezen van de commissie zijn openbaar, tenzij de commissie anders bepaalt.

 • 6.

  De secretaris maakt van iedere vergadering een verslag.

 • 7.

  De vastgestelde verslagen worden ter kennisname aangeboden aan de raad.

 • 8.

  Op verzoek van de raad of een raadscommissie geeft de voorzitter van de auditcommissie een toelichting in een raads- of commissievergadering.

Artikel 7. Informeren raad

De commissie informeert de raad over gemaakte afspraken met de accountant en met adviseurs ter zake van haar taken en voor zover noodzakelijk over tussentijdse bevindingen aangaande haar werkzaamheden.

Artikel 8. Onvoorziene gevallen

In alle gevallen waarin deze verordening niet voorziet beslist de commissie.

Artikel 9. Inwerkingtreding

 • 1.

  De verordening controlecommissie gemeente Uitgeest 2014, zoals vastgesteld op 21 mei 2014, wordt ingetrokken.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking en werkt terug tot en met 31 oktober 2019.

 • 3.

  De verordening wordt aangehaald als “Verordening auditcommissie Uitgeest 2019”.

   

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 31 oktober 2019

Mevrouw W.J.Vrolijk-Gevaert

griffier

Mevrouw W.J. A.Verkleij

burgemeester