Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Uitgeest

Verordening stimuleringsfonds startersregeling 2019

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieUitgeest
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening stimuleringsfonds startersregeling 2019
CiteertitelVerordening stimuleringsfonds startersregeling 2019
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 147 van de Gemeentewet
 2. artikel 149 van de Gemeentewet
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

13-11-2019Nieuwe verordening

31-10-2019

gmb-2019-274344

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening stimuleringsfonds startersregeling 2019

De raad van de gemeente Uitgeest:

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 24 september 2019;

 

gelezen het advies van de commissie Ruimtelijke Ontwikkeling / d.d. 15 oktober 2019;

 

gelet op het bepaalde in artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet;

besluit:

 

vast te stellen de Verordening stimuleringsfonds startersregeling 2019.

Artikel 1 Begrippen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  College: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Uitgeest;

 • b.

  Raad: de raad van de gemeente Uitgeest;

 • c.

  Financiële toets: de toetsing die door SVn wordt uitgevoerd aan de hand van de geldende NHG-regels, waarmee de hoogte van de Starterslening wordt berekend;

 • d.

  NHG: Nationale Hypotheek Garantie, de publicitaire naam van de door Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen, gevestigd te ’s-Gravenhage, verstrekte borgtocht;

 • e.

  Starterslening: een lening die door SVn kan worden verstrekt aan Aanvrager ten behoeve van de financiering van zijn eigen woning, tezamen met een aan de Starterslening gekoppelde Combinatielening;

 • f.

  SVn: Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten, statutair gevestigd te Hoevelaken en kantoorhoudende te Amersfoort, financiële dienstverlener, geregistreerd onder AFM–vergunning nummer 12013647.

Artikel 2 Budget

De raad stelt het budget vast dat beschikbaar is voor het toewijzen van Startersleningen.

Artikel 3 Procedure aanvraag, toetsingsdeel college, toetsingsdeel SVn

 • 1.

  Een aanvraag voor een Starterslening begint bij een aanvraag bij het college.

 • 2.

  Het college handelt aanvragen af in de volgorde waarin ze zijn ingediend. Als de aanvrager krachtens artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van indiening van de aanvraag de datum waarop de aanvraag is aangevuld.

 • 3.

  Het college neemt binnen acht weken na ontvangst van een volledige aanvraag een beslissing en deelt deze middels een toewijzings- of afwijzingsbesluit mee aan de aanvrager.

 • 4.

  In het toewijzingsbesluit wordt de maximale hoogte van de Starterslening vastgesteld. De maximale hoogte bedraagt 20.000 euro.

 • 5.

  De toewijzing door het college houdt in een reservering voor een Starterslening uit het gemeentelijke budget. De toewijzing vormt het startpunt voor een autonome financiële toetsing door SVn, door de aanvrager zelf bij de SVn aan te vragen.

 • 6.

  SVn stelt de definitieve hoogte van de Starterslening vast op basis van de financiële toets. De hoogte van de Starterslening bedraagt maximaal 20% van de kostengrens, met een maximum van het bedrag dat het college in zijn toewijzingsbesluit heeft bepaald. Bij een positieve financiële toets brengt SVn een offerte uit. Bij een negatieve financiële toets, wijst SVn de lening af en brengt de aanvrager en het college hiervan op de hoogte.

 • 7.

  SVn wijst een aanvraag Starterslening in ieder geval af, in geval er sprake is van stapeling met andere koopinstrumenten, (rente)kortings- of financiële regelingen, die strijdig zijn met de Starterslening en/of de belangen aantasten van aanvrager, NHG of eerste geldverstrekker.

Artikel 4 Beoordeling aanvraag door het college

 • 1.

  Voor het toekennen van een Starterslening komen uitsluitend in aanmerking aanvragen:

  • a.

   van een in de gemeente Uitgeest woonachtige meerderjarige verblijfsgerechtigde persoon die:

   • -

    op het moment van de aanvraag minimaal 1 jaar staat ingeschreven als inwoner van Uitgeest in de BRP. In geval van twee aanvragers van eenzelfde woning moet één van beide aanvragers aan deze voorwaarden voldoen;

   • -

    voor de eerste maal een eigen woning koopt of verkrijgt. In geval van twee aanvragers ten aanzien van eenzelfde woning dienen zij beide aan deze voorwaarde te voldoen;

   • -

    de woning waarvoor een Starterslening wordt gevraagd en verstrekt zelf gaat bewonen.

  • b.

   voor de aankoop van bestaande- en nieuwbouwwoningen in de gemeente Uitgeest met een maximale koop(/-aanneem)som van de NHG grens (€ 290.000,-- per 1 januari 2019). De aankoop voldoet altijd aan de meest actuele Voorwaarden en Normen NHG.

 • 2.

  Het college wijst een aanvraag af, indien:

  • a.

   de aanvraag niet voldoet aan de eisen gesteld in het eerste lid;

  • b.

   toekenning van de aanvraag leidt tot een overschrijding van het door de raad vastgesteld budget, bedoeld in artikel 2;

  • c.

   toekenning van de aanvraag leidt tot overschrijding van de maxima zoals bedoeld in artikel 3, lid 4.

Artikel 5 Intrekking toewijzingsbesluit

 • 1.

  Het college kan een toewijzingsbesluit intrekken, indien:

  • a.

   de Starterslening is toegewezen of vastgesteld op grond van onjuiste gegevens; of

  • b.

   de Starterslening niet binnen twee maanden na toewijzing van de gemeente tot stand komt.

Artikel 6 Inwerkingtreding

 • 1.

  De verordening stimuleringsfonds startersregeling 2015 wordt ingetrokken.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking.

Artikel 7 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als “Verordening stimuleringsfonds startersregeling 2019”.

 

Aldus besloten door de raad van de gemeente Uitgeest in de openbare raadsvergadering van donderdag 31 oktober 2019

Mevrouw W.J.Vrolijk-Gevaert

griffier

Mevrouw W.J.A.Verkleij

voorzitter