Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Uitgeest

Besluit kwijtscheldingregels Uitgeest 2020

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieUitgeest
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit kwijtscheldingregels Uitgeest 2020
CiteertitelBesluit kwijtscheldingsregels Uitgeest 2020
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 225 van de Gemeentewet
 2. artikel 26 van de Invorderingswet 1990
 3. Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

20-12-2019Nieuwe regeling

12-12-2019

gmb-2019-310516

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit kwijtscheldingregels Uitgeest 2020

De raad van de gemeente Uitgeest;

 

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 22 oktober 2019;

 

gezien het advies van de commissie Algemene Zaken en Financiën d.d. 3 december 2019;

 

gelet op artikel 255 van de Gemeentewet, artikel 26 van de Invorderingswet 1990 en de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990, alsmede de leidraad Invordering Cocensus;

besluit vast te stellen:

 

Besluit kwijtscheldingregels 2020

Artikel 1 Kwijtschelding

Met toepassing van het in artikel 4, 5 en 6 bepaalde, wordt kwijtschelding verleend voor:

 • 1.

  afvalstoffenheffing;

 • 2.

  rioolheffing.

Artikel 2 Beperkte kwijtschelding

Niet van toepassing

Artikel 3 Uitgesloten van kwijtschelding

Bij de invordering van de volgende belastingen wordt geen kwijtschelding verleend voor:

 • a.

  belasting op roerende woon- en bedrijfsruimten;

 • b.

  forensenbelasting;

 • c.

  leges;

 • d.

  lijkbezorgingsrechten;

 • e.

  marktgelden;

 • f.

  onroerende zaakbelasting;

 • g.

  precariobelasting;

 • h.

  toeristenbelasting.

Artikel 4 Kosten van bestaan

 • 1.

  Bij de kwijtschelding van gemeentelijke belastingen wordt in afwijking van artikel 16, tweede lid, van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 het percentage voor de berekening van de kosten van bestaan gesteld op 100 percent van de bijstandsnorm als genoemd in de Participatiewet.

 • 2.

  In afwijking van het eerste lid worden de kosten van bestaan van AOW-gerechtigde personen gesteld op 100 percent van de AOW-bedragen als genoemd in de Algemene Ouderdoms Wet.

Artikel 5 Netto kosten kinderopvang

Als uitgaven als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 worden mede in aanmerking genomen de in artikel 28, derde lid, van genoemde regeling bedoelde netto kosten van kinderopvang.

Artikel 6 Kwijtschelding aan ondernemers

Met inachtneming van het overigens in dit besluit bepaald, wordt een verzoek om kwijtschelding van gemeentelijke belastingen en heffingen die geen verband houden met de uitoefening van het bedrijf of beroep, van een natuurlijk persoon die een bedrijf of zelfstandig beroep uitoefent, behandeld volgens de bepalingen van hoofdstuk II, afdelingen 1. 2 en 5 van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990.

Artikel 7 Inwerkingtreding

 • 1.

  De Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2019” wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum.

 • 2.

  Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking.

 • 3.

  De datum van ingang van dit besluit is 1 januari 2020.

Artikel 8 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als ‘Besluit kwijtscheldingsregels Uitgeest 2020’.

 

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Uitgeest, gehouden op 12 december 2019.

Mevrouw W.J.Vrolijk-Gevaert

griffier

Mevrouw W.J.A.Verkleij

voorzitter