Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Uitgeest

Verordening winkeltijden gemeente Uitgeest 2011

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieUitgeest
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening winkeltijden gemeente Uitgeest 2011
CiteertitelVerordening winkeltijden gemeente Uitgeest 2011
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerpopenbare orde

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Winkeltijdenwet, art. 3

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

07-04-201101-07-2013nieuwe regeling

24-03-2011

Uitgeester, 30-03-2011

nummer R2011.0010A

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening winkeltijden gemeente Uitgeest 2011

WINKELSLUITINGSVERORDENING 1995

 

Verordening, vastgesteld bij Raadsbesluit van 30 november 1995, nummer 95/104.

 

Gebaseerd op artikel 9 van de Winkelsluitingswet 1997.

 

Deze verordening is van rechtswege vervallen doordat de Winkelsluitingwet 1976 in 1996 is vervangen door de Winkeltijdenwet. Het vervallen van deze verordening is bekend gemaakt door publicatie in De Uitgeester op 30 maart 2011.

 

= = = = = = = = = =

 

VERORDENING WINKELTIJDEN GEMEENTE UITGEEST 2011

 

Verordening, vastgesteld bij Raadsbesluit van 24 maart 2011, nummer R2011.0010A.

 

Gebaseerd op artikel 3 van de Winkeltijdenwet.

 

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  de wet: de Winkeltijdenwet;

 • b.

  winkel: een winkel als bedoeld in artikel 1 van de wet;

 • c.

  feestdag: Nieuwjaarsdag, tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, tweede Pinksterdag, eerste Kerstdag en tweede Kerstdag;

 • d.

  college: het college van burgemeester en wethouders.

   

Artikel 2. Beslistermijn

 • 1.

  Het college beslist op een aanvraag om een ontheffing binnen acht weken.

 • 2.

  Het college kan de beslissing voor ten hoogste vier weken verdagen.

   

Artikel 3. Overdracht van de ontheffing

 • 1.

  Een ontheffing op grond van deze verordening is overdraagbaar na verkregen toestemming van het college.

 • 2.

  In geval van een voorgenomen overdracht doet de houder van de ontheffing hiervan onmiddellijk schriftelijk mededeling aan het college onder vermelding van de naam en het adres van de voorgestelde rechtverkrijgende.

   

Artikel 4. Intrekken of wijzigen van de ontheffing

Het college kan een ontheffing intrekken of wijzigen indien:

 • a.

  ter verkrijging daarvan onjuiste of onvolledige gegevens zijn verstrekt;

 • b.

  veranderde omstandigheden of gewijzigde inzichten dit noodzakelijk maken in verband met het belang of de belangen ter bescherming waarvan de ontheffing is vereist;

 • c.

  het gebruik van de winkel of de uitoefening van een bedrijf anders dan in een winkel gevaar oplevert voor de openbare orde, de veiligheid of het woon- en leefklimaat ter plaatse;

 • d.

  de aan de ontheffing verbonden voorschriften en beperkingen niet zijn of worden nagekomen;

 • e.

  van de ontheffing geen gebruik wordt gemaakt binnen een daarin gestelde termijn of, bij gebreke van een dergelijke termijn, binnen een redelijke termijn;

 • f.

  de houder dit aanvraagt.

   

Artikel 5. Zon- en feestdagenregeling (koopzondagen)

 • 1.

  De verboden genoemd in artikel 2, eerste lid, aanhef en onder a en b van de wet, gelden niet op ten hoogste twaalf, door het college aan te wijzen, zondagen of feestdagen per kalenderjaar.

 • 2.

  Deze bevoegdheid geldt voor elk deel van de gemeente afzonderlijk.

   

Artikel 6. Ontheffing zon- en feestdagenregeling voor bijzondere situaties

 • 1.

  Het college kan voor wat betreft zondagen of feestdagen ontheffing verlenen van de in artikel 2 van de wet genoemde verboden, ten behoeve van:

  • a.

   bijzondere gelegenheden van tijdelijke aard;

  • b.

   het uitstallen van goederen;

  • c.

   tentoonstellingen in kunstateliers en galeries

 • 2.

  De ontheffing kan worden verleend in geval van feestelijkheden, bijeenkomsten, veilingen of beurzen.

   

Artikel 7. Toerisme

De verboden, bedoeld in artikel 2, eerste lid van de wet gelden, om reden van op de gemeente gericht toerisme, voor zover zij betrekking hebben op de zondagen en de feestdagen, niet

 • a.

  voor de volgende delen van de gemeente: de Meldijk, de Sluisbuurt en de Lagendijk;

 • b.

  gedurende de periode van 1 maart tot 1 september;

 • c.

  op de volgende dagen en tijdstippen: zondag, tweede Paasdag, Hemelvaartsdag en tweede Pinksterdag van 13.00 tot 17.00 uur;

 • d.

  voor de verkoop van de volgende artikelen: scheepsbenodigdheden en watersportartikelen.

   

Artikel 8. Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de achtste dag na die waarop zij bekend is gemaakt.

 

Artikel 9. Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening winkeltijden gemeente Uitgeest 2011.