Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Urk

Nota sportief Urk 2012-2019

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieUrk
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingNota sportief Urk 2012-2019
CiteertitelNota sportief Urk 2012-2019
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerpsport

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2013Onbekend

13-12-2012

Het Urkerland

archief ID

Tekst van de regeling

Intitulé

Nota sportief Urk 2012-2019

 

 

Hoofdstuk  

VOORWOORD

Het is heel belangrijk dat jongeren met elkaar sporten, spelen en bewegen. Maar uiteraard is het ook voor andere doelgroepen, zoals senioren en gehandicapten goed en fijn om in de gelegenheid te worden gesteld om te kunnen sporten of bewegen. Het is goed voor je gezondheid en de lichamelijke ontwikkeling. En je leert hierdoor goed met elkaar samen te werken.Meer samenwerking in het veld is ook een van de doelstellingen van deze nota. Daarnaast willenwe inwoners van Urk meer aan het bewegen krijgen en houden en sportverenigingen met bestaansrecht ondersteunen in hun belangrijke (maatschappelijke) rol. In deze nota kunt u lezenhoe we dat gaan doen de komende jaren. Voorafgaand aan de vaststelling van deze nota heeft gemeente Urk de conceptnota met de sportverenigingen aan de hand van een aantal thema’s met elkaar besproken.Ik wil graag dat we met elkaar en met de nodige creativiteit zoveel mogelijk van onze doelstellingen realiseren. Dat zal niet alleen afhangen van de beschikbare middelen, maar ook de bereidheid om samen te werken en faciliteiten met elkaar te delen. Ik reken hierbij op de inzet van iedereen die bij sport en bewegen betrokken is.

Geert Post

Wethouder Sport

 

STRATEGISCHE VISIE

 

1. Inleiding Sportief Urk

 

1.1 Achtergrond en aanleiding

Bewegen is voor iedereen. Voor de één is bewegen intensief sporten bij een van de vele sportverenigingen op Urk. Voor de ander is dat elke woensdagochtend een korte wandeling door het oude dorp. Op Urk staat ieders sporttalent centraal. Iedereen die wil sporten of bewegen moet dat kunnen doen: recreatieve sporters en inwoners met of zonder een beperking.

Het Urker sportbeleid is erop gericht om zoveel mogelijk Urkers aan het sporten en bewegen te krijgen. Urk richt haar sportbeleid vooral op de breedtesport en minder op topsport. Iedereen kan het eigen talent ontdekken en ontwikkelen door zelf te sporten of bewegen. Het onderwerp 'sport' wordt in een breed kader geplaatst. Niet langer gaat sport alleen over sporten bij een vereniging, maar de vele vormen van bewegen worden erkend.

In de sportnota worden veel verschillende termen gebruikt. Met sport wordt gerefereerd aan georganiseerde sport bij een sportvereniging. Met bewegen wordt ongebonden sport bedoeld, zoals hardloop/wandelgroepjes op eigen initiatief. Met sportaanbieders worden sportverenigingen en commerciële aanbieders bedoeld.

Het geformuleerde sportbeleid kan alleen uitgevoerd worden wanneer samenwerking plaatsvindt met alle partners die de gemeente rijk is. Om deze redenen zijn in september 2012 de sportverenigingen uitgenodigd om mee te praten. Deze sportnota laat verder goed zien dat sport een belangrijk (sociaal) bindmiddel is. Niet alleen daar waar het gaat om de integratie van bevolkingsgroepen. Maar ook in de zin van het verbinden van beleidssectoren, zoals gezondheid, recreatie en welzijn. Samen met de partners wordt er nagedacht over de invulling van het uitvoeringsprogramma op basis van deze sportnota. Samen willen wij ons doel bereiken: een sportieve en actieve gemeente Urk.

De diverse politieke partijen dragen dit standpunt ook. In het huidige collegeprogramma “Wind in de zeilen”’ staat:

Lichaamsbeweging is belangrijk. Het college wenst dit te stimuleren. Gelukkig bezit Urk vele sportverenigingen. Wij zetten de lijn voort dat in principe sportvoorzieningen en sportieve activiteiten in eerste instantie een gevolg behoren te zijn van particulier initiatief. De kosten om te kunnen sporten kunnen niet op de gemeente worden afgewenteld. De gemeente kan en zal alleen faciliteren.

 

2. Aanpak beleidsnota

Diverse rapporten, zowel vanuit gemeente Urk als vanuit brancheorganisaties, geven reeds vele aanknopingspunten voor de gewenste richting van de sport voor de gemeente Urk. In de bijlagen treft u een korte samenvatting aan van de resultaten van de Impulsen, die vanuit Rijksregelingen in de afgelopen jaren zijn behaald. Eveneens treft u een opsomming van de bestaande sportverenigingen op Urk aan.

De conceptversie van de nota is geschreven onder regie van Anouk Bloembergen namens Sportservice Flevoland, en in nauwe samenwerking met gemeente Urk. Piet Brouwer heeft tevens als klankbord gefungeerd betreffende de nulmeting. Alvorens de vaststelling door de Raad is de conceptnota op 25 september 2012 in een bijeenkomst met de diverse sportverenigingen op Urk besproken.

 

1.3 Aanpak Beleidsnota

Met deze beleidsnota wil de gemeente Urk het volgende bereiken:

 • Ø

  Inzichtelijk maken wat de huidige stand van zaken is in de gemeente Urk met betrekking tot sport, zodat er een zogenaamde nulmeting beschikbaar is.

 • Ø

  Duidelijk maken wat de gemeente Urk samen met andere partijen wil bereiken met sport en bewegen.

 • Ø

  Sport- en beweegaanbieders op Urk duidelijkheid geven over welke initiatieven de

  gemeente wel ondersteunt en welke niet.

 

1.4 Leeswijzer

Allereerst wordt in de inleiding het belang van sport in het algemeen geschetst. In hoofdstuk 2 wordt een beschrijving gegeven van de sport op Urk met al haar facetten. We zijn begonnen met het schrijven van een informatienotitie Sport, een zogenaamde nulmeting, waarin we een beschrijving geven van het bestaande beleid voor sport- en beweegaccommodaties, sportontwikkeling en sportstimulering. In de inleiding van hoofdstuk 3 wordt ingegaan op de diverse raakvlakken van sport met andere beleidsterreinen. Naast de lokale ontwikkelingen op sportgebied zijn ook de diverse landelijke en provinciale ontwikkelingen op het gebied van sport onderzocht. De uitkomsten van dit beleidsonderzoek kunt u terug vinden in de bijlagen.

Op basis van al deze gegevens, dus zowel de gegevens van de nulmeting als ook de diverse ontwikkelingen op sportgebied, zijn de SWOT-analyse, visie en missie vastgesteld. Deze totaalvisie wordt beschreven in hoofdstuk 3. Hoofdstuk 4 schenkt aandacht aan de speerpunten voor het sportbeleid van de gemeente Urk voor de jaren 2012-2016. Hoofdstuk 5 geeft tekst en uitleg over de rijksregeling “Sporten en Bewegen in de buurt’’.

 

2. SPORT OP URK ANNO 2012: NULMETING

 

2.1 Sportaccommodaties

 

2.1.1 Buitensportaccommodaties

In onderstaande tabel vindt u een overzicht van de buitensportaccommodaties op Urk.

 

Grootte

Eigendom

Gebruiker(s)

Sportpark ‘De Vormt’

13 (13,5) voetbalvelden

Gemeente Urk

S.V. Urk

H.V. Urk

Tennisbaan

7 tennisbanen (8200 m2)

T’77

T’77

Manege

 

Orcaruiters

Orcaruiters

Sportpark ‘De Vormt’ heeft, inclusief accommodaties en exclusief parkeerplaats, een totale oppervlakte van ruim 15 hectare. S.V. Urk beschikt over 10 speel- en trainingsvelden, waarvan 5 met lichtinstallatie. Twee velden zijn zogenaamde stergrazovelden, velden met extra sterke graszoden zodat er zowel op getraind als gespeeld kan worden. Op het sportpark staat langs het hoofdveld staat aan de westzijde een tribune met 700 zitplaatsen. Hierin zijn ook de bestuurskamer en de businessruimte van de Steungroep Sportvereniging Urk (SGU) gevestigd. Aan de oostzijde is een 110 meter lange staantribune met verschillende hoogtes voor ongeveer 400 toeschouwers. De hobbyvoetbalvereniging heeft vier speelvelden, indien nodig maakt S.V. Urk gebruik van deze velden.

Na een capaciteitsberekening in 2011 bleek op Sportpark ‘De Vormt’ een capaciteitstekort van 718 uur te bestaan. Om het capaciteitstekort op te lossen is in de zomer van 2012 het gras op het hoofdveld vervangen door kunstgras. Naast de voetbalvelden zijn op Urk zeven tennisvelden met een oppervlakte van circa 8200 m². De tennisvelden zijn eigendom en in beheer van tennisvereniging T’77. De tennisvelden zijn eveneens gelegen aan de Vormtweg te Urk. Naast de tennisbanen is er aan de Staartweg op Urk een manege, eigendom van de Orcaruiters.

Tijdens Koniginnedag 2012 is door gemeente Urk een Bossaball speelveld gehuurd. De Urker jeugd heeft, onder begeleiding van de Oranjevereniging, kennis kunnen maken met deze nieuwe vorm van sport. Bossaball is een spectaculair balspel dat gespeeld wordt door twee teams. Het combineert volleybal, voetbal en gymnastiek. Het speelveld bestaat uit luchtkussens en trampolines met een net in het midden. Bossaball kan zeer gemakkelijk gespeeld worden door personen ouder dan 12 jaar: een beetje volleybal of voetbal ervaring is voldoende voor een leuk spelletje Bossaball! De Urker jeugd was erg enthousiast over deze mobiel inzetbare sportaccommodatie.

 

2.1.2 Binnensportaccommodaties

In onderstaande tabel vindt u een overzicht van de binnensportaccommodaties op Urk.

Sporthal

Afmetingen

Kleedkamers

Horeca

Schelp

44 x 30 x 7 meter

6

Ja

Vlechttuinen

50 x 30 x 7-9 meter

6

Ja

Waaiershoek 

28 x 22 x 7 meter

4

Nee

De Noord*

21 x 12 x 5,5 meter

Nee

Nagel

18 x 9 x 5,5 meter

4

Nee

* Sporthal De Noord is volledig ingericht voor turnen (valkuil, tumblingbaan, spiegelwand etc.).

De Stichting Sportaccommodatie Urk (SSU) is eigenaar van de Schelp en de Vlechttuinen. Met de gemeente Urk en het Berechja College ligt er een overeenkomst voor beheer en exploitatie van de overige binnensportaccommodaties, middels een zogenaamde loketfunctie. Voor het onderwijsgebruik ontvangt SSU een onderwijsvergoeding.

Met de komst van sporthal Vlechttuinen en de renovatie van gymnastieklokaal De Noord naar een turnhal is in het sportaccommodatiebeleid een behoorlijke slag geslagen. Met het oog op de groeiende bevolking is er in toenemende mate sprake van een ruimteprobleem voor zowel het onderwijs als de sportverenigingen.

De bezettingsgraad van de binnensportaccommodaties op Urk is zeer hoog. Voor het bewegingsonderwijs is er op dit moment net genoeg ruimte. Feitelijk is met name Sporthal de Vlechttuinen qua locatie voor de scholen erg centraal gelegen en ligt sporthal de Schelp voor de meeste scholen verder weg. In 2014 krijgt de Harmpje Visserschool een nieuw gebouw in de Waterwijk. Hierdoor en door groei in leerlingenaantallen zal er op termijn behoefte zijn aan een nieuwe ruimte voor bewegingsonderwijs op Urk, bij voorkeur gelegen in de nieuwbouw.

De sportverenigingen hebben reeds te maken met ruimtegebrek. In de periode oktober tot maart is er in de middaguren en avonduren geen extra ruimte meer beschikbaar. Om verenigingen een kans te geven door te groeien en om aan de vraag van het bewegingsonderwijs te voldoen, is het gewenst binnen enkele jaren een nieuwe binnensportaccommodatie te realiseren.

Naast de sporthallen is op Urk een zwembad, in beheer en eigendom van de gemeente Urk. Het zwembad beschikt over:

 • Ø

  Instructiebad van 25 x 10 meter (bouwjaar 1975)

 • Ø

  Recreatiebad van 20 x 15 meter (bouwjaar 1995)

 • Ø

  ‘Natte speeltuin’ met vele speelelementen van 10 x 4,5 meter (bouwjaar 2001)

 • Ø

  Peuterbad in de vorm van een vis

Naast recreatiezwemmen zijn verschillende doelgroepen actief in zwemband ’t Bun, zoals, 50-plus sportief, aqua fitness, aquajogging, baby en peuterzwemmen. Daarnaast maken de duikclub en zwemclub gebruik van het zwembad. Het instructiebad heeft niet het geschikte formaat voor de organisatie van officiële wedstrijden. Ook watersporten zoals waterpolo en schoonzwemmen kunnen niet beoefend worden in het huidige zwembad.

De gemeenteraad van Urk heeft in voorjaar 2012 besloten om, gezien de huidige staat van onderhoud, op korte termijn het zwembad te laten verbouwen. Hierbij wil men het instructiebad vergroten zodat in de toekomst wel wedstrijden kunnen worden georganiseerd op Urk. Tevens heeft de gemeenteraad de werkgroep opdracht gegeven om te onderzoeken of ook het recreatiebad tijdens deze verbouwing aantrekkelijker kan worden gemaakt voor de jeugd.

 

"maandag 02 april 2012 19:00

De raad heeft de slag te pakken. Het begon met een plan om iets te doen aan het verouderde wedstrijdbad van zwembad ’t Bun en donderdag werd unaniem de wens uitgesproken dat ook het recreatiedeel wordt uitgebreid.

In haar enthousiasme had Hart voor Urk eerder zelfs geopperd om ’t Bun om te vormen tot een groot subtropisch zwemparadijs. Maar dat bleek voor de rest van de raad een te grote sprong in het diepe. Volgens Leendert Hakvoort (HVU) wil zijn fractie in elk geval meer dan alleen een nieuw wedstrijdbad, achter het huidige complex, en een doelgroepenbad, op de plek van het huidige rechttoe rechtaan bad. Vandaar dat zijn partij donderdag samen met ChristenUnie en SGP met een motie kwam om zowel het wedstrijdbad als het recreatiebad aan te pakken.

Bron: www.opurk.nl"

 

Naast de accommodaties in het beheer van de SSU en de gemeente Urk hebben een aantal sportverenigingen een eigen accommodatie. Dit zijn de accommodaties van onder andere de postduivenverenigingen, schietvereniging, dartvereniging en biljartvereniging.

 

2.1.3 Speelvoorzieningen en weiden

In de gemeente Urk leeft de wens om voldoende gevarieerde speelvoorzieningen voor alle kinderen en jongeren in elke wijk te hebben, waarbij het aanbod invulling geeft aan de vraag naar speelruimte. De achterliggende visie is dat er in de openbare ruimte voldoende en veilige speelruimte is, verdeeld over informele speelruimte en een evenredig aanbod van formele speelvoorzieningen. De invulling van beide dient aan te sluiten bij het aantal, de leeftijd en de behoefte van de jeugd. Voor het aanbod van formele speelvoorzieningen dienen er voldoende financiële middelen te zijn, zodat het mogelijk is passend beheer, onderhoud en vervanging uit te voeren.

Uit de ‘Speelplekken beheerplan’ van gemeente Urk uit 2006 blijkt dat er op Urk 50 plekken ingericht zijn voor de functie spelen. Veel van deze plekken liggen in de grotere groenstroken. Een even groot aantal ligt op een plek binnen een ‘bouwblok´ (plek omsloten door woningen). Gemiddeld genomen staan er op Urk ruim vier (4,6) toestellen op een speelplek. Uit onderzoek blijkt dat op Urk is behoefte is aan zeker 26 extra formele speelplaatsen. Dit is berekend op basis van het aantal kinderen per wijk, gekoppeld aan de landelijke richtwaarde van 75 kinderen per speelplaats. Voor de speelruimten op Urk zijn op dit moment onvoldoende financiële middelen beschikbaar. Om aan de behoefte te voldoen zullen middelen vrijgemaakt en beschikbaar moeten komen. Uit de analyse van speelruimten uit 2006 is gebleken dat er groot achterstallig onderhoud is. Om dit onderhoud weer op niveau te krijgen is eenmalig circa € 700.000 zijn.

Bij ontwikkelingen in de openbare ruimte moet nagedacht worden of en hoe kinderen medegebruik kunnen maken van de inrichting van de openbare ruimte. Veel maatregelen die het spelen ten goede komen hoeven geen extra geld te kosten. Het is bijvoorbeeld mogelijk om grond die vrijkomt bij bouwwerkzaamheden te gebruiken om de speelwaarde van een speelplek (hoogteverschillen) of het plantsoen te verhogen. Ook kunnen bij (her)bestrating van een rustige weg bijvoorbeeld “trefbalvakken” aangelegd worden.

In onderstaande tabel vindt u een overzicht van de huidige speelvoorzieningen op Urk.

Natuurlijke speelruimten

Op Urk zijn natuurlijke speelruimten, als plantsoenen, banken en muurtjes, aanwezig.

Speelplaatsen

Verspreid over de verschillende wijken zijn 48 formele speelplaatsen.

Trapveldjes

Er zijn 10 trapveldjes.

Basketbalveldjes

Er zijn 7 basketbalveldjes.

Speelpark

Het Wilhelminapark achter het gemeentehuis een groot speelpark voor jonge en oudere kinderen. Hier zijn, naast een aantal speeltuinobjecten, ook voorzieningen voor de oudere jeugd gelegen, zoals playgrounds voor volleybal en basketbal en een nieuw skatepark. Tevens is er een playground in de Zeewijk.

Schoolplein

Op Urk zijn er 13 basisscholen, een peuterspeelzaal en een kinderdagverblijf. Bij al deze gebouwen is een speelplaats, welke bedoeld is voor kinderen die overdag de school of de voorschoolse voorziening bezoeken. De speelplaatsen zijn niet openbaar toegankelijk, omdat het niet terecht zou zijn reparatiekosten ten gevolge van vernielingen - buiten openingstijden veroorzaakt (zonder toezicht) - ten laste te brengen van schoolbesturen of de voorzieningen voor voorschoolse opvang.

 

2.1.4 Recreatieve voorzieningen

Op diverse plekken is recreatie en ontspanning mogelijk op Urk. Het oude dorp en het IJsselmeer, met de dijken, het strandje en de havens zijn plekken waar de Urkers graag vertoeven. Ook wordt het Urkerbos veel bezocht om te wandelen of te fietsen. Het Urkerbos (ca. 230 ha.) is aantrekkelijk ingericht en biedt wandel- en fietspaden en picknickweiden. Gemeente Urk zal samen met Flevolandschap op korte termijn de looproutes onder de loep nemen. Deze dienen te worden geoptimaliseerd. In het Urkerbos ligt ook het geologische P. van der Lijnreservaat, dit is slechts alleen met deskundige begeleiding is te bezoeken.

In 2011 is in samenwerking met de gemeente Noordoostpolder een fietsknooppuntennetwerk geopend van 350 kilometer. Het biedt niet alleen toeristen, maar ook de eigen inwoners van de Noordoostpolder en Urk een extra stimulans om een rondje in de omgeving te gaan fietsen. Zie ook www.fietsnopurk.nl voor een overzicht van de knooppunten.

De gemeenteraad heeft een motie aangenomen om de actieve sportbeoefening rond ”De Grote Singel” te versterken. In het voorjaar 2012 is in samenwerking met Flevolandschap, een Natuurspeelbos gerealiseerd aan de Staartweg. Het Natuurspeelbos is bedoeld om kinderen in de leeftijd van 6 tot 12 jaar spelenderwijs met de natuur in aanraking te laten komen. Het natuurspeelbos heeft al veel jeugdige bezoekers mogen ontvangen. Om de veiligheid te verbeteren bij de oversteek naar de Staartweg worden aanvullende verkeersmaatregelen door gemeente Urk getroffen.

Het Staatsnatuurmonument Toppad ligt als een eiland in het bestaand stedelijk gebied. Op een aantal plaatsen is het gebied toegankelijk gemaakt. Alleen de noordkant en de oostkant bieden beperkte mogelijkheden voor recreatief medegebruik. Er zijn gesprekken met Flevolandschap gaande over de mogelijkheid tot het aanleggen van een ijsbaan aan de oostkant.

De gemeenteraad heeft op 26 april 2012 een motie aangenomen om te onderzoeken of kitesurfen kan worden toegestaan op het “kleine strandje’’ onder het Vissersmonument en hoe het kitesurfen gefaciliteerd zou kunnen worden op Urk. De eerste contacten met de regio coördinator van Kitesurfvereniging zijn inmiddels gelegd. Tevens zal de dialoog hierover aangegaan worden met de provincie Flevoland, zodat er wellicht in de toekomst een extra sportief/recreatief element op Urk kan worden toegevoegd.

 

2.2 Sportstimulering

In de afgelopen 10 jaar heeft de gemeente Urk deelgenomen aan twee landelijke subsidiemogelijkheden; de breedtesportimpuls (2005 – 2008) en de Impuls Buurt, Onderwijs, Sport (2006-2011). Daarnaast heeft de gemeente deelgenomen aan een landelijk initiatief van het gezondheidsinstituut NIGZ, Lokaal Actief (2007-2008). Een evaluatie van de regelingen vindt u in de bijlagen. In het kader van bovenstaande Impulsregelingen zijn verscheidene activiteiten ontwikkeld en georganiseerd. Succesvolle activiteiten, zoals de sport-, spel- en beweegweek, verenigingsondersteuning en sportmedewerker welke wekelijkse sport- en spelactiviteiten voor de jeugd op Urk organiseert, worden op dit moment vanuit het gemeentelijke sportbudget voortgezet. Naast sportactiviteiten vanuit het gemeentelijk sportbudget worden ook verschillende sportactiviteiten vanuit andere interne (andere beleidsterreinen) en externe financieringsbronnen (provincie Flevoland/ Sportservice Flevoland) bekostigd.

stichting Sportverkiezingen

De Stichting Sportverkiezingen organiseert elk jaar de sportverkiezingen op Urk. Naast de sportverkiezingen organiseert zij eveneens een jaarlijks seminar met een aansprekend, op de sportverenigingen gericht, onderwerp.

Sportactiviteiten voor de jeugd

Vanuit middelen uit de BOS-impuls werd wekelijks door een sportmedewerker verschillende sportactiviteiten voor jongeren (basisschoolleeftijd) georganiseerd en uitgevoerd, zoals voetbal, basketbal en tafeltennis. De activiteiten werden op verschillende locaties op Urk gehouden en er werd veel gebruik van gemaakt. De BOS-impuls is in 2011 ten einde gekomen. De gemeente Urk heeft in april 2012 een deelnameverklaring ingevuld voor de opvolger van deze Rijksregeling, namelijk de ‘’Brede Impuls combinatiefuncties’’. Bedoeling is hiermee om onder andere te zorgen dat er Buurtsportcoaches worden ingezet, die weer wekelijks zorgen voor het aanbieden van laagdrempelige en goedkope sportactiviteiten voor jongeren (voor meer informatie zie hoofdstuk 5).

jeugdfonds

Gemeente Urk heeft een jeugdfonds, waarop ouders een beroep kunnen doen als zij zelf financieel niet in staat zijn om sportlessen of muzieklessen te bekostigen. De afdeling Sociale Zaken van de gemeente Urk brengt dit fonds jaarlijks bij haar cliënten onder de aandacht middels een folder. Deze folder, waarin de voorwaarden staan vermeldt vindt u terug in de bijlagen. Ook is deze folder, inclusief tekst en uitleg, voor de start van schooljaar 2011-2012 verspreidt onder de sportverenigingen. Op deze manier zijn ook de sportverenigingen op de hoogte en kunnen eventueel ouders doorverwijzen naar de gemeente, indien ouders problemen ondervinden met de bekostiging van de contributies en/of sportkleding. Veel ouders gebruiken het fonds voor een combinatie van dingen (bijv. Voor bekostiging van schoolreizen en lidmaatschap sportvereniging). Ruim 80% van de vergoeding (in alle drie jaren) wordt gebruikt voor sport (o.a. SVU, CGVU, Orca’s, Hapkido, Kickboksen, sportscholen, zwembad). In de bijlage treft u de informatiefolder van gemeente Urk over het Jeugdfonds aan (A.4.7.)

Gebruik Jeugdfonds:

 

2009

2010

2011

Aantal aanvragen

18

33

36

Aantal betrokken kinderen

50

106

102

 

 

 

 

Uitgekeerde bedragen

8.750

18.800

18.350

Sport-, spel- en beweegweek

Doel van de sport-, spel- en beweegweek is het stimuleren, ontwikkelen en uitvoeren van een gevarieerd sport-, spel- en beweegaanbod voor alle inwoners, met de nadruk op jeugd. Elk jaar doen ruim 3000 inwoners (voornamelijk kinderen) op Urk mee aan deze week, welke van oudsher wordt georganiseerd in de herfstvakantie. Verschillende sportverenigingen en andere sportaanbieders organiseren een activiteit in deze week.

Verenigingsondersteuning

Vrijwilligers zijn de ruggengraat van de sportverenigingen. Zonder vrijwilligers kan een sportvereniging niet draaiende worden gehouden. Er wordt een steeds grotere deskundigheid van de vrijwilligers gevraagd. Belangrijk is dat sportverenigingen met allerhande vragen, problemen en deskundigheidsbevordering van vrijwilligers ondersteund worden. Verenigingsondersteuning in de gemeente Urk wordt uitgevoerd door Sportservice Flevoland.

Sportclinics met een boodschap

In 2011 heeft de gemeente Urk in 2011 opnieuw geld uit getrokken voor de sportclinics met een boodschap, van Henk Pieterse. Thema’s als pestgedrag en verslaving worden op een eerlijke manier besproken met kinderen. De clinics worden als preventief middel in het verslavingszorgbeleid ingezet.

Seniorensport

Caritas heeft drie groepen Kras en Kwiek (verschillende niveaus). Caritas wil in de toekomst graag een fittest en mobiliteitsbeurs organiseren.

Provincie / Sportservice Flevoland

Vanuit provinciaal beleid zijn ook op Urk verschillende initiatieven in gang gezet. Begin 2011 is gestart met de jongerengroep Let’s move together. Onder begeleiding organiseren jongeren sportactiviteiten voor jongeren. In 2011 heeft deze groep 6 activiteiten voor jongeren georganiseerd.

De Frits Bodeschool heeft het keurmerk Sportgeoriënteerde School ontvangen. Dit betekent dat zijn extra aandacht hebben voor bewegen. Door middel van een sponsorloop hebben de leerlingen geld ingezameld om een jaar lang op vrijdagmiddag verschillende sportclinics te kunnen volgen. Naast bewegen heeft deze basisschool ook aandacht voor voeding en gezonde keuzes door deelname aan het project IK Lekker fit!?

 

2.3 Sportcijfers Urk

Hieronder treft u een aantal gegevens en cijfers aan over sporten en bewegen op Urk. Voor uitgebreide informatie verwijzen wij u naar de bijlagen.

 

2.3.1 Sportdeelname

In onderstaande tabel is het aantal inwoners van Urk inwoners welke sporten / bewegen weergegeven. Zoals te zien in de tabel daalt het aantal inwoners dat sport en beweegt met de leeftijd.

Jongeren ( 12 – 18 jaar)

Volwassenen (19 – 64 jaar)

Senioren (65 jaar en ouder)

Urk2

Landelijk3

Urk4

Landelijk5

Urk6

Landelijk7

63%

67%

49%

46%

27%

48 – 20%*

* 48% van de senioren van 65-74 jaar sport, ten opzichte van 20% van senioren van 75 jaar en ouder.

Van de sportende jongeren is 49% lid van een sportvereniging (65% landelijk). Vanaf 16 jaar is een daling te zien in het aantal sportende jongeren2,3. Van de volwassenen, die minimaal 1x per week sport (49%) is 56% lid van een sportvereniging. Daarentegen heeft liefst 65% van de volwassenen op Urk lichamelijk werk, wat het lage percentage sportende volwassenen kan verklaren4. De meerderheid van de senioren doet niet aan sport- en beweegactiviteiten, omdat zij geen zin of geen interesse hebben. Senioren met overgewicht wandelen, fietsen en sporten/bewegen minder vaak5.

 

2.3.2 Sportverenigingen

Urk heeft veel sportverenigingen. De meest beoefende sporten zijn: voetbal, gymnastiek, basketbal, tennis en Hapkido. De ledenaantallen zijn opgevraagd bij de diverse sportverenigingen. Daarnaast is aan de sportverenigingen gevraagd een kleine introductie te schrijven over de activiteiten die binnen hun vereniging jaarlijks worden georganiseerd. Voor een volledig overzicht van de sportverenigingen op Urk verwijzen wij u naar de bijlage.

Er zijn binnen gemeente Urk 2 twee verenigingen die zich bezighouden met gehandicaptensport. ZVV biedt namelijk binnen haar vereniging zaalvoetbal aan voor gehandicapten. Het G-voetbal heeft ongeveer 18 leden en traint op de vrijdagavond in de Schelp. CGV Urk heeft middels haar G meidengroep en Club Extra ook sportaanbod aan voor kinderen met een motorische achterstand. Het doel van de groep is doorstroming in het reguliere sportaanbod. In zwembad ’t Bun wordt therapeutisch zwemmen onder begeleiding aangeboden. Daarnaast is er een goalballvereniging in oprichting binnen de gemeente Urk.

 

"Urker goalballteam is een feit

De open training die de Urker goalballers afgelopen zaterdag hielden in Sportzaal de Nagel is goed geslaagd. Zo goed zelfs dat begin september een eigen goalballteam op poten gezet kan worden. Vanaf dan wordt er wekelijks getraind, onder leiding van professionele trainer Chris Dietrich uit Kampen, in Sportzaal de Nagel. De Urker goalballers zijn op dit moment in gesprek met Gehandicaptensport Nederland. In december volgt een evaluatie om te kijken of er wellicht een eigen vereniging gestart kan worden. Wie de open training heeft gemist en toch nog meer wil weten over de sport en de trainingen op Urk kan bellen met Michiel van den Berg, 06-30585353 (nog enkele dagen buiten gebruik) of 685200. Goalball is een teambalsport voor slechtzienden en blinden, maar ook goedzienden kunnen eraan deelnemen.

Bron: Urkerland, 10 juli 2012"

 

2.3.3 Financiën

Van de gesaldeerde uitgaven inkomsten op het gebied van sport en bewegen kan, op basis van de begroting 2013, het volgende totaaloverzicht worden gegeven.

Uitgaven producten sport en bewegen 2013

Uitgaven

Inkomsten

Saldo

333207

Speeltuinen en weiden

€ 122.151

€              0

€  122.151

330601

Sportvelden

€  334.441

€    59.662

€  274.779

330602

Zwembad

€  885.183

€  387.192

€  497.991

330603

Gymnastiekgebouwen

€   61.455

 

€    61.455

330604

Overige voorz. Sport en bewegen

€  116.572

€  105.120

€    11.452

 

 

 

 

 

 

Totaal

€1.519.802

€  551.974

€967.828

De genoemde bedragen kunnen als volgt globaal worden toegelicht.

Speeltuinen en weiden (product 330207): op dit product zijn weergegeven de jaarlijkse kosten die met het beheer en onderhoud van de diverse terreinen zijn gemoeid. Deze kosten bestaan uit onderhoudslasten, kapitaallasten van investeringen en personeelslasten.

Sportvelden (product 330601): op dit product zijn weergegeven de jaarlijkse kosten die met het beheer en onderhoud van de sportvelden zijn gemoeid. Deze kosten bestaan uit onderhoudslasten, kapitaallasten van investeringen en personeelslasten. Voor het onderhoud van de sportvelden wordt op dit moment 1,8 fte aan personeel ingezet. In de toekomst dient getracht te worden om deze personeelslasten voor onderhoud aan de sportvelden te verlagen. Dit zou gerealiseerd kunnen te worden door meer zelfwerkzaamheid van de verenigingen en de vermindering van onderhoudsuren door de aanleg van een kunstgrasveld. In de toekomst wil de gemeente Urk in samenspraak met de verenigingen de mogelijkheid tot privatisering van de sportvelden onderzoeken.

Zwembad (product 330602): op dit product zijn weergegeven de jaarlijkse kosten die met het beheer en onderhoud van het zwembad zijn gemoeid. Deze kosten bestaan uit onderhoudslasten, kapitaallasten van investeringen en personeelslasten. De gemeenteraad heeft op 27 september 2012 besloten het zwembad te gaan renoveren en uitbreiden. Deze investering zal in de loop van 2013 feitelijk een aanvang nemen. De lasten van deze investering zijn al opgenomen in de bovengenoemde gegevens. De lasten zijn voor een deel gedekt door middel van het verhogen van de ontoerende zaakbelastingen.

Gymnastiekgebouwen (product 330602): op dit product zijn alleen weergegeven de jaarlijkse kapitaallasten van de investeringen in de gymnastiekgebouwen De Nagel (1989) en De Noord (2004). Met het feitelijke beheer heeft de gemeente geen directe bemoeienis meer mee. Dit beheer is namelijk al een aantal jaren geleden al overgedragen aan de Stichting Sportaccommodatie Urk. Hiertoe is een 1-loket overeenkomst afgesloten. Op basis van deze overeenkomst ontvangt SSU van de gemeente jaarlijks een beheersvergoeding en betaald SSU aan de gemeente jaarlijks een huurvergoeding. In het bovengenoemde overzicht zijn deze laatste cijfers buiten beschouwing gelaten (de hiervoor opgenomen ramingen 2013 zijn respectievelijk € 53.934 en € 5.402). In onze gemeente bevinden zich een tweetal sporthallen (De Schelp en De Vlechttuinen). Deze sporthallen zijn eigendom van de Stichting Sportaccommodatie Urk. Deze stichting voort ook het beheer. In financiële zin heeft de gemeente SSU gefaciliteerd door middel van het behulpzaam zijn bij de financiering en het overdragen van de onderwijsvergoeding, één en ander op basis van overeenkomsten. Omdat de financiële mutaties een neutraal karakter hebben, zijn zij in het bovenstaande overzicht buiten beschouwing gelaten.

Overige voorzieningen Sport en Bewegen (product 330604): op dit product zijn weergegeven de lasten die voortvloeien uit het budget stimulering Sport en Beweging en de Sportcombinatie functie. De vermelde inkomsten betreffen de rijksuitkering in het kader van de Sportcombinatie functie.

Nieuw beleid samenstellen in een tijd waar de financiële broekriem stevig aangetrokken moet worden is wellicht niet een eerste logische gedachte, maar dat mag niet betekenen dat het beleidsterrein niet ontwikkeld mag worden. Juist in de tijd dat de Rijksoverheid steeds meer taken decentraliseert naar de gemeenten is ook aandacht voor gezondheid en bewegen. Daarnaast kan sporten en bewegen bij de grote jongeren ook als bindmiddel van de samenleving gezien worden. Niet zonder reden wordt het taakveld ook expliciet benoemd in de subsidiesfeer van het Sociaal Cultureel Werk.

De projecten benoemd onder sportstimulering (hoofdstuk 4) zullen met name uitgevoerd gaan worden door de in te zetten Buurtsportcoaches. Deze middelen zijn bedoeld voor inzet van personeel. Er zullen echter voor deze Buurtsportcoaches ook middelen beschikbaar moeten zijn om activiteiten aan te bieden. Er is slechts zeer beperkt activiteitenbudget voor sport en bewegen beschikbaar. Vanuit de kostenplaats Overige Voorzieningen Sport (1.530.400) is € 12.730 structureel beschikbaar voor subsidie aan sportverenigingen, verenigingsondersteuning door Sportservice Flevoland, organisatie van de sportverkiezing en de jaarlijkse Sport-, Spel en Beweegweek. Het behoeft geen nader betoog dat dit budget jaarlijks zeer minimaal is. Het budget voor overige voorzieningen sport als ook de voorzieningen rondom sportinfrastructuur zijn een punt van (financiële) aandacht. Gezien de financiële positie van de gemeente Urk zullen de ambities uit deze Sportnota echter binnen de beschikbare middelen en/of externe financiering uitgewerkt moeten worden.

 

2.4 Samenvatting Nulmeting middels SWOT-analyse

Aan de hand van bovenstaande informatie is de volgende SWOT samengesteld.

Sterke punten

Zwakke punten

·Sociale cohesie

·Bloeiend verenigingsleven

·Aanbod commerciële sportaanbieders

·Recreatieve mogelijkheden buitengebied

·Sportpark

·Kwaliteit van de

binnensportaccommodaties

·Gecombineerd gebruik accommodaties door sport en onderwijs

·Groot aantal vrijwilligers (t.o.v. landelijk)

·Verenigingen investeren zelf in accommodatie

·Benutting van de beschikbare sportvoorzieningen

·Verenigingen met beroepskader

·Openbare speelvelden

·Geen specifiek sportsubsidiebeleid

·Ontbreken sportstimuleringsbeleid bij gemeenten en sportverenigingen

·Niet eenduidig sportaccommodatiebeleid

·Ruimtelijke druk op binnen- en buitensportaccommodaties

·Eenzijdige buitensportaccommodaties

·Beperkt aantal sporten mogelijk in Zwembad ’t Bun (wedstrijden)

·Gebrek aan passend aanbod voor doelgroepen (vb. jongeren en senioren )

·Afname aantal vrijwilligers

·Ontbreken coördinator bewegingsonderwijs primair onderwijs

·Veel traditionele sportverenigingen (geen maatschappelijke functie)

·Weinig middelen voor speelruimten

Kansen

Bedreigingen

·Vergroten leefbaarheid in de wijk

(speelplekken, openbare ruimte)

·Positionering sport en recreatie

·Omgevingsfactoren (o.a. water )

·Samenwerking (intern en extern)

·Bevolkingsopbouw (veel jeugd)

·Latente bewegingsbehoefte inwoners

·Landelijke subsidie Sport en beweging in de buurt

·Publiek – private samenwerking

·Multifunctioneel gebruik sportvoorzieningen

·Tekort aan technisch geschoold sportspecifiek kader

·Overgewicht en bewegingsachterstanden

·Gevolgen recessie voor sportverenigingen

·Schaarse financiële middelen gemeente

·Grote uitloop jongeren vanaf 14 jaar bij sportverenigingen

·Aanbod alternatieve activiteiten

·Bereikbaarheid

·Hoge zaalhuur

 

3. VISIE OP HOOFDLIJNEN

 

3.1 Inleiding

Gemeente Urk geeft in haar Collegeprogramma1 als uitgangspunt dat sportvoorzieningen en sportieve activiteiten in eerste instantie een gevolg behoren te zijn van een particulier initiatief. De kosten voor sporten kunnen niet op de gemeente worden afgewenteld. De gemeente kan en zal slechts faciliteren.

Sportbeoefening heeft de laatste jaren steeds meer een maatschappelijke betekenis gekregen. Daardoor is de context waar binnen sportbeleid op lokaal niveau wordt ontwikkeld aanzienlijk veranderd. Sport is geen geïsoleerd beleidsterrein meer. Sport is niet alleen een doel op zich, maar ook een middel. In andere beleidsterreinen kan sport een belangrijke functie hebben. Het gaat niet alleen om het scheppen van voorwaarden door het stichten en in stand houden van sportaccommodaties. Het gaat ook om de betekenis die sport kan hebben voor de gezondheid, zowel fysiek als mentaal.

Door deelname aan impulsen van de Rijksoverheid is op Urk steeds meer aandacht gekomen voor sportstimulering en daarmee sport als middel. Tijdens de Breedtesportimpuls vanaf 2004 zagen vele nieuwe sportactiviteiten op Urk het licht. Na de Breedtesportimpuls volgt de Impuls Buurt, Onderwijs, Sport (2006-2010), waarin sport duidelijk werd ingezet als middel. Door aandacht voor het terugdringen van het schoolverzuim en de promotie van vrijwilligerswerk onder jongeren. Sportstimulering en bewegingsactivering vragen om samenwerking met verscheidene partners, zowel intern als extern, en een beleidsontwikkeling die verder strekt dan het nadenken over een goed sportvoorzieningenniveau. Sport als middel is op Urk dan ook terug te vinden in verschillende beleidsstukken.

In ‘Leven met verandering; structuurvisie Welzijn gemeente Urk tot 2015’wordt geschreven dat de gemeente vanuit het christelijk geloof een regierol vervult op het beleidsterrein sport. Er worden aanbevelingen op het gebied van ouderenbeleid en jeugdbeleid, waarin sport als middel ingezet kan worden, genoemd. Met als leidraad de Structuurvisie Welzijn, zijn de beleidsnota’s van onderliggende beleidsterreinen uitgewerkt. In Samen groeien naar samen doen! Groeien naar een betrokken samenleving, WMO nota, 2008, speelt sport een rol in het bevorderen van de sociale samenhang in en leefbaarheid van dorpen, wijken en buurten (prestatieveld 1).

De gemeente subsidieert een hele reeks instanties en activiteiten, gericht op leefbaarheid. De voornaamste gebieden zijn ondermeer speelruimtebeleid en sportbeleid. Voor een van de hoofddoelen van de Beleidsvisie Verslavingszorg op Urk 2010-2014 (het tegengaan van het alcohol- en drugsgebruik door jongeren onder de 16 jaar) wordt sport concreet ingezet als middel door de sportclinics van Henk Pieterse voor alle leerlingen in groep 8. Deze sportclinics passen eveneens uitstekend binnen de beleidsvisie jeugd, “Samen krijgen wij het voor elkaar”.

De gemeente Urk zet zich in om voorwaarden te scheppen voor persoonlijke groei en welbevinden voor alle jeugdigen van 0 – 23 jaar, waarbij zij zich ontwikkelen tot participerende burgers. Participatie van burgers is voor de sport van groot belang. Sportverenigingen hebben geen bestaansrecht zonder een grote groep actieve vrijwilligers. Om vrijwilligerswerk in stand te houden en te bevorderen voert de gemeente Urk een voorwaardenscheppend (versterken positie vrijwilliger door bijvoorbeeld vrijwilligersverzekering en deskundigheidsbevordering) en stimulerend (vrijwilligersvacaturebank) vrijwilligersbeleid (Olie voor vrije wil. Notitie vrijwilligersbeleid gemeente Urk, 2002 -2004).

De toegenomen maatschappelijke functie van sport is een van de redenen om het sportbeleid op Urk vast te leggen. Sport mag niet alleen als op zichzelf staand doel worden gezien, maar ook als functie bij het realiseren van maatschappelijk doelen. Sport stimuleert de maatschappelijke participatie.

Veel inwoners van Urk zijn immers actief, als beoefenaar of als vrijwilliger. Sport brengt mensen bij elkaar en bevordert daarmee de sociale cohesie en de integratie van bepaalde bevolkingsgroepen, bijvoorbeeld ouderen en gehandicapten. Sport is een terrein om ontmoetingen en interacties tot stand te laten komen. Sport bevordert een gezonde leefstijl en speelt een belangrijke rol in het bestrijden van bewegingsarmoede en overgewicht. Juist door al deze toegevoegde waarden kan sport bewust worden ingezet om een bijdrage te leveren aan het

realiseren van de ambities en doelstellingen in verschillende beleidsterreinen. Uitvoering van integraal beleid is alleen mogelijk in samenwerking met de sectoren onderwijs, gezondheidszorg, welzijn, jeugd en recreatie. De samenwerking vraagt om gezamenlijke programmering en prioriteitstelling en medefinanciering.

 

3.2 Visie

Sport is meer dan alleen sport. Sport is voor iedereen. De gemeente Urk biedt alle inwoners de mogelijkheid het eigen sporttalent te ontwikkelen en de leefstijl en leefbaarheid van de gemeenschap te bevorderen. Sport en bewegen is een middel en geen doel op zich. Sport en bewegen als middel speelt een belangrijke rol bij een gezonde levensstijl, weerstand, recreatie en het kunnen functioneren in teamverband. Sport kan hierdoor een belangrijke rol spelen in de persoonlijke ontwikkeling van de mens.

Vanuit deze visie zal de gemeente Urk de komende jaren het beleid met betrekking tot sport en bewegen in samenwerking met alle betrokken partijen gestalte geven.

 

3.3 Missie

In de gemeente Urk:

 • Ø

  Heeft iedereen een leven lang vrije keuze in verschillende sport- en/of beweegactiviteiten;

 • Ø

  Is een breed scala aan voorzieningen aanwezig, aansluitend bij de wensen en behoeften van inwoners;

 • Ø

  Is een aantrekkelijk recreatiegebied aanwezig zodat zowel de inwoner als toerist uitgedaagd wordt om te gaan sporten;

 • Ø

  Is sport en bewegen een instrument om gezondheid te bevorderen, het leven in de wijken te verbeteren en participatie te stimuleren,

Het sportprofiel van de gemeente Urk in 2019 laat zich het beste omschrijven als:

 • Ø

  Gemeente die de sportieve en recreatieve beleving stimuleert

 • Ø

  Voorzien van goede sportaccommodaties

 • Ø

  Met gevarieerd en uniek sportaanbod

 • Ø

  Ondersteunt en stimuleert inwoners tot vrijwilligerswerk

 • Ø

  Aantrekkelijk en gastvrij voor de watersportrecreant

 • Ø

  Goede samenhang en samenwerking tussen de diverse sportverenigingen, onderwijs, bedrijven en gemeente

 • Ø

  Buurtsportcoaches vervullen voor de Urker inwoners een herkenbare en belangrijke rol als coach op het gebied van sport, cultuur en onderwijs.

 

3.4 Beleidsstrategie

Het maatschappelijk belang van sport is groeiende. De gemeente Urk wenst te werken aan de ontwikkeling en versterking van sportieve activiteiten. De gemeente Urk is echter ook van mening dat in principe sportvoorzieningen en sportieve activiteiten in eerste instantie een gevolg behoren te zijn van particulier initiatief. Derhalve speelt niet alleen de gemeente Urk een rol in de ontwikkelingen rondom sport, maar zullen andere partners hierbij ook uitdrukkelijk een rol dienen te vervullen.

Nieuwe sportontwikkelingen dienen aan te sluiten op de belevingswereld onder de Urker inwoners. Door de economische recessie, door overvolle agenda’s en veel keuzemogelijkheden ondervinden de meeste sportverenigingen veel moeite om jongeren voor langere tijd aan de vereniging te binden. Ook het vinden van vrijwilligers wordt steeds moeilijker. Verenigingen zullen derhalve hierop in moeten spelen. Samen met sportverenigingen en het onderwijs willen we slagvaardig reageren op maatschappelijke ontwikkelingen zoals de effecten van de economische neergang, de opkomst van sociale media, de vergrijzing en de daling van sportdeelname onder jongeren.

 

3.5 Doelstellingen en speerpunten

De gemeente Urk richt haar sportieve doelstellingen op onderstaande thema’s en speerpunten:

 • A.

  Sportinfrastructuur

  • ·

   Versterking en ontwikkeling van de sportieve infrastructuur

 • B.

  Sportstimulering

  • ·

   Ondersteunen en stimuleren sportverenigingen

  • ·

   Samenwerking tussen diverse verenigingen, instellingen en bedrijfsleven

  • ·

   Stimuleren sportdeelname voor diverse doelgroepen

De ultieme doelstelling van voorliggende visie is de aanwezige potenties rondom Sportinfrastructuur en Sportstimulering met elkaar in samenhang te ontwikkelen. Er dient een netwerk rondom de sportverenigingen te ontstaan, zodat elke sportvereniging niet steeds opnieuw zelf het wiel moet uitvinden. Samen kan dan toegewerkt worden naar een stuk professionalisering rondom Sport op Urk.

 

WAT GAAN WE DOEN

ONTWIKKELINGSPERSPECTIEF 2012-2019

 

4. SPORTIEF URK

Dit deel van de sportnota beschrijft het ontwikkelingsperspectief voor de gemeente Urk op het terrein van sporten en bewegen. Het ontwikkelingsprogramma is gebaseerd op:

 • Ø

  uitgangspunten en beleidskaders van gemeente Urk betreffende de sportsector (Zie hoofdstuk 1 en bijlagen)

 • Ø

  de diverse maatschappelijke ontwikkelingen (zie bijlagen)

 • Ø

  de uitkomsten van de nulmeting (zie hoofdstuk 2)

 • Ø

  Beleidstrategie, visie, missie en speerpunten (Hoofdstuk 3)

 • Ø

  de inbreng en visie vanuit Stichting Sportservice Flevoland

 • Ø

  de inbreng vanuit de openbare bijeenkomst tijdens de bespreking van de eerste conceptvisie van de Nota Sport

Daarnaast richt het ontwikkelingsprogramma zich op de volgende speerpunten:

 • 1.

  Versterking en ontwikkeling van de sportieve infrastructuur

 • 2.

  Ondersteunen en stimuleren sportverenigingen

3.Samenwerking tussen diverse verenigingen, instellingen en bedrijfsleven

4.Stimuleren sportdeelname voor diverse doelgroepen

De speerpunten dienen uitgewerkt te worden in een lijst met uitvoeringsmaatregelen. Deze maatregelen zullen in een later stadium nader uitgewerkt worden. Welk gewicht aan welke speerpunt wordt toegekend, en tot uitvoering van welke projecten zal worden overgegaan, is mede afhankelijk van de gemeentelijke keuzes. Ook de bereidheid van sportverenigingen en het bedrijfsleven om investeringen te doen, zal mede bepalend zijn voor het vervolgtraject rondom de daadwerkelijke uitvoering van projecten. Daarnaast zal de inzet van buurtsportcoaches een belangrijke stap in de goede richting kunnen geven aan uitvoeringsplannen ter stimulering van sporten op Urk.

 

4.1 Sportinfrastructuur

 

4.1.1 Speerpunt 1: Versterking sportinfrastructuur

Binnensport

De sportaccommodaties op Urk worden volop gebruikt. Met name in de wintermaanden zijn de sporthallen vol. Zo worden de recreatieve wedstrijden voor de zaalvoetbalvereniging ZVV Urk in Ens en Creil gehouden. Voor bewegingsonderwijs ligt er grote druk op de huidige sportaccommodatie de Vlechttuinen. Door de nieuwbouwwijken heeft deze sporthal een gunstige ligging. Het is wenselijk de mogelijkheden tot een nieuw binnensportaccommodatie binnen financieel raamwerk te onderzoeken. Gezien de ontwikkelingen betreffende passend onderwijs, de komst van een brede zorgschool, is het belangrijk om bij nieuwbouw van een school te bezien of hierin ook een gymnastiekruimte gerealiseerd kan worden. Omdat de financiële middelen beperkt zijn dient bij eventuele nieuwbouw sportaccommodaties aandacht te zijn voor multifunctionaliteit van het gebouw. Tevens zal onderzoek moeten worden gedaan naar de huidige tarievenstructuur. Dit naar aanleiding van de klachten van diverse sportverenigingen omtrent de forse verhoging van de zaalhuur die zij ervaren.

De gemeenteraad heeft in 2012 ingestemd met het verbouwen van zwembad ’t Bun. Hierbij is ook ruimte voor meer recreatief zwemaanbod: er zal o.a. een glijbaan komen. Vanuit de kaders die de raad heeft meegegeven zal de verbouwing verder uitgewerkt worden. Het is hierbij belangrijk dat er meer mogelijkheden voor diverse watersporten komen op Urk. De komst van een wedstrijdbad is van belang voor de zwemvereniging, maar biedt ook kansen voor opzetten nieuwe sporten, zoals waterpolo of schoonzwemmen.

Buitensport

Mede ingezet door de belasting van de huidige sportvelden, zijn al de eerste stappen gezet om het hoofdvoetbalveld te voorzien van kunstgras. In komende periode wordt hieraan uitvoering gegeven en zal daarna het gebruik ervan geëvalueerd worden. Om op een relatief goedkope manier extra buitensportaccommodatie aan de Urker jeugd aan te bieden wordt geadviseerd om een Bossaball speelveld aan te schaffen. Tijdens Koninginnedag 2012 is gebleken dat de Urker jeugd veel plezier beleeft aan deze nieuwe vorm van sport. Het Bossaball speelveld is mobiel inzetbaar en zal een prima instrument zijn voor Buurtsportcoaches om te gebruiken tijdens hun werkzaamheden.

Toerisme en recreatie

Er zal verder onderzoek gedaan worden om het gebied rond Noorderzand te kunnen ontwikkelen tot een “Sportboulevard”. Dit gebied kan aantrekkelijk gemaakt worden voor zowel de eigen bewoner als ook voor toeristen. Het bieden in dit gebied van meer sportfaciliteiten, naast het huidige zwembad, zal zowel de eigen bewoner als ook de toerist een mooie gelegenheid voor recreatie bieden. De politiek heeft hierover reeds haar ideeën geuit. Het bestaan van het fietsroutenetwerk, de manege en Natuurspeelbos dient meer uitgebuit te worden. Tevens zijn reeds contacten gelegd met de landelijke Kitesurfvereniging om te onderzoeken of op Urk een kitesurflocatie gecreëerd kan worden. Nader overleg zal nog moeten plaats vinden tussen Rijkswaterstaat en Provincie Flevoland in verband met de wetgeving.

Speelruimte

Urk is een jonge, groeiende gemeente. Bij de inrichting van de openbare ruimte dient voldoende rekening gehouden te worden met de behoeften van kinderen in de verschillende leeftijdsgroepen. Om recht te doen aan de positie van kinderen moet de inrichting van de wijk mee kunnen groeien met de speelbehoefte van kinderen. D.w.z. dat er gestreefd wordt naar speelplekken voor meerdere leeftijdscategorieën en dat rekening wordt gehouden met veranderende trends op het gebied spel, bewegen, sport en vrijetijdsbesteding. Bestaande speelruimten gaan soms verloren door inbreidingen en maximalisering van grondgebruik. Ook zijn er op dit moment weinig middelen beschikbaar om de bestaande speelruimte goed te onder houden. Om de negatieve effecten te voorkomen is het van belang om ruimtelijke beleidsplannen vooraf te toetsen op de effecten voor jeugdigen o.a. jeugd- groen- woningbouw- en verkeer. In 2013 zal er een notitie over Speelruimten gemaakt worden door de gemeente Urk om de huidige situatie concreet in kaart te brengen.

 

SPEERPUNT 1: VERSTERKING EN ONTWIKKELING SPORTIEVE INFRASTRUCTUUR

Versterken sportieve infrastructuur:

Zetten de partners zich, ieder vanuit zijn eigen verantwoordelijkheid, actief in voor:

Partners:

Relatie met andere projecten

Binnensport

§Uitbreiden/vernieuwen zwembad ’t Bun

§Onderzoek haalbaarheid nieuwe sportaccommodatie

§Bevorderen multifunctioneel accommodatiegebruik

§Gemeente Urk

§Onderwijs

§Sportverenigingen

§Project Kom van Urk

§Afdeling Realisatie en Beheer

§Ruimtelijke ontwikkeling

Buitensport

§Aanschaf kunstgrasvelden

§Onderzoek privatiseringsmogelijkheden voetbalvelden

§Aanschaf Bossaball speelveld

§Gemeente Urk

§Sportverenigingen

§Afdeling Realisatie en Beheer

§Ruimtelijke ontwikkeling

Recreatie/

Toerisme

§Onderzoek mogelijkheden “Sportboulevard’’ Noorderzand

§Kwalitatief hoogwaardige routes en routenetwerken voor fietsen, wandelen en varen

§Kitesurfen

§Flevolandschap

§Provincie

§Afdeling Realisatie en Beheer

§Ruimtelijke ontwikkeling

Speelruimte

§Aandacht voor speelruimten bij (her) inrichting openbare ruimten

§Behoud en evt. uitbreiden speelvoorzieningen

§Gemeente Urk

§Buurtverenigingen

§Afdeling Realisatie en Beheer

§Ruimtelijke ontwikkeling

§Notitie Speelruimten

 

4.2 Sportstimulering

Gezien de huidige landelijke ontwikkelingen en trends zullen we met name samen met onderwijs en sportverenigingen aandacht moeten besteden aan het stimuleren van sporten en bewegen. Dit kan bewerkstelligd worden door:

 • Ø

  Professionalisering sector

 • Ø

  Bevorderen sportdeelname onder jongeren

 • Ø

  Gebruik sociale media

 • Ø

  Vrijwilligerswerk

 • Ø

  Multifunctioneel gebruik van accommodatie

 • Ø

  Samenwerking met elkaar en andere sectoren

   

  4.2.1 SPEERPUNT 2: ONDERSTEUNEN EN STIMULEREN SPORTVERENIGINGEN

  Gemeente Urk heeft de afgelopen jaren een contract afgesloten met Sportservice Flevoland (SSF) voor de ondersteuning van de sportverenigingen. SSF biedt sportverenigingen workshops, masterclasses en/of werkexcursies aan en kan ondersteuning bieden bij productvernieuwing. Het is belangrijk om ook in de toekomst de sportverenigingen ondersteuning aan te bieden. Er wordt veel gewerkt met vrijwilligers binnen de sportverenigingen. Het is echter steeds belangrijker om deze vrijwilligers ook te voorzien van de nodige kennis en instrumenten om hun taken goed te kunnen verrichten. Belangrijk thema hierbij is: verantwoord alcohol schenken in de sportkantine. Hierbij zal aangehaakt worden op de Beleidsvisie Verslavingszorg van de gemeente Urk en de nieuw op te stellen Verordening Drank & Horecawet (afd. PBZ). Op dit moment wordt ook aandacht besteedt aan alcoholmatiging, zie pagina 12 en 39. Tevens kan gedacht worden aan het geven van cursussen op het gebied van administratie, ledenwerving, maken van beleidsplannen etc. Door sportbestuurders te ondersteunen bij hun taken kan de zelfredzaamheid van de sportverenigingen verhoogd worden. Doel van de ondersteuning is het verbeteren van de interne organisatie en het beter benutten van kansen in de omgeving van je vereniging. Bij de invoering van de Buurtsportcoaches zal onderzocht moeten worden welke rol deze coach hierin kan vervullen of dat de ondersteuning toch nog ingezet moet worden via bijvoorbeeld Sportservice Flevoland.

  Het is erg belangrijk dat de trainers van sportverenigingen beschikken over de juiste kwaliteiten. Hoe beter de trainers voor de jeugd, des te aantrekkelijker zal de jeugd het vinden om te sporten. Daardoor zal meer jeugd naar de sportvereniging trekken. Bovendien zal de jeugd die al sport minder snel uitvallen. Het is belangrijk dat leden van de sportvereniging door de sportbond opgeleid worden tot technisch kader. Dit komt het sportaanbod ten goede.

  Daarnaast is het van belang dat sportverenigingen op de hoogte zijn van de diverse subsidiemogelijkheden die beschikbaar zijn. Voor de jaren 2012-2015 geeft het Ministerie van VWS jaarlijks , middels de regeling Sportimpuls, een subsidie beschikbaar voor het ontwikkelen en aanbieden van sportactiviteiten. Het is belangrijk dat de sportverenigingen uit gemeente Urk hiervan op de hoogte zijn van dergelijke regelingen. Daarnaast zijn er nog diverse andere landelijke fondsen, zoals bijvoorbeeld Oranjefonds of Johan Cruyff Foundation.

   

SPEERPUNT 2: ONDERSTEUNEN EN STIMULEREN SPORTVERENIGINGEN

Ondersteunen en stimuleren sportverenigingen

Zetten de partners zich, ieder vanuit zijn eigen verantwoordelijkheid, actief in voor:

Partners:

Relatie met andere projecten

 

§Onderzoek invulling verenigingsondersteuning i.c.m. Buurtsportcoaches.

§Verbeteren interne organisaties sportverenigingen en benutten kansen

§Scholing vrijwilligers sportvereniging

§Verhogen kwaliteit technisch kader

§Informeren over en benutten (landelijke) subsidiemogelijkheden en Fondsen

§Gemeente Urk

§Sportverenigingen

§Sportservice Flevoland

§Comité sportverkiezingen

§Bedrijfsleven

§Onderwijs

§Jeugdfonds

§WMO

§Brede Impuls Combinatiefuncties

§Sportimpuls

§Jeugdimpuls

§Beleidsvisie Verslavingszorg

§Verordening Drank & Horecawet

 

4.2.2 SPEERPUNT 3: SAMENWERKING SPORTVERENIGINGEN, INSTELLINGEN EN BEDRIJFSLEVEN

Er gebeurt best veel aan sportactiviteiten op Urk. Deze informatie zou beter in het voetlicht gebracht kunnen worden door bijvoorbeeld een gezamenlijke website op te zetten. Door één website te hebben waarop de inwoners van Urk alle informatie over de sportverenigingen kunnen zien en contacteren, wordt het sportaanbod beter bekend gemaakt. Ook zal deze website goed gebruikt kunnen worden om informatie over gezondheid te plaatsen. Onderzocht moet worden of hiervoor de gemeentelijke website gebruikt kan worden of dat dit via de website van Centrum Jeugd en Gezin een plaats kan krijgen. Er bestaan ook commerciële aanbieders hiervoor, voorkeur verdient echter een website met lage kosten.

Het blijkt dat kinderen die op jonge leeftijd kennis maken met veel verschillende sporten een betere keus maken voor een sport, waardoor ze langer aan de sport verbonden blijven. Door kinderen een sportkennismakingsaanbod op scholen aan te bieden, wordt de uitval op het gebied van sportactiviteiten in de puberteit verkleind. De komst van Buurtsportcoaches kan ervoor zorgen dat er op de scholen kennis wordt gemaakt met diverse sporten. Hierbij is het belangrijk dat de sportverenigingen hieraan gezamenlijk mee willen werken. Ook hierin dient de Buurtsportcoach een belangrijke rol in te vervullen.

Door sportverenigingen meer samen te laten werken kunnen ze van elkaar leren. Ook zal men door samenwerking eerder bereid zijn om gezamenlijk gebruik te gaan maken van een bepaalde accommodatie. Het is niet meer van deze tijd om gebouwen gedurende grote gedeelten van de week niet te benutten.

Sportverenigingen zullen in de toekomst meer aansluiting moeten zoeken met het bedrijfsleven. Hierdoor kan men sponsorgelden zien binnen te halen. Maar ook voor het bedrijfsleven is het belangrijk om gezonde werknemers in dienst te hebben. Daarnaast zal er ook vanuit de sportverenigingen aandacht moeten zijn voor oudereninstellingen.

 

SPEERPUNT 3: SAMENWERKING TUSSEN SPORTVERENIGINGEN, INSTELLINGEN

Samenwerking tussen sportverenigingen, instellingen en bedrijfsleven bevorderen

Zetten de partners zich, ieder vanuit zijn eigen verantwoordelijkheid, actief in voor:

Partners:

Relatie met andere projecten

 

§Onderzoek website met informatie over sportverenigingen

§Intensivering samenwerking tussen sportverenigingen Samenwerking tussen scholen, welzijnsinstellingen en sportverenigingen bevorderen

§Kennismakingsprogramma sport opstellen voor basisschoolleerlingen

§Gemeente Urk

§Sportverenigingen

§Sportservice Flevoland

§Comité sportverkiezingen

§Bedrijfsleven

§Onderwijs

§Jeugdfonds

§WMO

§Brede Impuls Combinatiefuncties

§Sportimpuls

§Jeugdimpuls

 

4.2.3 SPEERPUNT 4: STIMULEREN SPORTDEELNAME ONDER DIVERSE DOELGROEPEN

Jeugd en jongeren

Het is belangrijk dat mensen uit diverse doelgroepen kunnen deelnemen aan sporten en bewegen. Uit de nulmeting blijkt dat op Urk door de jeugd zeer veel wordt gesport. Dit dient behouden te worden. Op Urk is een grote daling te zien in het aantal jongeren, dat lid zijn van een sportvereniging. De sportdeelname onder jongeren ligt op Urk laag, zie ook de uitkomsten van de nulmeting. Komende jaren investeren om het lidmaatschap van jongeren bij sportverenigingen op landelijk niveau te krijgen. De sport-, spel- en beweegweek is elk jaar een groot succes. Ruim 3000 inwoners (vooral jeugdigen) nemen deze week deel aan de georganiseerde activiteiten. Voor de sport-, spel- en beweegweek dient specifiek budget vrijgemaakt worden. De kosten drukken nu te veel op het sportbudget, welke goed ingezet kan worden voor vrijwilligerswerk en incidentele ondersteuning. Door de Buurtsportcoach de week te laten organiseren in samenwerking met de sportverenigingen zal deze sportweek goedkoper georganiseerd kunnen worden.

Senioren

Er komen steeds meer senioren. Het is belangrijk dat zij genoeg aanbod krijgen om te sporten of bewegen. Voor sommige senioren is het niet meer haalbaar om buiten de deur te sporten. Daarom is het belangrijk dat er binnen de instellingen een bewegingsaanbod wordt geboden.

Chronisch zieken en mensen met een beperking.

Ook gehandicapten dienen gebruik te kunnen maken van passende sport en beweegactiviteiten. Het aanbod van G-voetbal van ZVV Urk is een mooi voorbeeld van gehandicaptensport op Urk en verdient navolging van meerdere verenigingen.

Sport is een belangrijk middel om overgewicht tegen te gaan en/of een betere gezondheid te verkrijgen. Daarom is het belangrijk om aandacht te schenken aan gehandicaptensport, aanbod voor chronisch zieken en programma’s rondom Gezondheid op te zetten. Er zijn inmiddels genoeg succesvolle voorbeelden te vinden op de Menukaart Sportimpuls. Hiervoor kunnen ook subsidieaanvragen ingediend worden. Tevens dienen scholen gemotiveerd te worden om als school voldoende aandacht in hun leerprogramma aan te bieden op gebied van sport en cultuur. Toekomstige combinatiefunctionarissen kunnen hierin een rol spelen. Naar verwachting kunnen basisscholen op korte termijn subsidie aanvragen voor het geven van een sportprogramma via het RIVM. Deze subsidieregeling, genaamd Jeugdimpuls, dient nog nader uitgewerkt te worden, meer informatie zal volgen via de onderwijsraden.

 

SPEERPUNT 4: STIMULEREN SPORTDEELNAME ONDER DIVERSE DOELGROEPEN

Stimuleren sportdeelname onder doelgroepen

Zetten de partners zich, ieder vanuit zijn eigen verantwoordelijkheid, actief in voor:

Partners:

Relatie met andere projecten

Jeugd en jongeren

§Lidmaatschap jongeren op landelijk niveau

§Stimuleren laagdrempeliglidmaatschap vereniging

§Stimuleren sporten en bewegen op school

§Continueren sport- spel- en beweegweek en sportclinics

§Gemeente Urk

§Primair Onderwijs

§Voortgezet Onderwijs

§Jongerenwerk

§Sportverenigingen

§Sportservice Flevoland

§CJG

§Brede Impuls combinatiefuncties

§WMO

§Sport-, spel- e n beweegweek

§Subsidie Jeugdimpuls

§Beleidsvisie Verslavingszorg

Senioren

§Productontwikkeling Aandacht voor gehandicaptensport

§Vergroten sportmogelijkheden

§Gemeente Urk

§Caritas

§Zorggroep Oude en Nieuwe Land

§Sportverenigingen

§Brede Impuls combinatiefuncties

§WMO/ AWBZ

Chronisch zieken en mensen met een beperking

§Productontwikkeling

§Versterken aanbod chronisch zieken

§Gemeente Urk

§Gehandicaptenorganisaties

§Sportservice Flevoland

§Sportverenigingen

§Brede Impuls combinatiefuncties

§WMO/ AWBZ

 

4.3 Actiepunten voor uitvoeringsprojecten 2012-2015:

TEN GUNSTE VAN SPORTINFRASTRUCTUUR:

Behoud en indien mogelijk uitbreiden aanbod sportaccommodaties (inclusief zwembad)

Stimuleren multifunctioneel accommodatiegebruik

Onderzoek naar mogelijkheden gymnastiekruimte in brede zorgschool

Onderzoek naar tarievenstructuur binnensportaccommodaties

Onderzoeken zelfwerkzaamheid voetbalvereniging voor onderhoud sportvelden en evt. privatisering

Onderhouden en verstevigen van kwalitatief hoogwaardige routes en routenetwerken voor fietsen, wandelen en varen.

Onderzoek naar sportieve en recreatieve mogelijkheden in studiegebieden Noorderzand, Urkerbos en Urkervaart

Versterking, en indien mogelijk, verruiming van aanbod speelruimtevoorzieningen in bestaande en nieuwe wijken

De sportinfrastructuur zal door gemeente Urk steeds onderwerp van gesprek en onderzoek moeten zijn. Op dit moment is er zowel sprake van een groeiende, jonge gemeente. Maar tevens staan de budgetten die gemeente Urk kan besteden, door de recessie, onder druk. Daarom zal ook het stimuleren van multifunctioneel gebruik een belangrijk gespreksonderwerp moeten zijn tussen de diverse verenigingen.

 

Actiepunten voor uitvoeringsprojecten 2012-2015:

TEN GUNSTE VAN SPORTSTIMULERING:

Continueren sport, spel- en beweegweek en sportclinics met een boodschap

Ondersteuning sportverenigingen ter bevordering van professionalisering, visieontwikkeling, en netwerkvorming

Gebruik maken van (landelijke) subsidieregelingen, zoals Sportimpuls en Jeugdimpuls

Ontwikkelen uitnodigend en vernieuwende sportproducten

Stimuleren ontwikkeling van nieuw sportaanbod voor diverse doelgroepen

Kennismakingsprogramma sport aanbieden aan basisschoolleerlingen i.s.m. sportverenigingen

Actieve sportpromotie middels website waar alle sportactiviteiten gepubliceerd worden

Versterking en verbreding van sport en beweegaanbod voor gehandicapten en chronisch zieken

De projecten benoemd onder sportstimulering zullen met name uitgevoerd moeten gaan worden door de in te zetten Buurtsportcoaches.

 

5. RIJKSREGELING SPORT EN BEWEGEN IN DE BUURT

De Impuls brede scholen, sport en cultuur (combinatiefuncties) is een regeling die vanaf 2007 gestart is vanuit het ministerie met als doel om in het hele land ten minste 2.250 combinatiefuncties (fte’s) mogelijk te maken. Een combinatiefunctie is een functie waarbij een werknemer in dienst is bij één werkgever maar werkzaam is voor twee of meer sectoren: in dit geval onderwijs, sport en/of cultuur. Hierdoor wordt het binnen- en buitenschoolse onderwijs-, sport en cultuuraanbod verrijkt en beter op elkaar afgestemd.

Landelijk zijn de volgende doelstellingen geformuleerd ten aanzien van de combinatiefuncties:

 • Ø

  De uitbreiding van het aantal brede scholen met sport- en cultuuraanbod in zowel het primair als het voortgezet onderwijs;

 • Ø

  De versterking van sportverenigingen met oog op hun maatschappelijke functie en de inzet van sportverenigingen voor het onderwijs, de naschoolse opvang en de wijk;

 • Ø

  Het stimuleren van een dagelijks beweegaanbod op en rond de scholen voor alle leerlingen;

 • Ø

  Het bevorderen dat jeugd tot 18 jaar vertrouwd raakt met één of meer kunst en cultuurvormen en onder jongeren actieve kunstbeoefening stimuleren.

In februari 2012 zijn er bestuurlijke afspraken gemaakt omtrent het programma ``Sport en Bewegen in de Buurt´´. Onderdeel van dit programma is een nieuwe financiële impuls voor gemeenten om combinatiefuncties, werkzaam als buurtsportcoaches, op lokaal niveau in te zetten. Deze impuls is aanvullend op de bestaande succesvolle Impuls brede scholen, sport en cultuur en de daarbij behorende combinatiefuncties. Beide impulsen worden gecombineerd en dragen vanaf 2012 de naam: `´Brede impuls combinatiefuncties`´.

Het Ministerie van VWS stelt aan gemeenten per 1 januari 2012 een structureel bedrag beschikbaar van 8 miljoen extra beschikbaar. Deze extra middelen uit 2012 en 2013 dienen de volgende doelstellingen:

 • Ø

  Van gemeenten wordt verwacht dat zij zich inspannen om combinatiefuncties, genaamd buurtsportcoaches in dienst te (laten) nemen

 • Ø

  Deze medewerkers dienen sport- en beweegaanbod te organiseren.

 • Ø

  De medewerkers maken een combinatie tussen sport- en beweeg aanbieders én

  een andere sector zoals onderwijs, cultuur, welzijn, gezondheid en bso /kinderopvang.

 • Ø

  De buurtsportcoach is werkzaam in minimaal twee sectoren.

 • Ø

  Inzet van de buurtsportcoach vindt plaats onder regie van de gemeenten.

 

5.1 BUURTSPORTCOACH

De impuls is er om gemeenten te stimuleren een sport- en beweegaanbod in de buurt organiseren. Om gemeenten te ondersteunen in het creëren van voldoende sport- en beweegaanbod, investeert VWS in buurtsportcoaches. Buurtcoaches organiseren sportactiviteiten in de wijk voor alle doelgroepen in samenwerking met verschillende sport- en beweegaanbieders in de wijk. De Buurtsportcoach is werkzaam bij een sport- en beweegaanbieder of een tweede sector, zoals het onderwijs, het welzijn, de kinderopvang, zorg werkgevers of cultuur. Inzet van de buurtsportcoaches vindt plaats onder duidelijke regie van de gemeente. Het programma bouwt voort op de huidige Impuls brede scholen, sport en cultuur waarbij combinatiefuncties worden ingezet voor de sectoren onderwijs, sport en cultuur.

Deelnemende gemeente krijgen de beschikbare middelen via een decentralisatie-uitkering. Het normbedrag per formatieplaats is € 50.000, -, de gemeente ontvangt 40% van het Rijk. De overige 60% moet lokaal georganiseerd worden, dit zijn niet per se gemeentelijke middelen. De verdeling van het aantal formatieplaatsen vindt plaats op basis van een verdeelsleutel inwoners tot 18 jaar. Voor Urk geldt een realisatie van maximaal 6,1 fte en minimaal 2,6 fte.

 

5.2 SPORTIMPULS

Daarnaast bestaat er vanuit het programma Sport en Bewegen in de Buurt, de subsidieregeling Sportimpuls. De Sportimpuls is een subsidieregeling die lokale sport- en beweegaanbieders financieel ondersteunt bij de opzet van activiteiten die ze ondernemen om meer mensen te laten sporten en bewegen. Deze activiteiten bestaan uit het opstarten en aanbieden van sportactiviteiten voor mensen die niet of nauwelijks sporten en bewegen. De wensen en behoeften van potentiële sporters vormen daarbij het uitgangspunt.

Organisaties die lokaal sport- en beweegaanbod organiseren kunnen een aanvraag indienen voor budget uit de Sportimpuls. Dat zijn niet alleen sportverenigingen. Ook bijvoorbeeld loopgroepen, fitnesscentra, sportscholen, sportaanbieders op buurtpleinen en ouderencentra die beweegaanbod organiseren kunnen in aanmerking komen voor deze subsidie.

Gemeenten spelen een cruciale rol in de Sportimpuls. Op basis van de leeftijdsopbouw in de gemeente kunnen ze bijvoorbeeld bepalen welke leeftijdsgroep veel potentieel heeft om in aanmerking te komen voor een sportstimuleringsprogramma. Voor een aanvraag zijn de steun van de gemeente en onderbouwing met behulp van een buurtactieplan gewenst. Belangrijk daarbij is dat wordt gekeken naar de mogelijke inzet van Buurtsportcoaches en naar optimaal gebruik van beschikbare ruimten en accommodaties.

Sport- en beweegaanbieders kunnen overigens alleen een beroep doen op middelen uit de Sportimpuls als de activiteiten gebaseerd zijn op het aanbod dat op de Menukaart Sportimpuls staat. Deze menukaart Sportimpuls is een geselecteerd overzicht van succesvol sport- en beweegaanbod dat de afgelopen jaren ontwikkeld is door sportbonden, beweegaanbieders, fitnessorganisaties en anderen. Binnen het programma Sport en Bewegen in de Buurt krijgen lokale sportaanbieders de kans om succesvolle projecten in hun eigen buurt ´´te kopiëren`´. Zie voor meer informatie over deze regeling en de Menukaart: www.effectiefactief.nl.

NOC*NSF stelt de inhoudelijke kaders op voor de Sportimpuls en kan sportverenigingen eventueel ook ondersteuning bieden bij het opstellen van de subsidieaanvraag. De eerste tranche van deze subsidieregeling is inmiddels al voltrokken. ZonMw is de beheerder van de aanvraag, toewijzing- en verantwoordingsproces. Alleen de opstartkosten worden vergoed. Per aanvraag kan minimaal € 10.000 tot maximaal € 150.000 worden aangevraagd voor een project van maximaal 24 maanden.

 

5.3 DEELNAME URK

De gemeente Urk heeft van 2006-2010 deelgenomen aan de BOS-impuls. De BOS-impuls was eveneens een stimuleringsregeling van het ministerie van VWS. De regeling zet sport en bewegen in om achterstanden onder de jeugd (4-19 jaar) terug te dringen of te voorkomen. Hierbij kan gedacht worden aan bijvoorbeeld overgewicht, bewegingsarmoede en overlast. De regeling is gestopt per 31 december 2010 en hierdoor is een aantal sportactiviteiten voor de jeugd niet langer meer beschikbaar op Urk.

De BOS-impuls is inmiddels beëindigd, maar wel is er nog steeds de behoefte om de jeugd diverse sportactiviteiten op een laagdrempelige manier aan te bieden. Door in te schrijven op de ´´`Brede Impuls combinatiefuncties´´ kan gemeente Urk extra financiële middelen verkrijgen om sport en cultuur activiteiten structureel te kunnen blijven aanbieden aan jongeren, maar ook aan andere doelgroepen.

Deelname aan het programma biedt de gemeente Urk dus vele kansen. Niet alleen op sportgebied, het programma kan ook bijdragen aan een gezonde, actieve, sociale samenleving, waarin sport, bewegen en cultuur in de wijk en bij een (sport)vereniging een belangrijke rol speelt. Urk heeft inmiddels de toezegging van het Ministerie ontvangen dat Urk aan deze regeling vanaf 2013 kan deelnemen voor 140%. Dat wil zeggen dat gemeente Urk maximaal 6,1 fte aan combinatiefunctionarissen, ook wel Buurtsportcoaches genaamd, kan gaan inzetten. De bedoeling is dat er via een groeimodel buurtsportcoaches worden ingezet. Hiervan zal ook minimaal 1 coach op het gebied van Cultuur worden ingezet. In 2016 zal dan 6,1 fte aan BSC ingezet moeten zijn.

Door deel te nemen aan de Rijksregeling ``Brede impuls combinatiefuncties´´ kan gemeente Urk samenwerking tussen diverse sectoren activeren en stimuleren. Daarnaast komen er extra financiële middelen beschikbaar. Van gemeente Urk wordt hiervoor verwacht dat zij zich gaat inspannen om combinatiefuncties, werkzaam als buurtsportcoach, in dienst te (laten) nemen. Een dergelijke functie koste gemiddeld € 50.000 per jaar. Gemeenten ontvangen hiervoor via een decentralisatie-uitkering in het Gemeentefonds een bedrag van € 20.000 per fte en dienen qua cofinanciering 60% van het totaalbedrag per fte, namelijk € 30.000, op lokaal niveau te organiseren.

 

5.4 BELEIDSKADERS VOOR BUURTCOACH URK

Gemeente Urk is een jonge gemeente waar wel degelijk behoefte is aan sportactiviteiten en een goede begeleiding daarbij. Het inzetten van combinatiefunctionarissen kan in deze behoefte voorzien. Inzet van de combinatiefuncties op het gebied van sport en cultuur (ook wel buurtcoaches genaamd) zal zich in eerste instantie richten op het weer opstarten succesvolle projecten uit de BOS-impuls:

 • Ø

  wekelijks organiseren van sportactiviteiten

 • Ø

  creëren jongerenontmoetingsplaats

 • Ø

  meer jongeren kennis laten maken diverse vormen van cultuur, hierbij dienen zowel

de bibliotheek als ook de muziekschool een belangrijke rol te vervullen

Het is belangrijk om de terreinen onderwijs, sport en cultuur actiever met elkaar te verbinden. Er ontstaat hierdoor integraal beleid waardoor jongeren hun talenten kunnen ontwikkelen in de genoemde taakvelden. Het meedoen van jongeren op meerdere terreinen in de samenleving is en blijft van groot belang, zowel voor de jongere als de samenleving. Achterstanden worden voorkomen, overgewicht wordt tegengegaan, culturele activering zorgt ervoor dat jongeren in de leeftijd van 4 tot 19 jaar een plezierige tijd hebben. Activering ondersteunt jongeren in hun weg naar volwassenheid. De inzet van combinatiefunctionaris kan vanaf 2012 ook ingezet worden vanuit welzijnsinstellingen. Dus combinatiefuncties kunnen ook ingezet gaan worden om activiteiten te ontwikkelen voor ouderen en/of peuters en kleuters.

 

5.5 UITVOERINGSPLAN BUURT(SPORT)COACHES

Om de kans van slagen voor de Buurtsportcoach (BSC) te vergroten is het belangrijk een uitvoeringsplan op te stellen. In het uitvoeringsplan worden doelen gesteld, lokale partijen verbonden en bestaande initiatieven ondergebracht. Hiermee wordt lokaal draagvlak voor de BSC gecreëerd.

De eerste stappen om te komen tot een uitvoeringsplan voor het instellen van Buurtcoaches zijn inmiddels door gemeente Urk, in samenwerking met Sportservice Flevoland, genomen. Op 20 maart 2012 is er een informatieavond georganiseerd voor sportverenigingen en onderwijs over de Buurtsportcoaches en het belang om jongeren te kunnen binden aan sportverenigingen. Vanuit de aanwezige partijen (Berechja college, ambulant jongerenwerk, SSU, T’77, CGV, Hapkido en basisschool Frits Bode) was er veel interesse en enthousiasme voor de BSC. Eveneens bleek ook dat er nog veel stappen gezet dienen te worden om een gedegen samenwerking tussen de verscheidene lokale partijen tot stand te brengen. Aan het eind van de avond bleek dat vervolgbijeenkomst(en) en individuele gesprekken nodig zijn om tot concrete afspraken te komen. Eind 2012/begin 2013 zal er, in aanvulling op de Sportnota, een uitvoeringsplan worden opgesteld waarin samenwerkingspartners, begroting, werkgeverschap en functieprofielen van de BSC worden beschreven.

 

6. SAMENVATTING

Het maatschappelijk belang van sport is groeiende. De gemeente Urk wenst te werken aan de ontwikkeling en versterking van sportieve activiteiten. Gemeente Urk is echter ook van mening dat sportvoorzieningen en sportieve activiteiten in eerste instantie een gevolg behoren te zijn van particulier initiatief. Daarom speelt niet alleen de gemeente Urk een rol in de ontwikkelingen rondom sport, maar zullen andere partners hierbij ook uitdrukkelijk een rol dienen te vervullen. De nota sport kan niet los gezien worden van andere beleidsnota’s en thema’s in Urk. Uitvoering van integraal beleid is alleen mogelijk in samenwerking met de sectoren onderwijs, gezondheidszorg, welzijn, jeugd en recreatie.

 

VISIE

Sport is meer dan alleen sport. Sport is voor iedereen. De gemeente Urk biedt alle inwoners de mogelijkheid het eigen sporttalent te ontwikkelen en de leefstijl en leefbaarheid van de gemeenschap te bevorderen. Sport en bewegen is een middel en geen doel op zich. Sport en bewegen als middel speelt een belangrijke rol bij een gezonde levensstijl, weerstand, recreatie en het kunnen functioneren in teamverband. Vanuit deze visie zal de gemeente Urk de komende jaren het beleid met betrekking tot sport en bewegen in samenwerking met alle betrokken partijen gestalte geven.

 

BELEIDSSTRATEGIE

Nieuwe sportontwikkelingen dienen aan te sluiten op de belevingswereld onder de Urker inwoners. Door de economische recessie, door overvolle agenda’s en veel keuzemogelijkheden ondervinden de meeste sportverenigingen veel moeite om jongeren voor langere tijd aan de vereniging te binden. Samen met sportverenigingen en het onderwijs willen we slagvaardig reageren op maatschappelijke ontwikkelingen zoals de effecten van de economische neergang, de opkomst van sociale media, de vergrijzing en de daling van sportdeelname onder jongeren.

 

DOELSTELLINGEN EN SPEERPUNTEN

A.Sportinfrastructuur

Voor het versterken van de sport op Urk zal de gemeente haar uitvoeringsprogramma richten op het behoud en liefst nog uitbreiden van de sportinfrastructuur.

Speerpunt 1: Versterking en ontwikkeling van de sportieve infrastructuur

De sportaccommodaties op Urk worden volop gebruikt. Met name in de wintermaanden zijn de sporthallen vol. Omdat de financiële middelen beperkt zijn dient bij eventuele nieuwbouw van sportaccommodaties aandacht te zijn voor multifunctionaliteit van het gebouw. Tevens zal het stimuleren van multifunctioneel gebruik ook een belangrijk gespreksonderwerp moeten zijn tussen de diverse verengingen onderling. Urk is een jonge, groeiende gemeente. Bij de inrichting van de openbare ruimte dient voldoende rekening gehouden te worden met de speelbehoefte van kinderen in de verschillende leeftijdsgroepen.

B. Sportstimulering

Daarnaast is het belangrijk om programma’s te ontwikkelen die zich richten op sportstimulering.

Speerpunt 2: Ondersteunen en stimuleren sportverenigingen

Het is belangrijk om ook in de toekomst de sportvereniging ondersteuning aan te bieden. De vele vrijwilligers moeten voorzien worden van de nodige kennis en instrumenten om hun taak goed te kunnen verrichten.

Speerpunt 3: Samenwerking tussen diverse verenigingen, instellingen en bedrijfsleven

Er gebeurt veel aan sportactiviteiten op Urk. Deze informatie zou beter in het voetlicht gebracht kunnen worden door bijvoorbeeld een gezamenlijke website op te zetten. Door kinderen een kennismakingsaanbod op scholen aan te bieden op gebied van sport (en cultuur), is de kans kleiner dat zij tijdens de puberteit stoppen met dergelijke activiteiten. Sportverenigingen zullen meer moeten samenwerken met elkaar, het onderwijs en het bedrijfsleven.

Speerpunt 4: Stimuleren sportdeelname voor diverse doelgroepen

Mensen uit diverse doelgroepen moeten kunnen deelnemen aan sporten en bewegen. Sport is een belangrijk middel om overgewicht tegen te gaan en/of een betere gezondheid te verkrijgen. Daarom is het belangrijk om aandacht te schenken aan gehandicaptensport, aanbod voor chronisch zieken en programma’s rondom gezondheid op te zetten.

 

BUURTSPORTCOACH

De speerpunten benoemd onder sportstimulering zullen voornamelijk uitgevoerd moeten gaan worden door de in te zetten Buurtsportcoaches. Buurtcoaches organiseren sportactiviteiten in de wijk voor alle doelgroepen in samenwerking met verschillende sport- en beweegaanbieders in de wijk. De Buurtsportcoach is werkzaam bij een sport- en beweegaanbieder of een tweede sector, zoals het onderwijs, het welzijn, de kinderopvang, zorg werkgevers of cultuur.

Om gemeenten te ondersteunen in het creëren van voldoende sport- en beweegaanbod, investeert VWS in buurtsportcoaches middels de Rijksregeling ``Brede impuls combinatiefuncties´´. Door deel te nemen aan deze Rijksregeling kan gemeente Urk samenwerking tussen sport en onderwijs stimuleren. Niet alleen op sportgebied, het programma kan ook bijdragen aan een gezonde, actieve, sociale samenleving, waarin sport, bewegen en cultuur in de wijk en bij een (sport)vereniging een belangrijke rol speelt. Gemeente Urk kan maximaal 6,1 fte aan combinatiefunctionarissen, ook wel Buurtsportcoaches genaamd, gaan inzetten. Hiervan zal ook minimaal 1 coach als Cultuurcoach worden aangesteld. Eind 2012/begin 2013 zal er, in aanvulling op de Sportnota, een uitvoeringsplan Buurtsportcoaches worden opgesteld.

Het sportprofiel van de gemeente Urk in 2019 laat zich het beste omschrijven als:

 • Ø

  Gemeente die de sportieve en recreatieve beleving stimuleert

 • Ø

  Voorzien van goede sportaccommodaties

 • Ø

  Met gevarieerd en uniek sportaanbod

 • Ø

  Ondersteunt en stimuleert inwoners tot vrijwilligerswerk

 • Ø

  Aantrekkelijk en gastvrij voor de watersportrecreant

 • Ø

  Goede samenhang en samenwerking tussen de diverse sportverenigingen, onderwijs, bedrijven en gemeente

 • Ø

  Combinatiefunctionarissen vervullen voor de Urker inwoners een herkenbare en belangrijke rol als coach op het gebied van sport, cultuur en onderwijs.

 

BIJLAGEN BELEIDSONDERZOEK

 

A.invloed van maatschappelijke ontwikkelingen

A.1. Achtergrond en aanleiding

De afgelopen jaren is de sportmarkt veranderd. De traditionele sportbeoefening (bij een vereniging) is niet meer zo vanzelfsprekend. Anders en ongeorganiseerd sporten worden steeds populairder. Gelijktijdig krijgen verenigingen meer en meer moeite om vrijwilligers lange(re) tijd aan zich te binden. In de toekomst blijven sportverenigingen een belangrijke functie vervullen. Of zij zich nu blijven concentreren op hun eigen leden of dat zij zich ook gaan richten op bijvoorbeeld scholen, kinderopvang en de buurt. Om de samenhang tussen onderwijs en sport een forse impuls te geven hebben gemeenten de mogelijkheid combinatiefunctionarissen aan te stellen. Deze ontwikkelingen zijn voldoende aanleiding om het sport- en beweegbeleid van de gemeente Urk te formuleren.

In dit hoofdstuk vindt u een beschrijving van een aantal landelijke, provinciale en lokale ontwikkelingen die van invloed zijn op sport en bewegen op Urk.

 

A. 2 LANDELIJKE ONTWIKKELINGEN

 

A.2.1 Sportdeelname

Uit het onderzoek ‘Monitor Bewegen en Gezondheid’ (TNO, 2008) blijkt, dat steeds meer Nederlanders voldoende bewegen. Het aandeel volwassenen dat voldoet aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen (minimaal vijf dagen per week een half uur matig intensief bewegen) is gestegen van 52% in 2000 naar 68% in 2008. De jeugd voldoet aanzienlijk minder vaak (47%) aan de norm (minimaal vijf dagen per week een uur gematigd intensief bewegen) dan volwassenen. Het sportgedrag van de jeugd is al een aantal jaren onderwerp van discussie. Cijfers uit het begin van de jaren negentig toonden aan, dat jongeren steeds minder sporten en de sportuitval van 15/16 jarigen zou verontrustend zijn. Latere cijfers wezen niet op een daling van het aantal sportende jongeren. De sportdeelname van jeugd is al een paar decennia constant. Wel wordt een groei van overgewicht bij jongeren gesignaleerd en loopt de deelname door de jeugd aan georganiseerde sport (verenigingsport) terug.

De landelijke groei in sportdeelname vertaalt zich niet naar een groeiend aantal leden van verenigingen, maar juist in de groei van het aantal anders en ongeorganiseerde sporters. In Nederland sporten nu ongeveer evenveel mensen in verenigingsverband (georganiseerd) als daarbuiten (andere sportaanbieders en ongeorganiseerd). De grootste groei vindt plaats bij de ongeorganiseerde sport (wandelen, skeeleren, nordic walking) en commerciële sportaanbieders (fitness en sportscholen).

De belangrijkste redenen dat de verenigingssport marktaandeel verliest, zijn:

ØMensen hebben steeds meer behoefte aan vormen van vrijetijdsbesteding die inpasbaar zijn in de eigen dagindeling.

ØMensen binden zich niet meer vanzelfsprekend aan collectieve waarden of het

verenigingsleven. Hierdoor heeft landelijk ongeveer de helft van de verenigingen moeite met het vinden van voldoende geschikte vrijwilligers. Naar verwachting zal dit proces nog voortgaan.

 • Ø

  Een deel van de consumenten ziet sport meer als een middel voor een gezond en/of mooi lichaam en wil daar rechtstreeks aan werken in een sportschool of door fitness. Een kleine groep voelt zich meer aangetrokken tot sporten die grensverleggend zijn (extreme sporten of prestatiegericht zoals een marathon).

 • Ø

  Consumptieve bestedingen hebben aan belang gewonnen en jongeren moeten die vaak zelf bekostigen. Een baantje in het weekend of de avond is vaak nodig en kost tijd die voorheenonder meer voor sport bestemd was. Verenigingen hebben moeite om jongeren te binden.

 • Ø

  Naast een consument die meer vraagt, hebben verenigingen te maken met toenemende wet- en regelgeving op het gebied van ARBO, aansprakelijkheid, preventie legionellabacterie, sociale hygiëne, rookbeleid et cetera. Hierdoor is het besturen van verenigingen complexer geworden in de loop van de jaren.

Uit de hiervoor genoemde ontwikkelingen blijkt dat de sportconsument verandert. Het traditioneel sporten binnen een vereniging is nog wel omvangrijk, maar de verenigingsport heeft steeds meer te maken met geduchte concurrentie. Het sport- en beweegaanbod vertoont een steeds grotere variatie en andere samenwerkingspartners worden steeds belangrijker bij de implementatie van het sport- en beweegbeleid.

 

 

A.2.2 Overgewicht

Ondanks een groeiende deelname aan sport en bewegen zijn inactiviteit en overgewicht in toenemende mate een probleem in de westerse samenleving en dus ook in Nederland. Door de vele mogelijkheden voor passieve recreatie bewegen veel mensen te weinig in hun dagelijks leven en dat leidt onder andere tot gezondheidsverlies. Behalve een afnemende interesse om in verenigingsverband te sporten is de positie veranderd van lichamelijke oefening in het onderwijs. In het (basis)onderwijs zijn vakleerkrachten niet vanzelfsprekend en in het middelbaar onderwijs zijn lessen lichamelijke oefening niet altijd een vast onderdeel van het weekprogramma. Ook nemen jongeren steeds sneller en meer deel aan economische activiteiten en gaat de krantenwijk voor de sportvereniging.

 

A.2.3 Individualisering

In onze maatschappij is in toenemende mate sprake van individualisering. Individualisering betekent dat mensen hun eigen belang boven het belang van de groep stellen. De individualisering heeft bijvoorbeeld geleid tot:

 • Ø

  Toename van het aantal een- en twee persoonshuishoudens.

 • Ø

  Versnippering van oriëntaties. Veel mensen gaan zich met meer dingen tegelijk bezighouden.

 • Ø

  Mensen combineren een baan met school, doen het huishouden, doen vrijwilligerswerk en besteden tijd aan hun hobby's.

 • Ø

  Het eigen genot staat steeds meer centraal. De behoefte aan individueel maatwerk enmeerkeuze mogelijkheden wordt steeds groter (zap- of shopgedrag). Mensen vinden het vooral belangrijk dat ze het zelf naar hun zin hebben en de bereidheid om iets te betekenen voor een groep neemt af.

Een toenemende individualisering heeft gevolgen voor de manier waarop mensen sporten enbewegen. De behoefte om op zelfgekozen tijdstippen en aan minder gebonden vormen van sport en bewegen te doen, neemt verder toe. De grote stroom aan skaters, joggers, wandelaars, toerfietsers en watersporters is hiervan het bewijs. Dit zou ook kunnen betekenen dat we (meer) voorziening en moeten realiseren voor deze sporten. Als tegenbeweging ontstaan op een vrijblijvender basis steeds weer nieuwe clubs van vrienden, straten en buurten en vaste doelgroepen (bijvoorbeeld 55 plussers). Bovendien heeft de individualisering een afnemende betrokkenheid bij de georganiseerde sport tot gevolg. Terugloop van het aantal (jeugd)leden, vrijwilligers en technisch kader is hiervan het gevolg. Uit gesprekken met sportverenigingen op Urk blijkt dat ook hier op Urk het werven van voldoende vrijwilligers en het behouden van (jeugd)leden al grote knelpunten zijn.

 

A.2.4 Toenemende behoefte aan kwaliteit en service

Sportbeoefenaars hebben een steeds grotere behoefte aan kwaliteit en service. Zij zullen dan ook hogere eisen stellen aan de lokale sport- en beweegvoorzieningen en verenigingen. Ook de landelijke sportbonden verwachten steeds meer van de lokale sportverenigingen. Zo worden er door de sportbonden eisen gesteld aan de sportaccommodatie, opleidingsniveau trainers en scheidsrechters ed. om deel te kunnen nemen aan het landelijke wedstrijdschema. Kortom, de sport professionaliseert op zowel landelijk als ook lokaal niveau.

 

A.2.5 Gezondheid

Uit diverse recente bevolkingsonderzoeken blijkt dat Nederlanders een goede gezondheidbelangrijk vinden. Uit diverse onderzoeken blijkt, dat voldoende sporten en bewegen een garantie is voor een kwalitatief beter leven. Hierdoor besteden overheid en media veel aandacht aan het belang van een gezonde leefstijl en voldoende sporten en bewegen. Denk hierbij aan de campagnes en overheidsmaatregelen tegen het roken en de tijdelijke stimuleringsregelingen Buurt, Onderwijs en Sport (BOS) en Breedtesport Impuls (BSI) van het ministerie van VWS. De stimuleringsregelingen tonen aan, dat sport en andere sectoren meer en meer met elkaar vervlochten raken.

 

A.2.6 Rijksbeleid

Het kabinet wil bereiken dat mensen voor hun gezondheid meer gaan sporten en bewegen. Dat de keuze voor een gezonde en actieve leefstijl de logische keuze van de burger zelf wordt. Door de BSI en BOS impuls heeft de rijksoverheid een belangrijke impuls gegeven aan sportstimulering in Nederland. Door geld beschikbaar te stellen voor de aanstelling van combinatiefunctionarissen geeft het rijk een vervolg aan beide impulsen. Een combinatiefunctionaris is een werknemer die in dienst is bij één werkgever (bijvoorbeeld een gemeente of welzijnsinstelling), maar werkzaam is voor minimaal twee van de sectoren onderwijs, sport en cultuur. Een combinatiefunctionaris vormt een brug tussen de werkgebieden onderwijs, sport en cultuur en kan de verbinding en samenwerking tussen deze sectoren versterken. Vanaf 2008 stellen de ministeries van VWS en OCW hiervoor structurele financiële middelen beschikbaar.

 

A.3 Provinciale ontwikkelingen

Uit de Sportnota 2012-2013 blijkt dat Flevoland de ambitie heeft om zich de sportiefste provincie van Nederland te mogen noemen. Fietsen, skaten, varen, hardlopen, wandelen... het landschap in Flevoland nodigt daartoe uit. Een uitstekende samenwerking tussen gemeenten en Provincie is essentieel voor het creëren van een succesvol sportklimaat. Als provinciaal en gemeentelijk sportbeleid elkaar aanvullen en versterken, ontstaat er toegevoegde waarde en synergie. Sportverenigingen, bonden, onderwijsinstellingen, buurtwerkorganisaties en dergelijke, zijn de belangrijkste partijen als het gaat om sportaanbod en de organisatie van evenementen. Meer dan ooit zijn sterke partnerships en coalities tussen de gemeenten, de Provincie, de sport, het onderwijs en het bedrijfsleven noodzakelijk. Gemeenten moeten ervoor zorgen dat de basis sterk is. De gemeenten gaan vooral over de breedtesport. Ook zijn gemeenten verantwoordelijk voor sportstimulering binnen de driehoek buurt, onderwijs, sport (BOS), op brede scholen etc.

De provincie Flevoland zet zich in om het voorzieningenniveau voor de sport uit te breiden. Daarnaast worden partijen op regionaal niveau met elkaar verbonden. De provincie houdt zich bezig met thema’s die gebaseerd zijn op de kracht en eigenheid van Flevoland en de actuele ontwikkelingen en kansen op sportgebied. Het effect? Een sterker imago van Flevoland op (inter)nationaal niveau. Thema’s provincie:

 • Ø

  Kernsporten

 • Ø

  Talentontwikkeling

 • Ø

  Gehandicaptensport

 • Ø

  Evenementen (en grootschalige accommodaties)

 • Ø

  Marketing en gebiedspromotie

 • Ø

  Stimulering levenlang sporten

De provincie Flevoland heeft te maken met een forse bezuinigingstaakstelling voor de komende jaren. In het ‘’worst case scenario’’ bedraagt dit 25 miljoen euro. In het coalitieakkoord 2011-2015 zijn hierover afspraken gemaakt. In het rapport “Profielversterkend ombuigen’’ geeft Provincie Flevoland aan dat er in de komende jaren voor sport alleen ingezet zal worden op activiteiten die een bijdrage leveren aan de economische ontwikkeling en het vestigingsklimaat van Flevoland. De komende jaren zal er een actualisering van het sportbeleid gemaakt worden vanuit een economisch perspectief. Taakstelling is te komen tot een halvering van het budget.

 

Sportservice Flevoland (SSF) heeft de afgelopen jaren altijd een belangrijke rol vervuld in de stimulering en activering van sport voor de provincie Flevoland. Zo heeft SSF onder andere vanuit deze taak ook gemeente Urk meegeholpen aan het vormgeven van de beleidsnota sport voor Urk. Doordat Provincie Flevoland fors moet bezuinigen wordt de subsidie van de provincie Flevoland ook grotendeels afgebouwd de komende jaren.

 

A.4 LOKALE ONTWIKKELINGEN

 

A.4.1 Introductie Gemeente Urk

De gemeente Urk is een oude gemeente met een rijke historie. Niet alleen de historie maakt Urk uniek. Waar de landelijke trend een vergrijzing laat zien, zijn op Urk veel jonge inwoners. Op 1 januari 2011 heeft Urk 15.6488 inwoners. Bijna de helft (48%) van de inwoners is onder de 25 jaar. Ook in de bevolkingsprognose blijft het aandeel van jonge inwoners groot. De bevolkingsprognose laat een kleine bevolkingsgroei zien tot en met 2015 (zie onderstaande tabel).

Prognose bevolking van gemeente Urk naar leeftijdsopbouw, absoluut en in procenten (per 31-12-2010)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2012

 

2013

 

2014

 

2015

 

 

abs.

 

%

 

abs.

%

 

abs.

 

%

 

abs.

 

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jonger dan 3 jaar

 

1.635

 

8,5

 

1.650

8,5

 

1.675

 

8,5

 

1.701

 

8,5

4 tot 11 jaar

 

3.035

 

15,8

 

3.060

15,7

 

3.104

 

15,7

 

3.152

 

15,7

12 tot 17 jaar

 

2.275

 

11,8

 

2.310

11,8

 

2.359

 

11,9

 

2.388

 

11,8

18 tot 24 jaar

 

2.305

 

12,0

 

2.355

12,1

 

2.399

 

12,1

 

2.428

 

12,1

25 tot 39 jaar

 

3.790

 

19,7

 

3.830

19,6

 

3.864

 

19,5

 

3.909

 

19,8

40 tot 54 jaar

 

3.201

 

16,6

 

3.240

16,6

 

3.274

 

16,5

 

3.307

 

16,5

55 tot 64 jaar

 

1.461

 

7,6

 

1.485

7,6

 

1.501

 

7,6

 

1.523

 

7,6

65 tot 74 jaar

 

910

 

4,7

 

930

4,8

 

947

 

4,8

 

962

 

4,8

75 tot 84 jaar

 

461

 

2,4

 

483

2,5

 

495

 

2,5

 

517

 

2,6

85 jaar of ouder

 

160

 

0,8

 

170

0,9

 

175

 

0,9

 

186

 

0,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaal

 

19.233

 

100,0

 

19.513

100,0

 

19.793

 

100,0

 

20.073

 

100,0

 

A.4.2 Leefstijl

Leefstijl wordt in Van Dale gedefinieerd als de persoonlijke manier van leven. Onderdeel van leefstijl zijn ondermeer sport, voeding en alcoholgebruik. In het vervolg worden de lokale cijfers voor sportdeelname, overgewicht en alcoholgebruik vergeleken met Flevolandse en landelijke cijfers.

 

A.4.3 Gezond gewicht

Sporten en bewegen is erg belangrijk voor de preventie en behandeling van overgewicht. In onderstaande tabel zijn de cijfers op Urk weergegeven. Zoals te zien, daalt het aantal inwoners van Urk met een gezond gewicht met het stijgen van de leeftijd.

 

Jeugd9

Jongeren2

Volwassenen4

Senioren5

Gezond gewicht

75%

77%

48%

28%

Overgewicht

9%

8%

36%

49%

ernstig overgewicht

2%

2%

16%

23%

De overgewichtcijfers van jongeren en volwassenen komen overeen met regionale cijfers, landelijk is het percentage overgewicht bij jeugd en jongeren hoger (14,4%). Voor volwassenen komen de cijfers overeen met het landelijk beeld. De overgewichtcijfers van senioren zijn hoger dan regionale (45 % overgewicht en 16% ernstig overgewicht) en landelijke cijfers (43% overgewicht en 14% ernstig overwicht)2,4,5,9, 10,11.

 

A.4.4 Alcohol

Alcohol en sport zijn geen goede combinatie. Echter in de sport is deze combinatie overal aanwezig, vooral in de zogenaamde ‘3e helft’, ook op Urk. Uit cijfers van de GGD Flevoland blijkt dat op Urk door de inwoners veel alcohol wordt gedronken. Diverse sportverenigingen op Urk besteden al aandacht aan het alcoholgebruik door het volgen van de Instructie Verantwoord Alcoholgebruik (IVA). Er zijn zelfs verenigingen met een eigen alcoholbeleid. Ook op de scholen wordt uitgebreid voorlichting gegeven over alcohol. Tevens is in oktober 2011 door gemeente Urk huis-aan-huis het boekje ‘Alcohol & Drugs, een leidraad voor ouders en jongeren op Urk’ verspreid. Geen algemene folder over verslavingszorg die zo bij het oud papier gegooid wordt, maar een naslagwerk dat zich echt richt op de Urker situatie. In dit boek staat veel voorlichting over alcohol en drugs, is gelardeerd met citaten van betrokkenen en er staan tips in hoe ouders in gesprek kunnen gaan met hun kinderen over deze verslavende middelen.

Sportverenigingen zijn niet meer de enige sportaanbieders, dit getuigt de komst van commerciële aanbieders. In het vervolg wordt de georganiseerde en ongeorganiseerde sport op Urk beschreven.

 

A.4.5 Georganiseerde sport

Sportverenigingen en commerciële sportaanbieders vormen de georganiseerde sport. Sportverenigingen zijn sociale structuren, waar groepsbinding, gezamenlijke waarden en normen, zelfwerkzaamheid, integratie en participatie een belangrijke rol spelen. Sportdeelname draagt in belangrijke mate bij aan persoonlijke ontwikkeling. Denk aan de betekenis van sport als bijdrage aan persoonlijkheid, het omgaan met winst en verlies, het vormen van een zelfbeeld, psychisch- en sociaal welbevinden, weerbaarheid, cognitieve ontwikkelingen en sociale vaardigheden.

Urk telt ruim 30 sportverenigingen, uiteenlopend van de voetbalvereniging tot de postduivenverenigingen. Voetbal is veruit de populairste sport, op het veld en in de zaal. S.V. Urk en Z.V.V. Urk zijn de twee grootste verenigingen, beiden hebben een ledenaantal van rond de 1000. Na voetbal is gymnastiek (C.G.V. Urk) de populairste sport, waar vooral kinderen onder de 13 jaar aan deelnemen. In onderstaande tabel is een overzicht van het aantal leden van alle sportverenigingen op Urk per leeftijdsgroep weergegeven.

 

Totaal aantal inwoners op Urk1

Lid vereniging

% doelgroep

lid van sportvereniging

% doelgroep lid van sportvereniging (landelijk)

Jeugdleden ( 4 - 12 jaar)

3345

2960

88,5%

66%3

Jongeren (13- 18 jaar)

1829

763

41,7%

65%3

Volwassenen (18 jaar en ouder)

10474

1083

10,3%

-

 

156481

48079

 

 

Met het ouder worden zijn minder Urkers lid van een sportvereniging. De grootste daling vindt plaats tussen de jeugd en jongeren. In vergelijking met landelijke cijfers, zijn meer jeugdigen en minder jongeren lid van een sportvereniging. In bijlage 2 vindt u een overzicht van de sportverenigingen op Urk inclusief ledenaantallen. Naast de sportverenigingen zijn er nog een aantal commerciële sportaanbieders op Urk, zoals Keep fit (groepslessen en fitness), Sport en gezondheidscentrum Urk (groepslessen en fitness), Van Bloois Sportadvies (hardlopen, lopen met een maatje meer en XCO), Health & Motion (fysiotherapie en bewegingstherapie) en Fytac Urk (fysiotherapie). De kosten van het lidmaatschap bij commerciële aanbieders zijn veelal hoger in vergelijking met sportverenigingen.

 

A.4.6 Niet-georganiseerde sport

Naast sporten bij een sportaanbieder worden ook verschillende sporten individueel of in kleine groepen beoefend. Denk hierbij aan wandelen, hardlopen, fietsen en zwemmen. Er worden veel hardloopcursussen gegeven en er is een grote toename in het aantal deelnemers van de Windmolenloop. In 2012 waren er maar liefst 160 deelnemers aan deze GBU Windmolenloop van 8,5 kilometer. De Fish Potato Run is inmiddels in de regio ook een zeer bekend wandelevenement, waarbij sporters vanuit de wijde regio deelnemen. Deze Fish Potato Run start iedere 2e zaterdag van september vanuit de gezellige historische vissershaven van Urk en loopt door het unieke polderlandschap van de Noordoostpolder. Halverwege gaat de route door het groendorp Tollebeek naar Emmeloord. Rondom het evenement vindt het jaarlijkse Pieperfestival plaats met allerlei feestelijkheden in Emmeloord. in 2012 verschenen er 1825 deelnemers aan de start. Het aantal deelnemers neemt ieder jaar toe en is het grootste sportevenement in de regio Noordoostpolder/Urk en omstreken. De voorinschrijving start begin mei.

Naast deze sporten is er op Urk een behoefte om bepaalde sporten in georganiseerd verband te gaan beoefenen (atletiek, watersporten). Om verscheidene redenen (bijvoorbeeld accommodatie) is dit nog niet mogelijk.

 

A.4.7 Informatiefolder Jeugdfonds

Hieronder treft u de informatiefolder aan over het Jeugdfonds, waar ouders een beroep op kunnen doen indien zij niet over de financiële middelen beschikken om hun kinderen deel te laten nemen aan sport en/of muzieklessen. Onderstaande gegevens komen uit de Informatiefolder: Bijzondere financiële regelingen van het cluster Sociale Zaken van gemeente Urk. De gehele folder, inclusief alle regelingen kunt u eventueel opvragen bij de gemeente Urk. Hieronder is slechts het gedeelte van het Jeugdfonds en over zwemlessen en uitleg over de voorwaarden weergegeven.

Regeling

Kostensoort

Jeugdfonds voor kosten van sport en cultuur voor kinderen van

3 tot 18 jaar

Dit fonds is bedoeld voor de kosten van:

·Lidmaatschap vereniging,

·Kosten sportschool en uitgaven voor sportkleding (sportkleding wordt alleen in combinatie met lidmaatschap sportschool of sportvereniging vergoed);

·Kosten muziekschool;

·Cursuskosten (hobby);

·Zwemabonnement;

·Door de school georganiseerde uitstapjes, excursies, werkweken of kindervakantieweek;

·Kosten peuterspeelzaal;

De maximale vergoeding bedraagt voor:

·Kinderen van 3 t/m 11 jaar per persoon € 200,00 per kalenderjaar

·Kinderen van12 t/m 17 jaar per persoon € 250,00 per kalenderjaar

De kosten moeten worden aangetoond met bewijsstukken.

Zwemdiploma A

Kinderen tussen vijf en twaalf jaar die nog geen zwemdiploma A hebben gehaald, kunnen gratis zwemlessen volgen.

Wanneer heeft u een laag inkomen?

Inwoners van Urk met een inkomen tot 110% van het sociaal minimum en geen vermogen boven het vrij te laten vermogen komen in aanmerking voor deze regelingen. Is uw inkomen meer dan 110% van het sociaal minimum dan geldt het meerdere als draagkracht.

Hebt u de volledige draagkracht gebruikt voor bijzondere kosten, dan kunt u bij nieuwe kosten alsnog in aanmerking komen voor vergoeding. Let op: Voor de langdurigheidstoeslag geldt niet 110%, maar 100 % van het sociaal minimum!

Bedragen voor mensen die zelfstandig wonen, exclusief vakantietoeslag (110% van de bijstandsnormen per 1 juli 2012)

Gezinssituatie

Jonger dan 65 jaar

Ouder dan 65 jaar

Alleenstaande

€ 977,-

€ 1.072,-

Alleenstaande ouder

€ 1.257,-

€ 1.350,-

Gehuwden/samenwonende

€ 1.397,-

€ 1.476,-

Dit zijn standaardnormen die gelden voor personen die zelfstandig wonen, maar afhankelijk van uw leefsituatie kunnen lagere normen gelden. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als u medebewoners (ook inwonende kinderen) met inkomsten hebt. Indien u een hoger inkomen hebt, maar bent opgenomen in de Wet schuldsanering natuurlijke personen (WSNP) kunt u ook voor bijzondere bijstand in aanmerking komen.

Vrij te laten vermogen 2012

Alleenstaande

€ 5.685,00

Alleenstaande ouder

€ 11.370,00

Echtpaar of ongehuwd samenwonenden

€ 11.370,00

Meer weten?

Als u vragen heeft of meer informatie wilt over één van deze regelingen op u van toepassing is, dan kunt u een afspraak maken met één van de klantmanagers van sociale zaken, op telefoonnummer (0527) 689868. Natuurlijk is het ook mogelijk om vrijblijvend te informeren bij het Gemeenteportaal van de gemeente Urk. Het Gemeenteportaal is geopend op maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 12.30 uur en op maandag t/m donderdag van 14.00 tot 16.30 uur.

Aan informatie uit deze folder kunnen geen rechten worden ontleend.

 

B. RESULTAAT IMPULSEN

B.1. Breedtesportimpuls

Binnen de breedtesportimpuls was aandacht voor de volgende deelprojecten:

 • 1.

  Verenigingsondersteuning en werving en behoud vrijwilligers

 • 2.

  Sport op Urk

 • 3.

  Jeugd en onderwijs

 • 4.

  Ouderen

1. Verenigingsondersteuning en werving en behoud vrijwilligers

Het intensiveren en uitbreiding van ondersteuning voor sportverenigingen op Urk, zodat dit beter in staat zijn in te spelen op de wensen en vragen van sporters. Het initiëren en ondersteunen van een actief vrijwilligersbeleid voor de werving en het behoud van vrijwilligers.

Resultaat

Verenigingsondersteuning

2005

6 verenigingen

2006

8 verenigingen

2007

4 verenigingen

2008

4 verenigingen

2009

2 verenigingen

Themabijeenkomsten

2005

4

80 deelnemers

2006

9

123 deelnemers

2007

4

85 deelnemers

2008

2

45 deelnemers

2009

1

13 deelnemers

2. Sport op Urk

Het stimuleren en verstevigen van de samenwerking (en sociale cohesie) in de sportieve driehoeken van Urk (buurt/welzijn, sportverenigingen en onderwijs (basis en voortgezet) met als doel het ontwikkelen van een gedifferentieerd sport- en beweegaanbod voor verschillende groepen bewoners.

Sport- en beweegweek in de herfstvakantie

2005

15 activiteiten

2200

2006

19 activiteiten

2153

2007

onbekend

onbekend

2008

22 activiteiten

onbekend

2009

24 activiteiten

3592

3. Jeugd en onderwijs

Verhogen van de sportdeelname van en door jongeren op Urk. Sport en bewegen extra onder de aandacht brengen van leerlingen op de basisschool en/of het voortgezet onderwijs teneinde de sport te stimuleren. De leerlingen en jongeren worden uitgenodigd om deel te nemen aan sport- en bewegingsactiviteiten op Urk.

Kies voor Hart en Sport

2005

2 activiteiten

4 scholen

2006

3 activiteiten

4 scholen

2007

3

3

2008

-

-

2009

-

-

4. Ouderen

Bevorderen van de fitheid en gezondheid van ouderen van 55+ en het verhogen van de bewegings- en sportdeelname onder ouderen.

Kras en Kwiek

2005

253 deelnemers

140 intro programma

2006

108 deelnemers

-

2007

-

-

2008

119

-

2009

55

-

 

B.2 IMPULS BUURT, ONDERWIJS, SPORT (BOS)

De BOS-impuls is vooral gericht op de doelgroep 12-18 jaar. De BOS-impuls heeft aandacht voor verschillende gebieden, waaronder gezondheid, welzijn, onderwijs, opvoeding, sport en bewegen.

Doelen BOS-impuls

  • Ø

   Creëren jongerenontmoetingsplaats Er is een BOS-huiskamer met daarin loungemogelijkheden, computers, naslagwerken en dergelijke gerealiseerd. Naast ontmoeting vond ook huiswerkbegeleiding plaats.

  • Ø

   Wekelijks worden met en door jongeren (sport)activiteiten georganiseerd

  • Ø

   Naast diverse activiteiten organiseerde de jongerenorganisatie ook een vaste wekelijkse activiteit in een gymnastieklokaal.

  • Ø

   Tenminste 10% meer jongeren in de leeftijdscategorie 12-19 jaar bezoeken het buurthuis.

  • Ø

   Gerealiseerd.

  • Ø

   Tenminste 5% meer jongeren in de leeftijdscategorie 12-19 jaar maken intensiever

  • Ø

   gebruik van de diensten van de bibliotheek

 • Ø

  Is niet helemaal zeker, wel vindt samenwerking tussen scholen en bibliotheek plaats (gratis lidmaatschap als je op Urk naar VO-school gaat).

 • Ø

  90% van de jongeren is bekend met de werkzaamheden van het ambulant jongerenwerk

op Urk

Het ambulant jongerenwerk is niet meer weg te denken op Urk. Op dit moment vindt een doorontwikkeling plaats binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin

 • Ø30% minder voortijdig schoolverlaters

 • Ø

  Door inzet van de leerplichtambtenaar is een belangrijke verbetering bereikt. Leerplicht had regelmatig een spreekuur in de BOS-huiskamer.

  ØMeer jongeren stromen door naar beroepsopleiding

 • Ø

  Door inzet van de leerplichtambtenaar is een belangrijke verbetering bereikt. Leerplicht had regelmatig een spreekuur in de BOS-huiskamer.

  Ø90% van de jeugd sport of beweegt intensief 1 keer of meer per week

 • Ø

  Jongeren blijven over het algemeen tot 15 jaar verbonden aan een vereniging. Daarna zijn er vaak andere interesses. Eendaagse activiteiten vinden nog wel gehoor bij jongeren, maar sportbeoefening, (met vooral daarbij de verenigingsverplichting) spreken op een gegeven moment niet aan.

  Ø10% van de jongeren in de leeftijdscategorie 12 t/m 19 jaar zet zich als vrijwilliger in bij een (recreatieve) sportvereniging

 • Ø

  Gerealiseerd

  ØWekelijks worden met en door jongeren (sport)activiteiten georganiseerd]

 • Ø

  Gerealiseerd

 

B.3 URK ACTIEF (REGELING "LOKAAL ACTIEF")

Doel

Meer bewoners van Urk stimuleren deel te nemen aan sport- en bewegingsactiviteiten, door meer en betere strategieën en methodieken te ontwikkelen en te implementeren dankzij de samenwerking tussen gemeenten, lokale en regionale organisaties.

Doelstellingen op bewonersniveau

 • 1.

  meer bekendheid geven aan de noodzakelijke hoeveelheid lichaamsbeweging voor het bevorderen van de (volksgezondheid) dan wel het bevorderen van meer bekendheid van de NNGB

 • 2.

  Meer bekendheid geven aan de relatie lichaamsbeweging en gezond gewicht, m.a.w. de quetelet index tussen de 20 en 25.

 • 3.

  het bevorderen dat mensen met overgewicht door middel van meer/ gezond bewegen hun lichaamsgewicht structureel verlagen.

Doelgroepen

 • -

  Jeugd

 • -

  Volwassenen / werknemers

 • -

  50-plussers / mensen met een chronische aandoening / mensen met een beperking

Urk Actief! heeft helaas niet opgeleverd wat ten doel gesteld is. Het bleek dat er weinig behoefte aan een overkoepelende organisatie.

 

C. SPORTVERENIGINGEN OP URK 2012

 

C.1 BESCHRIJVING SPORTVERENIGINGEN URK

Basketballvereniging Martho Flexwerk/Orca´s

Doel

Een vereniging zijn waarin leden zich thuis voelen en met veel plezier hun favoriete sport beoefenen, dit van jong tot oud, prestatief of als hobby. Naast het beoefenen van de sport zetten leden zich in als vrijwilliger binnen vereniging. En dit niet omdat het moet, maar vanwege clubliefde en verantwoordelijkheid.

Missie

De missie van het bestuur is om het stelde doel te behalen. Dit zal gerealiseerd worden in een langdurig proces dat meerdere jaren doorlooptijd zal hebben. Kernwoorden in dit proces zijn:

 • -

  Normen en waarden;

 • -

  Clubgevoel;

 • -

  Prestatie;

 • -

  Plezier;

 • -

  Samenhorigheid;

 • -

  Respect;

 • -

  Professionele organisatie;

 • -

  Waardering.

Doelstellingen

 • -

  Leden enthousiastmeren om verantwoordelijkheden te nemen, in plaats van ze de verantwoordelijkheden op te leggen.

 • -

  Jeugdleden leren om in teamverband, met respect voor teamgenoten, tegenstander, scheidsrechter en publiek hun sport uit te oefenen.

 • -

  Opleiden van talentvolle leden door middel van goed opgeleide trainers/coaches, adequaat technisch beleid en prettige trainings- en wedstrijdomgeving.

 • -

  Opleiden van talentvolle leden op het vlak van teamspel, omgaan met winnen en verliezen, fairplay en kennisoverdracht.

 • -

  Opleiden van trainers/coaches door middel van aanbieden van cursussen en begeleiding vanuit technische commissie en Sportservice Flevoland.

 • -

  Opleiding van bestuurs- en commissieleden door middel van opleidingen vanuit Sportservice Flevoland

 • -

  Nemen van maatschappelijke verantwoordelijkheid met betrekking tot opvang van jeugd en activiteiten bij het terugdringen van alcohol en drugs gebruik. Dit in samenwerking met Gemeente Urk.

 • -

  Het voor jong en oud aanbieden van de mogelijkheid tot meer beweging op het eigen niveau.

 • -

  Het voor jong en ouder aanbieden van de mogelijkheid tot uitoefening van basketball op het hoogst haalbare niveau.

 • -

  Het uitbouwen van de naamsbekendheid in de richting van de omgeving door middel van promotieactiviteiten.

 • -

  Randvoorwaarden als goede begeleiding bij blessures, mogelijkheid tot het doen van maatschappelijke stage.

Christelijke Gym Vereniging Urk.

De centrale doelstelling en de visie van onze vereniging is het beoefenen van de gymnastiek in diverse verschijningsvormen, Wij trachten dit doel te bereiken door de voorwaarden te scheppen om zowel prestatiegericht als in recreatief verband de gymnastiek te kunnen beoefenen. De vereniging wenst toegankelijk te zijn voor iedereen. Het plezier in de sport, en het op een positieve manier omgaan met elkaar staat voorop.

Onze verschillende activiteiten zijn…

 • ·

  Peuter, en kleutergym

 • ·

  Turnen recreatief

 • ·

  Turnen hoogrecreatie

 • ·

  wedstrijdturnen dames en heren(deelname regionale en landelijke NTS Wedstrijden)

 • ·

  Springen en groepsspringen

 • ·

  Herenturnen

 • ·

  Acrogymnastiek

 • ·

  Damesgymnastiek

 • ·

  G Meidengroep en Club Extra (voor kinderen met een motorische achterstand)

Zodra we een s morgens een gymzaal kunnen gebruiken, willen we starten met ouder en kind gymnastiek.

Stichting Duik Club Urk

De stichting DuikClub Urk is ontstaan in 2011 uit een fusie tussen DuikClub Urk en DiveCenter Urk. DuikClub Urk was een “vrije” groep duikers die zonder regels en verplichtingen sinds 2003 een aantal faciliteiten voor duikers organiseerden. Zo werd jaarlijks een weekend Zeeland gepland, in het duikseizoen werden er wekelijks 1 of 2 duiken georganiseerd waar de leden vrij op konden inschrijven. In de winterperiode werd met enige regelmaat zwembad ´t Bun afgehuurd voor het doen van oefeningen en dergelijke. Ook werden er maandelijks bijeenkomsten georganiseerd over wrakduiken op de Noordzee met de Fogo Isle, Tekduiken met Pim van der Horst, en de ervaringen van decompressieziekte van Jacqueline Bastiaans. Ondertussen werden er ook steeds meer duikers opgeleid door duikschool DiveCenter Urk en uiteindelijk werd de samenwerking tussen duikclub en de duikschool zo groot dat er gesproken werd over een fusie tussen de beide “DCU-en” In november 2010 werd de fusie een feit en werd de stichting DuikClub Urk een officiële rechtspersoon met statuten en een inschrijving bij de KvK. In de winter 2010-2011 werd de oude garage van de FRS omgebouwd tot het huidige clubgebouw, inclusief lesruimte en een natte ruimte voor alle materialen. Momenteel heeft de duikclub ruim 30 leden/donateurs en ruim 60 personen in de mailinglist van de vereniging.

Visie

Over 5 jaar zijn we een florerende club met minimaal 100 actieve donateurs en met regionale contacten. DuikClub Urk is een actieve stichting die op Urk en omstreken bekend staat als een toonaangevende club binnen de regio die synoniem staat voor sportduiken en alles wat daarmee kan samenhangen. Bestuur en kader zijn zo ingericht dat door alle donateurs het gehele jaar door gebruik kan worden gemaakt van de faciliteiten die de club in huis heeft. Het kader dat aangestuurd wordt door het bestuur bestaat naast de aanwezige instructeurs uit minimaal 5 divemasters.

Hoe gaan we ons doel bereiken?

Het bestuur gaat actief op zoek naar personen die geschikt zijn om op te leiden tot divemaster/kaderlid. Hij/zij wordt benaderd vanuit bestuur om tegen gereduceerd tarief de opleiding(en) voor de status van divemaster te volgen. Daar staat dan wel de verplichting tegenover dat actief wordt deelgenomen aan de activiteiten van het kader.

Het gehele jaar worden activiteiten georganiseerd voor de donateurs, waarbij in het duikseizoen (mei tot en met september) twee maal per week een buitenduik wordt gepland. Daarbuiten worden in elk geval maandelijks (oktober tot en met april) zwembadduiken georganiseerd waarbij leuke duikactiviteiten worden beoefend. Verder wordt een maal per maand een clubavond gehouden (laatste vrijdag van de maand). DCU biedt elk jaar minimaal twee basisopleidingen (DL-1 en DL-2) en minimaal een keer alle specialties binnen de bevoegdheden van de instructeurs.

Hapkido Vereniging ´´Chong Mu Kwan´´

Missie

Hapkido Vereniging 'Chong Mu Kwan' wil door middel van hapkidolessen en andere activiteiten komen tot de ontwikkeling van een gezonde leefstijl en sociale vaardigheden van haar leden en anderen die met ons in aanraking komen. Iedereen kan rekenen op positieve aandacht, warmte en steun in zijn of haar persoonlijke ontwikkeling.

Visie

Hapkido Vereniging 'Chong Mu Kwan' wil jongeren bewust maken van hun eigen gedrag. Hierdoor worden zij weerhouden van verkeerde keuzes en nemen zij eerder hun verantwoordelijkheid bij het ontstaan van problemen. Door het ontwikkelen van een assertieve houding zullen zij ook binnen de maatschappij sneller initiatief nemen en bijdragen aan het oplossen van problemen.

Doelstelling

Het doel van Hapkido Vereniging Chong Mu Kwan is de persoonlijke ontwikkeling van de jongeren op de volgende gebieden:

Lichamelijk: een gezond lichaam en een gezonde levensstijl

Mentaal: bevordering van sportiviteit, eigenwaarde, eerlijkheid, moed en ambitie

Relationeel: positieve relatievorming binnen gezin, vriendenkring, school en werk

Maatschappelijk: bevorderen van samenwerking en stimuleren van maatschappelijke betrokkenheid.

Werkwijze

Onze vereniging werkt veel samen met professionele organisaties in zorg, welzijn en onderwijs. Wij hebben de beschikking over een groot aantal vrijwilligers. Daarnaast leggen wij sterk de nadruk op professionaliteit. Vrijwilligers krijgen interne trainingen en de vereniging heeft het 'Fight Right' certificaat, wat betekent dat de vereniging voldoet aan eisen op pedagogisch en didactisch gebied. Ook staat de vereniging geregistreerd in het IHF kwaliteitsregister. Dit betekent dat de vereniging uitsluitend met gecertificeerde trainers werkt.

Huidige activiteiten

Hapkidolessen en wedstrijden

Sport- en beweeg clinics jongeren

Project ‘Kids in Shape’ (voor corpulente kinderen)

Survivalruns

Hapkido clinics i.s.m. scholen

Hankumdo (zwaardspel),

Fightmaster

Sociale vaardigheidstrainingen (SoVa)

Demonstraties tijdens evenementen

Vrijwilligersinzet leden bij culturele evenementen

Koreaans eten

Watersportvereniging ´´´De Zuiderzee``

De vereniging is opgericht in 1964 en telt ruim 200 actieve leden. De vereniging heeft als doel de watersport op Urk te bevorderen vanuit de visie dat watersport voor een breed publiek toegankelijk moet zijn, en bovenal op een verantwoordelijke en veilige manier moet worden beoefend.

Veilig en verantwoord het water opgaan is een speerpunt in het beleid van de vereniging

Waterrecreatie is een mooie manier om te genieten van de natuur maar helaas onderschatten velen de gevaren van het IJsselmeer, bijna ieder jaar zijn er ongevallen met dodelijke afloop. De watersportvereniging wil vooral met name de Urker jeugd op een verantwoorde manier kennislaten maken met de watersport. Hiervoor hebben wij als vereniging een 4-tal leden de opleiding tot zeilinstructeur laten volgen. Op dit moment worden een 20-tal jonge watersporters voor een CIW diploma opgeleid door gediplomeerde zeilinstructeurs. Voor het geven van zeilinstructielessen hebben we de beschikking over 2-stuks door het Watersportverbond goedgekeurde lesboten. (helaas te weinig) .Voor de ouderen leden worden in de winter diverse voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd zoals bijvoorbeeld: navigatie, vaar- reglementen, brandpreventie en gebruik van reddingsmiddelen.

Door zelfwerkzaamheid de sport betaalbaar houden

Sport en hobby’s kosten geld, de vereniging probeert de watersport voor een zo breed mogelijke doelgroep betaalbaar te houden. De vereniging kent voor de leden en aspirant-leden een zelfwerkzaamheidspicht om de kosten voor een ligplaats en stalling zo laag mogelijk te houden. De vereniging beschikt over een eigen jachthaven met circa 80 ligplaatsen en een winterstalling met stallingmogelijkheid voor circa 80 boten. Op dit moment zijn wij druk bezig met de voorbereidingen van het vervangen van de houten steiger.

Wekelijks worden er zeilwedstrijden georganiseerd op het IJsselmeer waar steeds meer deelnemers aan meedoen, en meestal zijn deze vanaf de boulevard voor iedereen te volgen.

 

C.2 OVERZICHT SPORTVERENIGINGEN URK INCL LEDENAANTALLEN

Naam sportvereniging

Tak van sport

Aantal leden

% totaal

Steunleden

tot 13 jaar

13-18 jaar

18 jaar e.o.

Basketbalvereniging ´Orca´s´

Basketbal

310

6,38 %

-

85

95

130

Biljartvereniging ´Het groene laken´

Biljarten

119

2,45 %

-

0

2

117

Christelijke Gymnastiekvereniging Urk

Gymnastiek

Ongeveer 500

10,29 %

-

298

124

72

Damclub ´Urk aan zet´

 

 

0,00 %

-

 

 

 

Dartvereniging ´De Rake Gooier´

 

 

0,00 %

-

 

 

 

Duikclub Urk

duiken, recreatief

30

0,62 %

-

0

5

25

HAPK DO vereniging Chong Mu Kwan

Zelfverdediging

203

4,18 %

-

120

51

32

Hobbyvoetbal Urk

voetbal

Ongeveer 440

9,06 %

-

0

0

iedereen

IJsbaanvereniging ´Urk vooruit´

-

-

0,00 %

-

-

-

-

Kickboksvereniging

-

-

0,00 %

-

-

-

-

Paardensportvereniging ´Orcaruiters´

paardensport

80

1,65 %

40

30

10

40

Schaakvereniging ´Het briesend paard´

Schaken

25

0,52 %

-

2

3

20

Schietsportvereniging ´Het vizier´

schiet sport

95

1,96 %

-

-

15

80

Sportvereniging Urk

Voetbal

1077

22,17 %

-

482

278

317

Tennisvereniging T´77

Tennis

ongeveer 300

6,18 %

-

22

29

258

Vereniging Roeiploeg Urk

Sloep roeien

50

1,03 %

-

0

0

50

Volleybalvereniging Prota Urk

Volleybal

ongeveer 140

5,02%

-

ongeveer 12

ongeveer 38

ongeveer 90

Watersportvereniging ´´De Zuiderzee´´

Zeilsport

190

3,92 %

170

 

20

 

Wielervereniging Urk

Wielrennen en MTB’en

75

2,88 %

-

3

17

55

Z.V.V. Urk

zaalvoetbal

1105

22,75 %

-

0

70

1035

Zwembadclub Urk ´78

zwemmen

109

2,24 %

-

27

15

63

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaal

 

4848

100%

40

1083

763

3095

Bronvermelding

1 Collegeprogramma 2010-2014 “Wind in de zeilen”, publicatie te vinden op www.urk.nl

2 Wijburg, W. & Van Dijken (2010). Scholierenenquête 2010. Lelystad: GGD Flevoland.

3 Lucassen, J., Van Mossel, G., & Wisse, E. (2010). Jeugd: Sport, bewegen en onderwijs. In: Sport: een leven lang. Rapportage Sport 2010, 107 -124. Den Haag, Sociaal Cultureel Planbureau.

4 Wijburg, W. & Van Dijken (2009). Volwassenenenquête 2009. Lelystad: GGD Flevoland.

5 Hildebrandt, V., Chorus, & A., Tiessen-Raaphorst, A. (2010). Volwassenen: sport, bewegen en werk. In: Sport: een leven lang. Rapportage Sport 2010, 125 -136. Den Haag, Sociaal Cultureel Planbureau.

6 Wijburg, W. & Van Dijken (2008). Seniorenenquête 2008. Lelystad: GGD Flevoland.

7 Chorus, A., Van Campen, C., & Den Draak, M. (2010). Ouderen in beweging: van vitaal belang. In: Sport: een leven lang. Rapportage Sport 2010, 137 -152. Den Haag, Sociaal Cultureel Planbureau.

8 Bevolkingscijfers 1-1-2011, Centraal Bureau voor Statistiek.

9 Preventieve Gezondheidsonderzoek, 2010. GGD Flevoland.

10 Jeugdmonitor, Centraal Bureau voor Statistiek, 2010.

11 Permanent Onderzoek Leefsituatie, Centraal Bureau voor Statistiek, 2011.

Literatuurlijst

 • 1.

  “Leven met verandering, structuurvisie Welzijn gemeente Urk tot 2015”

 • 2.

  “Samen groeien naar samen doen! Groeien naar een betrokken samenleving,

WMO nota, Gemeente Urk 2008

 • 3.

  ‘’Beleidsvisie Verslavingszorg op Urk 2010-2014”, gemeente Urk 2010

 • 4.

  “’Beleidsvisie Jeugd, ‘’Samen krijgen wij het voor elkaar”

 • 5.

  ‘’Olie voor vrije wil. Notitie vrijwilligersbeleid gemeente Urk, 2002-2004.