Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Urk

Protocol huisbezoek gemeente Urk

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieUrk
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingProtocol huisbezoek gemeente Urk
CiteertitelProtocol huisbezoek
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerpsociale zaken

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet Huisbezoeken

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

07-05-2014Onbekend

12-02-2014

Het Urkerland

2014.1093
07-05-201429-06-2017Onbekend

12-02-2014

Het Urkerland

2014.1093

Tekst van de regeling

Intitulé

Protocol huisbezoek gemeente Urk

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Urk d.d.12-02- 2014;

Stelt vast dat het noodzakelijk is een aantal aspecten rond het afleggen van een huisbezoek in een protocol vast te leggen;

En besluit vast te stellen: Protocol huisbezoek gemeente Urk

 

Protocol huisbezoek

 • 1.

  INLEIDING

  In het kader van handhaving van de Wet werk en bijstand en andere gemeentelijke sociale zekerheidsregelingen wordt onder andere het huisbezoek als middel gebruikt. Om hiervan een succes te maken, is het van belang de juiste (wettelijke) kaders voor een huisbezoek te schetsen en een beschrijving te geven van de eisen waaraan een huisbezoek moet voldoen. Op basis van jurisprudentie kan gesteld worden dat een huisbezoek een noodzakelijk en adequaat controle-instrument is en dat ondanks de strengere eisen het zeker mogelijk blijft een huisbezoek af te leggen als wordt voldaan aan de wettelijke bepalingen!

  De Wwb kent de bepaling dat uitsluitend als er een concrete aanleiding is om te twijfelen aan de rechtmatigheid van de Wwb uitkering, het weigeren van toestemming voor het huisbezoek gevolgen kan hebben voor de uitkering. Dit geldt overigens zowel voor Wwb-aanvragen als voor lopende Wwb-uitkeringen! De in dit protocol beschreven werkwijze is van toepassing op alle huisbezoeken die in het kader van handhaving van de Wwb en andere gemeentelijke sociale zekerheidsregelingen worden afgelegd door medewerkers van de gemeente.

  In dit protocol worden de richtlijnen gegeven voor het correct uitvoeren van een huisbezoek. Het protocol is bedoeld voor huisbezoeken in het kader van verificatie en controle.

   

  Wet huisbezoeken vanaf 1 januari 2013

  Artikel 40 Wwb, artikel 14 IOAW en IOAZ zijn gewijzigd door deze wet. Met deze wet wil de regering meer mogelijkheden geven om de leefsituatie vast te stellen van mensen die een uitkering aanvragen of ontvangen. Daarbij gaat het vooral om de vraag of de ontvanger van de uitkering samenwonend is of alleenstaande (ouder). Ook moeten deze mensen kunnen aantonen dat ze daadwerkelijk op het ingeschreven GBA adres wonen en dat ze de kosten van het bestaan niet kunnen delen. Met deze wet is bereikt dat de eis van gerede twijfel aan de juistheid van de door de klant verstrekte informatie niet meer nodig is om er rechtsgevolgen aan te kunnen verbinden als de klant weigert mee te werken aan een huisbezoek. Hiervoor wordt aangesloten bij de inlichtingenplicht van de klant. Als er na verificatie van de beschikbare informatie onduidelijkheid blijft bestaan en de klant weigert een huisbezoek en kan het ook niet op een andere manier aantonen, dan is er een huisbezoek gerechtvaardigd.

  Dit is van belang voor artikel 8 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en de fundamentele vrijheden (EVRM): het ingezette middel (huisbezoek) moet noodzakelijk en proportioneel zijn voor het doel (vaststellen van de leefsituatie). Het doel moet ook niet op een andere manier kunnen worden bereik (subsidiariteitsbeginsel). Alleen als de klant niet op een andere manier zijn leefsituatie aannemelijk maakt of kan maken, mag er een huisbezoek worden afgelegd.

   

  2.Soorten huisbezoek

  Huisbezoeken kunnen om diverse redenen worden afgelegd. Hieronder wordt kort beschreven welke redenen we kennen.

  • ·

   Een huisbezoek kan worden afgelegd als onderdeel van de dienstverlening. Een belanghebbende is zelf niet in staat om een bezoek te brengen aan het stadskantoor of werkplein, bijvoorbeeld door ziekte.

  • ·

   Een huisbezoek kan worden afgelegd als verificatiemiddel tijdens het aanvraagproces. Is er recht op een uitkering, klopt de situatie die de klant schets. En bij bijzondere bijstand kan gedacht worden aan een aanvraag om bijzondere bijstand voor bv. herinrichtingskosten.

  • ·

   Een huisbezoek kan worden afgelegd als controlemiddel om de rechtmatigheid van de uitkering vast te stellen. Houdt de klant zich aan de opgelegde verplichtingen en/of verstrekt de klant de juiste inlichtingen aan de gemeente?

    

  Aanvraag uitkering en huisbezoek

  De klantmanager krijgt de aanvraag om uitkering binnen. De poortwachter verifieert de gegevens van de klant aan de hand van de beschikbare informatie (van de klant en van Suwinet, GBA). Als blijkt dat er onduidelijkheden zijn of tegenstrijdige informatie en de klant kan niet op een andere wijze de informatie verstrekken dan wordt er een huisbezoek aangeboden. In het kader van de Wet Huisbezoeken kan de gemeente op deze wijze de leefsituatie vaststellen. De klantmanager motiveert de reden van het huisbezoek. Het huisbezoek wordt bij voorkeur gelijk uitgevoerd met een collega. Als de klant het huisbezoek weigert en zijn leefsituatie niet op een andere manier kan aantonen heeft dit gevolgen voor de uitkering. De klant krijgt direct een hersteltermijn aangeboden van een bepaalde tijd (paar uur) waarna het huisbezoek alsnog kan worden uitgevoerd. Bij blijvende weigering zal de consequentie voor de uitkering conform de regels van de wet worden uitgevoerd. Bij het uitvoeren van het huisbezoek blijven de uitgangspunten die hieronder staan van toepassing.

  Voor de volgende situaties is bijzondere aandacht nodig:

  • ·

   Aanleiding aanvraag is echtscheiding/beëindiging samenwoning;

  • ·

   Als er sprake is van onderhuur, kostganger, kamerhuur;

  • ·

   Als bij verhuizing de medebewoners (niet zijnde gezinsleden) meeverhuizen;

  • ·

   Bij overname andere gemeente met dubieus verleden;

  • ·

   Als de documenten bij de aanvraag een ander adres laten zien (niet als dit door een verhuizing komt en de wijzigingen nog moeten worden verwerkt);

  • ·

   Als de klant een postbusnummer heeft;

  • ·

   Als de klant in een periode voor de aanvraag “van de lucht” heeft geleefd;

  • ·

   Als de poortwachter door andere signalen twijfels heeft over de verblijfplaats of de leefvorm;

  • ·

   Als de nieuwe klant alleen met een broer/zus samenwoont.

    

  3 HET JURIDISCH KADER

  Het gaat om de wetten uit het sociale domein, waarbij de woonsituatie en leefvorm (hierna gezamenlijk leefsituatie te noemen) relevant is voor het op recht uitkering/toeslag of op de hoogte van de uitkering/toeslag. Het afleggen van een huisbezoek wordt aangemerkt als een ingrijpende inbreuk op de privacy van de belanghebbende. In verdragen en verschillende wetten zijn daarom diverse bepalingen opgenomen ter bescherming van die privacy van de belanghebbende.

  Dit betreft onder andere: het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens, de Grondwet, en de Algemene wet op het Binnentreden, de Algemene wet bestuursrecht en Jurisprudentie over het middel “huisbezoek”.

  Uit vaste jurisprudentie van de CRvB blijkt dat een huisbezoek ter vaststelling of er recht op uitkering bestaat een inbreuk vormt op de persoonlijke levenssfeer als bedoeld in artikel 8 EVRM en artikel 10 lid 1 van de Grondwet. Indien de bijzondere omstandigheden van het geval dit noodzakelijk maken, kan deze inbreuk echter gerechtvaardigd zijn.

  Voorwaarde is onder meer wel dat er een legitiem doel (EVRM) gediend wordt met het huisbezoek en dat het voor de vaststelling van het recht op uitkering/toeslag noodzakelijk is.

  Artikel 53a van de WWB bepaalt dat het college bevoegd is om onderzoek in te stellen naar de door de belanghebbende overgelegde gegevens en/of inlichtingen.

  Op grond van artikel 17, lid 2, van de WWB is de belanghebbende de verplichting opgelegd desgevraagd de medewerking te verlenen die redelijkerwijze nodig is voor de uitvoering van de WWB.

  De beginselen van proportionaliteit en subsidiariteit spelen een belangrijke rol in de bescherming van de privacy van de burger. Volledigheidshalve wordt vermeld dat de belanghebbende zelf bepaalt of deze medewerking verleent aan het huisbezoek en dus toestemming geeft om zijn woning binnen te treden. De belanghebbende blijft het recht behouden om toegang tot zijn woning te weigeren. De weigering kan wel nadelige consequenties hebben voor de belanghebbende.

  De Algemene Wet op het Binnentreden schrijft voor dat voldaan moet worden aan de legitimatieplicht en dat het binnentreden van een woning toegestaan is in aanwezigheid en met toestemming van de bewoner op basis van volledige informatie.

   

  Het subsidiariteitsbeginsel

  Als het beoogde doel door inzet van een ander middel dat minder ingrijpend is, gerealiseerd kan worden dient voor dat middel gekozen te worden. De gemeente verifieert altijd eerst de verstrekte inlichtingen aan de hand van de voor haar beschikbare authentieke bronbestanden. Zoals gezegd heeft belanghebbende het recht huisbezoek te weigeren. Indien er geen sprake is van een vermoeden van fraude heeft de belanghebbende ook het recht om het verifiëren van de verstrekte inlichtingen door middel van een minder ingrijpend middel te laten plaatsvinden. Belanghebbende dient dan zijn leefsituatie op een andere wijze dan door huisbezoek aan te tonen.

   

  Het proportionaliteitsbeginsel

  Voor al het overheidshandelen geldt dat het evenredig moet zijn in relatie tot de gestelde doelen. Het ingezette middel en met name de wijze waarop moet in verhouding staan tot het beoogde doel (= het verkrijgen van volledige en de juiste informatie om het recht op bijstand vast te stellen).

   

  Het informed consent

  Informed consent wil zeggen dat de toestemming tot binnentreden van belanghebbende berust op volledige en juiste informatie over reden en doel van het huisbezoek en de gevolgen in geval van weigering.

  Onder volledige informatie wordt verstaan:

  • ·

   De plicht tot mededeling aan de belanghebbende omtrent het doel/reden van het huisbezoek;

  • ·

   De plicht tot mededeling van de eventuele gevolgen van het weigeren van het huisbezoek;

  Over de vraag of de belanghebbende al dan niet toestemming verleent mag geen twijfel bestaan. De bewijslast van de toestemming tot het binnentreden van de woning nadat de belanghebbende volledig is geïnformeerd, ligt bij de gemeente. Om deze reden is het aan te bevelen om belanghebbende een schriftelijke “informed consent te laten ondertekenen.

   

  Het aanbod van een huisbezoek ter verificatie

  Het verifiëren van de leefsituatie kan onder meer via een huisbezoek. Door het huisbezoek is het mogelijk voor gemeenten om de leefsituatie “achter de voordeur” vast te stellen. De “Wet Huisbezoeken” heeft betrekking op de volgende situaties:

  Wat betreft de leefvorm gaat het er om dat de gemeente de belanghebbende kan verzoeken aan te tonen dat deze alleenstaande of alleenstaande ouder is, d.m.v. het meewerken aan het huisbezoek.

  Wat betreft de woonsituatie gaat het er om dat de gemeente de belanghebbende kan verzoeken aan te tonen waar hij woont en hem aanbieden in dat kader een huisbezoek af te leggen.

  Wat betreft de algemeen noodzakelijke bestaanskosten gaat het erom dat de gemeente de belanghebbende kan verzoeken aan te tonen dat deze kosten niet voor een deel of het geheel gedeeld kunnen worden met een ander, bijvoorbeeld een “kostganger”

  Wanneer de gemeente na administratieve verificatie vaststelt dat de verstrekte gegevens kloppen, maar onvoldoende duidelijkheid geven over de leefsituatie kan zij het aanbod doen om de leefsituatie aan te tonen d.m.v. een huisbezoek. Dit aanbod gebeurt voorafgaand aan het verzoek tot daadwerkelijke binnentreding van de woning. Het aanbod om de leefsituatie aan te tonen d.m.v. een huisbezoek wordt in het algemeen gedaan bij de voordeur, maar kan ook gedaan worden ten kantore van de gemeente.

  In beide situaties moet de gemeente de belanghebbende meedelen dat deze het recht heeft om de verstrekte inlichtingen door de gemeente te laten verifiëren met behulp van een minder ingrijpend middel dan het huisbezoek. Tevens deelt de gemeente mee wat hierboven bij informed consent al is beschreven. De bewijsplicht dat dit zorgvuldig is gebeurd ligt bij de gemeente.

   

  Afzien van huisbezoek i.v.m. dringende redenen c.q. belangenafweging.

  Het kan zich voordoen dat de belanghebbende te kennen geeft een zeer dringende reden te hebben voor de weigering van het huisbezoek of voor de weigering tijdens het huisbezoek om bepaalde zaken te laten zien. Er kan sprake zijn van zeer dringende redenen om de onmiddellijke uitvoering van een huisbezoek te weigeren. Hiervan zal, gezien de gebruikte beoordelingsnorm “ zeer dringende redenen” slechts zeer zelden sprake van kunnen zijn.

  Als voorbeeld zou kunnen gelden een afspraak van belanghebbende bij de dokter/met het ziekenhuis. Indien belanghebbende zich hierop beroept is het aan te bevelen om deze afspraak in diens bijzijn direct telefonisch te checken of de belanghebbende dit te laten tonen d.m.v. een afsprakenlijst.

   

  Intrekken toestemming

  Natuurlijk kan de bewoner zijn eenmaal gegeven toestemming op elk moment intrekken. Vanaf dat moment bevindt men zich zonder toestemming van de bewoner in de woning en zal men de woning dienen te verlaten. Wordt dit niet gedaan dan vertoeft men wederrechtelijk in de woning en pleegt men een ambtsmisdrijf (ambtelijke huisvredebreuk) in de zin van artikel 370 Wetboek van Strafrecht.

  Om schending aan besluitvorming ten grondslag te kunnen leggen moet de gemeente aannemelijk maken, dat betrokkene zijn eenmaal gegeven toestemming heeft ingetrokken.

  De belanghebbende dient duidelijk te zijn gemaakt dat weigering om medewerking te verlenen aan voortzetting van het huisbezoek gevolgen heeft voor het recht op bijstand, dan wel op de hoogte van de bijstand.

   

  Weigeren huisbezoek

  Als een uitkeringsgerechtigde of de aanvrager van een uitkering niet meewerkt aan een huisbezoek heeft dit gevolgen voor de uitkering of toeslag.

  Geen vermoeden van fraude:

  De “Wet Huisbezoeken” regelt de rechtsgevolgen van het weigeren van een huisbezoek ter verificatie. Wanneer iemand een huisbezoek ter verificatie van de verstrekte inlichtingen weigert en niet op andere wijze zijn leefsituatie aantoont zijn de gevolgen:

  Indien de belanghebbende niet aantoont dat hij alleenstaande (ouder) is

   

  De uitkering wordt vastgesteld op 50 % van de gehuwden norm, zonder verdere toeslag. Art. 9 lid 4 WWB wordt buiten toepassing gelaten

  Indien belanghebbende niet aantoont dat hij feitelijk woont op het opgegeven adres.

   

  De uitkering wordt opgeschort met het verzoek binnen de gestelde termijn alsnog op andere wijze aan te tonen aldaar feitelijk te verblijven. Indien betrokkene dit nalaat wordt het recht ingetrokken vanaf datum opschorting.

  Indien betrokkene niet aantoont dat hij zijn kosten niet met een ander kan delen

   

  De toepasselijke norm wordt verlaagd overeenkomstig art. 26 van de WWB. Dit geldt voor zowel de alleenstaande en de alleenstaande ouder als voor het gezin. In de gemeentelijke verordening moet op grond van artikel 30 WWB de verlaging van de norm worden bepaald.

  Vermoeden van fraude:

  Eerder is vermeld dat de rechtsgevolgen van het weigeren mee te werken aan een huisbezoek na een vermoeden van fraude (ter controle) het afwijzen van een bijstandsaanvraag dan wel het intrekken van de bijstand tot gevolg kan hebben.

   

  4 Uitgangspunten bij huisbezoeken

  Bij de uitvoering van een huisbezoek worden op basis van het in het volgende hoofdstuk beschreven juridisch kader, de volgende uitgangspunten gehanteerd:

   

  Algemene uitgangspunten

  • ·

   Alvorens een huisbezoek wordt afgelegd wordt de door belanghebbende opgegeven leefsituatie geverifieerd met behulp van de authentieke bronbestanden waarover de gemeente de beschikking heeft.

  • ·

   Bij voorkeur vindt huisbezoek overdag plaats binnen de kantooruren (08.30 – 17.30 uur). Afwijking hiervan mogelijk indien daartoe specifiek aanleiding aanwezig is.

  • ·

   Het huisbezoek wordt door 2 personen afgelegd om redenen van veiligheid en betere- resp. sterkere oordeel- en bewijsvorming.

  • ·

   Uit privacy overwegingen wordt het gesprek over de leefsituatie niet bij de voordeur van de woning gevoerd maar in de woning van de belanghebbende of een andere daartoe geschikte ruimte naar keuze van de belanghebbende. Let wel: Voordat men de woning naar binnen gaat, dient aan de eerder vermelde voorwaarden zijn voldaan.

  • ·

   Vraag altijd naar de reden van de weigering van het huisbezoek, dit i.v.m. de mogelijkheid die de belanghebbende heeft op grond van dringende redenen.

    

  Het huisbezoek zelf

  • ·

   Start het huisbezoek in 1e instantie in de huiskamer van de woning.

  • ·

   Een rondleiding door de woning van de belanghebbende is alleen toegestaan met de uitdrukkelijke toestemming van de belanghebbende en in diens aanwezigheid.

  • ·

   Bij het betreden van de diverse woonruimten loopt de belanghebbende steeds voorop.

  • ·

   Kasten en/of deuren worden geopend door de belanghebbende.

  • ·

   Tijdens het huisbezoek moet er objectief worden waargenomen. Details kunnen belangrijk zijn!

  • ·

   Er mogen alleen vragen worden gesteld, die noodzakelijk zijn voor het vaststellen van het doel dat voorafgaand aan het binnentreden aan de belanghebbende is meegedeeld.

  • ·

   Het stellen van confronterende vragen in de woning van de belanghebbende is juridisch toegestaan. Om onnodige agressie en discussie te voorkomen wordt in specifieke gevallen aangeraden om de belanghebbende hiervoor op een later tijdstip uit te nodigen.

  • ·

   Het is aan te bevelen om de belanghebbende niet in de woning te confronteren met een mogelijke voor de belanghebbende negatieve/nadelige uitslag.

  • ·

   Mocht tijdens het huisbezoek in de woning overige bevindingen gesignaleerd worden, welke niet in relatie staan tot het doel/reden welke aan de belanghebbende is meegedeeld, dan wordt opnieuw toestemming gevraagd voor het huisbezoek.

  • ·

   De ambtenaar stelt zich tegenover de belanghebbende correct (niet provocerend), zakelijk, respectvol, transparant en zorgvuldig op.

  • ·

   Na afloop van het huisbezoek leggen de ambtenaren de vervolgprocedure uit aan de belanghebbende.

  • ·

   De belanghebbende wordt voor een vervolggesprek uitgenodigd. (zo spoedig mogelijk)

  • ·

   Geef de klant na afloop van het huisbezoek de ruimte om vragen te stellen en vraag tenslotte of alles duidelijk is.

  • ·

   Indien de belanghebbende zijn eenmaal gegeven toestemming intrekt moet het huisbezoek worden gestopt en dient men de woning te verlaten.

  • ·

   Tijdens het vervolggesprek ten kantore van de gemeente wordt de belanghebbende gelegenheid gegeven om de onderzoeksgegevens in te zien. Het is aan te bevelen om de belanghebbende gelegenheid te geven tot het lezen van het verslag van het huisbezoek en in staat te stellen correcties/aanvullingen aan te brengen.

  • ·

   Het is aan te bevelen om de belanghebbende het verslag van het huisbezoek te laten ondertekenen.

  • ·

   Het is aan te bevelen om de belanghebbende het verslag van het huisbezoek mee te geven.

  • ·

   Indien op basis van het huisbezoek duidelijkheid is ontstaan over de leefsituatie dan wordt de belanghebbende hiervan in kennis gesteld, waarbij hem tevens wordt meegedeeld over de aard van het advies m.b.t. het te nemen besluit.

  • ·

   Belanghebbende wordt meegedeeld dat het collegebesluit in de vorm van een beschikking wordt toegestuurd.

    

  • ·

   Specifiek bij kamerbewoning:

  • ·

   Indien de belanghebbende een kamer van een woning bewoont en de hoofdbewoner/verhuurder bezwaar heeft m.b.t. het betreden van de woning, dan wordt afgezien van het binnentreden van de woning. Als ten gevolge van deze weigering de rechtmatigheid van de uitkering niet kan worden vastgesteld zal dit consequenties hebben voor de uitkering van de belanghebbende. Een door de belanghebbende gehuurde kamer mag alleen betreden worden in aanwezigheid- en met toestemming van de belanghebbende.

    

  Veiligheid

  De gezondheid en de veiligheid van de uitvoerders van het huisbezoek is een belangrijke voorwaarde bij het afleggen van een huisbezoek. Waar dat mogelijk is, moet voorkomen worden dat er een onveilige situatie ontstaat voor de uitvoerder van het huisbezoek en voor de belanghebbende.

  Belangrijke aanbevelingen zijn:

  • ·

   Bij de voorbereiding van het huisbezoek dient aandacht te worden geschonken aan mogelijke onveilige situaties die zich al eerder in het contact met de belanghebbende of diens directe omgeving hebben voorgedaan.

  • ·

   Informeer je over de belanghebbende als dat mogelijk is bij de sociale recherche.

  • ·

   Bespreek vooraf de indicaties die erop wijzen dat de kans van een onveilige situatie zich kan voordoen (bijvoorbeeld is belanghebbende in het kader van het agressieprotocol de toegang tot de gemeentelijke locaties ontzegd).

  • ·

   Bij een sterke aanwijzing van onveiligheid dan overleg plegen met leidinggevenden en zo mogelijk met de sociale recherche.

  • ·

   Huisbezoeken worden door 2 personen afgelegd.

  • ·

   Zorg voor telefonische bereikbaarheid.

  • ·

   Indien er een gevoel van onveiligheid ontstaat tijdens het onderzoek dient de woning zo snel mogelijk te worden verlaten.

  • ·

   Tijdens het huisbezoek zijn de ambtenaren altijd in dezelfde ruimte, dus nooit 1 van de 2 alleen bij de belanghebbende.

  • ·

   Zorg ervoor dat naaste collega’s weten bij wie, waar, met welk doel en wanneer je op huisbezoek bent en op welke telefoonnummer jij bereikbaar bent.

  • ·

   Vraag een collega jou te bellen, in geval je niet op de afgesproken tijd terug bent op kantoor.

  • ·

   Bespreek de onderzoeksbevindingen niet op het moment van het huisbezoek maar (zo mogelijk) de volgende dag tijdens het gesprek op het gemeentehuis. Deel de belanghebbende dat ook mee.

    

  Verslag van het huisbezoek

  Van ieder huisbezoek dient een schriftelijk verslag opgemaakt te worden. Het verslag bevat in ieder geval de volgende gegevens:

  • ·

   Naam van de ambtenaren;

  • ·

   Dat het huisbezoek een redelijk middel is om tot het uiteindelijke doel te komen en dat er geen minder ingrijpend middel voorhanden was.

  • ·

   Plaats, adres, dag, datum en tijdstip (begin en einde) van het huisbezoek;

  • ·

   Dat belanghebbende volledige informatie is verstrekt; (informed consent)

  • ·

   Dat de belanghebbende toestemming heeft gegeven voor het binnentreden van de woning;

  • ·

   Dat de belanghebbende aanwezig is geweest tijdens het huisbezoek;

  • ·

   De verschillende ruimten in de woning welke betreden zijn.

  • ·

   Probeer zoveel mogelijk een beschrijving te geven van de woning. (extern/intern)

  • ·

   Vermeld alleen zakelijke- en objectieve feiten die relevant zijn voor het onderzoek en het doel;

  • ·

   Baseer conclusies alleen op objectieve feiten en omstandigheden;

  • ·

   Voorkom het maken van “sfeerverslag” door veronderstellingen te melden;

  • ·

   Dagtekening en ondertekening van het verslag door beide ambtenaren;

  • ·

   Noteer opmerkingen/aanvullingen van de belanghebbende in het verslag;

  • ·

   Laat de belanghebbende het verslag mede ondertekenen.

  • ·

   Indien mogelijk maak een verslag op ambtseed of ambtsbelofte op;

  • ·

   Stel het verslag beschikbaar aan de belanghebbende

    

  Bespreking van het huisbezoek met belanghebbende(n)

  Het past bij zorgvuldig behoorlijk handelen dat de belanghebbende in de gelegenheid wordt gesteld om op de uitkomst van het huisbezoek te reageren alvorens te besluiten, als er nog vraagtekens zijn na afloop van het huisbezoek.

  Dit brengt mee dat:

  • ·

   de belanghebbende in de gelegenheid gesteld moet worden zijn zienswijze kenbaar te maken, in het bijzonder wanneer het voornemen bestaat een voor de belanghebbende nadelig besluit te nemen.

  • ·

   De op grond daarvan getrokken conclusies ten aanzien van het recht op bijstand worden aan belanghebbende kenbaar gemaakt

  • ·

   de belanghebbende zo spoedig mogelijk (zo mogelijk de dag na het huisbezoek) ten kantore van de gemeente wordt uitgenodigd.

  • ·

   De zienswijze van belanghebbende met betrekking tot de conclusies in het rapport wordt vastgelegd en in de beoordeling wordt meegewogen. Dit wordt ook in de motivering van het besluit opgenomen. Het besluit mag voor de belanghebbende niet ‘ vanuit het niets’ komen.

    

  SLOTOPMERKINGEN:

  Als er een AMvB komt met nadere regels omtrent de uitvoering van de Wet Huisbezoeken kan dat leiden tot aanpassing van dit protocol.

   

  FORMULIER GESPREKSNOTITIE/HUISBEZOEK / Informed Consent

   

   

  Naam medewerker 1……………………………

  naam medewerker 2……………………………

   

   

  GEGEVENS KLANT

  Naam ……………………………………………………………………………………………………

  Naam partner …………………………………………………………………………………………

  Geboortedatum klant …………………………………Partner…………………………………

  Adres ……………………………………………………………………………………………………

  PC & Woonplaats ………………………………………………………………………………………

  Telefoonnummer………………………………………………………………………………………

  Datum huisbezoek ……………………………

   

  KLANT GAAT WEL/NIET AKKOORD MET HET HUISBEZOEK

   

  REDEN WEIGERING;…………………………………………………………………………………....................................................

  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………

   

  KLANT IS GEïNFORMEERD OVER DE REDEN VAN HET HUISBEZOEK EN DE MOGELIJKE GEVOLGEN BIJ HET WEIGERENVAN HET HUISBEZOEK.

   

   

  Handtekening klant..............................

   

  Handtekening partner..........................

   

   

   

  VERSLAG

  ………………………………………………………………………………………………..................................

  ..................................................................................................................

  .................................................................................................................

   

  VERSLAG TEKENEN VOOR GEZIEN

   

  Datum:_______________

   

   

  Handtekening klant____________________________________

   

   

  Handtekening partner__________________________________

   

  Handtekening medewerker 1 __________________________________________________

   

   

  Handtekening medewerker 2 __________________________________________________