Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Urk

Horecanota Urk 2015

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieUrk
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingHorecanota Urk 2015
CiteertitelHorecanota Urk 2015
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerpHorecanota

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Artikel 4:81 AWB
 2. Geen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

25-06-2015Onbekend

25-06-2015

Onbekend

2015.03079

Tekst van de regeling

Intitulé

Horecanota Urk 2015

Horecanota Urk 2015

Horecanota Urk 2015

 

Voorwoord

Voor u ligt de nieuwe beleidsnota horeca van de gemeente Urk. Deze nota heeft de ondertitel ´kwaliteit, diversiteit en gastvrijheid´ meegekregen. De horeca is immers een sector die bijdraagt aan de kwaliteit van wonen, werken, winkelen, welzijn en verblijven op Urk.

Urk wil graag als gastvrije gemeente haar eigen bevolking en haar bezoekers verwelkomen. Daarbij hoort een goede en divers samengestelde horecasector die de bewoners en gasten voorziet van lekker eten, drinken en overnachtings-mogelijkheden. Het zijn de plaatsen waar zowel Urkers als bezoekers elkaar kunnen ontmoeten.

De gemeente Urk wil met de horecanota aangeven hoe ze omgaat met de wettelijke taken en het invullen van de maatschappelijke rol die de gemeente heeft. De nota is daarmee een goede basis om diverse ambitieuze doelstellingen nader uit te werken.

Deze nota is opgesteld in samenspraak met de horecaondernemers, verenigingen, burgers en andere belanghebbenden en geldt als uitnodiging om samen te werken aan een horecasector op Urk die kwaliteit heeft, divers is en gastvrij!

 

Pieter C. van Maaren,

 

Burgemeester van Urk

INHOUDSOPGAVE

1 Inleiding

 • 1.

  1 Aanleiding

 • 1.

  2 Visie en doelstelling

 • 1.

  3 Afbakening en definities

 • 1.

  4 Inspraak en uitwerkingsnotitie

 • 1.

  5 Leeswijzer

2 Ruimtelijk en economisch2.1 Inleiding

 • 2.

  2 Horeca-aanbod

 • 2.

  3 Ambitie en uitgangspunten

3 Openbare orde en veiligheid

 • 3.

  1 Inleiding

 • 3.

  2 Openbare orde

 • 3.

  3 Cameratoezicht

 • 3.

  4 Brandveiligheid

4 Vergunningen, APV en convenant

 • 4.

  1 Inleiding

 • 4.

  2 Horecaconvenant en openingstijden

 • 4.

  3 Algemene plaatselijke verordening

 • 4.

  4 Terrassenbeleid

 • 4.

  5 Evenementenbeleid

5Volksgezondheid en regelgeving

 • 5.

  1 Inleiding

 • 5.

  2 Alcohol- en drugsbeleid

 • 5.

  3 Jongeren onder 18 jaar

 • 5.

  4 (Nacht)clubs

 • 5.

  5 Kansspelen en speelautomaten

 

Bijlagen: aanbod horeca en

gerelateerd wet- en regelgeving

1 Inleiding

 

1.1.Aanleiding

De gemeente Urk heeft meer dan tien jaar geleden de nota Integraal Horecabeleid Urk vastgesteld. Inmiddels is dit beleid verouderd en is de Drank- en Horecawet (DHW) vernieuwd. De gemeente c.q. burgemeester heeft in de nieuwe wet een centrale rol en nieuwe bevoegdheden op het gebied van toezicht en handhaving. Daarbij zijn ten aanzien van de veiligheidswetgeving diverse zaken veranderd en is de leeftijdsgrens voor alcoholconsumptie en alcoholbezit verhoogd naar 18 jaar.

Al met al is de tijd rijp voor een actuele visie op de Urker horeca. Samen met burgers, horecaondernemers en belangengroepen zijn de kansen voor de horeca vanuit economisch en toeristisch-recreatief oogpunt in beeld gebracht.

 

1.2.Visie en doelstelling

Het uitgangspunt van de gemeente is een positief kader waar binnen de gemeente Urk haar regulerende, faciliterende en ondersteunende rol invult en horeca-ondernemers, verenigingen en stichtingen een eigen verantwoordelijkheid hebben. De centrale visie c.q. doelstelling van de gemeente is:

 

´Urk zet in op een horecaontwikkeling die de kwaliteit van wonen, welzijn, werken, winkelen, toerisme en recreatie versterkt.´

De begrippen diversiteit en gastvrijheid spelen hierbij ook een belangrijke rol. Urk dient een gastvrije gemeente te zijn voor alle Urkers en bezoekers. Hierbij hebben de horecaondernemers (vanuit dynamische ondernemerschap) en de paracommerciële horeca de primaire verantwoordelijkheid. Dit alles binnen de gestelde financiële, planologische en juridische kaders.

 

1.3.Afbakening en definities

Afbakening

Bij de totstandkoming van voorliggende horecanota is bestaand beleid en lokale, regionale en landelijke wet- en regelgeving betrokken.

De nota heeft met name betrekking op de reguliere en paracommerciële horeca. Deze horeca betreft bedrijfsmatige gelegenheden met zaalruimte of logies en bereide maaltijden, snacks en dranken voor onmiddellijke consumptie door de gasten. Slijterijen en supermarkten vallen hier dus buiten, evenals (jeugd)honken en niet-gereguleerde voorzieningen.

 

Definities

De reguliere horeca is ingedeeld in de volgende sectoren:

 • ·

  Drankensector: onder deze sector worden verstaan; cafés, bars, discotheken, strandbedrijven, kiosken, horeca bij recreatiebedrijven, horeca bij enkele sportaccommodaties, ontmoetingscentra en zalen- & partycentra.

 • ·

  Fastservicesector: hieronder worden verstaan;ijssalons, snackbars, fastfoodrestaurants, shoarmazaken, lunchrooms, crêperies, restauraties en spijsverstrekkers (hieronder vallen voornamelijk afhaalbedrijven al dan niet ingericht zijn voor consumptie ter plaatse).

 • ·

  Restaurantsector: hieronder worden verstaan; bistro, restaurant, café-restaurant, wegrestaurant en restaurants naar nationaliteit van de keuken.

 • ·

  Hotelsector: onder deze sector vallen hotel/hotel-garni, hotel-café, hotel-restaurant, hotel-café-restaurant en pensions.

De paracommerciële horeca wordt gevormd door vooral stichtingen en sport-, buurt-, muziek-, visserij- en zangverenigingen die zich naast hun hoofdactiviteit (statutaire doelstelling) ook bezig houden met horeca ondersteunende activiteiten.

Onder niet-gereguleerde voorzieningenworden gelegenheden verstaan waar kantines/ ruimten ter beschikking gesteld c.q. verhuurd worden, voor onder meer bruiloften en verjaardagen, maar waar niet (bedrijfsmatig) consumpties worden verstrekt door de beheerder. Indien deze (neven)activiteiten conflicteren met het geldende bestemmingsplan worden in beginsel handhavingsmaatregelen getroffen. In 2015 loopt er hiervoor een grootschalig onderzoek op het Urker bedrijventerrein. Dit valt verder buiten deze nota valt en hiervoor volgt in 2015 een separaat raadsvoorstel.

 

Inspraak en uitwerkingsnotitie

De kadergevende horecanota is opgesteld samen met de Urker horecaondernemers, burgers en belangengroepen. Alle inspraak is samengevat in de Inspraaknotitie horeca 2015 en betrokken in deze nota. De nota dient als goede basis om de doelstelling(en) nader uit te werken. De daaruit volgende actiepunten dienen de komende jaren verder uitgewerkt te worden, zoals gesteld in de (concept) Uitwerkingsnotitie horeca 2015. Beide notities worden vastgesteld door burgemeester en wethouders en maken geen deel uit van deze (kadergevende) horecanota.

De bij de inspraak betrokken horeca, politie, burgers en belangengroepen worden benaderd voor deelname in een “klankbordgroep Jeugd”. Na instelling door B&W wordt deze klankbordgroep betrokken de nadere invulling en verdere uitwerking van de (definitieve) uitwerkingsnotitie.

 

1.4.Leeswijzer

De horecanota is opgebouwd uit een aantal hoofdstukken en twee bijlagen.

 • ·

  Het tweede hoofdstuk betreft ruimtelijk-economische aspecten van de horeca. Hierbij komen horeca-aanbod, vraag en toekomstige behoefte aan bod.

 • ·

  Het derde hoofdstuk behandelt de openbare orde en veiligheid.

 • ·

  Het vierde hoofdstuk betref vergunningen, APV en Horecaconvenant.

 • ·

  Het vijfde hoofdstuk behandelt de volksgezondheid en regelgeving.

 • ·

  Twee bijlagen met het aanbod van de reguliere en paracommerciële horeca.

2 Ruimtelijk en economisch

2.1 Inleiding

Het ruimtelijke en economische belang van de horeca op Urk wordt in dit hoofdstuk belicht. De afgelopen jaren lag de nadruk veel op het beheersen van de horeca in relatie tot de openbare orde. Dit terwijl de aandacht voor horeca toch ook uit zou moeten gaan naar het feit dat horeca een van de dragers is van de ruimtelijk-economische structuur van Urk.

 

2.2 Horeca-aanbod

De gemeente Urk heeft naar het horeca-aanbod gekeken (zie ook beide bijlagen), met als vraagstelling:

 • ·

  Welke voorzieningen zijn aanwezig?

 • ·

  Hoe verhoudt dit zich in zijn algemeenheid tot andere gemeenten?

   

2.2.1 Kwantiteit

Reguliere horeca Urk

Het blijkt dat Urk in de reguliere horecasectoren een lagere horecadichtheid heeft dan het landelijk gemiddelde (actuele verhouding 16,1 / 26,6) Dit betekent dat er minder horecavestigingen zijn per 10.000 inwoners dan het Nederlands gemiddelde. Qua vloeroppervlak scoort Urk ook lager dan het landelijk gemiddelde behalve in de drankensector. Dit wordt voornamelijk bepaald door de grotere zalen- en partycentra op Urk die onder deze sector vallen. Verder is het vloeroppervlak in de hotelsector beperkt, doordat er niet meer dan enkele kleine pensions zijn en bijvoorbeeld een hotel ontbreekt.

 

Paracommerciële horeca Urk

Uit gegevens van de gemeente blijkt dat er naast ‘t Jeugd (Stichting Caritas Urk) 15 verenigingen zijn met een drank- en horecavergunning. Bij het bedrijvenregister HorecaDNA zijn verder de Morgenster, stichting de Rots (Koffiebar Koem ur in) en de Ark aangemeld.

Hiernaast zijn er meerdere verenigingen met een eigen gebouw. Volgens de APV is het niet toegestaan dat hier sterke drank wordt verstrekt. Ook zijn er veel verenigingen zonder eigen accommodatie die elders ruimte huren. Al met al heeft Urk ruim 100 zang-, buurt-, muziek-, visserij en sportverenigingen.

 

2.2.2 Kwaliteit

Reguliere horeca Urk

De (harde c.q. natte) drankensector kenmerkt zich, op enkele uitzonderingen na, door een standaard uitstraling. Een aantal bedrijven zijn bovengemiddeld, met mooie terrassen in het havengebied. Andere bedrijven maken overdag een gesloten indruk.

 

De fastservicesector kenmerkt zich door een gemiddeld hoger kwaliteitsniveau. Er is een aantal zaken die modern, strak en kwalitatief aantrekkelijk is ingericht. Een tweetal zaken heeft een vermelding in de top 100 fastservicebedrijven van Misset.

 

De restaurantsector kenmerkt zich door een aantal kwalitatief hoogwaardige concepten. De restaurants hebben vrijwel allemaal in meer of mindere mate vis centraal staan in het concept. De restaurants bieden doorgaans een aantrekkelijk aanzicht met luifels, terrassen en een ligging aan de haven. Een van de restaurants heeft een plaats in de Lekker Top 100.

 

De hotelsector op Urk kenmerkt zich door kleine pensions. De meeste pensions hebben een beperkt en eenvoudig concept. Er zijn in de B&B sector wel voorbeelden van een hoogwaardig concept met een luxe uitstraling.

 

Paracommerciële horeca Urk

Veel verenigingen hebben een eigen locatie waar de leden geregeld met elkaar bijeen komen. Enkele verenigingen hebben een volledig ingericht clubhuis met technische installaties en bar, de meesten zijn vrij sober ingericht.

Ook zijn er verenigingen die een ruimte bij de kerk afhuren, waar evt. een kopje koffie, frisdrank en een broodje wordt geserveerd. In deze kerkgebouwen is slechts een beperkte keuken of een ruimte met koelkast. Er is geen tapinstallatie en de ruimtes zijn niet ingericht als horecaruimte. Tevens is het mogelijk deze ruimte te huren en te gebruiken voor een persoonlijke bijeenkomst (jubileum of begrafenis). Dit is met een maximum van 12 keer per jaar, met vooraf een melding aan de gemeente.

 

2.2.3 Diversiteit

Urk heeft een beperkte mate van diversiteit. De diversiteit hangt samen met de mate van toerisme in een gemeente. Gemeenten met een meer toeristisch karakter hebben meer diversiteit in het horeca-aanbod. Deze gemeenten hebben bijvoorbeeld een feestcafé, grand café, Tapasbar (Spaans) en Grieks restaurant.

 

2.2.4. Conclusies

 • 1.

  Urk heeft een gemiddeld regulier horeca-aanbod, waarbij de kwaliteit van met name de drankensector nog beter zou kunnen.

 • 2.

  Urk scoort relatief hoog op het gebied van paracommercie.

 • 3.

  Er zijn meer dan 100 zang-, buurt- muziek-, visserij- en sportverenigingen.

 • 4.

  Het kwaliteitsniveau en de diversiteit is wisselend (andere meer toeristische gemeenten hebben een hoger kwaliteitsniveau en meer diversiteit).

 • 5.

  Er is sprake van een atypische vraag vanuit de particuliere markt, door de relatief grote hoeveelheid jeugd op Urk.

 • 6.

  De vraag vanuit de zakelijke markt en de toeristische markt is (nog) beperkt.

 

2.3.Ambitie en uitgangspunten

Voor het opstellen van de uitgangspunten voor elk (nieuw) beleid dient bezien te worden hoe van de huidige situatie te komen tot de gewenste. Wensen en kwaliteiteisen van de gasten (Urkers en toeristen) zijn voor de horeca (vanuit dynamische ondernemerschap) van belang om op in te spelen. De begrippen kwaliteit, diversiteit en gastvrijheid zijn hierbij van belang. Net als de rol van de gemeente op het gebied van onder meer vestigingsbeleid, alcoholpreventie en toezicht en handhaving.

Uitgaande van marktwerking worden vraag en behoefte automatisch op elkaar afgestemd. Te zien valt dat de restaurant- en fastservicesector de afgelopen jaren een slag gemaakt hebben en dat dit bij de andere sectoren ook begint te komen. Kennelijk komt het huidige aanbod overeen met de vraag. Er zijn geen indicaties dat de gemeente Urk hierin dient te sturen de komende jaren. Wel staat de gemeente open voor initiatieven van de (nieuwe) horecaondernemers.

 

2.3.1 Gewenste horeca-aanbod

Het aanbod van (harde c.q. natte) horeca in de drankensector is op doordeweekse dagen ruim voldoende, maar van de meeste vierkante meters wordt op voornoemde tijdstippen geen gebruik gemaakt, voor bijvoorbeeld daghoreca (inclusief toerisme) met extra terrassen en lunchkaart. In het weekend is er een ander beeld. Veel café’s worden dan druk bezocht en diversen hebben een tekort aan vierkante meters. Ondernemers geven aan dat de inkomsten onder druk staan, conform het landelijke beeld. Dit wordt volgens hun versterkt door de (landelijke) handhaving van het rookverbod bij de reguliere horeca.

Het lijkt een goede zaak dat de reguliere horeca inspeelt op de behoeftenvan het toerisme. Ondernemers met initiatieven worden door de gemeente Urk gefaciliteerd.

Zoals bekend ontbreekt op Urk een groot uitgaanscentrum. De “Lounge club´ bij de Koningshof was een activiteit die paste binnen het horecabeleid. Als gevolg van de afnemende behoefte, heeft het nu alleen nog een zeer incidenteel karakter.

 

Verdere uitbreiding van de drankensector heeft voor de gemeente geen prioriteit.Indien ondernemers vrijwillig willen verplaatsen c.q. uitplaatsen vanuit het oude dorp naar elders beoordeeltde gemeente Urk ditvan geval tot geval met als uitgangspunt dat eventuele overlast dient te verminderen.

 

De fastservicesector is op Urk met name in de vorm van snackbars ruim vertegenwoordigd en komt verspreid over het dorp voor. Hierbij streeft de gemeente Urk vooral naar de spreiding over de gemeente en ook naar het aspect of de diversiteit door het nieuwe initiatief zal toenemen. Daarnaast wordt ingespeeld op de bevolkingsgroei.

Uitbreiding van de fastservicesector heeft voor de gemeente Urk dekomende periode geen prioriteit. Eventuele aanvragen worden beoordeeld op ruimtelijk-planologische aspecten.Hierbij heeft de gemeente een positievegrondhouding.

 

De restaurantsector is op Urk ten opzichte van landelijke gemiddelden niet zo groot. Urk kiest in de nota recreatie en toerisme voor het uitbouwen van het toerisme. Hier liggen dan ook kansen voor de restaurantsector. Gestreefd wordt naar de clustering van restaurant voorzieningen in de zone Oost- en Westhavenkade.

De gemeente Urk hecht er waarde aan dat door nieuwe initiatieven de diversiteit / kwaliteit van de horeca als geheel zal toenemen.

Gestreefd wordt naar de clustering van restaurantvoorzieningen in de zone Oost- en Westhavenkade.

In het plan ‘De Parel van Flevoland – versterking toerisme oude dorp & haven Urk’ is tevens de vestiging van horeca op het haventerrein opgenomen. Het terrein in het midden van de haven (tussen Dormakade, Burgem. J. Schipperkade en Klifweg) vormt een unieke locatie voor de realisatie en exploitatie van een restaurant met verblijfsaccommodatie. De exacte omvang van de horecavoorziening is nog te bepalen. De gedachte gaat uit naar een bouwvlak van 1000 m2 met een restaurant op de begane grond en een verblijfsaccommodatie van 10 tot 50 kamers op de verdieping. Beoogd is een verblijfsaccommodatie in het midden/ hogere segment.

 

De hotelsector is op Urk klein (er zijn enkele pensions) en is aangevuld met Bed & Breakfast concepten. Wat gemist wordt is een hotel. Op Urk is op dit moment planologisch de mogelijkheid aanwezig voor de bouw van een hotel bij De Koningshof aan de Staartweg.

De gemeente Urk laat hotelvestiging over aan marktpartijen. Dit geldt ook voorde uitbreiding van het pensionaanbod als dit kwalitatief iets toevoegt en ruimtelijk-planologischgeen belemmeringen ondervindt.Ook hierbij heeft de gemeente een positieve grondhouding.

 

Uitwassen bij de paracommercie als ook concurrentie van niet-gereguleerde voorzieningen staan uitbreiding van capaciteit bij de reguliere horeca in de weg. Dit geldt op Urk deels bij de drankensector en zalenverhuur.

De beperkte uitbreiding van het aanbod van de reguliere horeca gaat hand in hand met het reguleren van de paracommercie als ook het handhaven op met bestemmingsplannen strijdige situaties.

Voor de paracommercie geldt dat twee terreinen zijn aangewezen voor verenigingsgebouwen: de Staartweg en de Vormtweg. Op het laatstgenoemde terrein is nog enige ruimte voor nieuwe verenigingsgebouwen. Voorzieningen die gespreid in de wijken voorkomen zijn (naast vergunningverlening) gereguleerd in de bestemmingsplannen.

De paracommerciële vestigingen wordengehouden aan de hiervoor in de APV opgenomen regels.

 

2.3.2 Kwaliteit en diversiteit

In de drankensector is er plaats voor zowel meer kwaliteit als diversiteit.

De gemeente gaat er vanuit dat de sector de openingstijden overdag verruimt en meewerkt aan nieuwe concepten die de diversiteit van het aanbod op Urk vergroten.

In de fastservicesector is de kwaliteit gemiddeld tot hoog. Het aanbod binnen deze sector hoeft vooralsnog niet te worden uitgebreid.

De gemeente gaat er vanuit dat de sector inspeelt op de behoefte van het toerisme en derhalve meewerkt aan nieuwe concepten die de diversiteit van het aanbod op Urk vergroten.

 

In de restaurantsector zijn er een aantal hoogwaardige bedrijven. Voor de restaurantsector mist Urk bijvoorbeeld nog een all-you-can-eat concept, pannen-koekenhuis of wokrestaurant.

Op het gebied van diversiteit zijn er kansen voor nieuwe concepten naarmate het toeristisch profiel van Urk wordt versterkt. De gemeente Urk zet zich in om het toeristisch-recreatief beleid te versterken.

 

De hotelsector is eenvoudig van aard. Er zijn nu alleen pensions en B&B´s aanwezig. De gemeente Urk heeft de mogelijkheid, middels het toeristisch-recreatief overlegplatform ´Gastvrij Urk´ dat regelmatig bijeen komt, versterking te bepleiten.

De gemeente moedigt de huidige ondernemers aan om het aanbod te moderniseren en op een hoger niveau te brengen en wil nieuwe kwalitatief goede concepten faciliteren.Dit kan bijv. via subsidies of bestemmingsplannen.

 

2.3.3. Selectiviteit toerisme en recreatie

In 2013 is in de Nota recreatie en toerisme vastgesteld dat de gemeente Urk zich wil ontwikkelen op toeristisch-recreatief gebied. Urk richt zich op de bezoeker die geïnteresseerd is in cultuurhistorie. Het blijkt dat de grootste groep bezoekers aan Urk echter valt in de groep die kiest voor rust, gezelligheid en ontspanning. Dit vergt een inspanning van de ondernemers. De gemeente faciliteert waar nodig deze ondernemers in eventueel benodigde vergunningen.

 

Om de toerist gastvrij te kunnen ontvangen is een kwalitatief goed en divers horeca-aanbod een must. De ondernemers zouden het thema ´vis en visserij´ beter uit kunnen werken, ook in prijsklasse.

 

2.3.4 Toezicht en handhaving

Waar voorheen de NVWA toezichthouder was voor de naleving van de Drank- en Horecawet, is deze taak overgegaan naar de gemeente. Door de gemeentelijke toezichthouders dient niet alleen te worden ingezet op de DHW maar onder meer ook op de openbare ruimte, evenementen en parkeerbeleid/beheer. Op grond van het gemeentelijkePreventie- en handhavingsplan alcohol richten de controles door de BOA’s zich op de reguliere horeca en de paracommerciële inrichtingen.

 

De aangestelde BOA’s (min. 0,2 fte) richten zich volgens een toezicht- en handhavingsplan zowel op de reguliere horeca als paracommercie.

 

2.3.5 Spreiding

De meeste horecagelegenheden zijn te vinden in het oude dorp. Aandachtpunten binnen de actualisatie van de horecanota zijn de gewenste kwaliteit, diversiteit en gastvrijheid die het beleid moeten bewerkstelligen.

Ruimtelijk streeft de gemeente naar vrijwillige uitplaatsing van overlast veroorzakende voorzieningen uit het oude dorp. De vrijkomende locaties in het oude dorp kunnen worden omgezet in een lagere categorie horeca. Gestreefd wordt naar de clustering van restaurantvoorzieningen in de zone Oost- en Westhavenkade.

 

De gemeente Urk streeft naar vrijwillige uitplaatsing van overlast veroorzakende voorzieningen uit het oude dorp. De vrijkomende locaties in het oude dorp kunnen worden omgezet in een lagere categorie horeca.

Voor vrijwillige uitplaatsing komen twee gebieden als eerste in aanmerking, om te worden onderzocht. Te weten ‘Lemsterhoek’ en ‘Deel van Noorderzand’.

 

Lemsterhoek

Dit is het eerste bedrijventerrein van de gemeente Urk dat ontwikkeld is in de jaren vijftig en zestig. Het gebied bevindt zich ten noorden van de Urkervaart en ten zuiden van de Urkerweg. Het westelijke deel van Lemsterhoek is verwerkt in het Masterplan Hart van Urk. Deze visie blijft voor dit gebied gehandhaafd. Het gebied kan gezien worden (door zijn unieke ligging) als overgangsgebied tussen het woonmilieu (ten noorden gelegen woongebieden) en een werkmilieu (ten zuiden gelegen bedrijventerrein en industrieterrein). Het gebied biedt kansen voor de vestiging van perifere functies. Onder perifere functies wordt verstaan: functies die qua aard, schaal, karakter en het gebruik niet passen in de hoofd- en wijk centra’s of het woon- en voorzieningengebied. Hierbij kan gedacht worden aan horeca, detailhandel, parkeren, etc.

 

Deel van Noorderzand

Dicht tegen het dorp staan de verenigingsgebouwen en het zwembad. De zone maakt onderdeel uit van het gebied Noorderzand. Betreffende deellocatie kan aangevuld worden met andere recreatieve gelegenheden- en sportvoorzieningen. De uitstraling van deze voorzieningen is momenteel schraal en moet in de toekomst verbeterd worden. De gemeente wil dit bewerkstelligen door middel van een verkennend onderzoek naar de ontwikkeling van een Sportzone in dit deel van het Noorderzand. De reeds gevestigde evenementenlocatie ‘de Koningshof’ kan ruimtelijk gezien uitbreiden in het plangebied, richting de rotonde ´Vormtweg-Staartweg´. Op deze wijze kan de reeds bestaande voorziening bijdragen aan de ontwikkeling van een markant ankerpunt. Hierbij is ruimte voor de vestiging van een hoogwaardig uitgaansvoorziening en een verblijfsaccommodatie niet uitgesloten.

Horeca als onderdeel van een gebiedsontwikkeling

Binnen gebiedsontwikkelingen worden verschillenden functies gecombineerd met als doel een toegevoegde waarde voor het gebied als geheel. Hierbij kan gedacht worden aan functies zoals wonen, werken, winkelen, etc. Horeca is tevens één van de functies binnen een integrale gebiedsontwikkeling. Kansen voor horeca liggen vooral in de combinatie met winkel, toerisme-, cultuur- en recreatiefuncties. Bij de start van een gebiedsontwikkeling worden de uitgangspunten vastgelegd. Bij het opstellen van deze uitgangspunten wordt beschouwd of horeca onderdeel uitmaakt van de (her)ontwikkeling van de genoemde gebieden zoals het oude dorp, Lemsterhoek en een deel van Noorderzand. Verder kan gedacht worden aan het realiseren van horeca binnen een volgende gebiedsontwikkeling ten behoeve van de uitbreiding van Urk.

 

Horecagebiedsplan

Binnen één van de (in de vorige paragraaf) genoemde gebieden kan (door B&W) een zgn. horecagebiedsplan worden opgesteld. Een horecagebiedsplan besteedt aandacht aan de nadere uitwerking van het gestelde in de horecanota en biedt het toetsingskader waaraan aanvragen voor de exploitatie van horeca worden getoetst. Een plan wordt in gezamenlijkheid met stakeholders opgesteld, hierbij kan gedacht worden aan bewoners, ondernemers en andere professionals zoals de politie. De gebieden waarin horeca (eventueel) mogelijk is, dienen bij te dragen aan de kwaliteit en kwantiteit van de gehele horeca en dienen een eigen onderscheidend karakter te hebben. Hierbij past een bepaalde omvang om het mogelijk te maken meerdere voorzieningen te clusteren.

Na vaststelling van deze nota dient de gebiedsontwikkeling per specifiek bepaald gebied (door B&W) verder te worden uitgewerkt in een zgn. horecagebiedsplan.Uitbreiding van het aantal m2 kan alleen plaatsvinden indien een plan de druk in het oude dorp vermindert.

3 Openbare orde en veiligheid

 

3.1 Inleiding

Naast de wensen van de horecaondernemers en hun gasten zijn ook de wensen van omwonenden en omliggende bedrijven van belang. De uitvoering van de DHW c.q. de openbare orde en veiligheid is een verantwoordelijkheid van de burgemeester.

 

3.2 Openbare orde

Horeca heeft een belangrijke relatie met de openbare orde. Deze (indirecte) overlast bestaat met name uit overlast die wordt veroorzaakt door de bezoekers van de horeca, zoals geluid (met name rond sluitingstijd), uitgaansgeweld, onzedelijk gedrag, afval en fout parkeren. Over dergelijk onderwerpen zijn afspraken gemaakt met de horeca in het Horecaconvenant.

Met betrekking tot uitgaansgeweld, door overmatig alcoholgebruik en geur- en geluidsoverlast bij de horeca, zijn in landelijke wet- en regelgeving regels opgenomen over preventie door horeca en toezicht en handhaving door gemeente en politie. Daarnaast is lokaal gemeentelijk jeugd- en alcoholmatigingsbeleid en preventie- en handhavingsbeleid alcohol van toepassing.

 

De horecaondernemers zien naast politie (buiten) en gemeente (binnen) toe op wet- en regelgeving en de aanvullende afspraken die hierover zijn gemaakt zijn in het Horecaconvenant (zie 4.2). Hierover is periodiek overleg tussen politie, gemeente en deelnemers aan het Horecaconvenant.

 

3.3 Cameratoezicht

De gemeente Urk heeft zelf geen cameratoezicht ingesteld. Wel zijn individuele ondernemers in het oude dorp c.q. uitgaansgebied bij de ingang van hun zaak aan de slag gegaan met cameratoezicht. Indien er incidenten zijn kan de politie de videobeelden van deze camera’s opvragen.

3.4 Brandveiligheid

De gemeente en de brandweer controleren (on)aangekondigd op brandveiligheid. Hierbij wordt de gebruiksvergunning als uitgangspunt genomen. Er wordt nauwkeurig gekeken naar de in de gebruiksvergunning dan wel gebruiksmelding aangegeven inschatting van het aantal personen dat in een inrichting zou kunnen komen. Als het werkelijke aantal bezoekers veel hoger is, wordt in overleg met de horeca-ondernemer gestreefd naar een reëlere inschatting en dienen de voorzieningen (vluchtwegen, nooduitgangen) daarop te worden afgestemd.

De (on)aangekondigde controles op brandveiligheid worden niet alleen in de reguliere horeca maar ook bij de paracommercie uitgevoerd.

 

4 Vergunningen, APV en convenant

 

4.1 Inleiding

De DHW regelt onder andere de vergunningverlening voor de horeca, waarbij de uitvoering deels geregeld wordt via de APV. Hierbij zijn ook van toepassing wet- en regelgeving zoals de Wet milieubeheer, de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (BIBOB), het Besluit eisen inrichtingen Drank- en Horecawet, het Besluit eisen zedelijk gedrag en lokaal evenementen- en terrassenbeleid en Horecaconvenant. Een goede invulling van dit alles komt (naast toezicht en handhaving) ten goede aan de openbare orde en veiligheid.

De gemeente Urk kiest er op voorhand voor om niet te gaan werken met een exploitatievergunningenstelsel om extra (procedure)kosten voor ondernemers te beperken.

 

4.2. Horecaconvenant en openingstijden

In het Horecaconvenant tussen de deelnemende horeca(ondernemers) en de gemeente wordt uitgegaan van een standaardperiode in het etmaal dat een horecagelegenheid voor het publiek gesloten moet zijn. Deze periode is van 23.30 tot 06.00 uur. Horecaondernemers die het convenant hebben getekend krijgen daarmee een ontheffing van de burgemeester en zijn gerechtigd om op alle dagen van de week tot 02.00 uur geopend te zijn, met een inloopstop op zondagmorgen vanaf 0.00 uur. In het convenant is geregeld welke verantwoordelijkheid de betrokken partijen op zich nemen. Hierover is periodiek overleg met als derde partij politie Urk.

Het convenant betreft onder meer, beheer en veiligheid in het uitgaansgebied, toezicht tijdens uitgaanstijden, toelatingsbeleid, verantwoord alcoholgebruik, drugs- en wapenvrije horeca, glasoverlast, geluidoverlast, kwaliteit van de omgeving, sanctie beleid en openingstijden.

 

Het Horecaconvenant inclusief sanctiebeleid voorziet in een behoefte. Afhankelijk van de veranderende wetgeving en de wens van de horeca kan tot actualisatie worden overgegaan.

 

4.3 Algemene plaatselijke verordening

De APV betreft onder meer lokale voorschriften ten aanzien van de openbare orde en veiligheid.  In de APV is een afdeling opgenomen voor toezicht op openbare inrichtingen (reguliere horecabedrijven en paracommerciële instellingen zoals buurthuizen en verenigingsgebouwen).  De Drank- en Horecawet stelt regels met betrekking tot het uitoefenen van het horeca- of slijtersbedrijf en verplicht de gemeente om nadere regels vast te stellen (zie volgende bladzijde) met betrekking tot paracommerciële instellingen.

 

Reguliere horeca

Het beleid van de gemeente Urk is gericht op beperkte lokale regelgeving. De raad heeft in de APV bepaald dat openbare inrichtingen gesloten moeten zijn tussen 23.30 uur en 06.00 uur. Deze tijden gelden voor alle dagen van de week. De Zondagswet verbiedt het stellen van beperkingen aan de openstelling van reguliere horecabedrijven op zondag. De burgemeester mag voor afzonderlijke (groepen) horecabedrijven een afzonderlijk sluitingsuur vaststellen. De  burgemeester heeft van deze bevoegdheid gebruik gemaakt door aan een aantal cafés (dat het Horecaconvenant ondertekend heeft) vergunning te verlenen om de sluitingstijd te verlengen tot 02.00 uur. Op zaterdagavond geldt de beperking dat na 24.00 uur geen nieuwe bezoekers meer mogen worden toegelaten.

In de DHW heeft de burgemeester de bevoegdheid voor het verlenen van vergunningen Drank- en Horecawet. In de vergunning en de APV worden de eisen vastgelegd voor het uitoefenen van een horecabedrijf.

 

Paracommerciële horeca

Met betrekking tot nadere regels voor paracommerciële inrichtingen is, naast een verbod op Happy Hours (artikel 2:2.34D), gekozen voor onderstaande aanvullingen in de APV. Let wel, het betreft hier zwak alcoholische (dus geen sterke) drank.

 

Artikel 2:34C Regulering paracommerciële rechtspersonen

1.a. Een paracommercieel rechtspersoon, categorie sportieve en recreatieve rechtspersonen kan alcoholhoudende drank uitsluitend verstrekken vanaf één uur voor de aanvang en tot uiterlijk één uur na afloop van een activiteit die wordt uitgeoefend in verband met de statutaire doelen van de rechtspersoon.

b.Het is een paracommercieel rechtspersoon, categorie sportieve en recreatieve rechtspersonen in ieder geval verboden om alcoholhoudende drank te verstrekken op maandag tot en met zaterdag buiten de volgende tijden:

maandag tot en met vrijdag van 19.00 uur tot uiterlijk 23.00 uur,

en zaterdag van 12.00 uur tot uiterlijk 23.00 uur.

c.Een paracommercieel rechtspersoon, categorie sportieve en recreatieve rechtspersonen kan alcoholhoudende drank verstrekken tijdens per jaar ten hoogste 12 bijeenkomsten voor leden en introducés welke gericht zijn op de activiteiten die worden uitgeoefend in verband met de statutaire  doelen van de rechtspersoon (niet zijnde bijeenkomsten van persoonlijke aard, zoals bruiloften en verjaardagsfeesten).

2.  a. Overige paracommerciële rechtspersonen kunnen alcoholhoudende drank uitsluitend verstrekken vanaf één uur voor de aanvang en tot uiterlijk één uur na afloop van een activiteit die wordt uitgeoefend in verband met de statutaire doelen van de rechtspersoon.

b Overige paracommerciële rechtspersonen kunnen alcoholhoudende drank verstrekken tijdens per jaar ten hoogste 12 bijeenkomsten van persoonlijke aard.

3.De bijeenkomsten bedoeld in lid 1 onder c en lid 2 onder b moeten twee weken van tevoren schriftelijk worden gemeld bij de burgemeester.

 

Het beleid van de gemeente Urk is gericht op beperkte lokale regelgeving. Beter een beperkte wijziging van de APV dan een afzonderlijke verordening.

 

4.4. Terrassenbeleid

Naar aanleiding van het beleid uit 2002 heeft de gemeente Urk de APV in 2008 aangepast en uitvoeringsregels vastgesteld. In de APV is opgenomen dat de burgemeester de ingebruikneming van de openbare weg kan weigeren als het beoogde gebruik schade toebrengt aan de weg, gevaar oplevert voor de bruikbaarheid van de weg of een belemmering vormt voor het beheer en onderhoud van de weg. Verder is gesteld dat een terras moet voldoen aan redelijke eisen van welstand en dat voorkomen of beperkt moet worden dat panden in de buurt van het terras overlast ondervinden.

De uitvoeringsregels bestaan uit 17 beleidsregels die een uitwerking vormen van de hiervoor genoemde hoofduitgangspunten. Verder is er een mogelijkheid verleende vergunningen in te trekken. Ook is geregeld dat het zomerterrasseizoen loopt van 15 maart tot 1 november en dat er ook vergunningen kunnen worden verstrekt voor overkapte winterterrassen van 1 november tot 15 maart. De terrassen mogen geopend zijn van 9.00 uur ´s ochtends tot 23.30 uur ´s avonds en er mag geen muziek ten gehore worden gebracht. Het gebruik wordt geregeld via precariobelasting.

 

De gemeente Urk is nu tevreden over het terrassenbeleid en voert (mocht hier aanleiding voor zijn) aanpassingen door.

 

4.5. Evenementenbeleid

De gemeente ondersteunt lokaal georganiseerde evenementen die gedragen worden door de bevolking en bedrijven en verleent hiertoe tijdelijke ontheffingen van de Drank- en Horecawet. Het gaat hierbij om enkele gevallen per jaar. De gemeente staat ook positief tegenover evenementen buiten het zomerseizoen. Door het college zijn in 2013 algemene beleidsregels evenementen vastgesteld. Hieronder volgen een aantal hoofdpunten.

 • ·

  Voor grote evenementen dient voor 1 november van het voorgaande jaar een schriftelijk principeverzoek te worden ingediend zodat het evenement kan worden opgenomen in de evenementenkalender.

 • ·

  Vergunningen kunnen worden geweigerd in het belang van de openbare orde, het voorkomen of beperken van overlast, de verkeersveiligheid of veiligheid van personen of goederen, zedelijkheid of gezondheid of bescherming van het milieu.

 • ·

  Alleen reeds bestaande en toegekende lokale activiteiten, alsmede activiteiten t.a.v. de lokale kerkelijke gemeenten, kunnen een vergunning krijgen voor evangelisatie-activiteiten op het haventerrein.

 • ·

  Bij meerdere ingediende evenementen op dezelfde dag krijgt het evenement met een jaarlijkse vaste dag of datum voorrang bij verlening van de vergunning.

 • ·

  Het is mogelijk dat ondernemers gelijktijdig aan een evenement een aanvullende activiteit willen organiseren. Ze kunnen hiervoor dan een APV vergunning krijgen mits het geen overlast geeft aan het hoofdevenement en deze vergunning 3 weken van te voren wordt aangevraagd.

 • ·

  Er mogen alleen zwakalcoholische dranken (bier en wijn) worden geschonken bij een evenement.

 • ·

  Visrokers, kraamhouders en andere deelnemers van een evenement mogen zonder ontheffing van de DHW geen alcoholische dranken nuttigen of verkopen in het openbaar.

 • ·

  Naast het haventerrein is ook sportpark de Vormt, voor nieuwe (met name niet-kleinschalige) activiteiten, aangewezen als een evenementenlocatie. Het haventerrein is gedeeltelijk ook in het bestemmingsplan Havens hiertoe bestemd.

 

De gemeente ondersteunt lokaal georganiseerde evenementen vanuit de bevolking en van bedrijven en accepteert hiertoe incidentele overlast.

 

5 Volksgezondheid en regelgeving

 

5.1 Inleiding

In de Drank- en Horecawet zijn de kaders gegeven waarbinnen de gemeente eigen beleid kan gaan voeren. De gemeente Urk heeft de beleidsregels hieromtrent opgenomen in de APV. De APV sluit aan bij die van de buurgemeenten. De gewijzigde APV is inmiddels vastgesteld door de Urker gemeenteraad.

 

De gemeente Urk heeft er voor gekozen dit beleidvia de APV in te vullen in samenwerking met gemeenten Noordoostpolder en Dronten.

 

5.2 Alcohol- en drugsbeleid

Op het gebied van alcoholpreventie heeft de gemeente Urk naast het preventie- en handhavingsbeleid alcohol al eerder een beleidsvisie verslavingszorg vastgesteld. Hierin is het uitgangspunt het tegengaan van alcohol- en drugsgebruik. Dit wordt bereikt door preventieactiviteiten op te zetten en de regiefunctie van de gemeente Urk te versterken. Er wordt ingezet op het bieden van verslavingszorg voor de groep van 16 tot 25 jaar.

Op het gebied van het voorkomen van verslaving werkt de gemeente Urk nauw samen met hulpverlenende instanties als ook het Kerkelijk Platform Jeugd.

 

5.3. Jongeren onder 18 jaar

De DHW verbiedt jongeren onder de 18 jaar om alcoholhoudende drank bij zich te hebben op voor het publiek toegankelijke plaatsen, waaronder de openbare weg en café’s). Dit maakt de jeugd (en hun ouders) zelf ook verantwoordelijk voor het bij zich hebben van alcohol en ligt de verantwoordelijkheid niet meer alleen bij de drankverstrekkers. De gemeentelijke BOA’s controleren op grond van de DHW c.q. leeftijd (binnen) bij horecabedrijven en evenementen. De politie doet dat in de openbare ruimte.

 

Er wordt geen alcohol meer verkocht aan 18-minners en de BOAs van de gemeente dienen bij overtredingen van de DHW handhavend op te treden, net als de politie dat doet in de openbare ruimte.

5.4 (Nacht)clubs

De gemeente Urk heeft het beleid dat in de gemeente Urk geen ruimte is voor (nacht)clubs of seksinrichtingen. Dit beleid is vastgelegd in de bestemmingsplannen.

 

5.5. Kansspelen en speelautomaten

De gemeente Urk heeft ook de regels voor speelautomaten vastgelegd in de APV. Omdat een absoluut verbod van speelautomaten niet is toegestaan verleent de gemeente voor termijnen van vier jaar vergunningen voor speelautomaten. Hier geldt voor Urk het minimaal mogelijke binnen de wettelijke kaders.

 

Met betrekking tot speelautomatenhallen heeft de gemeente Urk het beleid deze niet toe te laten. In bezwarenprocedures tegen dit beleid is de gemeente in het gelijk gesteld zodat dit beleid hard is gebleken.

Kansspelen vinden op Urk regelmatig plaats bij de (paracommerciële) horeca. Hiervoor heeft de gemeente Urk de volgende beleidsregels vastgesteld:

 • ·

  Het doel van de actie moet een algemeen belang zijn. Bijvoorbeeld de bouw van een nieuw clubhuis of de aanschaf van nieuwe muziekinstrumenten.

 • ·

  De afdracht aan het gekozen doel moet tenminste 50% van de opbrengst van de verkochte loten bedragen.

 • ·

  De totale waarde van de prijzen mag niet meer zijn dan 50% van de bruto-opbrengst van de verkochte loten. Ook prijzen die gratis zijn gekregen (de gesponsorde prijzen) tellen mee bij de berekening van de waarde van het prijzenpakket.

 • ·

  Als de totale (economische) waarde van het totale prijzenpakket niet meer bedraagt dan € 4.500,00 moet minimaal 4 weken van te voren vergunning worden aanvragen bij de gemeente. Dit kan digitaal via de gemeentelijke website.

 • ·

  Boven de € 4.500,00 moet vergunning worden aangevraagd bij het Projectbureau Kansspelen van het Ministerie van Veiligheid en Justitie.

 • ·

  Kleine kansspelen zoals een bingo vallen niet onder de vergunningaanvraag. Iedere vereniging die minimaal 3 jaar bestaat, mag een bingo organiseren als de waarde van de prijzen per spelronde niet meer bedraagt dan € 400,00 en per bijeenkomst niet meer dan € 1.500,00.

   

Handhaving

De gemeente Urk is verantwoordelijk voor het controleren op aanwezigheid van speelautomaten als ook op de regels betreffende kansspelen. Er is hier een beperkte mogelijkheid om bestuursrechtelijk op te treden door het weigeren of intrekken van een vergunning. De bevoegdheid om op te treden in geval van overtredingen met betrekking tot spelen die vallen onder de Wet op de kansspelen ligt bij de Kansspelautoriteit en het Openbaar Ministerie.

 

Bijlage 1: Aanbod reguliere horeca

Drankensector

De drankensector op Urk bestaat (volgens de laatste tellingen) uit 9 horecabedrijven (café’s/bars). Dit zijn Willem Barentsz, ’t Raadhuis, Havenzicht, ’t Zoldertjen, het Schippertje, het Anker, Polder Inn, de Ommele en het Haventje van Urk.

Verder vallen hier volgens de definitie van het bedrijfschap horeca en catering ook de 3 zalen- en partycentra onder (Irene, De Koningshof en Het Achterhuis) en Vakantiepark Het Urkerbos. De 2 sporthallen van Stichting sportaccomodaties Urk (de Schelp en Vlechttuinen) zijn ook commerciële horeca.

 

Restaurantsector

De restaurantsector betreft 9 bedrijven. Dit zijn Visrestaurant De Kaap, Restaurant De Boet, Restaurant-bistro De Zeebodem, Chinees Restaurant Hai Li, Visrestaurant Baarssen, Restaurant de Taverne, Restaurant Het Achterhuis, Restaurant Het Haventje van Urk en Havenzicht.

 

Fastservicesector

De Urker fastservicesector bestaat uit 13 bedrijven. Dit zijn Kwalitaria De Bolder, Cafetaria De Kombuis, Grillroom Hawai, Constantijn pizza en grill, La Cassa pizza en grill, de Jongens van de Fant, Maxima snacks, Snack Plaza Willem de Boer, Snackcorner Ouwe Möllöm, Gebroeders Meun, Urker Vishandel en Vishandel H. Snoek. Sporthal de Vlechttuinen heeft ook een snackbar.

Hotelsector

De hotelsector bestaat op Urk uit 3 bedrijven die geregistreerd zijn bij HorecaDNA; Pension De Kaap, Pension De Kroon en Pension ´t Anker. Daarnaast is er Bed & Breakfast Urk en zijn er 9 vakantiewoningen verspreid over het oude dorp.

 

Bijlage 2: Aanbod paracommerciële horeca

Paracommercie bestaat uit diverse organisaties en verenigingen met (in eigen beheer) horeca-activiteiten naast hun hoofdactiviteit (statutaire doelstelling).

Verenigingenmet DHW-vergunning

Sportvereniging Urk

Tennisvereniging ´T 77

Vereniging De Vogelvrienden

Postduivenvereniging IJsselmeervliegers

Biljartvereniging Het Groene Laken

Schietvereniging Het Vizier

Watersportvereniging De Zuiderzee

Postduivenvereniging Tot Weerziens

Showband Urk

Dartvereniging De Rake Gooier

Chr. Mannenkoor Eiland Urk

Motorclub Urk

Dartclub 208

CC-Flevoland

Scooterclub De Vrije Vogels

Organisatie(s) met DHW-vergunning

Stichting Caritas Urk (’t Jeugd)

 

Bijlage 3: Gerelateerde wet- en regelgeving

Bij de totstandkoming van voorliggende horecanota is lokale, regionale en landelijke wet- en regelgeving c.q. vastgesteld beleid betrokken. Ondergenoemde wetten, besluiten, nota's, notities en bestemmingsplannen etc. hebben raakvlakken met de horeca op Urk. Om dubbelingen te voorkomen zijn veel van deze teksten niet in de horecanota herhaald. Wel wordt er in diverse paragrafen van de nota naar verwezen.

 

Lokaal

Beleidsvisie verslavingszorg

Gezondheidsbeleidsplan

Jeugdnota

Notitie (jeugd)honken

Beheersverordening kom Urk

Structuurvisie 2035+

Beleidsnota toerisme en recreatie

De Parel van Flevoland

Beleidsregels evenementen

Preventie en handhavingsplan alcohol

Horecaconvenant c.q. sanctiebeleid

Terrassen- en uitstallingenbeleid

Algemene plaatselijke verordening

 

Landelijk

Besluit eisen zedelijk gedrag

Besluit eisen inrichtingen DHW

Besluit algemene regels voor inrichtingen mileubeheer

Bouwbesluit

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Wet op de kansspelen Wet Ruimtelijke ordening

Wet milieubeheer

Drank- en horecawet

Wet bevordering integriteitsbeoordelingen openbaar bestuur

Gebruiksbesluit

Activiteitenbesluit