Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Urk

Werktijdenregeling gemeente Urk 2014

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieUrk
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingWerktijdenregeling gemeente Urk 2014
CiteertitelWerktijdenregeling gemeente Urk 2014
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpwerktijden

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Artikel 160 Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2014Onbekend

03-12-2013

www.urk.nl

2013.08318

Tekst van de regeling

Intitulé

Werktijdenregeling gemeente Urk 2014

 

 

 

Burgemeester en Wethouders van Urk;

gelezen de brief van het Landelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden van 4 juli 2013, kenmerk: ECCVA/U201300476, Lbr: 13/062, CvA/LOGA 13/13;

gelet op artikel 4:2 van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling (CAR);

gelet op de Arbeidstijdenwet;

gelet op het bepaalde in artikel 160 van de gemeentewet;

gezien de in de Overlegvergadering van 21 november 2013 bereikte instemming metde Ondernemingsraad;

B E S L U I T E N

Vast te stellen de navolgende Werktijdenregeling Urk 2014

Artikel 1 Begripsbepaling

In deze regeling wordt verstaan onder:

a.medewerker: degene die ambtenaar is in de zin van artikel 1:1, lid 1a, artikel 2:5 van deCAR;

b.manager: functies die ingedeeld zijn in het functieprofiel van directeur, adjunct-directeurof afdelingsmanager;

c.arbeidsduur: de vooraf vastgestelde omvang van het aantal uren in een bepaalde periodegedurende welke door de medewerker arbeid moet worden verricht;

d.arbeidsduur per dag: de arbeidsduur zoals die voor de medewerker voor een bepaaldedag is vastgesteld;

 • e.

  formele arbeidsduur per week: de arbeidsduur volgens de aanstelling;

 • f.

  feitelijke arbeidsduur per week: de arbeidsduur zoals die voor of door de medewerkervoor een bepaalde week is vastgesteld;

g.arbeidsduur per jaar: de naar jaarbasis herleide formele arbeidsduur per week,gecorrigeerd voor feestdagen;

h.volledige betrekking: een betrekking waarbij de arbeidsduur per jaar ten hoogste 1836uur bedraagt en de formele arbeidsduur per week 36 uur bedraagt;

 • i.

  werkdag: een dag waarop de medewerker volgens het dagvenster arbeid verricht;

 • j.

  werkbare dagen: een dag waarop de medewerker arbeid moet verrichten;

 • k.

  dagvenster: de periode tussen vastgestelde tijdstippen gedurende welke door demedewerker arbeid moet worden verricht;

I.buitendagvenstervergoeding: de vergoeding als bedoeld in artikel 3:8 van de CollectieveArbeidsvoorwaardenregeling;

 • m.

  openingstijd: dit is de tijd waarbinnen het gemeentehuis voor publiek is geopend

 • n.

  verplicht werkrooster: een door het college opgelegd en vastgesteld werkrooster;

 • o.

  overeengekomen individuele werkkaart (IWK): een door afdelingsmanager enmedewerker overeengekomen planning volgens het systeem van zelf roosterenbestaande uit het te werken aantal uren per kwartaal, de feitelijke arbeidsduur per week,de arbeidsduur per dag en de werktijd.

p.standaardregeling: de werktijdenregeling zoals deze in deze Werktijdenregeling Urk 2014verder is uitgewerkt.

q.bijzondere regeling: de werktijdenregeling zoals die is uitgewerkt in het bepaalde in deartikelen 4:3 tot en met 4:7 van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling.

Artikel 2 Standaardregeling

Deze werktijdenregeling geldt voor alle medewerkers in dienst van de gemeente Urk, metuitzondering van diegenen als bedoeld in artikel 4 van de Werktijdenregeling Urk 2014. Dezewerktijdenregeling wordt aangemerkt als standaardregeling.

Artikel 3 Werktijden en openingstijd

1.Het dagvenster voor het verrichten van werkzaamheden loopt van maandag tot en metvrijdag tussen 06:00 en 22:00 uur.

2.De openingstijden van het gemeentehuis zijn van maandag tot en met donderdag van09:00 uur tot 12:30 uur en van 14:00 uur tot 16:30 uur en op vrijdag van 09:00 uur tot12:30 uur.

 • 3.

  Het gemeentehuis is binnen deze openingstijden vrij toegankelijk voor het publiek.

 • 4.

  Buiten de openingstijden van het gemeentehuis kan de dienstverlening op afspraakplaatsvinden.

5.De openingstijden van het telefonisch informatiecentrum binnen het gemeentehuis zijnvan maandag tot en met vrijdag van 09:00 uur tot 12:45 uur en van 14:00 uur tot 16:30uur.

6.Voor het havenkantoor, museum, zwembad en de locatie wijkbeheer stelt het collegeafzonderlijke openingstijden vast.

Artikel 4 Bijzondere regeling

1.Voor de medewerkers van de taakonderdelen: haven/ijsselmeervisafslag, zwembad,museum en wijkbeheer worden door de directeur op voorstel van de desbetreffendeafdelingsmanager bloktijden binnen het dagvenster vastgesteld waarbij rekening wordtgehouden met de seizoensinvloeden die als verplicht werkrooster worden aangemerkt.

2.Voor individuele medewerkers die belast zijn met bijzondere taken kan door deafdelingsmanager, namens het college, een verplicht werkrooster worden vastgesteld.

3.Voor de medewerkers als bedoeld in de leden 1 en 2 van dit artikel geldt de bijzondereregeling als bedoeld in artikel 1, onder q van de Werktijdenregeling Urk 2014.

Artikel 5 Individuele werkkaart (IWK)

1.De IWK is een instrument dat onderdeel uitmaakt van het urenverantwoordingssysteemwaarin de medewerker, waarvoor de standaardregeling geldt, zelf in overleg met zijnafdelingsmanager en collega's binnen de afdeling zijn netto te werken arbeidsduur perjaar inroostert. Daarbij houdt hij rekening met de eisen van bedrijfsvoering, deArbeidstijdenwet en de Wet op de Arbeidsomstandigheden. Deze IWK bestaat uit degeplande netto te werken uren per kwartaal verdeeld over het hele kalenderjaar enafspraken over de feitelijke arbeidsduur per week, de arbeidsduur per dag en de werktijd.

2.Deze arbeidsduur per jaar wordt berekend op basis van de formele arbeidsduur, naaftrek van het vakantierecht, de lokale feestdagen en eventuele verrekening vangekochte of verkochte uren volgens het vastgestelde cafetariamodel.

 • 3.

  Individuele medewerkers kunnen aan de afdelingsmanager verzoeken de werkzaamheden uit te voeren volgens een vast rooster binnen de IWK.

 • 4.

  De IWK moet zodanig zijn ingevuld dat bij de planning het saldo aan het eind van hetkalenderjaar op "0" uitkomt.

5.Aan het eind van het kalenderjaar mag bij de feitelijk gewerkte uren het saldo opmaximaal de omvang van de formele arbeidsduur per week positief of negatief staan. Datsaldo mag worden meegenomen naar het volgende kalenderjaar.

6.Het meerdere van het positieve saldo als bedoeld in het vijfde lid van dit artikel, wordt per1 januari automatisch gekort.

7.Iedere afdelingsmanager draagt zorg voor voldoende bezetting binnen zijn afdeling (inieder geval tijdens de openingstijden) om een goede voortgang van de werkzaamhedenen de kwaliteit van de dienstverlening te waarborgen.

8.De afdelingsmanager bepaalt wanneer de medewerker aanwezig is voor het voeren vanwerkoverleg, of het bijwonen van andere bijeenkomsten die bij zijn functie horen.

9.Wijzigingen in de IWK kunnen zowel op verzoek van de medewerker als de afdelingsmanagerplaatsvinden. Als het overleg over de IWK niet tot overeenstemming leidt,besluit het college van Burgemeester en Wethouders. Dit besluit wordt schriftelijkmeegedeeld. In dat geval geldt de bijzondere regeling als bedoeld in artikel 4 van de Werktijdenregeling.

10.De medewerker stemt zijn voornemen om aan- of afwezig te zijn altijd af met zijnafdelingsmanager en de overige medewerkers binnen de afdeling.

Artikel 6 Overwerk en onregelmatige werktijden

1.Er is van maandag tot en met vrijdag tussen 06.00 uur en 22.00 uur geen sprake van debuitendagvenstervergoeding als de standaardregeling op de medewerker van toepassingis.

2.De medewerker komt in aanmerking voor een buitendagvenstervergoeding als dezeexpliciet een dienstopdracht krijgt van de afdelingsmanager of het college om uit hoofdevan zijn functie of vanwege het dienstbelang werkzaamheden te verrichten buiten hetdagvenster.

3.Medewerkers die vallen onder de bijzondere regeling als bedoeld in artikel 4 van deWerktijdenregeling 2014 en waarvoor door het college een werkrooster is vastgesteldhebben recht op een vergoeding wegens overwerk en onregelmatigheidstoelage alsbedoeld in artikel 4:4 van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling.

Artikel 7 Lokale feestdagen

In aanvulling op het bepaalde in artikel 4:2:1, lid 3 van de Uitwerkingsovereenkomst, wordende plaatselijke Biddag, de plaatselijke Dankdag, Goede Vrijdag en Bevrijdingsdaggelijkgesteld als aan het werken op een zondag.

Artikel 8 Ziekte en buitengewoon verlof

1.Bij ziekte en bijzonder verlof vindt aftrek plaats van 7,2 uur per dag bij een voltijdsmedewerkerongeacht het aantal uren dat de medewerker in de IWK heeft gepland.Voor de deeltijdmedewerker geldt dit naar rato. Een uitzondering hierop is als demedewerker volgens een verplicht werkrooster als bedoeld in artikel 4 werkt. In datgeval vindt aftrek plaats van de ingeroosterde uren.

2.Voor medewerkers die gebruik hebben gemaakt van het bepaalde in artikel 5, lid 2vindt bij ziekte en buitengewoon verlof aftrek plaats van de geplande uren volgenshet vaste IWK-rooster en in dat geval is verschuiving binnen dit rooster niet mogelijk.

Artikel 9 Persoonlijk Ontwikkelingsplan

Als een medewerker volgens zijn vastgestelde persoonlijke ontwikkelingsplan of aanvullingdaarop een opleiding, studie, cursus, werkbijeenkomst, congres, beurs en dergelijke moetvolgen dan wel bezoeken is de Uitvoeringsregeling opleidings- en ontwikkelingsfaciliteitenvan toepassing.

Artikel 10 Tijdverantwoording

1.Iedere medewerker is verplicht gebruik te maken van het geldende aanwezigheidsregistratiesysteem,tenzij de bijzondere regeling op de medewerker van toepassingis.

2.Iedere medewerker waarop de standaard- en de bijzondere regeling van toepassingis, is verplicht de werkzaamheden en de gewerkte uren te verantwoorden in hetbeschikbaar gestelde urenverantwoordingsysteem of, als de medewerker niet debeschikking heeft over het urenverantwoordingsysteem, te laten registreren.

Artikel 11 Consulten en dergelijke

1.Bezoek aan huisarts, tandarts, fysiotherapeut, specialist, het gebruik van het bedrijfszorgpakketen dergelijke vindt plaats in eigen tijd.

2.Als de ambtenaar op medische gronden een instituut of een combinatie daarvan, alsbedoeld, in het eerste lid, meer dan vijf keer in een aaneengesloten periode vantwaalf maanden moet bezoeken, kunnen deze meerdere bezoeken plaatsvindentijdens werktijd, zulks ter beoordeling aan de afdelingsmanager.

3.Als de afdelingsmanager van oordeel is dat het bezoek als bedoeld in het eerste lidtijdens werktijd kan plaatsvinden, is het bepaalde in artikel 6, lid 1 van toepassing.

Artikel 12 Gebruik van de regeling

Iedere medewerker is zelf verantwoordelijk voor de juiste toepassing van deze

werktijdenregeling. De afdelingsmanager ziet daarop toe.

Artikel 13 Hardheidsclausule

In alle gevallen waarin deze regeling niet of niet naar billijkheid voorziet, beslist het Collegevan Burgemeester en Wethouders, gehoord de Overlegvergadering.

Artikel 14 Slotbepaling

Deze regeling kan worden aangehaald als de Werktijdenregeling Urk 2014. Deze regelingtreedt op 1 januari 2014 in werking onder gelijktijdige intrekking van de "WerktijdenregelingUrk 2006" zoals die op 1 januari 2007 in werking is getreden.

 

Urk, 3 december 2013

Burgemeester en Wethouders van Urk.