Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Urk

Regeling Generatiepact 2018

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieUrk
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRegeling Generatiepact 2018
CiteertitelRegeling Generatiepact 2018
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerppersoneel

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Arbeidsvoorwaardenakkoord

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2018Onbekend

06-09-2017

Onbekend

2017.05913

Tekst van de regeling

Intitulé

No.: 2017.05913

Burgemeester en wethouders van Urk,

gelezen het advies van de werkgroep Generatiepact van 13 juli 2017;

gelezen het kabinetsbeleid Aanpak Jeugdwerkloosheid;

gelet op artikel 160 van de Gemeentewet en het Arbeidsvoorwaardenakkoord sector Gemeenten 2003-2005;

gezien de bereikte overeenstemming met de commissie voor Georganiseerd Overleg op 6 september 2017;

besluiten:

vast te stellen de Regeling Generatiepact 2018.

Artikel 1 Begripsomschrijving

 • 1.

  Ambtenaar: de ambtenaar in de zin van artikel 1:1 van de Collectieve Arbeidsvoorwaar-denregeling sector Gemeenten (CAR) die in vaste dienst is aangesteld en onder de werking van de CAR valt.

 • 2.

  Werkgever: het college van de gemeente Urk.

 • 3.

  Deze regeling: de regeling Generatiepact 2018.

 • 4.

  Formele arbeidsduur: de arbeidsduur per week volgens de aanstelling, inclusief eventueel buitengewoon verlof.

 • 5.

  Verminderde arbeidsduur: de arbeidsduur per week zoals die voor de ambtenaar is vastgesteld op grond van deze regeling.

 • 6.

  Salaris: het salaris in de zin van artikel 1:1 CAR, naar evenredigheid van de formele arbeidsduur.

 • 7.

  Nieuwe salaris: het salaris in de zin van artikel 1:1 CAR na toepassing van deze regeling.

 • 8.

  Oorspronkelijke salaris: het salaris in de zin van artikel 1:1 CAR vóór toepassing van deze regeling.

   

  Artikel 2. Aanvraagprocedure

  • 1.

   De ambtenaar kan via Youforce een schriftelijk verzoek indienen voor deelname aan deze regeling, met vermelding van de gewenste ingangsdatum, zijnde de eerste van de maand.

  • 2.

   De ambtenaar dient het verzoek voor deelname in, uiterlijk 6 maanden voor de gewenste ingangsdatum, met inachtneming van de daarvoor aangewezen procedure.

  • 3.

   De termijn als bedoeld in lid 2 geldt niet voor medewerkers die al op 1 januari 2018 gebruik van deze regeling kunnen maken.

  Artikel 3. Voorwaarden voor deelname

  • 1.

   De bevoegdheid tot het beslissen op een verzoek tot deelname aan deze regeling ligt bij de directeur/gemeentesecretaris.

  • 2.

   Het verzoek om deelname wordt ingewilligd nadat is vastgesteld dat:

  – De gewenste ingangsdatum voldoet aan de kaders van de procedure voor het indienen van een aanvraag en de bepalingen onder artikel 2.

  – De omvang van het dienstverband in de voorgaande 12 maanden niet is verhoogd.

  – Er geen sprake is van samenloop met een vorm van verlof of van ontslag met een uitkeringsregeling waarbij het risico op een fiscale eindheffing vanwege een regeling voor vervroegde uittreding aanwezig is.

  – De ambtenaar een aanstelling heeft in vaste dienst bij de gemeente Urk.

  • De ambtenaar op de gewenste ingangsdatum de leeftijd van 62 jaar of hoger heeft.

  • De ambtenaar na inwilliging van de aanvraag een arbeidsduur heeft van ten minste 18 uur per week.

  • De ambtenaar op de gewenste ingangsdatum tenminste vier jaar in dienst is van de gemeente Urk.

  • 3.

   De directeur/gemeentesecretaris wijst een verzoek als bedoeld in artikel 2, lid 1 toe, tenzij zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen zich daartegen verzetten.

  • 4.

   De ambtenaar maakt een keuze uit één van de twee varianten:

  • a.

   50-70-100;

  • b.

   60-80-100.

  • 5.

   a. Het eerste getal binnen de variant als bedoeld in het vierde lid betreft het percentage van de resterende arbeidsduur.

  • b.

   Het tweede getal binnen de variant als bedoeld in het vierde lid betreft het percentage van de doorbetaling van het oorspronkelijke salaris.

  • c.

   Het derde getal binnen de variant als bedoeld in het vierde lid betreft het percentage van de doorbetaling van de voor het pensioen geldende diensttijdopbouw gebaseerd op de formele arbeidsduur.

  Artikel 4. Duur deelname

  • 1.

   Deelname aan deze regeling kan niet tussentijds worden gewijzigd of beëindigd door de deelnemende ambtenaar gedurende de resterende duur van de aanstelling.

  • 2.

   Nadat eenmaal gebruik is gemaakt van de regeling is een urenvermeerdering (in welke vorm dan ook) bij de gemeente Urk niet toegestaan.

  Artikel 5. Verlof en arbeidsduur

  • 1.

   In het kader van deze regeling wordt de vermindering van arbeidsduur voor de deelnemende ambtenaar uitgevoerd door hem gedeeltelijk doorbetaald buitengewoon verlof te verlenen.

  • 2.

   Het verlof als bedoeld in artikel 5:1 bedraagt bij de variant volgens artikel 3, lid 4 onder a 50% en bij de variant volgens artikel 3, lid 4 onder b 40% van de formele arbeidsduur van de ambtenaar met een minimum van 18 uur per week.

  • 3.

   De arbeidsduur blijft gedurende de deelname ongewijzigd.

  • 4.

   Verlofopbouw vindt plaats op basis van de resterende te werken uren die van toepassing zijn bij het gebruik maken van deze regeling Generatiepact.

  Artikel 6. Salaris en toelagen

  • 1.

   De ambtenaar die 62 jaar of ouder is en 50%, respectievelijk 60% van zijn oorspronkelijke werktijd gaat werken, krijgt hiervoor 70%, respectievelijk 80% salaris doorbetaald. De pensioenopbouw bedraagt 100% van het oorspronkelijke salaris. De 50%, respectievelijk 40% minder werken wordt toegekend in de vorm van bijzonder verlof.

  • 2.

   Over toegekend buitengewoon verlof (voorafgaand aan of tijdens de periode van deelname aan deze regeling) dat niet is toegekend in het kader van deze regeling, gelden de reguliere bepalingen voor buitengewoon verlof.

  • 3.

   Voor de berekening van rechtspositionele aanspraken en verplichtingen die gebaseerd zijn op het salaris van de ambtenaar, wordt bij deelname uitgegaan van het op grond van deze regeling vastgestelde nieuwe salaris, voor zover in deze regeling niet uitdrukkelijk anders is bepaald.

  • 4.

   Wanneer aan een ambtenaar, voor wie een verminderde arbeidsduur van toepassing wordt, reeds een toelage als bedoeld in het tweede lid is toegekend, wordt deze toelage verlaagd overeenkomstig het tweede lid.

  • 5.

   Het individueel keuzebudget wordt berekend over de hoogte van hetnieuwe salaris en salaristoelagen.

  Artikel 7. Werkloosheid

  De werkgever compenseert het verschil tussen de vastgestelde werkloosheidsuitkering op basis van het nieuwe salaris en de werkloosheidsuitkering waarvan sprake zou zijn als er geen gebruik wordt gemaakt van deze regeling.

  Artikel 8. Herbezetting van vrijgekomen ruimte

  De beschikbaar gekomen ruimte door toepassing van deze regeling wordt voor zover mogelijk geheel benut voor herbezetting door instroom van jongeren en medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt in de leeftijdscategorie tot 35 jaar.

  Artikel 9. Ziekte, arbeidsongeschiktheid

  • 1.

   Wanneer de ambtenaar die gebruik maakt van deze regeling langdurig arbeids-ongeschikt wordt wegens ziekte, wordt het recht op doorbetaling zoals bepaald in artikel 7:3 van de CAR-UWO berekend over het salaris vóór deelname aan deze regeling én de toegekende salaristoelage(n).

  • 2.

   Hierbij geldt dat de ambtenaar nooit een hoger bedrag krijgt doorbetaald dan dat hij op grond van deze regeling krijgt als hij niet ziek zou zijn geweest.

  • 3.

   De re-integratie bij ziekte richt zich op de omvang van de verminderde arbeidsduur.

  Artikel 10. Pensioenopbouw en pensioenpremieverdeling

  • 1.

   De bepalingen over de maximale opbouw van pensioen, vastgelegd in fiscale wet- en regelgeving, het Pensioenreglement van de Stichting Pensioenfonds ABP en de Pensioenovereenkomst ABP blijven van toepassing.

  • 2.

   Deelname aan het generatiepact brengt geen wijziging in de pensioenopbouw door de ambtenaar, zoals geldend voorafgaand aan de deelname. Ook over het bijzonder verlof wordt pensioen opgebouwd.

  • 3.

   Deelname aan het generatiepact brengt geen wijziging in de verdeling van de premiebetaling tussen werkgever en ambtenaar.

  • 4.

   De medewerker kan naast deze regeling ook gebruik maken van het ABP Keuzepensioen.

  Artikel 11. Werktijden en werkzaamheden bij deelname

  De ambtenaar maakt met zijn leidinggevende nadere afspraken over werktijden, (vakantie)-verlof en te verrichten werkzaamheden die passen bij het voor hem geldende functieprofiel.

  Artikel 12. Evaluatie

  In april 2020 vindt een tussenevaluatie plaats. De resultaten hiervan worden betrokken bij de eventuele herijking van deze regeling.

  Aan het eind van de looptijd van deze regeling vindt een eindevaluatie plaats. Aan de hand van deze evaluatie, de leeftijdssamenstelling in de organisatie en de ontwikkeling van (fiscale) regelgeving wordt bekeken of deze regeling al of niet gewijzigd moet worden verlengd.

  Artikel 13. Hogere wet- en regelgeving

  Dwingende bepalingen in hogere wet- en regelgeving gaan voor de bepalingen in deze regeling. Wijzigingen in de hogere wet- en regelgeving werken direct door in deze regeling. Dit kan gevolgen hebben voor iedereen die deelneemt aan deze regeling of wil gaan deelnemen.

  Artikel 14 Ondersteuning

  • 1.

   Medewerkers die gebruik maken van deze regeling hebben de mogelijkheid om zich bij het maken van berekeningen te laten ondersteunen door ProAmbt.

  • 2.

   De kosten van deze ondersteuning komen voor rekening van de gemeente Urk.

  • 3.

   De gemeente Urk is niet aansprakelijk voor de gevolgen van deze ondersteuning en de keuzes die de ambtenaar zelf maakt.

  Artikel 15. Onvoorziene gevallen / hardheidsclausule

  In situaties waarin deze regeling niet voorziet of leidt tot een onbillijke uitkomst, kan het college van burgemeester en wethouders besluiten van deze regeling af te wijken.

  Artikel 16. Slotbepaling

  • 1.

   Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2018

  • 2.

   Deze regeling heeft een looptijd van 5 jaar en eindigt op 31 december 2022.

  • 3.

   Deze regeling wordt aangehaald als regeling Generatiepact 2018.

  • 4.

   Wijziging van deze regeling voortvloeiende uit gerezen geschillen over de uitvoering van de regeling, dan wel ingeval van gewijzigde hogere regelgeving, vindt plaats nadat hierover met de commissie voor georganiseerd overleg overeenstemming is bereikt.

    

  Urk, 6 september 2017

  Burgemeester en wethouders van Urk

   

 •