Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Urk

Beleidsregels collecteren gemeente Urk 2018

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieUrk
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels collecteren gemeente Urk 2018
CiteertitelBeleidsregels collecteren gemeente Urk 2018
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerpOpenbare orde en veiligheid

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Urk/CVDR612771/CVDR612771_1.html
 2. artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

23-01-2019Nieuwe regeling

10-12-2018

gmb-2019-14858

2018.07120

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels collecteren gemeente Urk 2018

Beleidsregels van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Urk houdende regels omtrent collecteren.

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Urk;

 

Gelet op artikel 5.13 van de Algemene Plaatselijke Verordening, juncto artikel 4.81 Algemene wet bestuursrecht;

 

Overwegende dat het gewenst is beleid te voeren met betrekking tot het verlenen van vergunningen voor collecteren als bedoeld in artikel 5.13 van de Algemene Plaatselijke Verordening

Besluiten vast te stellen:

 

Beleidsregels Collecteren gemeente Urk 2018

 

Hoofdstuk 1 Inleiding

Artikel 1 Begripsbepalingen

 • 1.

  In deze beleidsregel wordt verstaan onder:

  • a)

   APV: Algemene Plaatselijke Verordening;

  • b)

   CBF: Centraal Bureau Fondsenwerving te Amsterdam;

  • c)

   collecte/collecteren: het houden van een openbare inzameling van geld of goederen, daartoe een intekenlijst aanbieden. Onder een inzameling van geld of goederen wordt mede verstaan: het bij het aanbieden van goederen, waartoe ook worden gerekend geschreven of gedrukte stukken, dan wel bij het aanbieden van diensten aanvaarden van geld of goederen, indien daarbij te kennen wordt gegeven of de indruk wordt gewekt dat de opbrengst geheel of ten dele voor liefdadigheid of ideëel doel is bestemd;

  • d)

   collectevergunning: een vergunning verleend op basis van artikel 5.13 van de Algemene Plaatselijke Verordening;

  • e)

   doorlopende collectevergunning: een vergunning verleend op grond van artikel 5.13 van de Algemene Plaatselijke Verordening die doorlopend geldig is;

  • f)

   ideëel doel: wanneer met de verwezenlijking van het doel (mede) een algemeen, maatschappelijk belang wordt gediend dat het belang van de leden of dat van de organisatie zelf overstijgt;

  • g)

   landelijk collecterooster: het door het Centraal Bureau Fondsenwerving opgestelde landelijke rooster voor collectes;

  • h)

   liefdadigheid: een actie waarbij het publiek wordt opgeroepen tot het schenken van geld of goederen of tot het op andere wijze leveren van een bijdrage ten behoeve van een goed doel;

  • i)

   plaatselijke organisatie: een organisatie die statutair in de gemeente Urk is gevestigd en die fondsen werft voor een ideëel- of liefdadigheidsdoel of een organisatie die niet statutair in de gemeente Urk gevestigd is, maar fondsen werft voor een ideëel- of liefdadigheidsdoel in de gemeente Urk;

  • j)

   ramp: een gebeurtenis waarbij een ernstige verstoring van de openbare veiligheid is ontstaan of waarbij het leven en de gezondheid van vele personen, het milieu of grote materiële belangen in ernstige mate worden bedreigd of zijn geschaad, en waarbij een gecoördineerde inzet van diensten en organisaties van verschillende disciplines is vereist om de dreiging weg te nemen of de schadelijke gevolgen te beperken;

  • k)

   collectestaat: het formulier door het college vastgesteld dat binnen een maand na de collecte bij de gemeente ingeleverd moet worden;

  • l)

   stortingsbewijs: bewijs waaruit blijkt op welk rekeningnummer, voor welk doel, welk bedrag gestort is;

  • m)

   vergunninghouder: een ieder aan wie door het college een collectevergunning is verleend;

  • n)

   Verkoopactie: huis-aan-huis inzameling van geld door de verkoop van goederen door lokale organisaties voor een bepaald doel.

 • 2.

  Voor begripsbepalingen waarin deze beleidsregel niet voorziet gelden de bepalingen uit de APV

Artikel 2 Toepassingsbereik

Deze beleidsregel is niet van toepassing op het inzamelen van textiel, zowel op verzamelplaatsen als huis-aan-huis. Dergelijke inzamelingen worden gedaan op basis van de Afvalstoffenverordening. Ook is deze beleidsregel niet van toepassing op een inzameling die in besloten kring wordt gehouden.

Hoofdstuk 2 uitganspunten voor collecteren

Artikel 3 Algemene uitgangspunten

 • 1.

  Een collectevergunning moet worden aangevraagd op een daarvoor beschikbaar gesteld aanvraagformulier.

 • 2.

  Per kalenderjaar mag één keer door dezelfde organisatie voor hetzelfde doel worden gecollecteerd.

 • 3.

  Een collectevergunning wordt voor maximaal één week verleend.

 • 4.

  Per kalenderweek mag door maximaal één organisatie collecte worden gehouden waarbij geld wordt ingezameld.

 • 5.

  Er mag uitsluitend gecollecteerd worden op maandag tot en met zaterdag tussen 9.00 en 21.00 uur.

 • 6.

  Op zondagen en nationale feestdagen mag er niet gecollecteerd worden

 • 7.

  Bij aanvragen voor dezelfde periode heeft de eerst ontvangen aanvraag voorrang. Aanvragen mogen maximaal 1 jaar voor de datum van collecteren worden aangevraagd.

Artikel 4 Landelijke organisaties die zijn vermeld in het collecterooster van het CBF

Voor een collecte door een organisatie die is vermeld op het landelijke collecterooster van het CBF is geen collectevergunning of –melding vereist, mits gecollecteerd wordt in de voor die organisatie op het rooster gereserveerde periode.

Artikel 5 Landelijke organisaties die niet zijn vermeld in het collecterooster van het CBF

Er wordt uitsluitend een collectevergunning verleend aan landelijke organisaties die beschikken over het CBF keurmerk “Erkend Goed Doel”.

Artikel 6 Collecteren van lokale organisaties

Lokale organisaties komen voor een collectevergunning in aanmerking in de vrije perioden op het collecterooster van het CBF indien:

 • 1.

  de organisatie statutair in de gemeente Urk gevestigd is en fondsen werft voor een ideëel / liefdadigheidsdoel;

 • 2.

  de organisatie niet statutair in de gemeente Urk is gevestigd maar fondsen werft voor een ideëel / liefdadigheidsdoel in de gemeente Urk.

Artikel 7 Initiatief tot collecteren in geval van een ramp

Bij een ramp kan per organisatie één extra collectevergunning worden verleend, ook als er geen vrij ruimte is op het collecterooster. Ook aan particuliere initiatieven kan een collectevergunning worden verleend. Ten aanzien aan deze specifieke collectes gelden de volgende extra voorwaarden:

 • 1.

  als er sprake is van een gezamenlijke hulpactie dan moet de opbrengst van de collecte gestort worden op het nationale gironummer;

 • 2.

  als er geen gezamenlijke hulpactie is moet het geld worden overgemaakt naar een vooraf bepaalde bestemming.

Artikel 8 Verkoopactie

 • 1.

  Verkoopacties mogen uitsluitend door lokale organisaties georganiseerd worden.

 • 2.

  Een verkoopactie mag zowel in als buiten de vrije perioden van het landelijke collecterooster worden georganiseerd en kan samenvallen met een andere collecte.

 • 3.

  Er mag maximaal één verkoopactie per week plaatsvinden.

Artikel 9 Donateurswerving

 • 1.

  Een collectevergunning voor een donateurswerving wordt alleen verleend aan lokale organisaties of aan bedrijven die werven voor landelijke organisaties die het CBF keurmerk “Erkend Goed Doel” hebben.

 • 2.

  Een donateurswerving mag zowel in als buiten de vrije perioden van het landelijke collecterooster worden georganiseerd en kan samenvallen met een andere collecte.

 • 3.

  Er mag maximaal één donateurswerving per week plaatsvinden, waarbij een werving op straat maximaal één dag mag duren.

 • 4.

  Werving op straat vindt alleen plaats tijdens de winkeltijden en in de directe omgeving van het winkelgebied.

Artikel 10 Leges

Voor de hoogte van de leges wordt verwezen naar hetgeen daarover is bepaald in de Legesverordening van de gemeente Urk en de daarbij behorende tarieventabel.

Hoofdstuk 3 Slotbepalingen

Artikel 11 Inwerkingtreding

Deze beleidsregel treedt in werking daags na bekendmaking.

Artikel 12 Overgangsregeling

Op collectevergunningen die zijn verleend voor de inwerkingtreding van deze beleidsregels is deze beleidsregel niet van toepassing.

Artikel 13 Citeertitel

Deze beleidsregel kan worden aangehaald als “beleidsregels collecteren gemeente Urk 2018”

 

Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Urk 10 december 2018

Burgemeester en wethouders van Urk

de burgemeester,

P.C. van Maaren

de secretaris,

Drs. H.Zwart