Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Urk

Ideeënreglement

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieUrk
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingIdeeënreglement
CiteertitelIdeeënreglement
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-1998Nieuwe regeling

01-01-1998

Gemeentelijke website (intranet)

Geen.

Tekst van de regeling

Intitulé

Ideeënreglement

De secretaris,

Burgemeester en Wethouders van Urk;

 

gelezen het voorstel van de afdeling personeelszaken van 11 november 1997;

 

gezien het advies van de Ondernemingsraad van 10 december 1997;

 

besluiten:

 

vast te stellen het navolgende

                                       ‘<vet>Ideeënreglement’ van de gemeente Urk;</vet> 

Artikel 1  

 • 1

  Ideeën kunnen worden ingediend door de medewerkers in dienst bij de gemeente Urk werkzaam op basis van een arbeidsovereenkomst, een aanstelling in tijdelijke dan wel een aanstelling in vaste dienst.

 • 2

  Onder idee wordt in dit reglement verstaan ieder voorstel dat een nieuwe gedachte bevat voor:a. verbetering van de Organisatie, de werkmethoden of de arbeidsomstandigheden, waarbij het doel is een kwaliteits- en efticiencyverbetering door te voeren, met als uiteindelijk doel een nog tevredener burger;b. een veiliger of aangenamer werkwijze, met als doel een nog tevredener medewerker ter verbetering van de werksfeer en verlaging van het ziekteverzuim;c. besparingen op materiaalverbruik, arbeidsuren of kapitaalinvesteringen,d. elke andere verbetering die de gemeente Urk in staat stelt om haar publieke functie nog beter te vervullen, en qua inhoud, in tijd en plaats nieuw is.

 • 3

  Geen idee is de inbreng, die:a. qua vorm, aard en inhoud tot het (organieke) takenpakket van de indiener behoort, dan wel in het direct verlengde ligt van dit takenpakket en/of krachtens de normale werkopdracht gesignaleerd moet worden;b. nagenoeg onverkort ontleend is aan opmerkingen van of contacten met collega’s van deze dan wel andere gemeente zonder dat de indiener hieraan een wezenlijke eigen bijdrage heeft toegevoegd.

Artikel 2  

De in te dienen idee moet, om in behandeling te worden genomen, in ieder geval inhouden:a. naam, voorletters, geboortedatum en functie van de indiener en dagtekening,b. een zo uitvoerig mogelijke beschrijving van wat wordt voorgesteld, eventueel te verduidelijken met een tekening en voorbeelden;c. een berekening en/of beschrijving van het materiële dan wel ideële voordeel waartoe - naar de mening van de indiener - de idee voor de gemeente Urk kan leiden.

Artikel 3  

 • 1

  Het is in artikel 2 genoemde idee wordt ingediend bij de gemeentesecretaris.

 • 2

  Binnen acht weken na de datum van indiening beoordeelt het chefsoverleg ter secretarie het nut en de waarde van de idee. Besluitvorming vindt plaats op basis van volstrekte meerderheid.

 • 3

  Als de bevoegdheid tot het eventueel doorvoeren van ideeën in de Organisatie ligt bij het College van Burgemeester en Wethouders dan doet de gemeentesecretaris op basis van de beoordeling door het chefsoverleg hen de nodige voorstellen over de idee.

Artikel 4  

De beoordeling van ideeën vindt plaats aan de hand van de volgende criteria:a. het verband met het werkterrein van de indiener;b. de oorspronkelijkheid, het inventief karakter en creativiteit van de idee;c. de tijd en de eventuele kosten aan de uitwerking van de idee besteed;d. de mogelijkheid tot verwezenlijking en de te verwachten besparing en/of verbetering van de arbeidsomstandigheden;e. de zakelijke waarde die het voor de gemeente Urk vertegenwoordigt in casu de besparing of winst die uitvoering van de idee kan opleveren;f. de immateriële waarde.

Artikel 5  

 • 1

  Als een ingezonden idee voor verwezenlijking in aanmerking komt, wordt door Burgemeester en Wethouders, een beloning aan de indiener van de idee toegekend in de vorm van een gratificatie als bedoeld in artikel 15 van de Bezoldigingsverordening Urk 1996.

 • 2

  Een idee dat geldelijk voordeel oplevert, wordt boven de in lid 1 bedoelde beloning gehonoreerd met een eenmalige bruto premie van 10% van de netto jaarbesparing met een maximum van f 15.000,00..3

 • 3

  Als een ingediend idee als bedoeld in artikel 1, lid 2 niet voor verwezenlijking in aanmerking komt, kan de gemeentesecretaris een aanmoedingspremie aan de indiener toekennen, uit het budget voor flexibele beloning, van maximaal f 100,00 bruto.

 • 4

  De kosten als bedoeld in de leden 1 en 2 van dit artikel worden gedekt uit de materiële besparing die de invoering van de idee met zich meebrengt.

 • 5

  Als één of eenzelfde idee door verschillende indieners wordt of worden ingediend wordt de beloning als bedoeld in de leden 1 en 2 van dit artikel, evenredig verdeeld over het aantal indieners van dat idee.

Artikel 6  

Noch de adviezen van het chefsoverleg, noch de toekenning van de beloning zijn vatbaar voor enig bezwaar of beroep of rechtsgang voor de indiener van een idee.

Artikel 7  

 • 1

  De gemeente Urk heeft het recht een ingediend idee toe te passen dan wel uit te voeren.

 • 2

  Een idee als bedoeld in het eerste lid wordt en blijft eigendom van de gemeente Urk.

Artikel 8  

Dit reglement treedt in werking op 1 januari 1998.

Aldus besloten in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders der gemeente Urk, gehouden op 1 januari 1998,De burgemeester,